Achiziția unui autoturism de teren (S.U.V.) cu tracțiune 4×4 în cadrul proiectului ”Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr.3, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, cod fiscal 36461480, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, până la data de 11.01.2019, ora 12.00, conform specificațiilor tehnice anexate, în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect – unui autoturism de teren (S.U.V.) dotat cu tracțiune 4x4 în cadrul proiectului „Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”- cod SIPOCA 56”, finanțat din fonduri nerambursabile de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA).

Invitație de participareCaiet de sarciniFormular - propunere financiarăFormular - propunere tehnică

Lire la suite

Achiziția de servicii de curierat rapid pentru anul 2019

Ministerul Justiției cu sediul în București, str. Apolodor nr.17, sector 5, tel. nr. 037.204.1115, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneți oferta dumneavoastră de preț în vederea achiziționării de servicii curierat rapid, (perioada estimată a contractului ( estimat ) 3 ianuarie – 31 decembrie 2019, conform specificațiilor tehnice din Anexa.

Invitatie

Oferta semnată se va transmite la adresa de corespondență achizitiipublice@just.ro, până la data limită de : 28.12.2018 ora 10.00.

Lire la suite

Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 282/2016 privind aprobarea Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 282/2016 privind aprobarea Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020”.

Proiect Hotarare | Nota de fundamentare | Anexa 1
Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail: dean@just.ro.

Lire la suite

Conferința de inaugurare a Institutului Național de Criminologie

În data de 14 decembrie 2018, în sediul Palatului Parlamentului, a avut loc Conferința de inaugurare a Institutului Național de Criminologie.

Evenimentul a marcat reînființarea structurii de specialitate din subordinea Ministerului Justiției, având drept obiective cercetarea dinamicii și cauzalității fenomenului infracțional, elaborarea de studii care să contribuie a redimensionarea politicii penale.

La lucrările acestei reuniuni au fost prezente personalități din sistemul judiciar, din mediul academic, cercetători, precum și reprezentanți ai asociațiilor naționale și internaționale din domeniul dreptului.

Festivitatea a fost deschisă de către ministrul justiției, Tudorel TOADER, care a subliniat importanța și rolul Institutului în conturarea unei politici penale eficiente. Totodată, acesta a prezentat principalele proiecte în derulare, precum și cele ce urmează a fi dezvoltate de către Institut, printre acestea numărându-se elaborarea unei reviste și a unei monografii a Ministerului Justiției, actualizarea periodică a Codexului Penal, organizarea anuală a unei conferințe, elaborarea de studii și materiale documentare.

Invitații au luat cuvântul și au adresat mesajul lor de susținere:

Domnul Profesor univ. dr. Mircea DUȚU, Directorul Institutului de Cercetări Juridice “Acad. A. Rădulescu” al Academiei Române, a salutat înființarea unei structuri consistente în domeniul criminologiei, demers ce în statele aparținând sistemului de common law are o tradiție îndelungată. De asemenea, domnia sa a exprimat dorința unei colaborări instituționale și a oferit bibliotecii Institutului câteva volume apărute sub egida Academiei.

Doamna Judecător Dr. Rodica Aida POPA, judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, a arătat importanța unei viitoare cooperări între actorii sistemului judiciar și cercetătorii criminologi. De asemenea, domnia sa și-a manifestat interesul pentru eventuale proiecte ulterioare derulate între Departamentul de cercetare al Universității „Nicolae Titulescu” din București și Institutul Național de Criminologie.

Domnul dr. Victor CIORBEA, Avocatul Poporului, și-a manifestat încrederea în viitorul important al Institutului și în activitatea prodigioasă a acestuia.

Domnul Procuror dr. Codruț OLARU, vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii, a felicitat demersul Ministerului și a subliniat necesitatea firească a unui Institut cu o atare preocupare de cercetare.

Domnul Oliver - Felix BĂNILĂ, procuror-șef la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, a subliniat faptul că obiectivele specifice ale Institutului reclamă o colaborare strânsă cu unitățile de Parchet și își manifestă încrederea în acest demers.

Domnul Marius Constantin IACOB, procuror-șef adjunct la Direcția Națională Anticorupție, a subliniat latura criminologică importantă a practicii și cercetării în domeniul dreptului penal și a salutat reînființarea Institutului ca un gest de maturitate instituțională.

