Print

I. DESPRE I.N.C

Institutul Național de Criminologie este organ de specialitate cu personalitate juridică aflat în subordinea Ministerului Justiției ce are ca scop asigurarea, pe baze științifice, a prevenirii și controlului criminalității.

Activitatea Institutului este coordonată, la nivelul Ministerului Justiției, de către ministrul justiției.

1.2 Cadrul legal

  • Hotărârea Guvernului nr. 652 din 27 mai 2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției;
  • Hotărârea Guvernului nr. 14/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de Criminologie, precum și pentru modificarea și completarea HG nr. 652/2009 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Justiției;

1.3 Structura organizatorică

Director

Serviciul Cercetare

Biroul economico-financiar și administrativ

Compartimentul Secretariat

1.4 Echipa de cercetători a institutului este formată din juriști, psihologi, sociologi, documentariști, statisticieni, care conlucrează, asigurând astfel o perspectivă inter și pluridisciplinară, atât de necesară în contextul complexității domeniilor criminologiei și penologiei.

1.5 Activitatea Institutului Național de Criminologie se adresează atât instituțiilor statului cu atribuții în domeniu (Guvernul României, Ministerul Justiției, Ministerul de Interne etc.), cât și mediului academic, precum și diverselor organizații ale societății civile pentru a sprijini educația universitară și a crea o cultură criminologică în România. Astfel, Institutul:

  • organizează activități de cercetare și evaluare a criminalităţii din România pentru a oferi o viziune unitară asupra nivelului acestui fenomen și a formelor sale de manifestare;
  • realizează analize, studii, rapoarte privind cauzele și evoluția criminalităţii, pe care le prezintă Ministerului Justiţiei în vederea luării unei decizii corecte, argumentate ştiinţific, de politică penală și penitenciară;
  • participă la elaborarea proiectelor de legi și a altor acte normative în domeniul prevenirii și controlului criminalității;
  • diseminează rezultatele analizelor, studiilor, rapoartelor, prognozelor, proiectelor realizate, prin diverse forme de comunicare, publicaţii tipărite sau în format electronic;
  • organizează manifestări știinţifice interne și internaționale pe teme de interes major pentru sistemul judiciar;
  • pune la dispoziţie instituțiilor și autorităților publice, cu titlu gratuit, baze de date statistice și documentare elaborate de Institut;
  • accesează mecanisme de finanțare în domeniul cercetării și derulează proiectele aferente.

1.6 Rapoarte și studii

1.7 Agenda

II. INFORMAȚII PUBLICE

2.1 Buget INC

2.2 Bilanț INC

2.3 Situația plăților

2.4 Situații personal

2.5 Achiziții publice

2.6 Declarații de avere și interese

2.7 Legea nr. 544/2001

III. CONTACT

3.1 Date de contact:

          Str. Apolodor nr. 17, Sector 5, București, România;

          Tel./Fax: (+40) 037.204.1171;

          email: inc@just.ro;

          website: http://www.just.ro/institutul-national-de-criminologie/

3.2 Program de audiențe, cu precizarea modului de înscriere pentru audiențe și a datelor de contact pentru înscriere

3.3 Petiții