Print

1. Despre instituție

În cadrul ministerului funcţionează Direcţia Naţională de Probaţiune, structură cu personalitate juridică, constituită în temeiul Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, cu modificările şi completările ulterioare și a Hotărârii Guvernului nr. 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune. Activitatea Direcţiei Naţionale de Probaţiune este coordonată direct de către ministrul justiţiei.

Conducerea Direcţiei Naţionale de Probaţiune:

Adriana POPESCU
Director general
Direcția Națională de Probațiune

Angela PRIOTEASA 
Director
Direcția economică

Sistemul de probaţiune, ca serviciu public de interes naţional, contribuie la înfăptuirea actului de justiţie şi îşi desfăşoară activitatea în scopul reabilitării sociale a infractorilor, al diminuării riscului de săvârşire a unor noi infracţiuni şi al menţinerii siguranţei comunităţii, precum şi pentru reducerea costurilor sociale ale executării sancţiunilor şi măsurilor penale, prin diminuarea populaţiei din unităţile penitenciare şi valorificarea potenţialului socioeconomic al infractorilor. În România, sistemul de probaţiune este reprezentat de Direcţia Naţională de Probaţiune, instituţie publică cu personalitate juridică din cadrul Ministerului Justiţiei, care îşi exercită atribuţiile la nivel central, şi de cele 42 de structuri teritoriale, denumite servicii de probaţiune.

Direcţia Naţională de Probaţiune se află sub coordonarea directă a ministrului justiţiei şi îndeplineşte următoareleatribuţii principale:

a) stabileşte direcţiile strategice de acţiune în domeniul probaţiune în vederea implementării strategiei justiţiei ca serviciu public;

b) stabileşte concepţia şi coordonează, evaluează şi monitorizează, la nivel naţional, Strategia naţională de reabilitare a persoanelor faţă de care s-au dispus sancţiuni şi măsuri comunitare, aplicată în sistemul de probaţiune, inclusiv de către instituţiile cu atribuţii în domeniu;

c) organizează şi coordonează procesul de executare a pedepselor şi măsurilor neprivative de libertate specifice domeniului probaţiunii;

d) elaborează Standardele minime de lucru în probaţiune pentru instituţiile din comunitate şi normele metodologice pentru avizarea şi acreditarea programelor de lucru cu persoanele supravegheate;

e) organizează şi coordonează activitatea structurilor teritoriale;

f) coordonează gestionarea resurselor umane ale sistemului de probaţiune;

g) organizează pregătirea profesională a personalului din sistemul de probaţiune şi organizează cursuri de pregătire pentru persoane din cadrul instituţiilor implicate în activitatea de probaţiune;

h) elaborează proiectul de buget anual al Direcţiei şi al structurilor teritoriale, pe care îl supune spre aprobare ministrului justiţiei şi asigură execuţia bugetară în condiţiile legii;

i) administrează patrimoniul sistemului de probaţiune, organizează şi coordonează alocarea, mişcarea, evidenţa şi controlul cheltuielilor materiale şi de investiţii, a mijloacelor şi echipamentelor din dotare;

j) elaborează, în colaborare cu direcţia de specialitate din Ministerul Justiţiei, proiectele de acte normative privind organizarea şi activitatea sistemului de probaţiune;

k) realizează evaluarea şi controlul activităţii derulate în structurile teritoriale de probaţiune, prin intermediul inspectorilor de probaţiune;

l) realizează evaluarea profesională a personalului din cadrul sistemului de probaţiune, în condiţiile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de probaţiune;

m) coordonează elaborarea standardelor de performanţă, a metodologilor şi instrumentelor de lucru, în scopul uniformizării şi îmbunătăţirii activităţii de probaţiune;

n) coordonează elaborarea şi implementarea strategiei de comunicare şi relaţiile publice a sistemului de probaţiune, în scopul promovării rolului sistemului de probaţiune;

