Suspendarea calității de expert tehnic judiciar

 

 1. Calitatea de expert tehnic judiciar se suspendă pentru motive temeinice, precum și în caz de incompatibilitate a acestuia, potrivit legii.
 1. Suspendarea, respectiv încetarea suspendării calității de expert tehnic judiciar, se poate dispune de către Biroul central pentru expertize judiciare, la cererea motivată a expertului sau din oficiu, motivat.
 1. Cererea de suspendare adresată Biroului central pentru expertize judiciare va cuprinde:
 • date privind solicitantul: nume și prenume, adresa de domiciliu în statul membru UE sau SEE, adresa de reședință, dacă este cazul, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail, specializarea, biroul local pentru expertize judiciare tehnice și contabile în ale cărui evidențe este înscris;
 • motivele pentru care se solicită dispunerea suspendării calității de expert tehnic judiciar (motive temeinice ori incompatibilitate);
 • mențiune cu privire la stadiul expertizelor judiciare în cauzele în care expertul tehnic judiciar a fost numit de organele cu atribuții jurisdicționale.
 1. Cererea de suspendare trebuie însoțită de înscrisuri doveditoare ale motivelor de suspendare invocate.
 1. Suspendarea calității de expert tehnic judiciar se dispune pe o perioadă nedeterminată, iar, la momentul încetării motivelor care au stat la baza suspendării, este necesar ca expertul tehnic judiciar să formuleze o cerere către Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, prin care să solicite încetarea suspendării calității de expert tehnic judiciar.
 1. Cererea de suspendare a calității de expert tehnic judiciar, însoțită de înscrisurile doveditoare, se poate depune:
 • la registratura Ministerului Justiției, din municipiul București, str. Apolodor, nr. 17, sectorul 5;
 • prin poștă sau servicii de curierat rapid;
 • prin Punctul de Contact Unic electronic (PCUe), accesând pagina de internet http://edirect.e-guvernare.ro;
 • prin e-mail, la adresele dsc@just.ro ori expert-tehnic-judiciar@just.ro;
 • prin fax, la numărul 0372.871.140.

Citește mai mult

Dobândirea calității de expert tehnic judiciar

 

 1. Dobândește calitatea de expert tehnic judiciar persoana care îndeplinește următoarele condiții:
 • este cetățean român, cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, aparținând Spațiului Economic European ori cetățean al Confederației Elvețiene;
 • cunoaște limba română;
 • are capacitate de exercițiu deplină;
 • a absolvit studii superioare în specialitatea pentru care se prezintă la examenul de expert, dovedite cu diplomă;
 • are un stagiu de cel puțin 3 ani în specialitatea în care a obținut diploma;
 • este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea activității de expert;
 • nu are antecedente penale și se bucură de o bună reputație profesională și socială;
 • a fost declarat admis la examenul sau interviul organizat în acest scop.
 1. Calitatea de expert tehnic judiciar se dobândește pe bază de examen sau interviu organizat de Ministerul Justiției, cu respectarea condițiilor prevăzute de dispozițiile art. 10, art. 101 și art. 12 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară, aprobată prin Legea nr. 156/2002, cu modificările și completările ulterioare.
 1. Examenul pentru atribuirea calității de expert tehnic judiciar are scopul de a verifica nivelul cunoștințelor viitorilor experți în specialitatea pentru care candidează, gradul de însușire a actelor normative referitoare la specialitatea respectivă, a dispozițiilor din codurile de procedură civilă și penală referitoare la expertiză și din alte acte normative care reglementează activitatea de expertiză tehnică judiciară, drepturile și obligațiile experților.
 1. Interviul pentru dobândirea calității de expert tehnic judiciar are drept scop verificarea gradului de însușire a dispozițiilor din codurile de procedură civilă și penală referitoare la expertiză, precum și a prevederilor din alte acte normative care reglementează activitatea de expertiză tehnică judiciară, precum și drepturile și obligațiile experților.
 1. La interviul pentru dobândirea calității de expert tehnic judiciar, se poate înscrie:
 • persoana care a dobândit de la alte ministere sau instituții publice de specialitate autorizarea de a realiza lucrări în specializarea pentru care susține interviul;
 • persoana care a dobândit calitatea cerută pentru desfășurarea activității în acea specialitate, prevăzută în nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice judiciare, în condițiile legii speciale ce reglementează organizarea și desfășurarea unei activități sau profesii și modul de acces în aceasta;
 • persoana care are titlul de academician, profesor universitar sau conferențiar universitar, doctor docent ori doctor în specialitatea respectivă.
 1. Examenul și interviul pentru atribuirea calității de expert tehnic judiciar se organizează în conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind atribuirea calității de expert tehnic judiciar și de specialist, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1322/C/2000, cu modificările și completările ulterioare
 1. Data și locul susținerii examenului/interviului, specializarea și termenul de depunere a actelor pentru înscrierea la examen/interviu se aduc la cunoștința celor interesați cu cel puțin 40 de zile înainte de data susținerii examenului/interviului, prin publicare pe pagina de internet a Ministerului Justiției, www.just.ro, la secțiunea „Cariere”, subsecțiunea „Posturi vacante”. De asemenea, aceste informații se aduc la cunoștință și prin afișare la sediile birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice și contabile din cadrul tribunalelor, la loc vizibil și accesibil publicului.

