Print

act-iac-icon

 

Interpreți și traducători autorizați

atentie

-   Legislaţie:

Consilieri juridici

Procedura Atestării Titlului Oficial de Calificare în Profesia de Consilier Juridic

Procedura Atestării Titlului Oficial de Calificare în Profesia de Consilier Juridic, obţinut în România, şi a experienţei în profesie dobândite în România de către cetăţenii români sau cetăţenii unui alt stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicării acesteia în celelalte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene

În vederea accesului sau exercitării profesiei de consilier juridic sau a unei alte profesii similare celei de consilier juridic într-un stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European, cetăţenii români ori cetăţenii unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, deţinători ai acestui titlu oficial de calificare, vor adresa o cerere Ministerului Justiţiei, prin care vor solicita eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte calificarea profesională de consilier juridic şi exercitarea acestei profesii în România în decursul unei perioade de timp.

N.B. Adeverinţa eliberată de Ministerul Justiţiei nu se foloseşte pentru a face dovada vechimii în funcţia / profesia de consilier juridic pe teritoriul României.

I.A. Acte necesare: 

 1. cerere adresată ministrului justiţiei, semnată şi datată de către solicitant – original (VEZI MODEL CERERE);
 2. act de identitate din care rezultă cetăţenia română sau cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene – fotocopie;
 3. diplomă de licenţă în domeniul drept, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată în România - copie certificată pentru conformitate cu originalul de către funcţionarul competent să primească cererea / copie legalizată;

N.B. Dacă se optează pentru depunerea cererii la registratura Ministerul Justiţiei, solicitantul va prezenta funcţionarului înscrisul original, care îi va fi restituit după certificarea copiei şi anexarea acesteia la cererea de atestare a calificării profesionale.

N.B. Dacă se optează pentru transmiterea cererii prin intermediul serviciilor poştale, solicitantul va anexa la cererea de autorizare copia legalizată a diplomei de licenţă.

 1. carte de muncă sau adeverinţă eliberată de angajator din care rezultă că solicitantul a exercitat profesia de consilier juridic pe teritoriul României - copie certificată pentru conformitate cu originalul de către funcţionarul competent să înregistreze cererea / copie legalizată / original (vezi ANEXA 1 la Regulament)

N.B. Cartea de muncă se depune în copie certificată pentru pentru conformitate cu originalul de către funcţionarul competent să primească cererea sau în copie legalizată.

Dacă se optează pentru depunerea cererii la registratura Ministerul Justiţiei, solicitantul va prezenta funcţionarului înscrisul original, care îi va fi restituit după certificarea copiei şi anexarea acesteia la cererea de atestare a calificării profesionale.

Dacă se optează pentru transmiterea cererii prin intermediul serviciilor poştale, solicitantul va anexa la cerere copia legalizată a diplomei de licenţă.

N.B. Adeverinţa se depune în original.

N.B. Responsabilitatea pentru autenticitatea şi legalitatea datelor înscrise în cartea de muncă sau în adeverinţă aparţine angajatorului.

 1. chitanţă din care rezultă plata taxei judiciară de timbru în valoare de 100 lei (RON) – original

N.B. Se plăteşte în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în care solicitantul îşi are domiciliul / reşedinţa. Dacă solicitantul nu are nici domiciliul şi nici reşedinţa în România, taxa se plăteşte în contul Primăriei Sectorului 5, Bucureşti.

Plata se poate face în numerar / prin virament / în sistem on-line, la Primărie, unităţi bancare, CEC, Trezoreria Statului sau la Poşta Română, însă, numai în contul bugetului local al primăriei menţionate mai sus.

Chitanţa trebuie să poarte, în mod expres, menţiunea „taxă judiciară de timbru”.

În cazul în care plata se efectuează în sistem on-line, documentul cu care se face dovada plăţii trebuie să poarte semnătura şi ştampila unităţii bancare.

I.B. Depunere acte

Ministerul Justiţiei, mun. Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5 - personal / prin intermediul serviciilor poştale / de curierat (nu este necesară indicarea unei persoane de contact).

