Print

byproduct-1237602

Punctul de vedere al Ministerului Muncii și Justiției Sociale referitor la interpretarea și aplicarea unitară a prevederilor Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice agreat cu reprezentanții Curții de Conturi, actualizate(download aici: .pdf 3.19 MB)

Lista categoriilor de documente produse și gestionate de Ministerul Justiției


Procedura obţinerii de informaţii din Registrul Naţional al asociațiilor, fundațiilor și federațiilor

Pentru obţinerea de copii certificate de pe înregistrările efectuate în Registrul Naţional şi de pe înscrisurile doveditoare ale înregistrărilor, solicitantul trebuie să adreseze Ministerului Justiţiei o cerere însoţită de dovada achitării tarifului stabilit prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 1417/C/2006, modificat prin OMJ nr. 765/C/2013, diferenţiat în funcţie de obiectul solicitării. Cererea se depune la Registratura generală a Ministerului Justiţiei ori se transmite prin poştă, termenul de soluţionare fiind de maxim 30 de zile de la data depunerii acesteia.

Informaţii procedurale şi eliberarea documentelor: programul de lucru cu publicul la nivelul Serviciului comunicare și relații publice: Luni - Vineri,  între orele 10,00-12,00; Marţi şi Joi, între orele 14,00-16,00.

Formularul cererii este disponibil la adresa: http://www.just.ro/transparenta-decizionala/formulare/.


Procedura rezervării denumirii asociațiilor, fundațiilor și federațiilor

În vederea rezervării denumirii, este necesară completarea unei cereri (model în Anexa la Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 954/2000, modificat şi completat prin OMJ nr. 2534/2012) şi anexarea dovezii în original a achitării tarifului de 36 RON la orice unitate a Trezoreriei (de către persoanele juridice, la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul fiscal), în contul 20A365000 - „Alte venituri”. Pentru prelungirea rezervării denumirii, tariful este de 18 RON.

Cererea se depune la Registratura generală a Ministerului Justiţiei (program L-V : 9.30 -12;13.00 -16.00) ori se transmite prin poştă, termenul de soluţionare fiind de 5 zile de la data primirii cererii.

Informaţii procedurale şi eliberarea dovezilor de disponibilitate a denumirii: programul de lucru cu publicul la nivelul Serviciului comunicare şi relaţii publice: Luni - Vineri,  între orele 10,00-12,00; Marţi şi Joi, între orele 14,00-16,00.

* Ghid de completare a cererii de eliberare a dovezii privind disponibilitatea denumirii

**Denumirile organizațiilor deja înființate, precum şi cele pentru care a fost eliberată şi este valabilă dovada disponibilităţii şi rezervării, pot fi consultate pe site MJ, în format PDF şi XLSX, la adresa: http://www.just.ro/registrul-national-ong/

Formularul cererii este disponibil la adresa: http://www.just.ro/transparenta-decizionala/formulare/.


Procedura de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public sunt cele prevăzute de art. 21 si 22 din Legea nr. 544/2001, legea contenciosului administrative, precum si de  art. 32-34 din HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, respectiv reclamatia administrativa (proedura care nu este obligatorie) și plangerea inaintata instantei judecatoresti.

Procedura reclamatiei administrative este prevazuta de art. 21 din Legea nr. 544/2001 și art. 32 din HG nr. 123/2002.

Potrivit art. 21 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, ”Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.

(2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.

(3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.”

Art. 32 din HG nr. 123/2002: ”În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.”

Reclamatiile administrative sunt solutionate de Comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public, constituita potrivit art.35 din HG nr. 123/2002, prin ordin al ministrului justitiei.

Plangerea la instanta de contencios administrativ este reglementata de art. 22 din Legea nr. 544/2001, care la alin. 1 prevede că  ”În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.”


Informații privind interpreţii şi traducătorii autorizaţi

    Potrivit Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare, instituţia competentă cu privire la autorizarea şi evidenţa interpreţilor şi traducătorilor este Ministerul Justiţiei.

