Print

La Direction Droit International et Coopération Judiciaire a les tâches suivantes:

a) exerce, conformément à la loi et à d’autres réglementations en vigueur, les compétences du Ministère en tant qu’autorité centrale dans le domaine de la coopération judiciaire internationale, y compris la coopération judiciaire avec les États membres de l’UE ;

b) assure les relations juridiques extérieures du Ministère dans les rapports avec les organisations internationales et régionales, ainsi que dans les relations avec les missions diplomatiques et consulaires d’autres États en Roumanie, dans des domaines relevant de la compétence du Ministère ;

c) élabore des projets d’acte normatifs dans son domaine de compétence, qui transposent des dispositions des actes normatifs communautaires et des traités bilatéraux ou multilatéraux auxquels la Roumanie est partie, ainsi que des projets d’actes normatifs de ratification, d’adhésion, d’acceptation, d’approbation et participe à leur soutien au Parlement, avec les représentants des autres compartiments du Ministère, le cas échéant ;

d) élabore les mémorandums d’approbation de l’ouverture et de la signature des traités dont les principaux domaines de réglementation relèvent de la compétence du Ministère ;

e) émet des points de vue sur les saisines et les exceptions en ce qui concerne l’inconstitutionnalité de lois ou d’ordonnances initiés par le ministre ;

f) établit les mandats de la Roumanie concernant la participation aux groupes de travail des institutions de l’UE pour les domaines relevant de la compétence de la direction et assure la représentation du Ministère ;

g) établit les éléments de position de la Roumanie dans le cadre des réunions du Conseil de l’Europe, de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organismes, pour les domaines de stricte spécialité du Ministère, pour les domaines relevant de la compétence de la direction, et veille à ce qu’elles soient soutenues lors de ces réunions ;

h) élabore des points de vue relatives aux initiatives législatives des sénateurs et des députés, dans le domaine de compétence de la direction, en vue de formuler et de présenter le point de vue du Gouvernement sur ces initiatives ;

i) participe aux comités et aux groupes de travail interministériels traitant le domaine de compétence de la direction ;

j) examine et, le cas échéant, formule des observations et des propositions sur les projets d’actes normatifs et d’autres matériels à l’ordre du jour des réunions du Gouvernement.

Structura Direcţiei drept internaţional şi cooperare judiciară este următoarea:

  1.   Serviciul cooperare judiciară internaţională în materie penală;
  2.   Serviciul cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială;
  3.   Unitatea tratate, relaţii internaţionale şi magistraţi de legătură.
1. Serviciul cooperare judiciară internaţională în materie penală are următoarele atribuții:

a) asigură ducerea la îndeplinire a atribuţiilor conferite ministerului prin Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin alte acte normative conţinând dispoziţii în această materie, în baza instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte sau în virtutea curtoaziei internaţionale, sub garanţia reciprocităţii, în calitate de autoritate centrală română în domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie penală;

b) asigură ducerea la îndeplinire a atribuţiilor conferite ministerului prin Legea nr. 302/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin alte acte normative conţinând dispoziţii în această materie, în baza instrumentelor juridice relevante ale UE, în calitate de autoritate centrală română în domeniul cooperării judiciare în materie penală cu statele membre ale UE;

c) îndeplineşte atribuţiile care revin ministerului potrivit Legii nr. 111/2002 pentru ratificarea Statutului Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998, precum şi pe cele care revin ministerului, potrivit legii, în cooperarea României cu alte tribunale penale internaţionale;

d) asigură, potrivit legii, ducerea la îndeplinire a atribuţiilor conferite ministerului în baza legii de ratificare a Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România (semnat la Washington la 30 octombrie 2001, intrat în vigoare la 10 iunie 2002, ratificat prin Legea nr. 260 din 29 aprilie 2002) şi a celor conferite prin Aranjamentul dintre autorităţile desemnate române şi americane privind procedurile penale pentru implementarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României (semnat la Bucureşti la 6 decembrie 2005, intrat în vigoare la 21 iulie 2006, ratificat prin Legea nr. 268 din 29 iunie 2006), încheiat la Bucureşti la 4 noiembrie 2008;

