Print

Ministerul Justiției organizează selecție în vederea ocupării a două posturi de consilier personal la Cabinetul ministrului

În conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanța de urgență nr.32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică central, cu modificările și completările ulterioare, „ (1) Personalul din cadrul cabinetului demnitarului este numit sau eliberat din funcţie numai la propunerea demnitarului în subordinea căruia funcţionează. (2) Personalul din cadrul cabinetului demnitarului îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, încheiat în condiţiile legii, pe durata mandatului demnitarului. (3) În cazul funcţionarului public, dacă angajarea acestuia în cadrul cabinetului demnitarului se face cu acordul instituţiei de unde provine, atunci contractul individual de muncă încheiat cu această instituţie se suspendă până la revenirea în funcţia deţinută anterior.(4) Pentru personalul prevăzut la art. 3, perioada în care a desfăşurat activitate în cabinetul demnitarului se consideră vechime în specialitate”.

Selecția cuprinde următoarele etape:

 1. evaluarea CV-urilor și a documentelor depuse la dosarul de înscriere;
 2. interviu

Persoanele interesate sunt invitate să depună la Cabinetului ministrului justiției, str. Apolodor nr.17, sector 5, etaj 1, camera 6, sau pe adresa de e-mail cabinet.ministru@just.ro, până la data de 23 februarie 2018, următoarele documente:

 1. cerere;
 2. curriculum vitae (în format european);
 3. scrisoare de intenție;
 4. copie a actului de identitate;
 5. copie a certificatului de căsătorie sau a altor acte, în cazul în care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;
 6. copie a diplomei de licență și a foii matricole a anilor de studii;
 7. copie a carnetului de muncă sau copii ale altor acte doveditoare privind îndeplinirea condiţiilor specifice postului pentru care candidează, inclusiv cu privire la vechimea în specialitate;
 8. copie a atestatului/certificatului din care să rezulte nivelul cunoașterii limbii străine;
 9. declarație pe proprie răspundere privind conformitatea cu originalul copiilor actelor cerute la lit. d) - h);
 10. declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale.

Condiții specifice, deprinderi și abilități:

 1. pentru un post de consilier personal – specialist în comunicare și relații publice:
 2. Condiții specifice:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în una din următoarele specializări: jurnalism, comunicare şi relaţii publice, publicitate, ştiinţe ale informării şi documentării, media digitală;
  • vechime în specialitatea studiilor – minim 5 ani;
  • experiență în comunicare și relații publice – minim 5 ani;
  • cunoașterea unei limbi de circulație internațională, de preferat engleză sau franceză, nivel avansat;

 Deprinderi și abilități:

  • capacitate sporită de comunicare, în gestionarea situațiilor de conflict sau criză, de gestionare a timpului, ușurință, claritate și coerență în exprimare, rezistență mare la stres.
 1. pentru al doilea post de consilier personal – specialist în tehnologia informațiilor și comunicațiilor:

 Condiții specifice:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în una din următoarele specializări: informatică, informatică aplicată, calculatoare, achiziții de date, telecomunicații, tehnologii informaționale, echipamente electronice, sisteme electronice, geoinformatică, tehnologia informației, ingineria informației, ingineria sistemelor, mecatronică, robotică, sisteme informaționale, cibernetică;
  • vechime în specialitatea studiilor – minim 5 ani;
  • experiență în programare (tehnologii precum .NET server/web și MS SQL și/sau PHP și MySQL, web design)– minim 5 ani;
  • cunoașterea unei limbi de circulație internațională, de preferat engleză sau franceză, nivel avansat.
 1. Deprinderi și abilități:
  • capacitate sporită de comunicare, gândire analitică și critică, capacitatea de a lucra cu oamenii, ușurință, claritate și coerență în exprimare, rezistență mare la stres.

Locul și data unde se va desfășura interviul vor fi comunicate după etapa evaluarea CV-urilor și a documentelor depuse la dosarul de înscriere.

 Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon: 037.204.1000, sau pe adresa de e-mail: cabinet.ministru@just.ro.