o) coordonează cooperarea internaţională în domeniu;

p) reprezintă în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie interesele Direcţiei şi ale structurilor teritoriale;

q) coordonează activitatea de colectare şi prelucrare a datelor statistice specifice domeniului probaţiune şi gestionează sistemele informatice aferente;

r) realizează studii, analize şi cercetări care să contribuie la fundamentarea politicii în domeniu, la elaborarea strategiilor de lucru şi la îmbunătăţirea practicii;

s) elaborează şi difuzează ghiduri practice sau alte materiale în domeniu, întocmind propriile materiale în acest sens, având în vedere practica organelor judiciare;

t) promovează rolul sistemului de probaţiune, al activităţilor desfăşurate de către personalul din sistemul de probaţiune, inclusiv prin mijloacele de informare în masă;

u) alte atribuţii prevăzute în domeniul de activitate a sistemului de probaţiune.

Serviciile de probaţiune locale îşi desfăşoară activitatea în fiecare judeţ, prin consilierii de probaţiune coordonaţi de şeful serviciului. Consilierii de probaţiune îndeplinesc următoarele atribuţii:

- realizează evaluarea inculpaţilor, a minorilor aflaţi în executarea unei măsuri educative, respectiv a persoanelor supravegheate, din oficiu sau la solicitarea organelor judiciare, potrivit legii;

- sprijină instanţa de judecată în procesul de individualizare a pedepselor şi măsurilor educative;

- coordonează procesul de supraveghere a respectării măsurilor şi executarea obligaţiilor stabilite în sarcina persoanelor supravegheate faţă de care instanţa a dispus: amânarea aplicării pedepsei, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, liberarea condiţionată;

- coordonează procesul de supraveghere a respectării uneia dintre următoarele măsuri educative neprivative de libertate: stagiul de formare civică, supravegherea, consemnarea la sfârşit de săptămână, asistarea zilnică;

- coordonează executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii;

- derulează activităţi specifice în legătură cu persoanele private de libertate;

- îndeplinesc alte atribuții, conform legii.

Organigrama Direcției Naționale de Probațiune

Organigramă | Anexa la organigramă

Lista datelor de contact ale Direcției Naționale de Probațiune și ale serviciilor de probatiune

Recrutare permanentă în probațiune
Dacă vrei să devii consilier de probaţiune şi să urmezi o carieră în acest domeniu, acum există posibilitatea de a intra în baza de date a DNP. Pentru acest lucru, trebuie urmați trei pași:

1. Verifică dacă îndeplineşti condiţiile prevăzute de art. 20 din Legea 123/2006 privind statutul personalului de probaţiune:

ART. 20

(1) Pentru a fi numită în funcţia de consilier de probaţiune persoana trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

a) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

b) să nu aibă antecedente penale, să nu aibă cazier fiscal;

c) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

d) să fie aptă din punct de vedere medical şi psihologic pentru exercitarea funcţiei, fapt dovedit pe baza testării medicale şi psihologice de specialitate organizate în acest scop;

e) să se bucure de o bună reputaţie;

f) să fie licenţiată în asistenţă socială, psihologie, sociologie, pedagogie sau drept;

g) să promoveze concursul organizat pentru ocuparea funcţiei pentru care candidează.

(2) În termen de 60 de zile de la angajare, persoana trebuie să prezinte direcţiei de specialitate dovada stabilirii reşedinţei în România.

2. Completează CV-ul în format european (vezi modelul anexat şi instrucţiunile de completare).

CV în format european / Instrucţiuni de completare a CV-ului

3. Trimite CV-ul completat la adresa de email recrutare.probatiune@just.ro
După trimiterea CV-ului către Direcţia de probaţiune, se va trimite un mesaj de confirmare. Atunci când se va organiza un concurs de ocupare a posturilor vacante din sistemul de probaţiune, se va trimite o înştiinţare prin email.