e) îndeplineşte atribuţiile care revin ministerului potrivit Legii nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României;

f) elaborează sau participă la elaborarea, împreună cu alte compartimente din minister, a unor acte normative în domeniul cooperării judiciare în materie penală şi în alte domenii de interes în ceea ce priveşte justiţia penală; în acest scop efectuează studii, analize şi documentări privind necesitatea iniţierii, completării sau modificării unor acte normative în domeniul cooperării judiciare în materie penală;

g) efectuează lucrările pregătitoare pentru negocierea tratatelor bilaterale şi multilaterale în domeniile de competenţă atribuite şi participă la acestea, în colaborare cu reprezentanţi ai altor instituţii competente şi ai Unităţii tratate, relaţii internaţionale şi magistraţi de legătură;

h) pregăteşte sau, după caz, contribuie la elaborarea documentelor necesare pentru comitetele şi grupurile de lucru ale Comisiei Europene şi Consiliului Uniunii Europene în domeniul cooperării judiciare în materie penală sau în alte domenii conexe cooperării judiciare în materie penală, reprezentând ministerul la comitetele şi grupurile de lucru respective;

i) acordă informaţii juridice de principiu, la cererea misiunilor diplomatice străine acreditate în România, a ministerelor de justiţie străine sau a altor autorităţi din străinătate, în legătură cu legislaţia şi practica judiciară română în domeniul cooperării judiciare în materie penală;

j) ţine evidenţa reciprocităţii de fapt în domeniul cooperării judiciare în materie penală;

k) asigură comunicările necesare cu misiunile diplomatice sau oficiile consulare străine acreditate în România în legătură cu inculpaţii străini, potrivit convenţiilor consulare şi altor înţelegeri internaţionale sau în baza reciprocităţii;

l) colaborează cu Biroul Naţional la Eurojust, cu magistraţii români de legătură, precum şi cu magistraţii de legătură ai altor state în realizarea anumitor activităţi de cooperare judiciară europeană şi internaţională în materie penală;

m) verifică legalitatea cererilor consulare şi îndeplinirea de către penitenciarele din România a îndatoririlor derivate din realizarea funcţiilor consulare ale misiunilor străine în România;

n) colaborează cu Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri, în limita atribuţiilor ministerului de autoritate centrală română în domeniul cooperării judiciare europene şi internaţionale în materie penală, la activitatea de formare profesională a judecătorilor şi procurorilor şi a asimilaţilor acestora, a personalului auxiliar şi a celuilalt personal de specialitate de la instanţele judecătoreşti;

o) asigură reprezentarea ministerului la reuniunile interne şi internaţionale în domeniul cooperării judiciare în materie penală, inclusiv în cadrul Reţelei judiciare europene şi în cadrul grupurilor de lucru şi comitetelor şi comisiilor de specialitate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, ale instituţiilor UE, Consiliului Europei şi altor organizaţii internaţionale;

p) asigură secretariatul Reţelei Judiciare Române în materie penală;

q) colaborează cu structura de specialitate din cadrul ministerului la întocmirea datelor statistice în domeniul cooperării judiciare europene şi internaţionale în materie penală;

r) administrează Ghidul electronic de cooperare judiciară internaţională în materie penală şi colaborează cu compartimentul de specialitate din minister la organizarea şi actualizarea acestuia;

s) iniţiază şi dezvoltă programe cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale în domeniul dreptului internaţional penal şi al cooperării judiciare în materie penală;

t) îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie penală, potrivit legii.