Drepturi şi obligaţii ale interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi

I. Procedura autorizării interpreţilor şi traducătorilor

atentie

II. Procedura suspendării / încetării suspendării calităţii de interpret şi traducător autorizat

III. Procedura de schimbare a autorizaţiei (ca urmare a modificării numelui)

IV. Procedura de autorizare pentru o altă limbă străină (pentru persoanele care au calitatea de interpret şi traducător autorizat pentru una sau mai multe limbi străine

V. Procedura de eliberare a duplicatului autorizaţiei

VI. Procedura de rectificare a autorizaţiei

VII. Procedura încetării calităţii de interpret şi traducător autorizat

VIII. Procedura reautorizării persoanelor autorizate anterior datei de 10.11.1997

IX. Procedura recunoaşterii calificării profesionale de interpret şi traducător autorizat

X. Procedura atestării calificării profesionale de interpret și traducător autorizat

XI. Desfășurarea activității. Procedura înregistrării la organele fiscale

* Ordinul nr. 1054 din 27 iulie 2005 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare”

* Ordinul nr. 772C-414 din 5 martie 2009 privind stabilirea tarifelor pentru plata interpretilor si traducatorilor autorizati.

* Efectuarea şi legalizarea traducerilor. Legalizarea semnăturii interpretului şi traducătorului autorizat

* Lista interpreților și traducătorilor autorizați din România.

E-mail: interpret-traducator-autorizat@just.ro


Informații privind dobândirea calităţii de notar public

Legea nr. 36/1995, republicată, prevede că notar public poate fi cel care îndeplinește următoarele condiții:

a) este cetățean român, cetățean al unui alt stat membru al Uniunii Europene, cetățean al unui stat aparținând Spațiului Economic European sau cetățean al Confederației Elvețiene și are domiciliul sau reședinta în România;
b) are capacitate deplină de exercițiu;
c) este licențiat în drept;
d) nu are antecedente penale rezultate ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul ori a săvârșirii cu intenție a unei alte infracțiuni;
e) se bucură de o bună reputație, constatată în condițiile stabilite prin statut;
f) cunoaște limba română;
g) este apt din punct de vedere medical și psihologic pentru exercitarea funcției;
h) deține timp de 2 ani calitatea de notar stagiar, a absolvit Institutul Notarial Român și a promovat examenul de definitivat sau a exercitat timp de cel puțin 6 ani o funcție de specialitate juridică și a promovat concursul de admitere în funcția de notar public.

* Mai multe informații, pe site-ul oficial al Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România.

* Lista notarilor publici din România.

* Legislație

 • Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 444 din 18 iunie 2014.
 • Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2333/C/2013 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 1 august 2013.
 • Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 1494/C /2014 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de definitivat şi a concursului de admitere în funcţia de notar public, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 22 aprilie 2014.
 • Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 46/C /2011 pentru aprobarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 22 februarie 2011, cu completările ulterioare.

Informaţii privind dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar

Activitatea de expertiză tehnică judiciară se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, aprobată prin Legea nr. 156/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă, respectiv Codului de procedură penală. Calitatea de expert tehnic judiciar se poate dobândi pe bază de examen/interviu organizat de Ministerul Justiţiei, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 10, art. 10^1 şi art. 12 din ordonanţa menţionată mai sus.
Examenul de expert tehnic judiciar are scopul de a verifica nivelul cunoştinţelor viitorilor experţi în specialitatea pentru care candidează, gradul de însuşire a actelor normative referitoare la specialitatea respectivă, a dispoziţiilor din codurile de procedură civilă şi penală referitoare la expertiză şi din alte acte normative care reglementează activitatea de expertiză tehnică judiciară, drepturile şi obligaţiile experţilor.

Potrivit prevederilor art. 10 din ordonanţa menţionată anterior, „(1) Dobândeşte calitatea de expert tehnic judiciar persoana care îndeplineşte următoarele condiții:

a) este cetăţean român, cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, aparţinând Spaţiului Economic European ori cetăţean al Confederaţiei Elveţiene;
a^1) cunoaşte limba română;
b) are capacitate de exerciţiu deplină;
c) a absolvit studii superioare în specialitatea pentru care se prezintă la examenul de expert, dovedite cu diplomă;
d) are un stagiu de cel puţin 3 ani în specialitatea în care a obţinut diploma;
e) este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea activităţii de expert;
f) nu are antecedente penale şi se bucură de o bună reputaţie profesională şi socială;
g) a fost declarat reuşit la examenul organizat în acest scop.

Conform prevederilor art. 12 din aceeaşi ordonanţă, „(1) La cerere, poate dobândi calitatea de expert tehnic judiciar într-o anumită specialitate următoarea persoană:

a) persoana care a dobândit calitatea de expert extrajudiciar în acea specialitate;
b) persoana care a dobândit calitatea cerută pentru desfăşurarea activităţii în acea specialitate în condiţiile legii speciale ce reglementează organizarea şi desfăşurarea unei activităţi sau profesii şi modul de acces în aceasta;
c) persoana care are titlul de academician, profesor universitar sau conferenţiar universitar, doctor docent ori doctor în specialitatea respectivă.