Citește mai mult

Întâlnire de lucru cu președinții de judecătorii și membrii CSM, participanți la dezbaterea de la Sinaia, cu tema Bune practici administrative

Ministrul Justiției, doamna Ana BIRCHALL, a avut astăzi, 3 octombrie, o întâlnire de lucru cu președinții de judecătorii și membrii CSM, participanți la dezbaterea de la Sinaia, cu tema Bune practici administrative.

Discuțiile au avut în vedere probleme curente din activitatea instanțelor judecătorești, privind politica de personal – judecători, personal auxiliar de specialitate, alte categorii - infrastructura și logistica de la nivelul judecătoriilor, precum și modalități concrete de găsire a unor formule de reducere a cheltuielilor, privitoare la activitatea de judecată, prin utilizarea echipamentelor și sistemelor informatice.

Doamna ministru Ana BIRCHALL le mulțumește atât participanților, pentru opiniile și ideile formulate, cât și organizatorilor, în special președintei Judecătoriei Ploiești, Stanca Zenovia.

Citește mai mult

Ana Birchall: Am încredere că noul reprezentant al României desemnat de Ministerul Justiției la Biroul Național Eurojust va avea un mandat de succes

Miercuri, 25 septembrie 2019, au avut loc, la sediul Ministerului Justiției, interviurile candidaților înscriși pentru selecția adjunctului membrului național român la Eurojust. Interviurile au fost susținute de șapte din cei opt candidați înscriși, unul dintre aceștia nefiind prezent:

 • Cătălin BORCOMAN
 • Laura ECEDI-STOISAVLEVICI
 • Simona – Mihaela FRANGULOIU
 • Emilia LIONTE
 • Ilie-Tiberius MOLDOVAN
 • Dan Alexandru POPA
 • Raluca VESTEMEANU

În urma analizei Comisiei de selecție a fost declarat “admis”, în unanimitate, domnul Dan Alexandru Popa, procuror șef DIICOT Biroul Teritorial Ialomița.

Evaluarea candidaților a fost făcută pe baza aspectelor relevante rezultate din susţinerea interviului, din analiza documentelor depuse de către candidat cu privire la experiența practică relevantă, precum şi a altor aspecte verificabile rezultate din activitatea sa anterioară.

Selecția a fost organizată cu respectarea tuturor procedurilor legale, așa cum s-au stabilit în temeiul dispozițiilor din OUG 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene.

Sunt încrezătoare că noul reprezentant desemnat de Ministerul Justiției la Biroul Național al Eurojust își va îndeplini mandatul cu profesionalism și responsabilitate. Mulțumesc tuturor candidaților pentru participarea la această procedură de selecție, a declarat ministrul Ana Birchall.

Informații suplimentare:

Criteriile de selecție a adjunctului membrului național român la Eurojust au fost următoarele:

 • cetățean român, cu domiciliul în România,
 • procuror sau judecător cu o vechime în magistratură cu o vechime în magistratură de minimum 12 ani;
 • experiență în combaterea formelor grave ale criminalității transnaționale organizate, a corupției și terorismului;
 • experiență practică în domeniul cooperării judiciare internaționale;
 • cunoaștere la un nivel tehnic avansat (scris, vorbit) limba engleză, (cunoașterea la nivel avansat a unei a doua limbi de circulație în UE reprezintă un avantaj);

Biroul român la Eurojust este format din membrul naţional la Eurojust, adjunctul acestuia şi un asistent.

Adjunctul membrului naţional la Eurojust este numit prin ordin al ministrului justiţiei, cu avizul consultativ al Consiliului Superior al Magistraturii. Adjunctul membrului naţional la Eurojust este selectat de ministrul justiţiei dintre procurorii sau judecătorii cu o vechime în magistratură de minimum 12 ani, cu experienţă în combaterea formelor grave ale criminalităţii transnaţionale organizate, a corupţiei sau a terorismului, precum şi cu experienţă practică în domeniul cooperării judiciare internaţionale.

Mandatul adjunctului membrului naţional la Eurojust este de 4 ani, cu posibilitatea reînvestirii.

Citește mai mult