Program depunere acte: Luni - Vineri, intervalul orar: 9,30 - 12,00 / 13,00 – 16,00.

I.C. Termen de soluţionare

30 zile de la data depunerii tuturor documentelor prevăzute la pct. I.A. Termenul poate fi prelungit o singură dată, cu maximum 15 zile.

 I.D. Comunicare a rezultatului de către Ministerul Justiţiei

        (adeverinţă)

scrisoare recomandată fără confirmare de primire, expediată la domiciliul solicitantului

Procedura de recunoaştere a calificării profesionale de consilier juridic în urma efectuării unui stagiu de 3 ani în domeniul dreptului românesc

Procedura recunoaşterii calificării profesionale de consilier juridic a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene, în urma efectuării unui stagiu în domeniul dreptului românesc, în vederea admiterii şi practicării acesteia în România

Procedura este destinată recunoaşterii calificării profesionale de consilier juridic a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic ori Confederaţiei Elveţiene, în vederea admiterii şi practicării acesteia în România.

II.A. Condiţii:

Pentru a putea solicita accesul la profesia de consilier juridic şi pentru a practica această profesie pe teritoriul României, solicitantul trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare, respectiv să fie cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene, să aibă exerciţiul drepturilor civile şi politice, să fie licenţiat al unei facultăţi de drept, să fie apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei şi să nu se afle în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de lege.

II.B. Etape:

Procedura de recunoaştere a calificării profesionale de consilier juridic în urma efectuării unui stagiu în domeniul dreptului românesc presupune parcurgerea următoarelor etape:

 1. Etapa de informare - publicarea pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei a modelului cererii-tip de recunoaştere a calificării profesionale, precum şi a listei documentelor care trebuie să însoţească cererea;
 2. Etapa de evaluare:
 • verificarea îndeplinirii condiţiilor de recunoaştere a calificării profesionale – 10 zile de la data depunerii cererii;
 • contestarea rezultatelor verificării condiţiilor de recunoaştere - 48 ore de la afişarea rezultatelor;
 • soluţionarea contestaţiilor – 3 zile de expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
 1. Efectuarea stagiului de 3 ani în domeniul dreptului românesc de către solicitant şi depunerea la Ministerul Justiţiei a dovezii îndeplinirii efective a acestuia;
 2. Recunoaşterea calificării profesionale de consilier juridic prin emiterea ordinului ministrului justiţiei privind acordarea dreptului de a exercita profesia de consilier juridic – se comunică în termen de 15 zile de la emitere.

II.C. Acte necesare:

 1. cerere-tip prin care solicită accesul în profesia de consilier juridic în care solicitantul va preciza opţiunea pentru efectuarea unui stagiu de 3 ani în domeniul dreptului românesc – original semnat (VEZI MODEL CERERE);
 2. fotografie tip paşaport;
 3. curriculum vitae - original semnat;
 4. paşaport/certificat de înregistrare/carte de rezidenţă permanentăfotocopie;

N.B. Acest act poate fi transmis şi pe adresa de e-mail consilier-juridic@just.ro.

 1. documentele eliberate de autorităţile competente din statul al cărui cetăţean este solicitantul, prin care acesta face dovada că nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de legea străină - copie certificată pentru conformitate cu originalul de către funcționarul competent să primească cererea / copie legalizată în statul de origine + traducerea legalizată a acestor documente potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare

SAU

o declaraţie sub jurământ ori, în statele membre în care nu există un astfel de jurământ, o declaraţie solemnă făcută în faţa unei autorităţi judiciare sau administrative competente ori, după caz, în faţa unui notar sau a unui organism profesional calificat al statului membru de origine ori de provenienţă, care eliberează un certificat ce atestă respectivul jurământ sau respectiva declaraţie solemnăcopie certificată pentru conformitate cu originalul de către funcționarul competent să primească cererea / copie legalizată în statul de origine + traducerea legalizată a acestor documente potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare;

N.B. Documentele se apostilează/supralegalizează, după caz, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării/supralegalizării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale. Copia legalizată / traducerea legalizată se efectuează de pe înscrisul apostilat/supralegalizat în prealabil.