(2) Dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar în condiţiile alin. (1) are loc cu susţinerea unui interviu organizat de Ministerul Justiţiei, care are drept scop verificarea gradului de însuşire a dispoziţiilor din codurile de procedură civilă şi penală referitoare la expertiză, precum şi a prevederilor din alte acte normative care reglementează activitatea de expertiză tehnică judiciară, precum şi drepturile şi obligaţiile experţilor.

(3) Pentru înscrierea la examenul sau, după caz, interviul pentru dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar, candidaţii plătesc o taxă al cărei cuantum este stabilit prin ordin al ministrului justiţiei.

(4) Prevederile art. 11 se aplică în mod corespunzător şi pentru persoanele care au dobândit calitatea de expert tehnic judiciar cu scutire de examen, în condiţiile prezentului articol”.
Conform prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 91 alin. (4) din Regulamentul privind atribuirea calităţii de expert tehnic judiciar şi de specialist, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1322/C/2000, cu modificările şi completările ulterioare: data şi locul susţinerii examenului/interviului, specializarea şi termenul de depunere a actelor pentru înscrierea la examen/interviu se aduc la cunoştinţa celor interesaţi cu cel puţin 40 de zile înainte de data susţinerii examenului/interviului, prin publicare pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei, în secțiunea Cariere. De asemenea, se aduc la cunoştinţă şi prin afişare la sediile birourilor locale pentru expertize judiciare, tehnice şi contabile din cadrul tribunalelor, la loc vizibil şi accesibil publicului.

* Lista experților tehnici judiciari din România.

* Legislație

E-mail: expert-tehnic-judiciar@just.ro


Informații privind admiterea în profesia de executor judecătoresc

* Pentru toate informațiile privind admiterea în profesia de executor judecătoresc, precum și procedurile de înscriere, consultați pagina oficială a Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești.

Lista executorilor judecătorești în funcție din România.

Legislație

 • Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, Republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Ordinul Ministrului Justiției nr. 210/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, cu modificările și completările ulterioare.

Informații privind profesia de consilier juridic

Potrivit legislaţiei în vigoare, Ministerul Justiţiei e autoritatea competentă să ateste titlul oficial de calificare în profesia de consilier juridic, obţinut în România, şi experienţa în profesie dobândită în România de către cetăţenii români sau cetăţenii unui alt stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicării acesteia în celelalte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European.

De asemenea, Ministerul Justiţiei e autoritatea competentă să recunoască calificarea profesională de consilier juridic a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicării acesteia în România.

Procedura Atestării Titlului Oficial de Calificare în Profesia de Consilier Juridic

Procedura Atestării Titlului Oficial de Calificare în Profesia de Consilier Juridic, obţinut în România, şi a experienţei în profesie dobândite în România de către cetăţenii români sau cetăţenii unui alt stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicării acesteia în celelalte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene

În vederea accesului sau exercitării profesiei de consilier juridic sau a unei alte profesii similare celei de consilier juridic într-un stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European, cetăţenii români ori cetăţenii unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, deţinători ai acestui titlu oficial de calificare, vor adresa o cerere Ministerului Justiţiei, prin care vor solicita eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte calificarea profesională de consilier juridic şi exercitarea acestei profesii în România în decursul unei perioade de timp.

N.B. Adeverinţa eliberată de Ministerul Justiţiei nu se foloseşte pentru a face dovada vechimii în funcţia / profesia de consilier juridic pe teritoriul României.

I.A. Acte necesare: 

 1. cerere adresată ministrului justiţiei, semnată şi datată de către solicitant – original (VEZI MODEL CERERE);
 2. act de identitate din care rezultă cetăţenia română sau cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene – fotocopie;
 3. diplomă de licenţă în domeniul drept, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată în România - copie certificată pentru conformitate cu originalul de către funcţionarul competent să primească cererea / copie legalizată;

N.B. Dacă se optează pentru depunerea cererii la registratura Ministerul Justiţiei, solicitantul va prezenta funcţionarului înscrisul original, care îi va fi restituit după certificarea copiei şi anexarea acesteia la cererea de atestare a calificării profesionale.

N.B. Dacă se optează pentru transmiterea cererii prin intermediul serviciilor poştale, solicitantul va anexa la cererea de autorizare copia legalizată a diplomei de licenţă.

