UPDATE 05.09.2017 – Anunț privind selectarea adjunctului membrului național la EUROJUST

UPDATE 05.09.2017 - Anunț privind rezultatele obținute de candidați la interviul din cadrul selecției pentru adjunctul membrului național român la Eurojust, din data de 01 septembrie 2017

UPDATE 23.08.2017 - Anunţ privind candidaţii înscrişi la selectarea adjunctului membrului naţional la EUROJUST care se califică pentru susţinerea interviului

1.Temeiul juridic și scopul anunțului

În temeiul art. 11 alin (4) ,  Titlul II din Ordonanța de Urgență nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 06.11.2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 15.04.2008, modificată prin Legea nr. 35 din 2012, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 28 martie 2012, Ministerul Justiției lansează procesul de selecție a adjunctului membrului național la EUROJUST

2.Condiții

Poate fi numită adjunct al Membrului național la EUROJUST persoana care îndeplinește următoarele condiții cumulative:

 1. a) este cetățean român, cu domiciliul în România,
 2. b) este procuror sau judecător cu o vechime în magistratură cu o vechime în magistratură de minimum 12 ani;
 3. c) are experiență în combaterea formelor grave ale criminalității transnaționale organizate, a corupției și terorismului;
 4. d) are experiență practică în domeniul cooperării judiciare internaționale;
 5. e) cunoaște la un nivel tehnic avansat (scris, vorbit) limba engleză, (cunoașterea la nivel avansat a unei a doua limbi de circulație în UE reprezintă un avantaj).

Mandatul noului adjunct al membrului național la EUROJUST va începe la o dată convenită cu EUROJUST, dar nu mai devreme de 15.11.2017, candidatul câștigător trebuie să fie disponibil pentru preluarea  funcției începând cu această dată.

3. Drepturi și obligații

Adjunctul membrului național la EUROJUST are locul de muncă la EUROJUST, are dreptul la pașaport diplomatic și beneficiază de drepturile salariale și de alte drepturi bănești corespunzătoare funcției diplomatice de consilier diplomatic, potrivit legislației de salarizare în vigoare pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate.

În cazul în care adjunctul membrului național la EUROJUST este numit din rândul judecătorilor, drepturile salariale și celelalte drepturi bănești se suportă, după caz din bugetul Ministerului Justiției sau al Înaltei Curți de Casație și Justiție. Pentru adjunctul membrului național la EUROJUST numit din rândul procurorilor, drepturile salariale și celelalte drepturi bănești se suportă,  din bugetul Ministerului Public.

4. Funcțiile și atribuțiile adjunctului Membrului național la EUROJUST

Adjunctul membrului național la EUROJUST poate acționa în numele membrului național la EUROJUST, la cererea acestuia, sau îl poate înlocui pe acestea, în funcție de organizarea activității Biroului român la EUROJUST. În cazul în care membrul național este ales președinte sau vicepreședinte, adjunctul îl poate înlocui pe membrul național în exercitarea competențelor ce îi revin în această calitate. Adjunctul îl înlocuiește de drept pe membrul național în caz de absență, boală, abținere, concediu sau vacanță a postului membrului național la EUROJUST.

Atribuțiile membrului național la EUROJUST sunt reglementate în art. 14, art. 141, 142 și art. 15 din Ordonanța de Urgență nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 06.11.2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 15.04.2008, modificată prin Legea nr. 35 din 2012, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 28 martie 2012

5. Procedură

Adjunctul membrului național la  EUROJUST este numit prin ordin al ministrului justiției, cu avizul consultativ al Consiliului Superior al Magistraturii.

Persoanele interesate sunt rugate să depună la sediul Ministerului Justiției-Direcția Resurse Umane din strada Apolodor, nr. 17, sector 5 București ori să transmită prin e-mail o scrisoare de intenție în limba engleză și un curriculum vitae european tehnoredactate în format WORD sau pdf, însoțite de copiile oricăror documente pe care candidații le apreciază ca fiind pertinente pentru a atesta experiența acestora și îndeplinirea  condițiilor menționate la punctul 2, până la data de 21 august 2017 la Direcția Resurse Umane, la adresa dru@just.ro (tel 037.204.1176)

Candidaturile transmise  după această dată nu nor fi luate în considerare.

Comisia de selecție, desemnată de ministrul justiției, va selecta dosarele de candidatură potrivit criteriilor menționate.

Afișarea rezultatelor cu lista persoanelor calificate pentru interviu va avea loc în data de 23 august 2017 pe site-ul Ministerului Justiției. Persoanele care, în opinia Comisiei, întrunesc condițiile prevăzute la punctul 2, vor fi invitate la un interviu în data de 1 septembrie 2017, începând cu orele 10,00 la sediul Ministerului Justiției din strada Apolodor nr. 17, sector 5 București.

Eventualele modificări ale calendarului desfășurării interviului urmează a fi anunțate în timp util, pe site-ul Ministerului Justiției.

Afișarea rezultatelor interviului va avea loc în data de 5 septembrie 2017 pe pagina de internet a Ministerului Justiției.

Interviul se va desfășura în limbile română și engleză.

Precizăm că procedura este una de selecție competitivă, decizia cu privire la trimiterea adjunctului membrului național la  EUROJUST aparținând ministrului justiției.

6. Informații suplimentare

Informații suplimentare pot fi obținute la  Direcția Resurse Umane (tel 037.204.1176) sau Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară- Serviciul cooperare judiciară internațională în materie penală (tel 037.204.1085).

