Print

Biroul de statistică judiciară este compartimentul de specialitate care coordonează şi îndrumă activitatea de statistică judiciară a instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor şi furnizează date statistice în scopul fundamentării.

Biroul de statistică judiciară îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) coordonează activitatea de statistică judiciară a instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor;

b) în colaborare cu instituţiile din sistemul judiciar şi cu celelalte compartimente din minister, analizează, defineşte şi actualizează indicatorii statistici referitori la fenomenul judiciar, datele necesare pentru calcularea acestor indicatori şi stabileşte modul de colectare a acestor date;

c) elaborează instrumentele primare de culegere a datelor, precum şi centralizatoarele statistice ale tuturor instanţelor judecătoreşti şi colaborează cu Ministerul Public la elaborarea instrumentelor primare de culegere a datelor, precum şi a centralizatoarelor statistice ale tuturor parchetelor;

d) propune spre aprobare conducerii ministerului formularele cuprinzând indicatorii statistici referitori la activitatea desfăşurată de instanţele judecătoreşti şi de parchete, precum şi ghidul de completare a formularelor sau interfeţelor statistice;

e) centralizează, sintetizează, sistematizează şi interpretează datele statistice încărcate de toate instanţele judecătoreşti în baza de date a ministerului şi datele primite de la compartimentele de statistică ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

f) cooperează cu Institutul Naţional de Statistică în vederea asigurării conformităţii cadrului metodologic pentru statistică judiciară la standardele de statistică existente la nivel naţional şi internaţional;

g) cooperează cu toate instanţele din România pentru colectarea datelor statistice de la nivelul acestora;

h) cooperează cu Ministerul Public pentru colectarea datelor statistice relevante pentru fazele premergătoare declanşării acţiunii în instanţă;

i) cooperează cu Consiliul de Mediere pentru colectarea datelor statistice incidente în procedura de mediere judiciară sau extrajudiciară;

j) cooperează cu ceilalţi producători de statistici oficiale pentru efectuarea cercetărilor statistice prevăzute în programul statistic naţional anual şi/sau multianual;

k) propune Direcţiei tehnologia informaţiei actualizarea aplicaţiilor informatice aferente procesului de statistică judiciară;

l) colaborează cu Direcţia tehnologia informaţiei în vederea actualizării şi verificării datelor statistice introduse la nivelul instanţelor judecătoreşti;

m) colaborează cu toate instanţele, parchetele de pe lângă acestea şi Consiliul Superior al Magistraturii în vederea bunei administrări şi a îmbunătăţirii permanente a modulului de statistică judiciară cuprins în aplicaţia ECRIS;

n) participă la realizarea unor studii privind funcţionalitatea sistemului judiciar şi evoluţia fenomenelor judiciare;

o) participă la efectuarea unor sinteze privind activitatea instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor;

p) furnizează date statistice existente în bazele de date gestionate compartimentelor din minister, precum şi altor instituţii şi/sau organisme naţionale şi/ori internaţionale, la solicitarea acestora;

q) contribuie la promovarea şi dezvoltarea sistemului informatic statistic, inclusiv prin transmiterea fişierelor de date statistice, în cadrul Sistemului statistic naţional;

r) realizează activitatea de statistică ce revine ministerului, cu privire la sistemul de ajutor public judiciar, şi colaborează cu Direcţia tehnologia informaţiei în vederea creării unor programe informatice care să permită exploatarea în condiţii optime a bazei de date privind ajutorul public judiciar;

s) asigură participarea la comisiile/grupurile de lucru de la nivel naţional şi/sau internaţional din aria de competenţă;

t) răspunde solicitărilor adresate în domeniu de către terţi.