Domnul Profesor univ. dr. Constantin DUVAC, Președintele Asociației Române de Științe Penale a calificat evenimentul drept o pagină de istorie în evoluția Institutului și a propus colaborarea asociației pe care o reprezintă pentru realizarea unor proiecte comune, oferind totodată bibliotecii Institutului o serie de volume relevante pentru activitatea pe care o întreprinde.

Domnul Tobias FREEMAN, consilier juridic superior în cadrul Institutului Internațional de Justiție Penală și Drepturile Omului de la Siracusa, a evocat bogata activitate de peste 40 de ani a organizației pe care o reprezintă, menționând că aceasta a stabilit deja un prim contact cu membrii Institutului Național de Criminologie și și-a manifestat interesul pentru derularea unor proiecte în colaborare.

Domnul Marian DOBRICĂ, directorul Administrației Naționale a Penitenciarelor, a exprimat dorința unei colaborări strânse între instituția pe care o reprezintă și Institutul Național de Criminologie, prin schimbul de date necesare cercetării în vederea aplicării adecvate a legii penale.

Domnul Profesor univ. dr. Gheorghe POPA, Universitatea Româno-Americană și-a exprimat speranța că Institutul va constitui integratorul activității de cercetare criminologică din România, reprezentând un instrument important pentru sistemul judiciar românesc.

Doamna Conferențiar univ. dr. Maria Ioana MĂRCULESCU-MICHINICI, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a felicitat inițiativa de înființare a Institutului.

Doamna Profesor univ. dr. Ana Elena IANCU, Universitatea din Oradea, laudă inițiativa de înființare a Institutului, exprimându-și convingerea că acesta va oferi totodată un cadru organizat în care cadrele didactice, cercetătorii, studenții, doctoranzii și practicienii vor avea posibilitatea de a conlucra la elaborarea unor studii utile pentru fundamentarea politicii penale.

Doamna Profesor univ. dr. Ruxandra RĂDUCANU, Universitatea din Craiova, a enunțat interesul colectivului de drept public din cadrul Facultății de Drept a Universității din Craiova pentru implicarea în eventuale proiecte viitoare și apreciază misiunea Institutului ca fiind extrem de importantă, fiind convinsă că înființarea Institutului în subordinea Ministerului Justiției constituie o garanție în plus pentru activitatea sa.

Domnul Lector univ. dr. Mihai COSTEA, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, felicită înființarea Institutului și apreciază ca fiind deosebit de importantă activitatea de identificare și studiere a măsurilor de prevenire a cauzelor criminalității.

Doamna Avocat Ana Roxana PÂNZAR, Baroul Botoșani, a subliniat dimensiunea deciziilor fundamentate științific în practica judiciară și a adresat un mesaj de susținere pentru rezultatul activității Institutului

Doamna Avocat Rodica BUCUR, Baroul București, a transmis un mesaj de încurajare și încredere în activitatea membrilor Institutului Național de Criminologie.

Domnul Sorin TĂNASE, Direcția de prevenire a criminalității din cadrul Ministerului Justiției, a arătat importanța cooperării între structura pe care o reprezintă și Institut și și-a manifestat interesul pentru posibile demersuri comune.

La final, domnișoara Anamaria LĂCĂTUȘU, personal de specialitate juridică, din partea Institutului Național de Criminologie, a exprimat aprecierile colectivului acestuia pentru susținerea deosebită arătată de toți cei prezenți și a reiterat misiunea importantă pe care studiile Institutului le va avea în politica penală din viitor.

Toți participanții au subliniat semnificația și importanța reînființării Institutului Național de Criminologie atât pentru cercetarea științifică, cât și pentru toți actorii implicați în înfăptuirea actului de justiție.

Lire la suite

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui imobil aparținând domeniului public al statului și transmiterea unei părți din acesta din administrarea Administrației Naționale a Penitenciarelor – Penitenciarul Satu Mare în administrarea Ministerului Transporturilor

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre de Guvern privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui imobil aparținând domeniului public al statului și transmiterea unei părți din acesta din administrarea Administrației Naționale a Penitenciarelor - Penitenciarul Satu Mare în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiții “Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare”.

Proiect Hotarare | Nota de fundamentare | Anexa 1 | Anexa 2

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail: dean@just.ro.

Lire la suite