N.B. Dacă se optează pentru depunerea cererii la registratura Ministerul Justiţiei, solicitantul va prezenta funcţionarului înscrisul original, care îi va fi restituit după certificarea copiei şi anexarea acesteia la cererea de recunoaştere a calificării profesionale.

Dacă se optează pentru transmiterea cererii prin intermediul serviciilor poştale, solicitantul va anexa la cerere copia legalizată a actului.

 1. document eliberat de autoritatea competentă din statul al cărui cetăţean este solicitantul, prin care se atestă că acesta este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de consilier juridicoriginal + traducere legalizată.

N.B. Documentul se apostilează/supralegalizează, după caz, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării/supralegalizării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale. Traducerea legalizată se efectuează de pe înscrisul apostilat/supralegalizat în prealabil.

 1. document eliberat de organismul profesional sau de autoritatea publică din statul de origine sau provenienţă, din care să rezulte că solicitantul are calificarea de consilier juridic în statul membru respectiv - copie certificată pentru conformitate cu originalul de către funcționarul competent să primească cererea / copie legalizată în statul de origine + traducerea legalizată a acestor documente potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

N.B. Documentul se apostilează/supralegalizează, după caz, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării/supralegalizării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale. Traducerea legalizată se efectuează de pe înscrisul apostilat/supralegalizat în prealabil.

N.B. Dacă se optează pentru depunerea cererii la registratura Ministerul Justiţiei, solicitantul va prezenta funcţionarului înscrisul original, care îi va fi restituit după certificarea copiei şi anexarea acesteia la cererea de recunoaştere a calificării profesionale.

Dacă se optează pentru transmiterea cererii prin intermediul serviciilor poştale, solicitantul va anexa la cerere de copia legalizată a actului.

 1. diplomă emisă de o universitate, din care rezultă încheierea de către titular a unui ciclu de studii superioare de drept cu durata minimă de 3 ani - copie certificată pentru conformitate cu originalul de către funcționarul competent să primească cererea / copie legalizată în statul de origine + traducerea legalizată a acestor documente potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

N.B. Documentul se apostilează/supralegalizează, după caz, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării/supralegalizării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale. Traducerea legalizată se efectuează de pe înscrisul apostilat/supralegalizat în prealabil.

N.B. Dacă se optează pentru depunerea cererii la registratura Ministerul Justiţiei, solicitantul va prezenta funcţionarului înscrisul original, care îi va fi restituit după certificarea copiei şi anexarea acesteia la cererea de recunoaştere a calificării profesionale.

Dacă se optează pentru transmiterea cererii prin intermediul serviciilor poştale, solicitantul va anexa copia legalizată a actului.

 1. Dovada recunoaşterii în România a diplomei din care rezultă încheierea de către titular a unui ciclu de studii superioare de drept cu durata minimă de 3 ani - copie certificată pentru conformitate cu originalul de către funcționarul competent să primească cererea / copie legalizată.

N.B. Dacă se optează pentru depunerea cererii la registratura Ministerul Justiţiei, solicitantul va prezenta funcţionarului înscrisul original, care îi va fi restituit după certificarea copiei şi anexarea acesteia la cererea de recunoaştere a calificării profesionale.

Dacă se optează pentru transmiterea cererii prin intermediul serviciilor poştale, solicitantul va anexa copia legalizată a actului.

 1. Dovada existenţei unei oferte, cereri, declaraţii de intenţie etc. privind desfăşurarea activităţii de consilier juridic în România, în condiţiile Legii nr. 514/2003, cu completările ulterioare – original.
 2. Acordul scris al consilierului juridic îndrumător pe perioada stagiului, cât şi al angajatorului sau al autorităţii la care acesta funcţionează - original.
 1. Dacă este cazul, documentul prin a fost recunoscută calificarea profesională de consilier juridic într-un stat membru, pentru studiile efectuate într-un stat terţ - copie certificată pentru conformitate cu originalul de către funcționarul competent să primească cererea / copie legalizată + traducerea legalizată a acestui document, potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

N.B. Documentul se apostilează/supralegalizează, după caz, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării/supralegalizării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale. Traducerea legalizată se efectuează de pe înscrisul apostilat/supralegalizat în prealabil.

