Print

Direcţia afaceri europene și drepturile omului fundamentează, coordonează şi asigură, în domeniile de competenţă ale ministerului, stabilirea şi realizarea obiectivelor României ca stat membru al UE, participarea la procedurile decizionale ale UE şi îndeplinirea obligaţiilor care decurg din calitatea de stat membru al acesteia.
Direcţia afaceri europene și drepturile omului asigură, potrivit competenţelor ministerului, relaţia cu organizaţiile şi structurile naţionale şi internaţionale care activează în domeniul drepturilor omului, precum şi realizarea competenţelor instituţiei ce decurg din relaţia cu Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) şi cu alte organizaţii internaţionale.

Direcţia afaceri europene îndeplineşte următoarele atribuții:

1. în domeniul afacerilor europene:

a) stabileşte şi urmăreşte îndeplinirea obiectivelor României care derivă din calitatea de stat membru al UE şi care vizează aspecte de fond din aria proprie de competenţă a ministerului;

b) participă, după consultarea şi cu sprijinul celorlalte compartimente din minister, la elaborarea documentelor programatice ale UE în domeniul justiţiei;

c) coordonează, monitorizează şi sprijină îndeplinirea obligaţiilor în domeniul justiţiei care decurg din prevederile Tratatului de aderare a României la UE, ale celorlalte angajamente rezultate din procesul de aderare la UE, precum şi din strategiile şi programele naţionale adoptate în contextul politicilor UE;

d) coordonează, exclusiv la nivel tehnic, cu sprijinul celorlalte compartimente din minister, derularea activităţilor necesare pentru îndeplinirea funcţiei prevăzute la 5 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

e) asigură notificarea către structurile de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Externe a măsurilor normative luate de minister pentru transpunerea actelor normative ale UE, pe baza informaţiilor furnizate de compartimentele de specialitate;

f) asigură coordonarea în domeniul afacerilor europene atât în interiorul ministerului, cât şi în relaţia cu alte instituţii naţionale, pe sectorul justiţie, prin:

- colaborarea cu Reprezentanţa permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană de la Bruxelles, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe;

- notificarea participării la grupurile de lucru ale Consiliului şi Comisiei Uniunii Europene şi transmiterea mandatelor şi rapoartelor reuniunilor către structurile de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Externe;

- reprezentarea ministerului la reuniunea de coordonare săptămânală în domeniul afacerilor europene, organizată de Ministerul Afacerilor Externe;

g) participă la reuniunile grupurilor de experţi constituite la nivel naţional în sfera justiţiei;

h) reprezintă, alături de direcţiile de specialitate, ministerul la comitetele şi grupurile de lucru ale Comisiei Europene şi Consiliului Uniunii Europene şi pregăteşte mandatele necesare pentru participare;

i) pregăteşte, alături de direcţiile de specialitate, mandatele necesare pentru participarea conducerii ministerului la Consiliul Uniunii Europene - Justiţie şi Afaceri Interne sau la alte reuniuni la nivel înalt, în domeniile de competenţă ale direcţiei;

k) formulează propunerile în vederea armonizării cadrului normativ ce intră în competenţa ministerului şi a instituţiilor din subordinea acestuia cu normele dreptului UE, în măsura în care se impune;

l) emite puncte de vedere, în scopul avizării de către minister a proiectelor de acte normative, al căror obiect de reglementare îl constituie transpunerea actelor normative ale UE în legislaţia naţională, exclusiv în cazul în care acestea vizează aspecte din domeniul justiţiei;

m) sprijină structura de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Externe în pregătirea reprezentării statului român în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi contribuie la formularea poziţiilor României în faţa instituţiilor europene în procedurile precontencioase şi contencioase în domeniul justiţiei.

2. în domeniul relaţiilor cu alte organizaţii internaţionale:

a) îndeplineşte atribuţii legate de lupta împotriva terorismului atât în relaţia cu instituţiile naţionale cu competenţe în materie, cât şi cu organizaţiile internaţionale (NATO, ONU - CTC, UE, OSCE, Consiliul Europei - CODEXTER), în cooperare cu celelalte direcţii competente;

b) asigură relaţia cu structura juridică a NATO şi reprezentarea ministerului în Comisia Naţională România - NATO, în colaborare cu celelalte instituţii competente, şi emite puncte de vedere cu privire la compatibilitatea legislaţiei naţionale cu standardele NATO;

c) asigură participarea la exerciţiile comune de gestionare a situaţiilor de criză - componenta civilă atât în relaţia cu NATO, cât şi cu UE.

 

3. în domeniul drepturilor omului:

a) îndeplineşte funcţia de agent naţional de legătură, în temeiul rolului ministerului de autoritate competentă pentru a primi notificările adresate Guvernului României de Comitetul European pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, conform Convenţiei europene pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante, adoptată la Strasbourg la 26 noiembrie 1987, precum şi a protocoalelor nr. 1 şi 2 la Convenţie, ratificată prin Legea nr. 80/1994;

b) asigură, potrivit competenţelor ministerului, relaţia cu organizaţiile şi structurile internaţionale care activează în domeniul drepturilor omului (Consiliul Europei, ONU, OSCE, precum şi alte entităţi internaţionale);

c) sprijină, în colaborare cu alte direcţii din minister, la solicitarea Agentului Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, pregătirea reprezentării statului român în faţa acestei instanţe;

d) analizează şi formulează puncte de vedere, în domeniul justiţiei, cu privire la compatibilitatea legislaţiei naţionale şi a instrumentelor internaţionale la care România este sau urmează să devină parte cu dispoziţiile internaţionale în materia drepturilor omului;

e) este punct naţional de contact al României cu OSCE pe problematica infracţiunilor motivate de ură.

 

4. în alte domenii:

a) monitorizează îndeplinirea angajamentelor specifice asumate de minister şi colaborează cu Ministerul Afacerilor Interne în vederea atingerii obiectivelor ce trebuie îndeplinite în vederea aderării la spaţiul Schengen;

b) reprezintă ministerul, la nivel de expert, în Comisia Naţională de Autoevaluare Schengen;

c) participă la dezvoltarea dimensiunii civile a contribuţiei României în gestionarea crizelor din cadrul Politicii de securitate şi apărare comune (PSAC), prin gestionarea, împreună cu Direcţia resurse umane, a detaşării personalului din aparatul propriu al ministerului şi instituţiilor din subordinea acestuia la diverse operaţii civile de management al crizelor;

d) emite puncte de vedere, la solicitarea compartimentelor de specialitate din minister, cu privire la proiectele de acte normative în domeniul apărării, securităţii naţionale, gestionării situaţiilor de criză care asigură implementarea acquis-ului UE în domenii de fond din aria proprie de competenţă a ministerului;

e) asigură participarea la seminare, simpozioane, conferinţe, vizite de studiu, vizite pentru schimb de experienţă, cursuri de perfecţionare, în ţară şi în străinătate, în domenii de interes pentru activitatea direcţiei;

f) îndeplineşte orice alte atribuţii din domeniul său de activitate.