2. Serviciul cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială are următoarele atribuții:

a) asigură ducerea la îndeplinire a atribuţiilor conferite ministerului prin Legea nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială, republicată, precum şi prin alte acte normative conţinând dispoziţii în această materie, în baza instrumentelor de drept internaţional privat la care România este parte sau în virtutea curtoaziei internaţionale, sub garanţia reciprocităţii, în calitate de autoritate centrală română în domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie civilă şi comercială;

b) asigură ducerea la îndeplinire a atribuţiilor conferite ministerului prin Legea nr. 189/2003, republicată, precum şi prin alte acte normative conţinând dispoziţii în această materie, în baza instrumentelor juridice de drept internaţional privat ale UE relevante, în calitate de autoritate centrală română în domeniul cooperării judiciare în materie civilă şi comercială între statele membre ale UE;

c) pregăteşte sau, după caz, contribuie la elaborarea documentelor necesare pentru comitetele şi grupurile de lucru ale Comisiei Europene şi Consiliului Uniunii Europene în domeniul dreptului cooperării judiciare în materie civilă şi comercială sau în alte domenii conexe cooperării judiciare în materie civilă şi comercială, reprezentând ministerul la comitetele şi grupurile de lucru respective;

d) asigură punerea în aplicare a dispoziţiilor privind acordarea compensaţiei financiare victimelor infracţiunilor intenţionate comise cu violenţă în situaţii transfrontaliere cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, aprobată prin Legea nr. 45/2008;

e) asigură punerea în aplicare a dispoziţiilor privind accesul internaţional la justiţie cuprinse în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008;

f) asigură schimbul de informaţii cu instituţiile europene privind hotărârile pronunţate în aplicarea instrumentelor juridice de drept internaţional privat ale UE relevante;

g) asigură schimbul de informaţii cu Curtea Europeană de Justiţie de la Luxemburg privind hotărârile pronunţate în aplicarea Convenţiei de la Roma din 1980 privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale de către instanţele române menţionate la art. 2 lit. a) din Primul Protocol al Convenţiei şi celor mai importante hotărâri pronunţate de instanţele române menţionate la art. 2 lit. b) din acelaşi protocol;

h) asigură schimbul de informaţii cu Curtea Europeană de Justiţie de la Luxemburg privind hotărârile pronunţate de instanţele române în aplicarea Convenţiei de la Lugano din 2007 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială şi a instrumentelor menţionate la art. 64 alin. (1) din Convenţia de la Lugano din 2007, aşa cum se precizează în art. 3 din Protocolul nr. 2 al Convenţiei de la Lugano;

i) efectuează lucrările pregătitoare pentru negocierea tratatelor bilaterale şi multilaterale în domeniile de competenţă atribuite şi participă la acestea, în colaborare cu reprezentanţi ai altor instituţii competente şi ai Unităţii tratate, relaţii internaţionale şi magistraţi de legătură;

j) elaborează sau participă la elaborarea, împreună cu Direcţia elaborare acte normative, a unor acte normative în domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie civilă şi comercială;

k) asigură soluţionarea, după caz, a cererilor prin care diverse autorităţi străine, misiuni diplomatice sau persoane fizice din străinătate solicită de la autorităţile judiciare române acte, date şi informaţii care urmează să fie utilizate în alte ţări;

l) ţine evidenţa reciprocităţii de fapt în domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie civilă şi comercială;

m) ţine evidenţa cererilor de asistenţă judiciară internaţională formulate sau soluţionate de instanţele române, având ca obiect notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare, precum şi obţinerea de probe prin comisie rogatorie, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 189/2003, republicată, şi colaborează cu structura de specialitate din cadrul ministerului la întocmirea datelor statistice în domeniul cooperării judiciare europene şi internaţionale în materie civilă;

n) efectuează lucrările privind supralegalizarea actelor judiciare destinate a fi folosite în străinătate;

o) colaborează cu Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri, în limita atribuţiilor ministerului de autoritate centrală română în domeniul cooperării judiciare europene şi internaţionale în materie civilă şi comercială, la activitatea de formare profesională a judecătorilor şi procurorilor şi a asimilaţilor acestora, a personalului auxiliar şi a celuilalt personal de specialitate de la instanţele judecătoreşti;

p) asigură reprezentarea ministerului la reuniunile interne şi internaţionale în domeniul cooperării judiciare în materie civilă şi comercială, inclusiv în cadrul Reţelei judiciare europene în materie civilă şi comercială şi în cadrul grupurilor de lucru şi comitetelor şi comisiilor de specialitate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, instituţiilor UE, Consiliului Europei, Conferinţei de la Haga de drept internaţional privat şi altor organizaţii internaţionale;

q) asigură secretariatul Reţelei judiciare române în materie civilă şi comercială;

r) administrează Ghidul electronic de cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială şi colaborează cu compartimentul de specialitate din minister la organizarea şi actualizarea acestuia;

s) iniţiază şi dezvoltă programe cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale în domeniul dreptului cooperării judiciare în materie civilă şi comercială;

t) îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie civilă şi comercială, potrivit legii.

