Print

România angajamente de țară pentru accelerarea luptei împotriva corupției ca o datorie față de cetățenii săi

Sigla_Mj_com

ROMÂNIA

ANGAJAMENTE DE ȚARĂ

PENTRU ACCELERAREA LUPTEI ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI

CA O DATORIE FAȚĂ DE CETĂȚENII SĂI

 

În ultimii ani, România a făcut pași importanți în lupta împotriva corupției, de la etapa adoptării legilor și politicilor anticorupție la cea a asigurării unei puneri în aplicare eficiente a acestora.

În prezent, avem rezultate consistente în lupta împotriva corupției în sectorul public și în cel privat. Mai mult decât atât, lucrăm îndeaproape cu un număr semnificativ de instituții în alte jurisdicții pentru a urmări și recupera veniturile realizate prin fapte de corupție și de crimă organizată.

În consecință, valoarea anuală a bunurilor sechestrate a depășit o jumătate de miliard de euro, iar instituțiile noastre emblematice în lupta împotriva corupției - Direcția Națională Anticorupție și Agenția Națională de Integritate - sunt recunoscute astăzi ca parteneri serioși și furnizori de bune practici la nivel internațional.

Prin urmare,

Recunoscând importanța integrității, transparenței și a guvernării deschise,

Reafirmând că un nivel înalt de performanță al Direcției Naționale Anticorupție și al Agenției Naționale pentru Integritate este posibil numai dacă aceste instituții sunt încredințate cu un mandat ferm de către Guvern și Parlament, reflectat într-o legislație clară și predictibilă, resurse adecvate și independență față de presiuni politice și economice necuvenite,

Pornind de la rezultatele înregistrate de autoritățile naționale anticorupție și de sistemul judiciar în lupta împotriva corupției la nivel înalt,

Admițând că măsurile preventive, administrative și fiscale, precum și programele educaționale necesită să fie dezvoltate și implementate în continuare,

Recunoscând importanța intensificării luptei împotriva corupției ca o datorie față de cetățenii noștri,

România este ferm hotărâtă să își asume și să implementeze următoarele măsuri în cadrul viitoarei strategii naționale anticorupție:

 

 BENEFICIARUL REAL

 • să dezvolte în continuare Oficiul Național al Registrului Comerțului, astfel încât informațiile privind beneficiarul real să fie puse la dispoziție.
 • să se asigure că instituțiile abilitate să aplice legea au acces deplin și efectiv la informații referitoare la beneficiarul real al companiilor și al altor entități juridice înregistrate în jurisdicția națională, precum și că au mandat legal pentru schimb de astfel de informații la nivel internațional, între rețelele de practicieni relevante.

PREVENIREA FACILITĂRII CORUPȚIEI

 • să promoveze în continuare transparența procesului de luare a deciziilor publice prin instituirea unor cerințe de dezvăluire publică a interacțiunilor dintre demnitari și reprezentanții grupurilor de interese. [Angajament OGP]
 • să implementeze planuri de integritate ca cerințe obligatorii pentru companiile de stat.
 • să continue să asigure publicului larg și societății civile accesul transparent și egal la informații relevante cu privire la activitățile implementate și la indicatorii de performanță elaborați și monitorizați în cadrul strategiei naționale anticorupție [angajament OGP]

ACHIZIȚII PUBLICE

 • să sprijine, în continuare, adoptarea legislației necesare și să asigure resursele adecvate pentru mecanismul de control ex-ante care urmează să fie pus în aplicare de către Agenția Națională de Integritate pentru procedurile de achiziții publice.
 • să acționeze în vederea implementării totale a principiilor legate de standardele pentru date deschise privind achizițiile publice, concentrându-se pe proiectele majore, ca prioritate de început. [angajament OGP]

PREVENIREA CÂȘTIGĂRII DE CONTRACTE DE CĂTRE OFERTANȚII CORUPȚI

 • să dezvolte mecanisme de recompensare pentru ofertanții care s-au dovedit a fi integri în derularea afacerilor lor.
 • să creeze baze de date accesibile privind companiile cu condamnări definitive, precum și cu cele care nu reușesc să execute în mod corespunzător contractele atribuite în cadrul procedurilor de achiziții publice.

RECUPERAREA CREANȚELOR PROVENITE DIN INFRACȚIUNI

 • să furnizeze Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate resursele și independența necesare pentru a putea deveni pe deplin operațională și pentru a câștiga un rol determinant în identificarea și recuperarea activelor. Ne angajăm să returnăm produsele infracționalității înapoi către societate, prin reutilizarea socială și publică și să fim pe deplin transparenți în ceea ce privește alocarea și utilizarea unor astfel de resurse. [Angajamentul OGP]
 • să continue să utilizeze cât mai bine toate resursele disponibile ale rețelelor internaționale de practicieni, cum ar fi Platforma ARO a UE, CARIN și, de asemenea, să cooperăm îndeaproape cu partenerii noștri în cazurile internaționale de corupție și de alte infracțiuni grave.

INVESTIREA ÎN EDUCAȚIA PENTRU PREVENIREA CORUPȚIEI ȘI ÎMPOTRIVA ÎMBUNĂTĂȚIREA MĂSURILOR PREVENTIVE EXISTENTE

 • să furnizeze funcționarilor publici pregătire anuală obligatorie, on-line, cu privire la aspecte de integritate. [Angajament OGP]
 • să revizuiască și îmbunătățească punerea în aplicare a mecanismelor de protecție a avertizorilor în interes public.
 • să asigure aplicarea restricțiilor post-angajare și să reglementăm, în continuare, în această chestiune.
 • să consolideze mandatul și rolul consilierilor de etică.

COOPERAREA ȘI STANDARDELE INTERNAȚIONALE

 • să continue urmărirea obiectivului României de a deveni membru cu drepturi depline al OCDE și al grupurilor de lucru relevante ale organizației, și, în special, în grupul de lucru privind corupția. Aceasta presupune, de asemenea, aderarea completă la Convenția OCDE privind combaterea mituirii funcționarilor publici străini în tranzacțiile comerciale internaționale și punerea în aplicare a acesteia.

 

SCHIMBUL DE BUNE PRACTICI

 • să împărtășească expertiza României în lupta împotriva corupției și să pună la dispoziția țărilor partenere modele desprinse din experiența noastră și soluții dezvoltate în combaterea corupției. Între acestea, putem include Direcția Națională Anticorupție, însărcinată cu lupta împotriva corupției la nivel înalt, Agenția Națională de Integritate, responsabilă în ceea ce privește declarațiile de avere, conflictele de interese și incompatibilitățile, precum și Ministerul Justiției, însărcinat cu elaborarea și promovarea legislației anticorupție, formularea politicilor și dezvoltarea instituțională.
 • să continue sprijinirea activității rețelelor de cooperare regională existente, precum Inițiativa Regională Anticorupție și Rețeaua Anticorupție pentru Europa de Est și Asia Centrală a OCDE, dar și inițiative cum ar fi propunerea Regatului Unit pentru crearea unei rețele a practicienilor în materia integrității instituționale.