N.B. Dacă se optează pentru depunerea cererii la registratura Ministerul Justiţiei, solicitantul va prezenta funcţionarului înscrisul original, care îi va fi restituit după certificarea copiei şi anexarea acesteia la cererea de recunoaştere a calificării profesionale.

Dacă se optează pentru transmiterea cererii prin intermediul serviciilor poştale, solicitantul va anexa copia legalizată a actului.

 1. Dacă este cazul, documentul din care rezultă că experienţa profesională de consilier juridic de 3 ani în statul membru unde s-a obţinut recunoaşterea calificării profesionale - copie certificată pentru conformitate cu originalul de către funcționarul competent să primească cererea / copie legalizată + traducerea legalizată a acestuia potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare, pentru studiile efectuate într-un stat terţ.

N.B. Documentul se apostilează/supralegalizează, după caz, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării/supralegalizării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale. Traducerea legalizată se efectuează de pe înscrisul apostilat/supralegalizat în prealabil.

N.B. Dacă se optează pentru depunerea cererii la registratura Ministerul Justiţiei, solicitantul va prezenta funcţionarului înscrisul original, care îi va fi restituit după certificarea copiei şi anexarea acesteia la cererea de recunoaştere a calificării profesionale.

Dacă se optează pentru transmiterea cererii prin intermediul serviciilor poştale, solicitantul va anexa copia legalizată a actului.

II.D. Depunere acte

Ministerul Justiţiei, mun. Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5 - personal / prin intermediul serviciilor poştale / de curierat (nu este necesară indicarea unei persoane de contact).

Program depunere acte: Luni - Vineri, intervalul orar: 9,30 - 12,00 / 13,00 – 16,00.

II.E. Termen de soluţionare

30 zile de la data depunerii tuturor documentelor prevăzute la pct. I.A. Termenul poate fi prelungit o singură dată, cu maximum 15 zile.

II.F. Comunicare a rezultatului de către Ministerul Justiţiei

(adeverinţă)

scrisoare recomandată fără confirmare de primire, expediată la adresa de contact din România solicitantului

Procedura de recunoaştere a calificării profesionale de consilier juridic pe bază de examen

Procedura de recunoaştere, pe bază de examen, a calificării profesionale de consilier juridic a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicării acesteia în România

Procedura este destinată recunoaşterii calificării profesionale de consilier juridic a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic ori Confederaţiei Elveţiene, în vederea admiterii şi practicării acesteia în România.

III.A. Condiţii:

Pentru a putea solicita accesul la profesia de consilier juridic şi pentru a practica această profesie pe teritoriul României, solicitantul trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare, respectiv să fie cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene, să aibă exerciţiul drepturilor civile şi politice, să fie licenţiat al unei facultăţi de drept, să fie apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei şi să nu se afle în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de lege.

III.B. Etape:

Procedura de recunoaştere a calificării profesionale de consilier juridic pe bază de examen presupune parcurgerea următoarelor etape:

 1. Etapa de informare - publicarea pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei a modelului cererii-tip de recunoaştere a calificării profesionale, precum şi a listei documentelor care trebuie să însoţească cererea;
 2. Etapa de evaluare:
 • verificarea îndeplinirii condiţiilor de recunoaştere a calificării profesionale – 10 zile de la data depunerii cererii;
 • contestarea rezultatelor verificării condiţiilor de recunoaştere - 48 ore de la afişarea rezultatelor;
 • soluţionarea contestaţiilor – 3 zile de expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
 1. Susţinerea examenului în domeniul dreptului românesc;
 2. Recunoaşterea calificării profesionale de consilier juridic prin emiterea ordinului ministrului justiţiei privind acordarea dreptului de a exercita profesia de consilier juridic – se comunică în termen de 15 zile de la emitere.

