Print

Invitaţie de participare selecţie experţi

Direcția Națională de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției, ca Promotor de Proiect, în calitate de Autoritate Contractantă, anunță inițierea unei proceduri pentru selecția a 2 experți în cadrul proiectului pre-definit„Consolidarea capacității sistemului românesc de probațiune de a furniza servicii eficiente alternative închisorii”, programul RO 23 „Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

Invitatie | Caiet de sarcini | Comunicare anulare procedura

The Romanian National Probation Directorate within the Ministry of Justice - Project Promoter, as a Contracting Authority, gives notice of launching a call for selection of 2 experts  in order to deliver the following, under the pre-defined project “Strengthening the capacity of the Romanian probation system for delivering effective alternative to prison interventions”, part of the RO 23 Programme “Correctional Services, including Non-custodial Sanctions”, funded by Norwegian Financial Mechanisms 2009 - 2014

Notice of selection | Terms of reference | Cancellation notice