Luarea în evidență a cetățeanului unui altui stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori a cetățeanului român care a dobândit calitatea de expert tehnic judiciar într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European și care dorește să profeseze în România în mod temporar sau ocazional

 1. Cetățeanul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European și cetățeanul român care au dobândit calitatea de expert tehnic judiciar într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European și exercită profesia cu titlu permanent în unul dintre aceste state pot profesa în România și în mod temporar sau ocazional. În această situație, expertul tehnic judiciar este exceptat de la procedura de înscriere în Tabelul nominal cuprinzând experții tehnici judiciari.
 1. În cazul în care, în vederea exercitării temporare sau ocazionale a profesiei de expert tehnic judiciar, solicitantul se află la prima aplicație în România ori dacă intervine o modificare substanțială a situației sale, acesta va înainta Ministerului Justiției o declarație privind serviciile pe care le va presta, însoțită de următoarele documente:
  • copia actului de identitate și, dacă este necesar, a altui act doveditor al cetățeniei unuia dintre statele membre ale UE sau aparținând SEE;
  • copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul, de către persoana desemnată din cadrul Ministerului Justiției, de pe atestatul de cunoaștere a limbii române de către cetățeanul statului membru UE sau SEE, altul decât România. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune și traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv;
  • copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul, de către persoana desemnată din cadrul Ministerului Justiției, de pe documentul care atestă dobândirea calității de expert tehnic judiciar în statul de origine;
  • traducerea în limba română, legalizată, a documentului care atestă dobândirea calității de expert tehnic judiciar în statul de origine;
  • copia documentului prin care se atestă că solicitantul este legal stabilit într-un stat membru al UE sau aparținând SEE în scopul desfășurării de astfel de activități. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune și traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv;
  • copia documentului prin care se atestă că solicitantului nu îi este interzis să practice profesia, chiar și cu caracter temporar, la momentul eliberării atestatului. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune și traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv;
  • copia documentului cu care se face dovada că a desfășurat o activitate specifică profesiei de expert tehnic judiciar timp de cel puțin 2 ani în decursul ultimilor 10 ani, pentru cazul în care profesia nu este reglementată în statul în care este stabilit. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune și traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv.
 1. Declarația privind serviciile pe care solicitantul le va presta se reînnoiește anual, dacă solicitantul intenționează să exercite, în mod temporar sau ocazional, profesia de expert tehnic judiciar în România, și se poate depune:
 1. Dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru exercitarea ocazională sau temporară a profesiei, direcția de specialitate din cadrul Ministerului Justiției va elibera solicitantului o adeverință în care se va preciza că acesta a depus declarația prevăzută de lege și îndeplinește condițiile în vederea exercitării temporare sau ocazionale a profesiei de expert tehnic judiciar.
 1. Luarea în evidență a expertului tehnic judiciar solicitant se face în cel mult 30 de zile de la data prezentării de către solicitant a tuturor documentelor care fac dovada îndeplinirii condițiilor legale.
 1. Acest termen poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de cel mult 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse inițial nu este afectată de această prelungire. Prelungirea termenului de autorizare, precum și durata acestei prelungiri trebuie motivate în mod corespunzător și notificate solicitantului înainte de expirarea termenului inițial.
 1. În cazul în care solicitantul nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege sau cererea formulată de acesta nu este însoțită de actele doveditoare, Ministerul Justiției comunică persoanei interesate refuzul motivat de autorizare sau, după caz, necesitatea completării dovezilor impuse de lege.
 1. Decizia de refuz, respectiv de retragere a autorizației de expert tehnic judiciar poate fi atacată la instanța judecătorească competentă, potrivit legii.
 1. Aceste dispoziții legale sunt aplicabile și cetățenilor aparținând Confederației Elvețiene.