 1. carte de muncă sau adeverinţă eliberată de angajator din care rezultă că solicitantul a exercitat profesia de consilier juridic pe teritoriul României - copie certificată pentru conformitate cu originalul de către funcţionarul competent să înregistreze cererea / copie legalizată / original (vezi ANEXA 1 la Regulament)

N.B. Cartea de muncă se depune în copie certificată pentru pentru conformitate cu originalul de către funcţionarul competent să primească cererea sau în copie legalizată.

Dacă se optează pentru depunerea cererii la registratura Ministerul Justiţiei, solicitantul va prezenta funcţionarului înscrisul original, care îi va fi restituit după certificarea copiei şi anexarea acesteia la cererea de atestare a calificării profesionale.

Dacă se optează pentru transmiterea cererii prin intermediul serviciilor poştale, solicitantul va anexa la cerere copia legalizată a diplomei de licenţă.

N.B. Adeverinţa se depune în original.

N.B. Responsabilitatea pentru autenticitatea şi legalitatea datelor înscrise în cartea de muncă sau în adeverinţă aparţine angajatorului.

 1. chitanţă din care rezultă plata taxei judiciară de timbru în valoare de 100 lei (RON) – original

N.B. Se plăteşte în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în care solicitantul îşi are domiciliul / reşedinţa. Dacă solicitantul nu are nici domiciliul şi nici reşedinţa în România, taxa se plăteşte în contul Primăriei Sectorului 5, Bucureşti.

Plata se poate face în numerar / prin virament / în sistem on-line, la Primărie, unităţi bancare, CEC, Trezoreria Statului sau la Poşta Română, însă, numai în contul bugetului local al primăriei menţionate mai sus.

Chitanţa trebuie să poarte, în mod expres, menţiunea „taxă judiciară de timbru”.

În cazul în care plata se efectuează în sistem on-line, documentul cu care se face dovada plăţii trebuie să poarte semnătura şi ştampila unităţii bancare.

I.B. Depunere acte

Ministerul Justiţiei, mun. Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5 - personal / prin intermediul serviciilor poştale / de curierat (nu este necesară indicarea unei persoane de contact).

Program depunere acte: Luni - Vineri, intervalul orar: 9,30 - 12,00 / 13,00 – 16,00.

I.C. Termen de soluţionare

30 zile de la data depunerii tuturor documentelor prevăzute la pct. I.A. Termenul poate fi prelungit o singură dată, cu maximum 15 zile.

 I.D. Comunicare a rezultatului de către Ministerul Justiţiei

        (adeverinţă)

scrisoare recomandată fără confirmare de primire, expediată la domiciliul solicitantului

Procedura de recunoaştere a calificării profesionale de consilier juridic în urma efectuării unui stagiu de 3 ani în domeniul dreptului românesc

Procedura recunoaşterii calificării profesionale de consilier juridic a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene, în urma efectuării unui stagiu în domeniul dreptului românesc, în vederea admiterii şi practicării acesteia în România

Procedura este destinată recunoaşterii calificării profesionale de consilier juridic a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic ori Confederaţiei Elveţiene, în vederea admiterii şi practicării acesteia în România.

II.A. Condiţii:

Pentru a putea solicita accesul la profesia de consilier juridic şi pentru a practica această profesie pe teritoriul României, solicitantul trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare, respectiv să fie cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene, să aibă exerciţiul drepturilor civile şi politice, să fie licenţiat al unei facultăţi de drept, să fie apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei şi să nu se afle în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de lege.

II.B. Etape:

Procedura de recunoaştere a calificării profesionale de consilier juridic în urma efectuării unui stagiu în domeniul dreptului românesc presupune parcurgerea următoarelor etape:

 1. Etapa de informare - publicarea pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei a modelului cererii-tip de recunoaştere a calificării profesionale, precum şi a listei documentelor care trebuie să însoţească cererea;
 2. Etapa de evaluare:
 • verificarea îndeplinirii condiţiilor de recunoaştere a calificării profesionale – 10 zile de la data depunerii cererii;
 • contestarea rezultatelor verificării condiţiilor de recunoaştere - 48 ore de la afişarea rezultatelor;
 • soluţionarea contestaţiilor – 3 zile de expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
 1. Efectuarea stagiului de 3 ani în domeniul dreptului românesc de către solicitant şi depunerea la Ministerul Justiţiei a dovezii îndeplinirii efective a acestuia;
 2. Recunoaşterea calificării profesionale de consilier juridic prin emiterea ordinului ministrului justiţiei privind acordarea dreptului de a exercita profesia de consilier juridic – se comunică în termen de 15 zile de la emitere.