Lire la suite

Selecția candidaților în numele României pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene

În temeiul articolului 3 din Procedura pentru desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene, aprobată de Guvernul României la data de 23 decembrie 2015, Ministerul Justiției publică prezentul

ANUNŢ

Privitor la selecția candidaților în numele României pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene

 

La data de 31 august 2016 va expira mandatul judecătorului român la Tribunalul Uniunii Europene.

Condițiile și modalitatea de numire a judecătorilor la Tribunal sunt prevăzute de art. 254 şi 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și de dispozițiile corespunzătoare din Statutul CJUE.

Potrivit art. 254 TFUE, judecătorii Tribunalului sunt numiți de comun acord de guvernele statelor membre, pentru o perioadă de 6 ani, după consultarea comitetului prevăzut de art. 255 TFUE.

La data de 23 decembrie 2015 a fost aprobată de către Guvernul României, prin memorandum, Procedura pentru desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene (denumită, în continuare, Procedura).

În temeiul art. 2 din Procedură, ministrul justiției a convocat Comisia de selecție care, în reuniunea sa din 5 ianuarie 2016, a convenit conținutul prezentului anunț.

Poate fi desemnată candidat al României pentru funcția de judecător la Tribunal, persoana care oferă depline garanții de independență și care are capacitatea cerută pentru exercitarea unor înalte funcții jurisdicționale.

De asemenea, potrivit art. 4 din Titlul I al Protocolului nr. 3 la TFUE privind Statutul CJUE, judecătorii Tribunalului nu pot exercita nicio funcție politică sau administrativă. Aceștia nu pot exercita nicio activitate profesionistă, remunerată sau nu, în afara cazului în care Consiliul UE, hotărând cu majoritate simplă, acordă o derogare cu titlu excepțional.

Persoanele interesate își pot depune candidatura până la data de 5 februarie 2016, ora 17:00, la Ministerul Justiției, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod poștal 050741 București, la secretariatul cabinetului ministrului justiției (etaj 1, camera 6), în format hârtie și electronic (CD), prin postă sau servicii de curierat, sau la adresa de email tue@just.ro, cu confirmare de primire.

Dosarul de candidatură atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 4 din Procedură și trebuie să conțină:

 1. un curriculum vitae redactat potrivit modelului anexat prezentului anunț;
 2. copii certificate ale diplomelor privind absolvirea cursurilor de licență sau echivalente cu profil juridic la o universitate din România sau diplomă pentru studii superioare în profilul juridic la o universitate din străinătate;
 3. copii certificate ale altor diplome atestând cursurile absolvite sau titlurile științifice;
 4. documente care să ateste, dacă este cazul, îndeplinirea condițiilor pentru ocuparea unor înalte funcții jurisdicționale (decizii de definitivare într-o funcție juridică /condiții de vechime echivalente);
 5. copii certificate ale documentelor ce atestă cunoștințele de limbă străină, în cazul în care candidații posedă asemenea documente;
 6. o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte lipsa antecedentelor penale, a altor cauze care îl împiedică să exercite în mod efectiv funcția de judecător la Tribunal, precum și a faptului că îndeplinește condițiile prevăzute de art. 6 și art. 7 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate ca poliție politică și nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informații);
 7. orice alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.

Dosarele depuse vor fi analizate de Comisia de selecție, în conformitate cu art. 5 alin (1) din Procedură, iar lista candidaților care vor susține interviul va fi publicată pe site-ul Ministerului Justitiei şi al Ministerului Afacerilor Externe.

Candidații ale căror dosare au fost selectate vor fi notificați individual, în vederea susținerii unui interviu în fața Comisiei de selecție, prezidată de ministrul justiției. Interviul va fi organizat în perioada 17-19 februarie 2016, la sediul Ministerului Justitiei.

Interviul va avea loc în limba română, însă vor fi adresate și întrebări în limba franceză/engleză. Cunoașterea oricăror alte limbi oficiale ale UE poate constitui un avantaj.

Evaluarea candidaților se realizează, potrivit art. 5 alin. (3) din Procedură, în funcţie de următoarele criterii[1]:

 1. calificarea juridică a candidatului şi cunoaşterea dreptului şi instituţiilor UE;
 2. experienţa profesională,
 3. capacitatea de a exercita funcţii judiciare,
 4. competenţele lingvistice,
 5. scapacitatea de a lucra într-un mediu multicultural, care reflectă diferite sisteme juridice,
 6. lipsa oricărei îndoieli cu privire la independenţa şi imparţialitatea candidatului.

La finalizarea audierilor, Comisia selectează candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, precum și două propuneri de rezervă. Rezultatele procedurii de selecție aprobate de Comisie sunt publicate pe site-ul Ministerului Justiției și al Ministerului Afacerilor Externe.

Propunerile Comisiei de selecție sunt comunicate Guvernului spre aprobare, în conformitate cu prevederile art. 6-7 din Procedură. Guvernul va transmite Consiliului UE numele candidatului României pentru funcția de judecător al Tribunalului Uniunii Europene. Judecătorul român va fi numit de comun acord de către guvernele statelor membre, după consultarea comitetului prevăzut la articolul 255 TFUE.

Eventuale neclarităţi referitoare la informaţiile incluse în prezentul anunţ pot fi transmise secretariatului Comisiei de selecție, asigurat de Ministerul Justiţiei, la adresa de email tue@just.ro sau la fax 037 204 1002.

Anexa: Procedura pentru desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene.

[1] Evaluarea se realizează după criteriile avute în vedere și de Comitetul instituit în conformitate cu art. 255 TFUE.

 

Comunicat privind rezultatele interviului pentru desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene

Comunicat referitor la desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene – 9 februarie 2016

Lire la suite