Recunoașterea calificării profesionale de consilier de probațiune pe baza unui titlu de calificare sau a experienței profesionale

Legislatie relevantă

Instrumente şi tehnici de lucru în desfăşurarea activităţilor cu persoanele aflate în evidenţa serviciilor de probaţiune

 1. Programul „One to one” este un program de consiliere individuală structurat pe 5 module şi 12 şedinţe,care îşi propune să contribuie la schimbarea cognitiv – comportamentală a persoanelor care au comis infracţiuni, prindezvoltarea capacităţii de soluţionare de probleme, gestionarea situaţiilor de risc, analiza stilurilor de comunicare şi identificarea disfuncţionalităţilor. Programul se adresează minorilor care au cel puţin 16 ani, precum şi adulţilor, cu un risc mediu sau crescut de recidivă şi care au abilităţi scăzute de a-şi rezolva problemele. Participând la acest program beneficiarii reuşesc să identifice tiparele greşite de comportament, înlocuindu-le cu deprinderi şi convingeri pozitive. De asemenea, beneficiarii învaţă să folosească planul individual de prevenire a recidivei, precum şi jurnalul de prevenire a recidivei.
 2. Programul „Dezvoltarea abilităţilor sociale la minori” este un program de grup structurat pe 10 şedinţe şi îşi propune dezvoltarea deprinderilor sociale necesare evitării unor situaţii de risc care pot conduce la recidivă. Maniera de desfăşurare a sesiunilor este interactivă, metodele utilizate fiind deopotrivă pasive (expunere), cât şi active - jocuri de rol, discuţii şi exerciţii în cadrul grupului. În fiecare sesiune sunt abordate aspecte din viaţa de zi cu zi a minorilor, fiind astfel creat cadrul pentru aducerea în atenţie a dificultăţilor cu care aceştia se confruntă: probleme de agresivitate, autocontrol scăzut, gestionarea deficitară a relaţiei cu autorităţile, abilităţi scăzute de comunicare sau modalităţi defectuoase de a comunica. După parcurgerea celor 10 şedinţe, minorii participanţi devin mai conştienţi de propriile arii de risc şi au la dispoziţie alternative de a le depăşi.
 3. Programul „Stop! Gândeşte şi schimbă” este un program de grup, structurat pe 11şedinţe, adresat persoanelor care au un patern infracţional. Scopul programului este de a identifica tiparul de gândire disfuncţională şi a promova principiile gândirii alternative. Participanţii învaţă, cu fiecare sesiune parcursă, avantajele unui stil de viaţă pro-social şi dezavantajele comiterii de infracţiuni. Programul se derulează într-o manieră interactivă, face referire la aspecte obişnuite din viaţa beneficiarilor, ceea ce confirmă şi întăreşte informaţiile furnizate. Participanţii îşi identifică greşelile care au condus la comiterea de infracţiuni şi sunt sprijiniţi să apeleze la resursele personale, familiale şi instituţionale, care îi pot susţine în menţinerea unui comportament pro-social.
 4. Programul „Dezvoltarea deprinderilor sociale pentru adulţi” este un program de grup care vizează dezvoltarea abilităților sociale necesare participanţilor în viaţa de zi cu zi, în familie, grup de prieteni, societate, la serviciu sau în timpul liber şi care îi vor ajuta să adopte un comportament pro-social şi să evite săvârşirea unor fapte penale.
 5. Tehnica „Interviul motivaţional” – să ajuţi oamenii să se schimbe - este destinat persoanelor care au săvârşit infracţiuni aflate atât în faza pre-sentenţială, cât şi pe perioada supravegherii. Folosirea tehnicii implică: identificarea stadiului motivaţional în care se află beneficiarul şi construirea motivaţiei pentru schimbare, precum şi întărirea angajamentului pentru schimbare. Numărul de sesiuni individuale variază în funcţiei de gradul de complexitate a problemelor beneficiarului.
 6. Reducerea Riscului de Recidivă este un program de grup, destinat pregătirii pentru liberare şi asistenţă post - penală a deţinuţilor aflaţi în executarea ultimele trei luni din pedeapsă privativă de libertate. Programul se derulează în colaborare de către practicienii din penitenciare şi cei din serviciile de probaţiune. Structura programului se compune din trei părţi principale:

