Responsabilitate, Eficienţă, Integritate

NOILE CODURI

Sunteti aici: Sectiuni > Direcţii > Direcţia Cetatenie
Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie
Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie este compartimentul prin care se asigură secretariatul Comisiei pentru Cetăţenie, precum şi cadrul instituţional şi tehnic în vederea aplicării prevederilor legale în materie de cetăţenie
Direcţia Cetăţenie îndeplineşte următoarele atribuţii: 
a) Primeşte, în mod direct sau, unde este cazul, prin intermediul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României, şi înregistrează cererile de acordare, redobândire şi renunţare la cetăţenia română precum şi sesizările de retragere a cetăţeniei române, împreună cu actele necesare îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege ;
b) Realizează o evidenţă a acestor cereri şi sesizări, alcătuind dosare pentru fiecare caz în parte, şi asigură publicitatea cererilor în Monitorul Oficial;
c) Aplică dispoziţiile comisiei referitoare la solicitarea de acte sau relaţii de la persoane fizice sau de la autorităţile publice, necesare soluţionării cererilor de acordare, redobândire şi renunţare la cetăţenia română ;
d)Înaintează comisiei, la termenele stabilite, spre examinare, dosarele de acordare, redobândire, retragere a cetăţeniei române şi respectiv renunţare la cetăţenia română şi consemnează dezbaterile şedinţelor precum şi redactează procesele-verbale, rapoartele şi încheierile comisiei ;
e) Comunică persoanelor şi instituţiilor publice interesate date şi relaţii privind stadiul cererilor înregistrate şi asigură corespondenţa referitor la orice alte probleme privind materia cetăţeniei ;
f) Întocmeşte proiectele de Ordin al Ministrului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti pentru acordarea, redobândirea, retragerea cetăţeniei române şi renunţarea la cetăţenia română;
g) Redactează certificatele de cetăţenie şi îndeplineşte procedura de rectificare a acestora;
h) Asigură solemnitatea depunerii jurământului de credinţă faţă de România şi păstrează evidenţa persoanelor  care au depus jurământul de credinţă ;
i) Păstrează şi organizează arhiva comisiei.
În structura Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie funcţionează Biroul Documentare şi Consiliere pe probleme de Cetăţenie.
Comisia pentru Cetăţenie este o entitate fără personalitate juridică din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti al cărei rol constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege pentru acordarea, redobândirea sau pierderea cetăţeniei române.
Comisia are activitate permanentă şi este formată dintr-un preşedinte şi opt membri, personal de specialitate asimilat magistraţilor din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, numiţi prin ordin al Ministrului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.
Îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de Legea.21/1991 astfel cum a fost modificată şi completată, se constată printr-un raport motivat, care se adoptă de Comisie cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de paritate, votul preşedintelui comisiei sau al înlocuitorului acestuia este decisiv.
Tipăreşte