II.C. Acte necesare:

 1. cerere-tip prin care solicită accesul în profesia de consilier juridic în care solicitantul va preciza opţiunea pentru efectuarea unui stagiu de 3 ani în domeniul dreptului românesc – original semnat (VEZI MODEL CERERE);
 2. fotografie tip paşaport;
 3. curriculum vitae original semnat;
 4. paşaport/certificat de înregistrare/carte de rezidenţă permanentă – fotocopie;

N.B. Acest act poate fi transmis şi pe adresa de e-mail consilier-juridic@just.ro.

 1. documentele eliberate de autorităţile competente din statul al cărui cetăţean este solicitantul, prin care acesta face dovada că nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de legea străină - copie certificată pentru conformitate cu originalul de către funcționarul competent să primească cererea / copie legalizată în statul de origine + traducerea legalizată a acestor documente potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare

SAU

o declaraţie sub jurământ ori, în statele membre în care nu există un astfel de jurământ, o declaraţie solemnă făcută în faţa unei autorităţi judiciare sau administrative competente ori, după caz, în faţa unui notar sau a unui organism profesional calificat al statului membru de origine ori de provenienţă, care eliberează un certificat ce atestă respectivul jurământ sau respectiva declaraţie solemnă – copie certificată pentru conformitate cu originalul de către funcționarul competent să primească cererea / copie legalizată în statul de origine + traducerea legalizată a acestor documente potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare;

N.B. Documentele se apostilează/supralegalizează, după caz, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării/supralegalizării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale. Copia legalizată / traducerea legalizată se efectuează de pe înscrisul apostilat/supralegalizat în prealabil.

N.B. Dacă se optează pentru depunerea cererii la registratura Ministerul Justiţiei, solicitantul va prezenta funcţionarului înscrisul original, care îi va fi restituit după certificarea copiei şi anexarea acesteia la cererea de recunoaştere a calificării profesionale.

Dacă se optează pentru transmiterea cererii prin intermediul serviciilor poştale, solicitantul va anexa la cerere copia legalizată a actului.

 1. document eliberat de autoritatea competentă din statul al cărui cetăţean este solicitantul, prin care se atestă că acesta este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de consilier juridic – original + traducere legalizată.

N.B. Documentul se apostilează/supralegalizează, după caz, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării/supralegalizării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale. Traducerea legalizată se efectuează de pe înscrisul apostilat/supralegalizat în prealabil.

 1. document eliberat de organismul profesional sau de autoritatea publică din statul de origine sau provenienţă, din care să rezulte că solicitantul are calificarea de consilier juridic în statul membru respectiv copie certificată pentru conformitate cu originalul de către funcționarul competent să primească cererea / copie legalizată în statul de origine + traducerea legalizată a acestor documente potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

N.B. Documentul se apostilează/supralegalizează, după caz, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării/supralegalizării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale. Traducerea legalizată se efectuează de pe înscrisul apostilat/supralegalizat în prealabil.

N.B. Dacă se optează pentru depunerea cererii la registratura Ministerul Justiţiei, solicitantul va prezenta funcţionarului înscrisul original, care îi va fi restituit după certificarea copiei şi anexarea acesteia la cererea de recunoaştere a calificării profesionale.

Dacă se optează pentru transmiterea cererii prin intermediul serviciilor poştale, solicitantul va anexa la cerere de copia legalizată a actului.

 1. diplomă emisă de o universitate, din care rezultă încheierea de către titular a unui ciclu de studii superioare de drept cu durata minimă de 3 ani - copie certificată pentru conformitate cu originalul de către funcționarul competent să primească cererea / copie legalizată în statul de origine + traducerea legalizată a acestor documente potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

N.B. Documentul se apostilează/supralegalizează, după caz, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării/supralegalizării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale. Traducerea legalizată se efectuează de pe înscrisul apostilat/supralegalizat în prealabil.

N.B. Dacă se optează pentru depunerea cererii la registratura Ministerul Justiţiei, solicitantul va prezenta funcţionarului înscrisul original, care îi va fi restituit după certificarea copiei şi anexarea acesteia la cererea de recunoaştere a calificării profesionale.

Dacă se optează pentru transmiterea cererii prin intermediul serviciilor poştale, solicitantul va anexa copia legalizată a actului.

 1. Dovada recunoaşterii în România a diplomei din care rezultă încheierea de către titular a unui ciclu de studii superioare de drept cu durata minimă de 3 ani - copie certificată pentru conformitate cu originalul de către funcționarul competent să primească cererea / copie legalizată.