a. modul de bază (se derulează în penitenciar şi cuprinde 6 sesiuni - primele două sesiuni de evaluare a problemelor, nevoilor şi comportamentului infracţional, a treia sesiune – stabilirea obiectivelor, a patra sesiune – elaborarea planurilor individuale de acţiune, a cincea – prevenirea recidivei, iar a şasea - ,,Piaţa’’);

b. modulele opţionale individualizate (se au în vedere aspectele problematice cu care se confruntă deţinuţii după liberare: obţinerea unui loc de muncă, probleme financiare, abuz de alcool/ droguri, lipsa locuinţei, probleme de sănătate mintală, probleme legate de documentele de identitate, probleme în viaţa de familie);

c. partea de asistenţă post-penală (se va derula la sediul serviciului de probaţiune, dacă persoana liberată din penitenciar va solicita sprijinul în acest sens).

 1. Programul „Drink and Drive” este un program de grup destinat persoanelor care au comis infracţiuni, la regimul auto, în contextul consumului de alcool. Scopul constă în reducerea recidivei în rândul acestei categorii de condamnaţi, prin producerea de schimbări la nivel cognitiv şi comportamental, precum şi îmbunătăţirea siguranţei rutiere prin scăderea numărului de victime ale accidentelor rutiere cauzate de consumul de alcool. Programul Drink and Drive cuprinde o sesiune individuală preliminară, opt sesiuni de grup structurate pe diferite componente (legislaţie rutieră, alcoolul şi corpul uman, efectele şi consecinţele consumului de alcool la volan, cum să ajung să nu mai conduc băut, decizia de schimbare comportamentală, eficienţa personală, revizuirea strategiei personale, finalizarea programului), urmate de sesiuni individuale de follow-up.
 2. Instrumentul de colectare a datelor şi diagnoză - reprezintă un demersprofesional care are ca rezultat formularea unei opinii / expertize a consilierului de probaţiune asupra persoanei evaluate şi este structurat pe 16 arii de investigaţie (de ex: infracţiunea, adăpostul sau locuinţa, şcolarizarea, munca, relaţiile cu familia, cu prietenii, adicţii, sănătate, tipare de gândire, etc.).

Proiectul „Consolidarea capacității sistemului românesc de probațiune de a furniza servicii eficiente alternative închisorii”, RO23 „Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.
Consultă informațiile despre program pe pagina oficială a proiectului: http://probatiunenorwaygrants.just.ro/

Rapoarte și studii

Acte normative în domeniul reintegrării sociale a persoanelor privative de libertate

2. Informații de interes public

2.1 Solicitarea informațiilor de interes public

2.1.1 Numele persoanelor responsabile de primirea solicitărilor în baza Legii nr 544/2001

Evelina OUESLATI, email: dp@just.ro    și Diana OBĂGEL, email: dp@just.ro

2.1.2 Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001

Cerere - tip - model -

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice .............................

Sediul/Adresa .............................................................

Data ........................................

Stimate domnule/Stimată doamnă .....................................,

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informaţiile solicitate)/informații/date cu privire la: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate, în format electronic, la următoarea adresă de e-mail (opţional): ....................... .

Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris).

Vă mulţumesc pentru solicitudine,........................

(semnătura petentului)

Numele şi prenumele petentului .........................................

Adresa ..............................

Profesia (opţional) .................

Telefon (opţional) ..................

Fax (opţional) ......................

2.1.3. Modalitatea de contestare a deciziei și formulare pentru reclamații administrative

Reclamație administrativă- model -

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice .............................