Citește mai mult

Recunoașterea autorizării, fără susținerea examenului sau a interviului, a experților tehnici judiciari care au dobândit calitatea de expert tehnic judiciar într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European și care doresc să exercite profesia în România

 

 1. Cetățeanul unui alt stat membru al UE sau aparținând SEE și cetățeanul român care au dobândit calitatea de expert tehnic judiciar într-un alt stat membru al UE sau aparținând SEE, calitate certificată de organismele profesionale recunoscute în acele state, se pot înscrie în Tabelul nominal cuprinzând experții tehnici judiciari, întocmit pe specialități și pe județe de Biroul central pentru expertize tehnice judiciare din cadrul Ministerului Justiției, în vederea exercitării profesiei în România, în condițiile legii, fără susținerea examenului sau a interviului pentru dobândirea calității de expert tehnic judiciar.
 1. În baza cererii formulate de expertul tehnic judiciar solicitant, Ministerul Justiției recunoaște, fără efectuarea vreunei formalități de verificare, documentul de atestare profesională emis de autoritatea competentă din statul de origine, document cu care se dovedește dobândirea calității de expert tehnic judiciar în statul de origine, și îl înscrie în Tabelul nominal cuprinzând experții tehnici judiciari.
 1. În vederea înscrierii în Tabelul nominal cuprinzând experții tehnici judiciari, expertul tehnic judiciar solicitant va depune la Ministerul Justiției următoarele documente:
 • cererea de înscriere, care se va redacta în limba română și în care se vor înscrie date privind expertul: nume, prenume, cod numeric personal, cetățenie, adresa de domiciliu în statul membru UE sau SEE și, dacă există, adresa de reședință în România, specializarea expertului, telefon, fax, e-mail, pagina de internet;
 • copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul, de către persoana desemnată din cadrul Ministerului Justiției, de pe documentul care atestă dobândirea calității de expert tehnic judiciar în statul de origine;
 • traducerea în limba română, legalizată, a documentului care atestă dobândirea calității de expert tehnic judiciar în statul de origine;
 • copia actului de identitate și, dacă este necesar, a altui act doveditor al cetățeniei unuia dintre statele membre ale UE sau aparținând SEE;
 • copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul, de către persoana desemnată din cadrul Ministerului Justiției, de pe atestatul de cunoaștere a limbii române de către cetățeanul statului membru UE sau SEE, altul decât România. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune și traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv;
 • declarația pe propria răspundere că are capacitatea de exercițiu deplină, redactată în limba română;
 • certificatul de cazier judiciar, în original, aflat în termenul de valabilitate. Cetățenii români vor depune certificatul de cazier judiciar în original. Cetățenii unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, vor depune certificatul de cazier judiciar însoțit de formularul standard multilingv – instrument ajutător pentru traducere [anexa nr. XI la Regulamentul (UE) 2016/1191]. Cetățenii statelor membre ale Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene vor depune certificatul de cazier judiciar apostilat sau supralegalizat, după caz, însoțit de traducerea legalizată a acestuia;
 • recomandare privind buna reputație profesională și socială, în original, obținută de la locul de muncă, asociații profesionale din domeniu sau, după caz, de la alte organizații și instituții cu care a colaborat. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune și traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv;
 • dovada de plată a taxei judiciare de timbru, în cuantum de 100 lei. Taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei în numerar, prin virament sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local „Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru”, al unității administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reședința. Costurile operațiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxă judiciară de timbru sunt în sarcina debitorului taxei. Dacă persoana care datorează taxa judiciară de timbru nu are nici domiciliul, nici reședința în România, taxa judiciară de timbru se plătește în contul bugetului local al unității administrativ teritoriale în care se află sediul instanței la care se introduce acțiunea sau cererea.
 1. Cererea de înscriere, însoțită de actele doveditoare, se poate depune:
 1. Dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru exercitarea cu caracter permanent a profesiei în România și înscrierea în Tabelul nominal cuprinzând experții tehnici judiciari, direcția de specialitate din cadrul Ministerului Justiției va elibera solicitantului o adeverință în care se va preciza că acesta a fost înscris în Tabelul nominal cuprinzând experții tehnici judiciari și îndeplinește condițiile în vederea exercitării cu caracter permanent a profesiei în România.
 1. Înscrierea expertului tehnic judiciar solicitant în Tabelul nominal cuprinzând experții tehnici judiciari se face în cel mult 30 de zile de la data prezentării de către solicitant a tuturor documentelor care fac dovada îndeplinirii condițiilor legale.
 1. Acest termen poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de cel mult 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse inițial nu este afectată de această prelungire. Prelungirea termenului de autorizare, precum și durata acestei prelungiri trebuie motivate în mod corespunzător și notificate solicitantului înainte de expirarea termenului inițial.
 1. În cazul în care solicitantul nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege sau cererea formulată de acesta nu este însoțită de actele doveditoare, Ministerul Justiției comunică persoanei interesate refuzul motivat de autorizare sau, după caz, necesitatea completării dovezilor impuse de lege.
 1. Decizia de refuz, respectiv de retragere a autorizației de expert tehnic judiciar poate fi atacată la instanța judecătorească competentă, potrivit legii.
 1. Aceste dispoziții legale sunt aplicabile și cetățenilor aparținând Confederației Elvețiene.