III.C. Acte necesare:

 1. cerere-tip prin care solicită accesul în profesia de consilier juridic în care solicitantul va preciza opţiunea pentru susţinerea examenului în domeniul dreptului românesc – original semnat (VEZI MODEL CERERE);
 2. fotografie tip paşaport;
 3. curriculum vitae - original semnat;
 4. paşaport/certificat de înregistrare/carte de rezidenţă permanentăfotocopie;

N.B. Acest act poate fi transmis şi pe adresa de e-mail consilier-juridic@just.ro.

 1. documente eliberate de autorităţile competente din statul al cărui cetăţean este solicitantul, prin care acesta face dovada că nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de legea străină - copie certificată pentru conformitate cu originalul de către funcționarul competent să primească cererea / copie legalizată în statul de origine + traducerea legalizată a acestor documente potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare

SAU

declaraţie sub jurământ ori, în statele membre în care nu există un astfel de jurământ, o declaraţie solemnă făcută în faţa unei autorităţi judiciare sau administrative competente ori, după caz, în faţa unui notar sau a unui organism profesional calificat al statului membru de origine ori de provenienţă, care eliberează un certificat ce atestă respectivul jurământ sau respectiva declaraţie solemnăcopie certificată pentru conformitate cu originalul de către funcționarul competent să primească cererea / copie legalizată în statul de origine + traducerea legalizată a acestor documente potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare;

N.B. Documentele se apostilează/supralegalizează, după caz, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării/supralegalizării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale. Copia legalizată / traducerea legalizată se efectuează de pe înscrisul apostilat/supralegalizat în prealabil.

N.B. Dacă se optează pentru depunerea cererii la registratura Ministerul Justiţiei, solicitantul va prezenta funcţionarului înscrisul original, care îi va fi restituit după certificarea copiei şi anexarea acesteia la cererea de recunoaştere a calificării profesionale.

Dacă se optează pentru transmiterea cererii prin intermediul serviciilor poştale, solicitantul va anexa la cerere copia legalizată a actului.

 1. document eliberat de autoritatea competentă din statul al cărui cetăţean este solicitantul, prin care se atestă că acesta este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de consilier juridicoriginal + traducere legalizată.

N.B. Documentul se apostilează/supralegalizează, după caz, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării/supralegalizării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale. Traducerea legalizată se efectuează de pe înscrisul apostilat/supralegalizat în prealabil.

 1. document eliberat de organismul profesional sau de autoritatea publică din statul de origine sau provenienţă, din care să rezulte că solicitantul are calificarea de consilier juridic în statul membru respectiv - copie certificată pentru conformitate cu originalul de către funcționarul competent să primească cererea / copie legalizată în statul de origine + traducerea legalizată a acestor documente potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

N.B. Documentul se apostilează/supralegalizează, după caz, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării/supralegalizării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale. Traducerea legalizată se efectuează de pe înscrisul apostilat/supralegalizat în prealabil.

N.B. Dacă se optează pentru depunerea cererii la registratura Ministerul Justiţiei, solicitantul va prezenta funcţionarului înscrisul original, care îi va fi restituit după certificarea copiei şi anexarea acesteia la cererea de recunoaştere a calificării profesionale.

Dacă se optează pentru transmiterea cererii prin intermediul serviciilor poştale, solicitantul va anexa la cerere de copia legalizată a actului.

 1. diplomă emisă de o universitate, din care rezultă încheierea de către titular a unui ciclu de studii superioare de drept cu durata minimă de 3 ani - copie certificată pentru conformitate cu originalul de către funcționarul competent să primească cererea / copie legalizată în statul de origine + traducerea legalizată a acestor documente potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

N.B. Documentul se apostilează/supralegalizează, după caz, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării/supralegalizării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale. Traducerea legalizată se efectuează de pe înscrisul apostilat/supralegalizat în prealabil.

N.B. Dacă se optează pentru depunerea cererii la registratura Ministerul Justiţiei, solicitantul va prezenta funcţionarului înscrisul original, care îi va fi restituit după certificarea copiei şi anexarea acesteia la cererea de recunoaştere a calificării profesionale.

Dacă se optează pentru transmiterea cererii prin intermediul serviciilor poştale, solicitantul va anexa copia legalizată a actului.