Sediul/Adresa .............................................................

Data ........................................

Stimate domnule/Stimată doamnă .....................................,

Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea nr. ............. din data de ..................... am primit un răspuns negativ/nu s-a răspuns, la data de/până la data de ......................................, într-o scrisoare semnată de ...............................................................

(completaţi numele respectivului funcţionar)

Documentele de interes public solicitate erau următoarele: ...............................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente: ........................................................................................................................

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.

Vă mulţumesc pentru solicitudine,                                         .............................

(semnătura petentului)

Numele şi prenumele petentului .........................................

Adresa ..............................

Telefon .............................

Fax .................................

2.1.4. Lista documentelor de interes public și lista documentelor produse sau gestionate de Direcția Națională de Probațiune

Lista documentelor de interes public

 • Organigrama;
 • Regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de probațiune;
 • Strategii;
 • Rapoartele de activitate;
 • Rapoartele statistice și studiile;
 • Bugetul;
 • Situația plăților;
 • Situația drepturilor salariale;
 • Bilanțul contabil;
 • Programul anual al achizițiilor publice;
 • Centralizatorul achizițiilor publice;
 • Contractele de achiziție publică;
 • Anunțurile privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
 • Declarațiile de avere și declarațiile de interese;
 • Lista și datele de contact ale Direcției Naționale de Probațiune;
 • Lista și datele de contact ale serviciilor de probațiune;
 • Lista documentelor produse/gestionate de instituție

Lista documentelor produse sau gestionate de Direcția Națională de Probațiune

DOCUMENTE PRODUSE SAU GESTIONATE LA NIVEL CENTRAL

CORPUL DE INSPECȚIE

 • planul anual de inspecții;
 • metodologia de inspecție;
 • rapoarte de inspecție;
 • planul privind implementarea recomandărilor și instrucțiunilor realizate în cuprinsul rapoartelor de inspecție;
 • rapoarte de monitorizare a implementării recomandărilor și instrucțiunilor realizate în cuprinsul rapoartelor de inspecție;
 • adrese de comunicare cu serviciile de probațiune, alte instituții, după caz;
 • note interne;
 • note de oportunitate;
 • note de informare;
 • referate de necesitate;
 • cereri decont;
 • ordine de deplasare

SERVICIUL PROGRAME ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

 • documentele de solicitare a asistenței financiare nerambursabile;
 • documentelor subsecvente aprobării proiectelor pentru derularea efectivă a acestora

(plan de achiziții, plan de publicitate și informare, plan de implementare a activităților proiectului, bugetul proiectului);

 • fișe de proiect;
 • rapoartele de progres, intermediare și rapoartele finale elaborate în cadrul programelor derulate;
 • adrese de comunicare cu serviciile de probațiune, cu alte compartimente din cadrul Ministerului Justiției sau cu alte instituții, interne sau internaționale;
 • note interne;
 • note de oportunitate;
 • note de informare;
 • referate de necesitate;
 • cereri decont;
 • ordine de deplasare;
 • notificări