Citește mai mult

Radierea din evidența experților

 

 1. Experții tehnici judiciari pot solicita radierea lor din evidența experților, prin cerere adresată Biroului central pentru expertize tehnice judiciare din cadrul Ministerului Justiției.
 1. Cererea de radiere va cuprinde date privind solicitantul: nume și prenume, adresa de domiciliu în statul membru UE sau SEE, adresa de reședință, dacă este cazul, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail, specializarea, biroul local pentru expertize judiciare tehnice și contabile în ale cărui evidențe este înscris.
 1. Cererea de radiere din evidența experților se poate depune:
 • la registratura Ministerului Justiției, din municipiul București, str. Apolodor, nr. 17, sectorul 5;
 • prin poștă sau servicii de curierat rapid;
 • prin Punctul de Contact Unic electronic (PCUe), accesând pagina de internet http://edirect.e-guvernare.ro;
 • prin e-mail, la adresele dsc@just.ro ori expert-tehnic-judiciar@just.ro;
 • prin fax, la numărul 0372.871.140.
 1. Radierea din evidență a experților tehnici judiciari se dispune din oficiu, de către Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, în caz de deces, în cazul în care au devenit inapți din punct de vedere medical pentru îndeplinirea activității de expert, precum și în urma condamnării definitive pentru săvârșirea unei infracțiuni intenționate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei.

Citește mai mult

Suspendarea calității de expert tehnic judiciar

 

 1. Calitatea de expert tehnic judiciar se suspendă pentru motive temeinice, precum și în caz de incompatibilitate a acestuia, potrivit legii.
 1. Suspendarea, respectiv încetarea suspendării calității de expert tehnic judiciar, se poate dispune de către Biroul central pentru expertize judiciare, la cererea motivată a expertului sau din oficiu, motivat.
 1. Cererea de suspendare adresată Biroului central pentru expertize judiciare va cuprinde:
 • date privind solicitantul: nume și prenume, adresa de domiciliu în statul membru UE sau SEE, adresa de reședință, dacă este cazul, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail, specializarea, biroul local pentru expertize judiciare tehnice și contabile în ale cărui evidențe este înscris;
 • motivele pentru care se solicită dispunerea suspendării calității de expert tehnic judiciar (motive temeinice ori incompatibilitate);
 • mențiune cu privire la stadiul expertizelor judiciare în cauzele în care expertul tehnic judiciar a fost numit de organele cu atribuții jurisdicționale.
 1. Cererea de suspendare trebuie însoțită de înscrisuri doveditoare ale motivelor de suspendare invocate.
 1. Suspendarea calității de expert tehnic judiciar se dispune pe o perioadă nedeterminată, iar, la momentul încetării motivelor care au stat la baza suspendării, este necesar ca expertul tehnic judiciar să formuleze o cerere către Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, prin care să solicite încetarea suspendării calității de expert tehnic judiciar.
 1. Cererea de suspendare a calității de expert tehnic judiciar, însoțită de înscrisurile doveditoare, se poate depune:
 • la registratura Ministerului Justiției, din municipiul București, str. Apolodor, nr. 17, sectorul 5;
 • prin poștă sau servicii de curierat rapid;
 • prin Punctul de Contact Unic electronic (PCUe), accesând pagina de internet http://edirect.e-guvernare.ro;
 • prin e-mail, la adresele dsc@just.ro ori expert-tehnic-judiciar@just.ro;
 • prin fax, la numărul 0372.871.140.

