Lege pentru modificarea și completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice, proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991.

Proiect de lege | Expunere de motive | Anunt dezbatere publica

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

Citește mai mult

Reuniune pe tema Proiectului de Regulament privind constituirea Parchetului European

Ministerul Justiței a găzduit vineri, 25 mai 2017, reuniunea specialiștilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Direcției Naționale Anticorupție, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Justiției pentru consultări pe tema Proiectului de Regulament privind constituirea Parchetului European. Reuniunea a fost condusă de prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul Justiţiei şi conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat în Ministerul Justiţiei.

In cadrul acestei întruniri au fost discutate aspecte vizând agrearea textului proiectului de Regulament privind constituirea Parchetului European, în contextul agendei Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne (JAI) din perioada 8-9 iunie 2017, Luxembourg. Totodată, au fost analizați pașii necesari, pe plan normativ și administrativ, pentru ca România să întrunească cerințele operaționalizării Parchetului European.

Parchetul European va fi un organism al Uniunii Europene ce va acționa ca un parchet unic, cu competențe de investigare, urmărire penală și trimitere în judecată a autorilor infracțiunilor care aduc atingere bugetului UE. De asemenea, Parchetul European va exercita acțiunea publică în legătură̆ cu aceste infracțiuni în fața instanțelor competente ale statelor membre UE.

Noua structură investigativă va deveni operațională cu spirijinul a 17 state membre din Uniunea Europeană între care se numără, pe lângă România și Belgia, Bulgaria, Ungaria, Cipru, Cehia, Republica Elenă, Finlanda, Franța, Germania, Lituania, Letonia, Luxemburg, Portugalia, Slovacia, Slovenia și Spania.

Informaţii de background 

Principiile pe baza cărora funcționează Parchetul European

 • Independența Parchetului European;
 • Respectarea drepturilor consacrate în Carta drepturilor fundamentale a UE;
 • Respectarea principiilor statului de drept și proporționalității;
 • Prevalența regulamentului Parchetului European în relația cu dreptul național al statelor membre; aplicarea dreptului național în măsura în care un aspect nu este reglementat de regulamentul Parchetului European;
 • Imparțialitatea investigațiilor și căutarea tuturor probelor relevante (incriminatorii sau dezincriminatorii);
 • Inițierea și desfășurarea investigațiilor fără întârzieri nejustificate;
 • Cooperarea loială îndeosebi cu autoritățile naționale.

Istoricul înfiinţării Parchetului European

 • În 1995 a fost adoptată Convenția PIF (în vigoare din 2002), care urmărește protejarea prin mijloace de drept penal a intereselor financiare ale UE;
 • În 1999 a fost înființat OLAF (Oficiul European de Luptă Antifraudă);
 • În 2001 Comisia Europeană a prezentat o Carte verde privind protecția intereselor financiare ale UE și înființarea Parchetului European, cu scopul de a lansa dezbaterea publică pe această temă;
 • Rezultatele consultării publice au fost materializate într-o prevedere specifică inclusă în Tratatul Constituțional de la Roma, semnat în 2004 (fără a intra în vigoare), care a devenit, apoi, art.86 TFUE;
 • Propunerea de regulament a Parchetului European a fost prezentată de Comisia Europeană în data de 17 iulie 2013.

Citește mai mult

Achizitie „servicii organizare evenimente”

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 36461480, adresa de corespondență B-dul Regina Elisabeta nr.3, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ până la data de 08.06.2017 ora 13.00, conform specificațiilor tehnice din caietul de sarcini anexat, în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect servicii organizare evenimente – cod CPV 79951000-5.

Invitaţie | Caiet de sarcini | Model contract | Formulare | Clarificare 1

Citește mai mult

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal, a Legii nr.135/2010 privind Codului de Procedură Penală

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal, a Legii nr.135/2010 privind Codului de Procedură Penală, pentru completarea articolului 31 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum și pentru completarea articolului 79 din Lege nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

Proiect de lege | Expunere de motive

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195  sau la adresa de e-mail dean@just.ro.”

Pentru dezbaterea proiectului afișat, Ministerul Justiției organizează două întruniri, după cum urmează:

 • În data de 26 aprilie, ora 9.00

Pentru această întâlnire, înscrierea participanților se face prin transmiterea unui mesaj în acest sens la adresa: dean@just.ro până la data de  24 aprilie 2017 ora 10.00. În cazul asociațiilor legal constituite, numărul maxim al participanților este de două persoane/asociație.

Timpul alocat fiecărei intervenții este de 3 minute pentru fiecare asociație, respectiv participant individual.

Dezbaterea va avea loc la sediul Ministerului Justiției, Sala de consiliu, etajul I, capacitatea sălii fiind de maxim 50 de persoane.

 • În data de 15 mai, ora 12.00

La această dezbatere urmează să fie invitați reprezentanți ai  instituțiilor și asociațiilor profesionale care își desfășoară activitatea în domeniul înfăptuirii justiției, precum și ai organelor reprezentative ale profesiilor liberale din domeniul justiției, interesate în aplicarea prevederilor cuprinse în proiectului de lege. ”

Citește mai mult