DIRECȚIA ECONOMICĂ

 • file de buget;
 • cont de execuție bugetară;
 • documentele justificative care stau la baza elaborării notelor contabile (facturi fiscale, chitanțe/bonuri fiscale, avize expediție, referate de necesitate, note de oportunitate, note interne, note de informare, ordine de deplasare, deconturi, foi de parcurs);
 • bonuri de consum;
 • fișe de cont;
 • balanțe;
 • note contabile;
 • extrase de cont;
 • registrul inventar;
 • registrul Cartea mare;
 • propunere de angajare a unei cheltuieli;
 • angajament bugetar;
 • comenzi;
 • ordonanțare;
 • documente contabile de gestiune;
 • registrul operațiunilor supuse C.F.P.;
 • state de funcții și personal;
 • declarații lunare, semestriale, anuale contribuabili;
 • situații statistice, raportări;
 • adeverințe de venit conform declarației 205;
 • adeverințe de salariat;
 • declarații buget de șomaj, declarații CAS;
 • declarații buget consolidat;
 • contracte;
 • documente specifice procedurilor de achiziție publică, privind achiziționarea bunurilor necesare derulării activității DNP (plan de achiziții, caiet de sarcini, note de recepție etc);
 • note de intrare recepție;
 • liste de inventariere anuală;
 • documente de scoatere din funcțiune, declasare și casare a bunurilor materiale;
 • documente specifice parcului auto din dotarea DNP;
 • legitimații de serviciu;
 • rapoartele și procesele verbale întocmite de Curtea de Conturi;
 • adrese;
 • proceduri de lucru;
 • documente privind derularea activităților în domeniul sănătății și securității în muncă:
 • Planul de Prevenire şi Protecţie;
 • Evaluarea riscurilor pentru funcțiile din cadrul DNP;
 • Instrucțiuni proprii privind sănătatea și securitatea în muncă;
 • Documentația privind instruirea la angajare/la locul de muncă;
 • Tematica de instruire pentru instruirea periodică;
 • Planul de Evacuare în caz de incendiu pentru DNP;
 • Fișe, documentații tehnice;
 • Documenția pentru obținerea Autorizației de Funcționare din punct de vedere al sănătății și securității în muncă;
 • Autorizaţia de Funcţionare din punct de vedere al sănătății și securității în muncă;
 • Registrul de evidență a incidentelor periculoase;
 • Registrul unic de evidență a accidentaților în muncă;
 • Registrul unic de evidență a accidentelor ușoare;
 • Registrul unic de evidență a accidentaților în muncă ce au ca urmare o incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de lucru;
 • Registrul cu evidenţa posturilor de lucru care necesită testare psihologică periodică sau examene medicale periodice

SERVICIUL RESURSE UMANE

 • dosarele profesionale;
 • fișele posturilor;
 • fișele de evaluare a performanțelor profesionale;
 • state de funcții și personal;
 • ordine  ale ministrului justiției și decizii ale directorului general al DNP în domeniul gestionării resurselor umane;
 • contracte individuale de muncă;
 • note de oportunitate, note interne, note de informare, adrese în domeniul gestionării resurselor umane (recrutare, pregătire inițială și continua, definitivare, promovare, testare medicală și psihologică, delegare, detașare, transfer, suspendare și eliberare din funcție etc);
 • avize psihologice;
 • raportări;
 • situații statistice;
 • cereri,
 • petiții

BIROUL IT ȘI COMUNICARE

 • strategii;
 • ordine;
 • decizii;
 • regulamente;
 • instrucțiuni;
 • contracte;
 • protocoale de colaborare;
 • baza de date constituită la nivel național cu privire la instituțiile din comunitate abilitate să participe, sub coordonarea Serviciului de Probațiune, la executarea pedepselor și măsurilor educative neprivative de libertate
 • adrese de comunicare cu serviciile de probațiune, cu alte compartimente din cadrul Ministerului Justiției sau cu alte instituții;
 • raportări;
 • situații statistice;
 • note interne;
 • note de informare;
 • note de oportunitate;
 • referate de necesitate;
 • referate de aprobare;
 • cereri decont;
 • ordine de deplasare

SERVICIUL JURIDIC

 • proiecte de acte normative;
 • strategii;
 • ordine;
 • decizii;
 • regulamente;
 • instrucțiuni;
 • metodologii de lucru;
 • contracte;
 • protocoale de colaborare;
 • baza de date constituită la nivel național cu privire la instituțiile din comunitate abilitate să participe, sub coordonarea Serviciului de Probațiune, la executarea pedepselor și măsurilor educative neprivative de libertate
 • adrese de comunicare cu serviciile de probațiune, cu alte compartimente din cadrul Ministerului Justiției sau cu alte instituții interne sau internaționale;
 • cereri de chemare în judecată, întâmpinări, hotărâri judecătorești;
 • adrese de răspuns la petiții;
 • raportări;
 • situații statistice;
 • note interne;
 • note de informare;
 • note de fundamentare;
 • note de oportunitate;
 • referate de necesitate;
 • referate de aprobare;
 • cereri decont;
 • ordine de deplasare
 • declarații de avere și de interese, registrul declarațiilor de avere și registrul declarațiilor de interese