N.B. Dacă se optează pentru depunerea cererii la registratura Ministerul Justiţiei, solicitantul va prezenta funcţionarului înscrisul original, care îi va fi restituit după certificarea copiei şi anexarea acesteia la cererea de recunoaştere a calificării profesionale.

Dacă se optează pentru transmiterea cererii prin intermediul serviciilor poştale, solicitantul va anexa copia legalizată a actului.

 1. Dovada existenţei unei oferte, cereri, declaraţii de intenţie etc. privind desfăşurarea activităţii de consilier juridic în România, în condiţiile Legii nr. 514/2003, cu completările ulterioare – original.
 2. Acordul scris al consilierului juridic îndrumător pe perioada stagiului, cât şi al angajatorului sau al autorităţii la care acesta funcţionează - original.
 1. Dacă este cazuldocumentul prin a fost recunoscută calificarea profesională de consilier juridic într-un stat membru, pentru studiile efectuate într-un stat terţ - copie certificată pentru conformitate cu originalul de către funcționarul competent să primească cererea / copie legalizată traducerea legalizată a acestui document, potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

N.B. Documentul se apostilează/supralegalizează, după caz, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării/supralegalizării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale. Traducerea legalizată se efectuează de pe înscrisul apostilat/supralegalizat în prealabil.

N.B. Dacă se optează pentru depunerea cererii la registratura Ministerul Justiţiei, solicitantul va prezenta funcţionarului înscrisul original, care îi va fi restituit după certificarea copiei şi anexarea acesteia la cererea de recunoaştere a calificării profesionale.

Dacă se optează pentru transmiterea cererii prin intermediul serviciilor poştale, solicitantul va anexa copia legalizată a actului.

 1. Dacă este cazul, documentul din care rezultă că experienţa profesională de consilier juridic de 3 ani în statul membru unde s-a obţinut recunoaşterea calificării profesionale - copie certificată pentru conformitate cu originalul de către funcționarul competent să primească cererea / copie legalizată traducerea legalizată a acestuia potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare, pentru studiile efectuate într-un stat terţ.

N.B. Documentul se apostilează/supralegalizează, după caz, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării/supralegalizării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale. Traducerea legalizată se efectuează de pe înscrisul apostilat/supralegalizat în prealabil.

N.B. Dacă se optează pentru depunerea cererii la registratura Ministerul Justiţiei, solicitantul va prezenta funcţionarului înscrisul original, care îi va fi restituit după certificarea copiei şi anexarea acesteia la cererea de recunoaştere a calificării profesionale.

Dacă se optează pentru transmiterea cererii prin intermediul serviciilor poştale, solicitantul va anexa copia legalizată a actului.

II.D. Depunere acte

Ministerul Justiţiei, mun. Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5 - personal / prin intermediul serviciilor poştale / de curierat (nu este necesară indicarea unei persoane de contact).

Program depunere acte: Luni - Vineri, intervalul orar: 9,30 - 12,00 / 13,00 – 16,00.

II.E. Termen de soluţionare

30 zile de la data depunerii tuturor documentelor prevăzute la pct. I.A. Termenul poate fi prelungit o singură dată, cu maximum 15 zile.

II.F. Comunicare a rezultatului de către Ministerul Justiţiei

(adeverinţă)

scrisoare recomandată fără confirmare de primire, expediată la adresa de contact din România solicitantului

Procedura de recunoaştere a calificării profesionale de consilier juridic pe bază de examen

Procedura de recunoaştere, pe bază de examen, a calificării profesionale de consilier juridic a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicării acesteia în România

Procedura este destinată recunoaşterii calificării profesionale de consilier juridic a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic ori Confederaţiei Elveţiene, în vederea admiterii şi practicării acesteia în România.

III.A. Condiţii:

Pentru a putea solicita accesul la profesia de consilier juridic şi pentru a practica această profesie pe teritoriul României, solicitantul trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare, respectiv să fie cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene, să aibă exerciţiul drepturilor civile şi politice, să fie licenţiat al unei facultăţi de drept, să fie apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei şi să nu se afle în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de lege.

III.B. Etape:

Procedura de recunoaştere a calificării profesionale de consilier juridic pe bază de examen presupune parcurgerea următoarelor etape:

 1. Etapa de informare - publicarea pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei a modelului cererii-tip de recunoaştere a calificării profesionale, precum şi a listei documentelor care trebuie să însoţească cererea;
 2. Etapa de evaluare:
 • verificarea îndeplinirii condiţiilor de recunoaştere a calificării profesionale – 10 zile de la data depunerii cererii;
 • contestarea rezultatelor verificării condiţiilor de recunoaştere - 48 ore de la afişarea rezultatelor;
 • soluţionarea contestaţiilor – 3 zile de expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
 1. Susţinerea examenului în domeniul dreptului românesc;
 2. Recunoaşterea calificării profesionale de consilier juridic prin emiterea ordinului ministrului justiţiei privind acordarea dreptului de a exercita profesia de consilier juridic – se comunică în termen de 15 zile de la emitere.

