Print

Dobândirea calității de expert tehnic judiciar

 

 1. Dobândește calitatea de expert tehnic judiciar persoana care îndeplinește următoarele condiții:
 • este cetățean român, cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, aparținând Spațiului Economic European ori cetățean al Confederației Elvețiene;
 • cunoaște limba română;
 • are capacitate de exercițiu deplină;
 • a absolvit studii superioare în specialitatea pentru care se prezintă la examenul de expert, dovedite cu diplomă;
 • are un stagiu de cel puțin 3 ani în specialitatea în care a obținut diploma;
 • este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea activității de expert;
 • nu are antecedente penale și se bucură de o bună reputație profesională și socială;
 • a fost declarat admis la examenul sau interviul organizat în acest scop.
 1. Calitatea de expert tehnic judiciar se dobândește pe bază de examen sau interviu organizat de Ministerul Justiției, cu respectarea condițiilor prevăzute de dispozițiile art. 10, art. 101 și art. 12 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară, aprobată prin Legea nr. 156/2002, cu modificările și completările ulterioare.
 1. Examenul pentru atribuirea calității de expert tehnic judiciar are scopul de a verifica nivelul cunoștințelor viitorilor experți în specialitatea pentru care candidează, gradul de însușire a actelor normative referitoare la specialitatea respectivă, a dispozițiilor din codurile de procedură civilă și penală referitoare la expertiză și din alte acte normative care reglementează activitatea de expertiză tehnică judiciară, drepturile și obligațiile experților.
 1. Interviul pentru dobândirea calității de expert tehnic judiciar are drept scop verificarea gradului de însușire a dispozițiilor din codurile de procedură civilă și penală referitoare la expertiză, precum și a prevederilor din alte acte normative care reglementează activitatea de expertiză tehnică judiciară, precum și drepturile și obligațiile experților.
 1. La interviul pentru dobândirea calității de expert tehnic judiciar, se poate înscrie:
 • persoana care a dobândit de la alte ministere sau instituții publice de specialitate autorizarea de a realiza lucrări în specializarea pentru care susține interviul;
 • persoana care a dobândit calitatea cerută pentru desfășurarea activității în acea specialitate, prevăzută în nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice judiciare, în condițiile legii speciale ce reglementează organizarea și desfășurarea unei activități sau profesii și modul de acces în aceasta;
 • persoana care are titlul de academician, profesor universitar sau conferențiar universitar, doctor docent ori doctor în specialitatea respectivă.
 1. Examenul și interviul pentru atribuirea calității de expert tehnic judiciar se organizează în conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind atribuirea calității de expert tehnic judiciar și de specialist, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1322/C/2000, cu modificările și completările ulterioare
 1. Data și locul susținerii examenului/interviului, specializarea și termenul de depunere a actelor pentru înscrierea la examen/interviu se aduc la cunoștința celor interesați cu cel puțin 40 de zile înainte de data susținerii examenului/interviului, prin publicare pe pagina de internet a Ministerului Justiției, www.just.ro, la secțiunea „Cariere”, subsecțiunea „Posturi vacante”. De asemenea, aceste informații se aduc la cunoștință și prin afișare la sediile birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice și contabile din cadrul tribunalelor, la loc vizibil și accesibil publicului.