Responsabilitate, Eficienţă, Integritate

NOILE CODURI

Sunteti aici: Sectiuni > Direcţii > Direcţia de Probaţiune

    Direcţia de Probaţiune

  
    Direcţia de probaţiune este compartimentul prin care se asigură îndeplinirea atribuţiilor ministerului referitoare la controlul, coordonarea şi conducerea activităţii serviciilor de probaţiune.
   
    Direcţia de probaţiune îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) exercită, prin intermediul inspectorilor de probaţiune, controlul activităţii serviciilor de probaţiune;
    b) coordonează activitatea serviciilor de probaţiune;
    c) asigură organizarea serviciilor de probaţiune în vederea exercitării atribuţiilor specifice;
    d) realizează analize şi formulează propuneri de ordin administrativ şi financiar în vederea optimizării condiţiilor de lucru ale serviciilor de probaţiune;
    e) elaborează strategia de dezvoltare a sistemului de probaţiune, planul anual de acţiune aferent acesteia şi monitorizează adaptarea şi implementarea planurilor de acţiune ale serviciilor de probaţiune în funcţie de obiectivele stabilite la nivel naţional;
    f) iniţiază procesul de elaborare a legislaţiei în domeniu, în colaborare cu direcţiile de specialitate din minister;
    g) elaborează standarde de lucru, identifică şi diseminează modele de bune practici, în scopul uniformizării practicii în activitatea de probaţiune;
    h) avizează programele de reintegrare socială, derulate de serviciile de probaţiune;
    i) colaborează cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor în vederea atingerii obiectivelor comune;
    j) colaborează cu instituţiile şi organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale, naţionale şi internaţionale;
    k) iniţiază şi asigură derularea programelor interne şi internaţionale de asistenţă tehnică şi financiară în domeniul probaţiunii;
    l) coordonează activitatea de colectare, centralizare şi analiză a datelor referitoare la activităţile specifice ale serviciilor de probaţiune;
    m) promovează imaginea sistemului de probaţiune;
    n) estimează necesarul de personal de probaţiune, realizează demersuri privind suplimentarea schemei de personal şi distribuie posturile între serviciile de probaţiune;
    o) realizează, în colaborare cu Direcţia resurse umane, recrutarea şi selecţia personalului de probaţiune, precum şi definitivarea şi promovarea în grade profesionale a acestuia;
    p) organizează activitatea de formare şi perfecţionare profesională a personalului de probaţiune, în colaborare cu alte compartimente din cadrul ministerului;
    q) efectuează lucrările necesare realizării procesului de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului de probaţiune;
    r) realizează demersuri în vederea evaluării medicale şi psihologice a personalului din sistemul de probaţiune;
    s) efectuează, în colaborare cu Direcţia resurse umane, lucrările necesare numirii, delegării, detaşării, transferului, suspendării şi eliberării din funcţie a personalului de probaţiune;
    t) pune în aplicare, potrivit competenţelor, dispoziţiile legale referitoare la cercetarea abaterilor disciplinare ale personalului de probaţiune;
    u) rezolvă cererile, sesizările şi memoriile care îi sunt repartizate spre soluţionare.
   
    La nivelul Direcţiei de probaţiune sunt constituite următoarele evidenţe:
    a) baza electronică de date cu privire la referatele de evaluare, întocmite conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2002, cu modificările ulterioare, art. 482 din Codul de procedură penală şi cu privire la rapoartele întocmite conform Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare;
    b) baza electronică de date cu privire la supravegherea executării măsurilor şi obligaţiilor stabilite de instanţa de judecată în sarcina persoanelor care au săvârşit infracţiuni, menţinute în stare de libertate;
    c) baza electronică de date cu privire la consilierea psihologică şi la alte forme de asistenţă acordate victimelor anumitor infracţiuni, conform Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Registry);
    e) condica de corespondenţă către compartimentele din minister;
    f) condica de corespondenţă cu cabinetele ministrului justiţiei, secretarilor de stat, subsecretarului de stat şi secretarului general;
    g) condica de corespondenţă cu alte instituţii;
    h) condica de prezenţă;
    i) alte evidenţe cerute de lege.
 
 

Statutul personalului din serviciile de probaţiune

Codul Deontologic al Personalului de Reintegrare Socială şi Supraveghere

Regulament de ordine interioară al serviciilor de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor

Recrutare permanentă în probaţiune

 Date statistice

 Programe internaționale

 

Tipăreşte