III.C. Acte necesare:

 1. cerere-tip prin care solicită accesul în profesia de consilier juridic în care solicitantul va preciza opţiunea pentru susţinerea examenului în domeniul dreptului românesc – original semnat (VEZI MODEL CERERE);
 2. fotografie tip paşaport;
 3. curriculum vitae original semnat;
 4. paşaport/certificat de înregistrare/carte de rezidenţă permanentă – fotocopie;

N.B. Acest act poate fi transmis şi pe adresa de e-mail consilier-juridic@just.ro.

 1. documente eliberate de autorităţile competente din statul al cărui cetăţean este solicitantul, prin care acesta face dovada că nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de legea străină - copie certificată pentru conformitate cu originalul de către funcționarul competent să primească cererea / copie legalizată în statul de origine + traducerea legalizată a acestor documente potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare

SAU

declaraţie sub jurământ ori, în statele membre în care nu există un astfel de jurământ, o declaraţie solemnă făcută în faţa unei autorităţi judiciare sau administrative competente ori, după caz, în faţa unui notar sau a unui organism profesional calificat al statului membru de origine ori de provenienţă, care eliberează un certificat ce atestă respectivul jurământ sau respectiva declaraţie solemnă – copie certificată pentru conformitate cu originalul de către funcționarul competent să primească cererea / copie legalizată în statul de origine + traducerea legalizată a acestor documente potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare;

N.B. Documentele se apostilează/supralegalizează, după caz, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării/supralegalizării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale. Copia legalizată / traducerea legalizată se efectuează de pe înscrisul apostilat/supralegalizat în prealabil.

N.B. Dacă se optează pentru depunerea cererii la registratura Ministerul Justiţiei, solicitantul va prezenta funcţionarului înscrisul original, care îi va fi restituit după certificarea copiei şi anexarea acesteia la cererea de recunoaştere a calificării profesionale.

Dacă se optează pentru transmiterea cererii prin intermediul serviciilor poştale, solicitantul va anexa la cerere copia legalizată a actului.

 1. document eliberat de autoritatea competentă din statul al cărui cetăţean este solicitantul, prin care se atestă că acesta este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de consilier juridic – original + traducere legalizată.

N.B. Documentul se apostilează/supralegalizează, după caz, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării/supralegalizării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale. Traducerea legalizată se efectuează de pe înscrisul apostilat/supralegalizat în prealabil.

 1. document eliberat de organismul profesional sau de autoritatea publică din statul de origine sau provenienţă, din care să rezulte că solicitantul are calificarea de consilier juridic în statul membru respectiv copie certificată pentru conformitate cu originalul de către funcționarul competent să primească cererea / copie legalizată în statul de origine + traducerea legalizată a acestor documente potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

N.B. Documentul se apostilează/supralegalizează, după caz, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării/supralegalizării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale. Traducerea legalizată se efectuează de pe înscrisul apostilat/supralegalizat în prealabil.

N.B. Dacă se optează pentru depunerea cererii la registratura Ministerul Justiţiei, solicitantul va prezenta funcţionarului înscrisul original, care îi va fi restituit după certificarea copiei şi anexarea acesteia la cererea de recunoaştere a calificării profesionale.

Dacă se optează pentru transmiterea cererii prin intermediul serviciilor poştale, solicitantul va anexa la cerere de copia legalizată a actului.

 1. diplomă emisă de o universitate, din care rezultă încheierea de către titular a unui ciclu de studii superioare de drept cu durata minimă de 3 ani - copie certificată pentru conformitate cu originalul de către funcționarul competent să primească cererea / copie legalizată în statul de origine + traducerea legalizată a acestor documente potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

N.B. Documentul se apostilează/supralegalizează, după caz, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării/supralegalizării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale. Traducerea legalizată se efectuează de pe înscrisul apostilat/supralegalizat în prealabil.

N.B. Dacă se optează pentru depunerea cererii la registratura Ministerul Justiţiei, solicitantul va prezenta funcţionarului înscrisul original, care îi va fi restituit după certificarea copiei şi anexarea acesteia la cererea de recunoaştere a calificării profesionale.