3. Unitatea tratate, relaţii internaţionale şi magistraţi de legătură are următoarele atribuții:

a) examinează şi face propuneri referitoare la adaptarea legislaţiei interne pentru asigurarea compatibilităţii cu obligaţiile asumate prin tratatele internaţionale la care România este parte, inclusiv cele care decurg din statutul de membru al UE, şi elaborează sau participă la elaborarea unor acte normative privind dreptul internaţional ori dreptul comunitar;

b) îndeplineşte formalităţile prevăzute de legislaţia în vigoare în vederea aprobării negocierii şi semnării tratatelor internaţionale şi a altor acte internaţionale în domeniul cooperării judiciare şi în alte materii de interes în ceea ce priveşte domeniul justiţiei;

c) elaborează proiectele de acte normative prevăzute de legislaţia în vigoare pentru ratificarea, aprobarea, acceptarea sau, după caz, aderarea la tratatele internaţionale în domeniul cooperării judiciare şi în alte materii interesând domeniul justiţiei, precum şi pentru aprobarea altor acte internaţionale;

d) avizează memorandumurile elaborate în temeiul legislaţiei în vigoare de alte ministere şi instituţii, în vederea negocierii şi semnării unor tratate internaţionale sau altor acte cu elemente de extraneitate;

e) avizează proiectele de acte normative iniţiate de alte ministere şi instituţii pentru ratificarea, aprobarea, acceptarea sau, după caz, aderarea la tratatele internaţionale, precum şi pentru aprobarea altor acte internaţionale;

f) negociază sau participă, în condiţiile legii, la negocieri în scopul încheierii de tratate bilaterale în domeniul cooperării judiciare internaţionale şi în alte materii interesând domeniul justiţiei, la negocierile din cadrul organismelor instituţiilor UE cu privire la instrumente juridice comunitare în domeniul cooperării judiciare, precum şi la negocieri sub egida unor organizaţii internaţionale;

g) asigură participarea la reuniuni interne şi internaţionale privind probleme specifice activităţii sale şi participarea României la structurile internaţionale;

h) urmăreşte respectarea obligaţiilor asumate prin tratatele internaţionale interesând justiţia la care România este parte;

i) efectuează lucrări privind cooperarea juridică cu alte state şi organizaţiile internaţionale şi elaborează, în colaborare cu celelalte compartimente din minister, după caz, materiale de sinteză şi punctaje de discuţie pentru întâlnirile internaţionale şi întâlnirile bilaterale la nivelul conducerii ministerului;

j) îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniile dreptului internaţional şi relaţiilor juridice internaţionale, potrivit legii;

k) asigură, prin magistraţii de legătură, îndeplinirea activităţilor menite să favorizeze şi să accelereze, în special prin stabilirea de contacte directe cu serviciile competente şi cu autorităţile judiciare ale statului-gazdă, toate formele de cooperare judiciară în materie penală şi civilă, după caz.

Alte dispoziţii

Pe lângă Direcţia drept internaţional şi cooperare judiciară îşi desfăşoară activitatea şi magistraţii de legătură trimişi în România de alte state, în aplicarea Acţiunii comune din 22 aprilie 1996 adoptate de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind crearea unui cadru pentru schimbul de magistraţi de legătură, în scopul îmbunătăţirii cooperării judiciare între statele membre ale Uniunii Europene, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 105 din 27 aprilie 1996, sau în aplicarea unor acorduri bilaterale încheiate de România cu alte state.