SERVICIUL METODOLOGIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

 • strategii;
 • regulamente;
 • instrucțiuni;
 • metodologii de lucru;
 • planificări în domeniul formării profesionale;
 • ghiduri de bune practici;
 • baza de date constituită la nivel național cu privire la instituțiile din comunitate abilitate să participe, sub coordonarea Serviciului de Probațiune, la executarea pedepselor și măsurilor educative neprivative de libertate
 • adrese de comunicare cu serviciile de probațiune, cu alte compartimente din cadrul Ministerului Justiției sau cu alte instituții interne sau internaționale;
 • protocoale de colaborare;
 • contracte;
 • raportări;
 • situații statistice;
 • note interne;
 • note de informare;
 • note de fundamentare;
 • note de oportunitate;
 • referate de necesitate;
 • referate de aprobare;
 • cereri decont;
 • ordine de deplasare

SERVICIUL CERCETARE ȘI DEZVOLTARE STRATEGICĂ

 • strategii;
 • rapoarte/situații statistice;
 • studii;
 • analize;
 • cercetări;
 • regulamente;
 • instrucțiuni;
 • adrese de comunicare cu serviciile de probațiune, cu alte compartimente din cadrul Ministerului Justiției sau cu alte instituții interne sau internaționale;
 • note interne;
 • note de informare;
 • note de fundamentare;
 • note de oportunitate;
 • referate de necesitate;
 • referate de aprobare;
 • cereri decont;
 • ordine de deplasare

DOCUMENTE DE SECRETARIAT

 • registrul de audiențe;
 • registrul de decizii;
 • condica de expediție a lucrărilor către Serviciul Informații Clasificate/cabinet ministru și secretari de stat/direcții;
 • borderou expediere corespondență prin Poșta Română;
 • pontaj;
 • ordine, decizii, instrucțiuni;
 • alte documente de secretariat

DOCUMENTE PRODUSE SAU GESTIONATE LA NIVEL LOCAL

SERVICIILE DE PROBAȚIUNE

 • referate/rapoarte de evaluare;
 • adrese;
 • propuneri;
 • decizii;
 • plângeri împotriva deciziilor;
 • documentele dosarului de probațiune potrivit art. 53 alin. (1) din Legea nr. 252/2013, în cazul persoanelor majore (copii ale hotărârilor judecătorești, documentele referitoare la contactarea, informarea şi evaluarea persoanei supravegheate; documentele referitoare la planificarea şi derularea activităţii de supraveghere, control şi asistare; documentele referitoare la colaborarea cu instituţii din comunitate şi cu alte autorităţi sau instituţii publice; documentele justificative privind situaţia persoanei; documentele referitoare la modul de respectare a măsurilor şi executare a obligaţiilor; înştiinţările adresate instanţei de executare sau judecătorului delegat cu executarea, după caz; avertismente, orice alte documente relevante pentru caz);
 • documentele dosarului de probațiune al minorului potrivit art. 73 alin. (2) din Legea nr. 252/2013 (copia de pe hotărârea judecătorească prin care s-a dispus măsura educativă neprivativă de libertate şi, dacă este cazul, încheierea judecătorului delegat cu executarea; documentele referitoare la contactarea, informarea şi evaluarea minorului; documentele referitoare la planificarea activităţii de supraveghere (plan de asistare zilnică/programul zilnic al minorului/planul consemnării la sfârșit de săptămână, după caz); documentele justificative privind derularea activităţii de supraveghere de către instituţiile din comunitate şi persoanele însărcinate cu supravegherea minorului; documentele justificative referitoare la modul de executare a măsurilor educative neprivative de libertate şi a obligaţiilor stabilite; înştiinţările adresate instanţei de executare sau judecătorului delegat, după caz; orice alte documente relevante pentru caz);
 • avertismente;
 • baza de date constituită la nivel național cu privire la instituțiile din comunitate abilitate să participe, sub coordonarea Serviciului de Probațiune, la executarea pedepselor și măsurilor educative neprivative de libertate;
 • citații;
 • contracte;
 • protocoale de colaborare;
 • note de oportunitate;
 • referate de necesitate;
 • cereri decont;
 • ordine de deplasare;
 • facturi fiscale, chitanțe/bonuri fiscale;
 • foi de parcurs;
 • bonuri de consum;
 • note de intrare recepție;
 • registrul de corespondență;
 • registrul de evidență al referatelor de evaluare;
 • registrul de evidență a supravegherilor;
 • registrul de asistență și consiliere;
 • registrul de audiențe

