Print

Luarea în evidență a cetățeanului unui altui stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori a cetățeanului român care a dobândit calitatea de expert tehnic judiciar într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European și care dorește să profeseze în România în mod temporar sau ocazional

 1. Cetățeanul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European și cetățeanul român care au dobândit calitatea de expert tehnic judiciar într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European și exercită profesia cu titlu permanent în unul dintre aceste state pot profesa în România și în mod temporar sau ocazional. În această situație, expertul tehnic judiciar este exceptat de la procedura de înscriere în Tabelul nominal cuprinzând experții tehnici judiciari.
 1. În cazul în care, în vederea exercitării temporare sau ocazionale a profesiei de expert tehnic judiciar, solicitantul se află la prima aplicație în România ori dacă intervine o modificare substanțială a situației sale, acesta va înainta Ministerului Justiției o declarație privind serviciile pe care le va presta, însoțită de următoarele documente:
  • copia actului de identitate și, dacă este necesar, a altui act doveditor al cetățeniei unuia dintre statele membre ale UE sau aparținând SEE;
  • copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul, de către persoana desemnată din cadrul Ministerului Justiției, de pe atestatul de cunoaștere a limbii române de către cetățeanul statului membru UE sau SEE, altul decât România. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune și traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv;
  • copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul, de către persoana desemnată din cadrul Ministerului Justiției, de pe documentul care atestă dobândirea calității de expert tehnic judiciar în statul de origine;
  • traducerea în limba română, legalizată, a documentului care atestă dobândirea calității de expert tehnic judiciar în statul de origine;
  • copia documentului prin care se atestă că solicitantul este legal stabilit într-un stat membru al UE sau aparținând SEE în scopul desfășurării de astfel de activități. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune și traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv;
  • copia documentului prin care se atestă că solicitantului nu îi este interzis să practice profesia, chiar și cu caracter temporar, la momentul eliberării atestatului. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune și traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv;
  • copia documentului cu care se face dovada că a desfășurat o activitate specifică profesiei de expert tehnic judiciar timp de cel puțin 2 ani în decursul ultimilor 10 ani, pentru cazul în care profesia nu este reglementată în statul în care este stabilit. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune și traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv.
 1. Declarația privind serviciile pe care solicitantul le va presta se reînnoiește anual, dacă solicitantul intenționează să exercite, în mod temporar sau ocazional, profesia de expert tehnic judiciar în România, și se poate depune:
 1. Dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru exercitarea ocazională sau temporară a profesiei, direcția de specialitate din cadrul Ministerului Justiției va elibera solicitantului o adeverință în care se va preciza că acesta a depus declarația prevăzută de lege și îndeplinește condițiile în vederea exercitării temporare sau ocazionale a profesiei de expert tehnic judiciar.
 1. Luarea în evidență a expertului tehnic judiciar solicitant se face în cel mult 30 de zile de la data prezentării de către solicitant a tuturor documentelor care fac dovada îndeplinirii condițiilor legale.
 1. Acest termen poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de cel mult 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse inițial nu este afectată de această prelungire. Prelungirea termenului de autorizare, precum și durata acestei prelungiri trebuie motivate în mod corespunzător și notificate solicitantului înainte de expirarea termenului inițial.
 1. În cazul în care solicitantul nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege sau cererea formulată de acesta nu este însoțită de actele doveditoare, Ministerul Justiției comunică persoanei interesate refuzul motivat de autorizare sau, după caz, necesitatea completării dovezilor impuse de lege.
 1. Decizia de refuz, respectiv de retragere a autorizației de expert tehnic judiciar poate fi atacată la instanța judecătorească competentă, potrivit legii.
 1. Aceste dispoziții legale sunt aplicabile și cetățenilor aparținând Confederației Elvețiene.