Citește mai mult

Dobândirea calității de expert tehnic judiciar

 

 1. Dobândește calitatea de expert tehnic judiciar persoana care îndeplinește următoarele condiții:
 • este cetățean român, cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, aparținând Spațiului Economic European ori cetățean al Confederației Elvețiene;
 • cunoaște limba română;
 • are capacitate de exercițiu deplină;
 • a absolvit studii superioare în specialitatea pentru care se prezintă la examenul de expert, dovedite cu diplomă;
 • are un stagiu de cel puțin 3 ani în specialitatea în care a obținut diploma;
 • este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea activității de expert;
 • nu are antecedente penale și se bucură de o bună reputație profesională și socială;
 • a fost declarat admis la examenul sau interviul organizat în acest scop.
 1. Calitatea de expert tehnic judiciar se dobândește pe bază de examen sau interviu organizat de Ministerul Justiției, cu respectarea condițiilor prevăzute de dispozițiile art. 10, art. 101 și art. 12 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară, aprobată prin Legea nr. 156/2002, cu modificările și completările ulterioare.
 1. Examenul pentru atribuirea calității de expert tehnic judiciar are scopul de a verifica nivelul cunoștințelor viitorilor experți în specialitatea pentru care candidează, gradul de însușire a actelor normative referitoare la specialitatea respectivă, a dispozițiilor din codurile de procedură civilă și penală referitoare la expertiză și din alte acte normative care reglementează activitatea de expertiză tehnică judiciară, drepturile și obligațiile experților.
 1. Interviul pentru dobândirea calității de expert tehnic judiciar are drept scop verificarea gradului de însușire a dispozițiilor din codurile de procedură civilă și penală referitoare la expertiză, precum și a prevederilor din alte acte normative care reglementează activitatea de expertiză tehnică judiciară, precum și drepturile și obligațiile experților.
 1. La interviul pentru dobândirea calității de expert tehnic judiciar, se poate înscrie:
 • persoana care a dobândit de la alte ministere sau instituții publice de specialitate autorizarea de a realiza lucrări în specializarea pentru care susține interviul;
 • persoana care a dobândit calitatea cerută pentru desfășurarea activității în acea specialitate, prevăzută în nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice judiciare, în condițiile legii speciale ce reglementează organizarea și desfășurarea unei activități sau profesii și modul de acces în aceasta;
 • persoana care are titlul de academician, profesor universitar sau conferențiar universitar, doctor docent ori doctor în specialitatea respectivă.
 1. Examenul și interviul pentru atribuirea calității de expert tehnic judiciar se organizează în conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind atribuirea calității de expert tehnic judiciar și de specialist, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1322/C/2000, cu modificările și completările ulterioare
 1. Data și locul susținerii examenului/interviului, specializarea și termenul de depunere a actelor pentru înscrierea la examen/interviu se aduc la cunoștința celor interesați cu cel puțin 40 de zile înainte de data susținerii examenului/interviului, prin publicare pe pagina de internet a Ministerului Justiției, www.just.ro, la secțiunea „Cariere”, subsecțiunea „Posturi vacante”. De asemenea, aceste informații se aduc la cunoștință și prin afișare la sediile birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice și contabile din cadrul tribunalelor, la loc vizibil și accesibil publicului.

Citește mai mult