     2.1.5   Raport anual de evaluare a implementării Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

     2.1.6 Proiecte cu fonduri externe nerambursabile aflate in derulare

http://probatiunenorwaygrants.just.ro/

2.2 Buletinul informativ al informațiilor de interes public

 • Legislaţie privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune;
 • Conducere;
 • Organigrama;
 • Strategii;
 • Rapoarte de activitate;
 • Rapoarte statistice și studii;
 • Bugetul Direcţiei Naţionale de Probaţiune;
 • Situația plăților;
 • Situația drepturilor salariale;
 • Bilanțuri contabile;
 • Programul anual al achizițiilor publice;
 • Centralizatorul achizițiilor publice;
 • Contractele de achiziție publică;
 • Anunțurile privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
 • Declarațiile de avere și declarațiile de interese;
 • Lista documentelor produse/gestionate de instituție
 • Solicitarea informaţiilor de interes public
 • Lista și datele de contact ale Direcției Naționale de Probațiune;
 • Lista și datele de contact ale serviciilor de probațiune

2.3 Bugetul DNP

2.3.1 Bugetul DNP

2.3.2 Situația plăților

2.3.3 Drepturi salariale

2.4 Bilanțuri contabile

2.5 Achiziții publice

2.5.1 Programul anual al achizițiilor publice

2.5.2 -Centralizatorul achizițiilor publice

Trimestrul I

2.5.3-Contractele de achizitie publică

     2.6 Declarații de avere și de interese

2.7-Modele de cereri/formulare tipizate

2.8-Transparența prelucrării datelor cu caracter personal

3. Contact

3.1 Date de contact - Direcția Națională de Probațiune / Serviciile de Probațiune

3.2 Relații cu presa

Persoană desemnată:

Diana OBĂGEL

Evelina OUESLATI

Date de contact:

Adresă de e-mail: diana.obagel@just.ro / evelina.obersterescu@just.ro

Nr. de telefon: 0371 050 404 sau 0371 050 303

3.3 Programul de funcționare al instituției

Luni – Vineri

Interval orar 09.00 – 17.00

3.4 Program de audiențe, cu precizarea modului de înscriere pentru audiențe și a datelor de contact pentru înscriere

În fiecare zi de joi a săptămânii, în intervalul orar 10.00 – 12.00

Pentru înscrierea în audiență, vă adresăm rugămintea de a transmite o solicitare scrisă și semnată pe adresa de e-mail dp@just.ro sau pe adresa poștală str. Apolodor nr. 17, sector 5, București, cu indicarea numelui, prenumelui, calității solicitantului, adresă poștală, e-mail, număr de telefon la care puteți fi contactat/ă precum și motivul și obiectul solicitării de audiență.

3.5 Petiții

Adresa de e-mail pentru transmiterea electronică a petițiilor: dp@just.ro