- Ministerul Justitiei - http://www.just.ro -

Intervenția ministrului justiției, Raluca Prună, la conferința Tackling Corruption Together; A Conference for Civil Society, Business and Government Leaders (Plenary 4 – Commitment Announcements and Showcase Initiatives), Londra

EN

Ladies and gentlemen, 

I am very happy that Romania was invited to attend the UK Anti-corruption Summit, as this is an international recognition of the significant results Romania has had over the past few years in fighting corruption. 

We take this opportunity to announce Romania’s national commitments following the Summit, which will also be part of the OGP National Action Plan 2016-2018 and will also be reflected in our National Anti-corruption Strategy for 2016-2020. 

These are the following:

·         We will further develop the public disclosure requirements for contacts and interaction between high public officials and interest representatives, in order to promote the transparency of the public decision making process;

·         We will continue to provide the public and the civil society with transparent and equal access to relevant implementation activities and performance indicators developed and monitored under the national anticorruption strategy;

·         We will work towards full implementation of the principles of open contracting data standard focusing on major projects as an early priority;

·         We commit to return the proceeds of crime back to society through social and public reuse and provide full transparency for the allocation and use of such resources;

·         We will provide public officials with annual mandatory on-line training on integrity matters.

 The Romanian government sees the OGP process as a valuable platform for advancing anti-corruption related reforms. This is reflected by the OGP’s embedded civil society consultation process, which ensures meaningful public feedback on new reforms, and the OGP’s Independent Reporting Mechanism (IRM), which provides independent reports on implementation progress, which in turn lends credibility to governments’ reform efforts. 

We are therefore pleased to announce that Romania has recently joined the new OGP Anti-Corruption Working Group, which is focused on maximizing the potential of the OGP mechanism to bring about ambitious anti-corruption reforms. 

The OGP can and should be used as a platform for governments to make innovative and ambitious reforms to tackle corruption. Romania is leading the way by making new anti-corruption commitments in its upcoming OGP action plan, and by working actively within the working group to share ideas and learn from other OGP countries’ experiences. 

These initiatives are based upon our National Anti-corruption Strategy, which is a powerful and sophisticated tool at national level aimed at tackling corruption in both the public and the private sector. 

Internally, we are in the process of making the New National Agency for the Administration of Seized Assets operational by the end of June this year. This will be a further important step in asset recovery. 

At an international level, we will continue to pursue our objective of becoming a fully-fledged member of the OECD and its relevant workgroups, especially the working group on bribery. This shall also include the full endorsement and implementation of the OECD convention on combating bribery of foreign public officials in international business transactions. 

We are willing to share expertise in fighting corruption and provide partner countries with lessons learned and solutions developed in countering corruption. This may include expertise of the National Anticorruption Prosecutor’s Office, in charge with fighting high level corruption, the National Integrity Agency, in charge with asset disclosure, conflict of interests and incompatibilities, and the Ministry of Justice, in charge with developing and promoting anticorruption legislation, policy formulation and institutional developments. 

Check Against Delivery http://thecommonwealth.org/tacklingcorruptiontogether [1]

RO

Doamnelor și domnilor,

 Mă bucur că România a fost invitată să participe la Summitul Anticorupție din Regatul Unit, aceasta fiind o recunoaștere internațională a rezultatelor semnificative înregistrate de România, de-a lungul ultimilor ani, în lupta împotriva corupției.

 Profit de această ocazie pentru a anunța angajamentele naționale ale României în urma acestui Summit, angajamente care vor fi incluse și în Planul Național de Acțiune OGP 2016-2018 și care vor fi reflectate și în Strategia Națională Anticorupție 2016-2020.

 Acestea sunt următoarele:

·         Vom dezvolta în continuare informarea publică cu privire la contactele și interacțiunea dintre funcționarii publici și reprezentanții grupurilor de interese, cu scopul de a promova transparența în procesul de luare a deciziilor publice;

·         Vom continua să oferim publicului și societății civile acces transparent și egal la activitățile relevante de punere în aplicare a strategiei naționale anticorupție și la indicatorii de performanță elaborați și monitorizați în cadrul  acesteia;

·         Vom acționa în vederea aplicării integrale a  principiilor legate de standardele pentru date deschise privind achizițiile publice, concentrându-ne inițial pe proiectele majore;

·         Ne angajăm să redăm societății  produsele infracțiunii, spre reutilizare socială și publică, și să fim transparenți în alocarea și utilizarea acestor resurse;

·         Vom organiza anual cursuri on-line obligatorii de integritate pentru funcționarii publici.

 Guvernul României privește procesul OGP ca pe o platformă importantă în avansarea reformelor anticorupție. Acest lucru se reflectă în procesul OGP de consultare a societății civile, care asigură feedback-ul util din partea publicului cu privire la noile reforme și în  Mecanismul de Raportare Independent al OGP (MRI), care furnizează rapoarte independente cu privire la progresele înregistrate la punerea în aplicare, și care, la rândul său, conferă credibilitate eforturilor de reformă ale guvernelor. 

Prin urmare, suntem încântați să anunțăm că România a aderat recent la noul Grup de Lucru Anticorupție OGP, care este axat pe maximizarea potențialului mecanismului OGP pentru realizarea de reforme ambițioase anticorupție. 

OGP poate și ar trebui să fie utilizat ca o platformă prin care guvernele să implementeze reforme inovatoare și ambițioase în lupta împotriva corupției. România este deschizătoare de drumuri prin  asumarea în viitorul plan de acțiune OGP a unor noi angajamente anticorupție, și prin participarea activă în grupul de lucru pentru a schimba idei și a învăța din experiențele altor țări membre OGP. 

Aceste inițiative se bazează pe Strategia Națională Anticorupție, un instrument puternic și sofisticat la nivel național, care vizează atât corupția  din sectorul public cât și cea din  sectorul privat. 

Pe plan intern, până la sfârșitul lunii iunie a acestui an, suntem în procesul de operaționalizare a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. Acesta va fi un nou pas important în recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni. 

La nivel internațional, vom urmări realizarea obiectivului de a deveni membri cu drepturi depline ai OCDE și ai grupurilor sale de lucru relevante, în special al grupului de lucru  anticorupție. Aceasta va include, de asemenea, aderarea completă la Convenția OCDE privind combaterea mituirii funcționarilor publici străini în tranzacțiile comerciale internaționale și punerea în aplicare a acesteia. 

Suntem dispuși să împărtășim din experiența noastră în combaterea corupției și să oferim țărilor partenere lecțiile învățate și soluțiile dezvoltate în combaterea corupției. Aceasta poate include expertiza Direcției Naționale Anticorupție, responsabilă cu lupta împotriva corupției la nivel înalt, Agenției Naționale de Integritate, responsabilă  în materia declarațiilor de avere, conflictelor de interese și incompatibilităților, precum și Ministerului Justiției, responsabil cu dezvoltarea și promovarea legislației anticorupție, formularea politicilor și evoluțiile instituționale. 

Vă rugăm să verificați discursul scris cu cel susținut: http://thecommonwealth.org/tacklingcorruptiontogether [2]