 1. dovada recunoaşterii în România a diplomei din care rezultă încheierea de către titular a unui ciclu de studii superioare de drept cu durata minimă de 3 ani - copie certificată pentru conformitate cu originalul de către funcționarul competent să primească cererea / copie legalizată.

N.B. Dacă se optează pentru depunerea cererii la registratura Ministerul Justiţiei, solicitantul va prezenta funcţionarului înscrisul original, care îi va fi restituit după certificarea copiei şi anexarea acesteia la cererea de recunoaştere a calificării profesionale.

Dacă se optează pentru transmiterea cererii prin intermediul serviciilor poştale, solicitantul va anexa copia legalizată a actului.

 1. dovada existenţei unei oferte, cereri, declaraţii de intenţie etc. privind desfăşurarea activităţii de consilier juridic în România, în condiţiile Legii nr. 514/2003, cu completările ulterioare – original.
 1. dovada achitării taxei pentru soluţionarea cererii de recunoaştere a calificării profesionale de consilier juridic – original.

N.B. Cuantumul taxei de înscriere la examen se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei.

N.B. Taxa se plăteşte la Trezoreria operativă a Municipiului Bucureşti, Cont bancar (IBAN): RO86 TREZ 7002 0E33 0500 XXXX, Beneficiar: Ministerul Justiţiei

 1. Dacă este cazul, documentul prin a fost recunoscută calificarea profesională de consilier juridic într-un stat membru, pentru studiile efectuate într-un stat terţ - copie certificată pentru conformitate cu originalul de către funcționarul competent să primească cererea / copie legalizată + traducerea legalizată a acestui document, potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

N.B. Documentul se apostilează/supralegalizează, după caz, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării/supralegalizării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale. Traducerea legalizată se efectuează de pe înscrisul apostilat/supralegalizat în prealabil.

N.B. Dacă se optează pentru depunerea cererii la registratura Ministerul Justiţiei, solicitantul va prezenta funcţionarului înscrisul original, care îi va fi restituit după certificarea copiei şi anexarea acesteia la cererea de recunoaştere a calificării profesionale.

Dacă se optează pentru transmiterea cererii prin intermediul serviciilor poştale, solicitantul va anexa copia legalizată a actului.

 1. Dacă este cazul, documentul din care rezultă că experienţa profesională de consilier juridic de 3 ani în statul membru unde s-a obţinut recunoaşterea calificării profesionale - copie certificată pentru conformitate cu originalul de către funcționarul competent să primească cererea / copie legalizată + traducerea legalizată a acestuia potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare, pentru studiile efectuate într-un stat terţ.

N.B. Documentul se apostilează/supralegalizează, după caz, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării/supralegalizării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale. Traducerea legalizată se efectuează de pe înscrisul apostilat/supralegalizat în prealabil.

N.B. Dacă se optează pentru depunerea cererii la registratura Ministerul Justiţiei, solicitantul va prezenta funcţionarului înscrisul original, care îi va fi restituit după certificarea copiei şi anexarea acesteia la cererea de recunoaştere a calificării profesionale.

Dacă se optează pentru transmiterea cererii prin intermediul serviciilor poştale, solicitantul va anexa copia legalizată a actului.

III.D. Depunere acte

Ministerul Justiţiei, mun. Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5 - personal / prin intermediul serviciilor poştale / de curierat (nu este necesară indicarea unei persoane de contact).

Program depunere acte: Luni - Vineri, intervalul orar: 9,30 - 12,00 / 13,00 – 16,00.

III.E. Comunicare a rezultatului de către Ministerul Justiţiei

        (adeverinţă)

scrisoare recomandată fără confirmare de primire, expediată la adresa de contact din România a solicitantului

Legislaţie:

 

Notari publici

-   Legislaţie:

Experți judiciari

-   Informaţii privind dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar

-   Legislaţie

Notă - cifrele „0-0” de la rubrica „Autorizaţie” semnifică faptul că persoanele sunt autorizate de CECCAR/Camera Consultanţilor fiscali sau sunt specialişti.

Executori judecătorești

-   Legislaţie:

Experți criminaliști

Operatori autorizați ai A.E.G.R.M.