Dacă se optează pentru transmiterea cererii prin intermediul serviciilor poştale, solicitantul va anexa copia legalizată a actului.

 1. dovada recunoaşterii în România a diplomei din care rezultă încheierea de către titular a unui ciclu de studii superioare de drept cu durata minimă de 3 ani - copie certificată pentru conformitate cu originalul de către funcționarul competent să primească cererea / copie legalizată.

N.B. Dacă se optează pentru depunerea cererii la registratura Ministerul Justiţiei, solicitantul va prezenta funcţionarului înscrisul original, care îi va fi restituit după certificarea copiei şi anexarea acesteia la cererea de recunoaştere a calificării profesionale.

Dacă se optează pentru transmiterea cererii prin intermediul serviciilor poştale, solicitantul va anexa copia legalizată a actului.

 1. dovada existenţei unei oferte, cereri, declaraţii de intenţie etc. privind desfăşurarea activităţii de consilier juridic în România, în condiţiile Legii nr. 514/2003, cu completările ulterioare – original.
 1. dovada achitării taxei pentru soluţionarea cererii de recunoaştere a calificării profesionale de consilier juridic – original.

N.B. Cuantumul taxei de înscriere la examen se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei.

N.B. Taxa se plăteşte la Trezoreria operativă a Municipiului Bucureşti, Cont bancar (IBAN): RO86 TREZ 7002 0E33 0500 XXXX, Beneficiar: Ministerul Justiţiei

 1. Dacă este cazuldocumentul prin a fost recunoscută calificarea profesională de consilier juridic într-un stat membru, pentru studiile efectuate într-un stat terţ copie certificată pentru conformitate cu originalul de către funcționarul competent să primească cererea / copie legalizată traducerea legalizată a acestui document, potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

N.B. Documentul se apostilează/supralegalizează, după caz, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării/supralegalizării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale. Traducerea legalizată se efectuează de pe înscrisul apostilat/supralegalizat în prealabil.

N.B. Dacă se optează pentru depunerea cererii la registratura Ministerul Justiţiei, solicitantul va prezenta funcţionarului înscrisul original, care îi va fi restituit după certificarea copiei şi anexarea acesteia la cererea de recunoaştere a calificării profesionale.

Dacă se optează pentru transmiterea cererii prin intermediul serviciilor poştale, solicitantul va anexa copia legalizată a actului.

 1. Dacă este cazul, documentul din care rezultă că experienţa profesională de consilier juridic de 3 ani în statul membru unde s-a obţinut recunoaşterea calificării profesionale - copie certificată pentru conformitate cu originalul de către funcționarul competent să primească cererea / copie legalizată traducerea legalizată a acestuia potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare, pentru studiile efectuate într-un stat terţ.

N.B. Documentul se apostilează/supralegalizează, după caz, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării/supralegalizării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale. Traducerea legalizată se efectuează de pe înscrisul apostilat/supralegalizat în prealabil.

N.B. Dacă se optează pentru depunerea cererii la registratura Ministerul Justiţiei, solicitantul va prezenta funcţionarului înscrisul original, care îi va fi restituit după certificarea copiei şi anexarea acesteia la cererea de recunoaştere a calificării profesionale.

Dacă se optează pentru transmiterea cererii prin intermediul serviciilor poştale, solicitantul va anexa copia legalizată a actului.

III.D. Depunere acte

Ministerul Justiţiei, mun. Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5 - personal / prin intermediul serviciilor poştale / de curierat (nu este necesară indicarea unei persoane de contact).

Program depunere acte: Luni - Vineri, intervalul orar: 9,30 - 12,00 / 13,00 – 16,00.

III.E. Comunicare a rezultatului de către Ministerul Justiţiei

        (adeverinţă)

scrisoare recomandată fără confirmare de primire, expediată la adresa de contact din România a solicitantului

Legislaţie:


Actele necesare pentru obţinerea autorizaţiei de operator al Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare (AEGRM) sau de agent împuternicit al operatorului

* Accesează documentaţia necesară autorizării ca operator AEGRM sau de agent împuternicit al operatorului – potrivit instrucţiunilor Ministrului Justiţiei nr. 3128/C/2003 privind criteriile de autorizare a operatorilor de arhivă.

* Lista actelor necesare pentru efectuarea de către Ministerul Justiţiei a unei înscrieri în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, în condiţiile art.36 alin.(7) din HGnr.802/1999, cu modificările şi completările ulterioare.

Lista operatorilor autorizați și a agenților împuterniciți din România.

Legislație

E-mail: dsjc-aegrm@just.ro