Print

Direcţia avizare acte normative este compartimentul prin care se asigură, în principal, atribuţiile ministerului privind avizarea proiectelor de acte normative, din punctul de vedere al legalităţii acestora, precum şi participarea, în condiţiile legii, la definitivarea unor proiecte de acte normative din programul altor ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale sau autorităţi administrative autonome.

Direcţia avizare acte normative îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) analizează şi avizează, exclusiv din punctul de vedere al legalităţii, cu respectarea termenelor legale, proiectele de acte normative elaborate de ministere şi de celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de autorităţile administrative autonome, care se supun spre adoptare Guvernului, cu excepţia proiectelor de hotărâri ale Guvernului cu caracter individual prevăzute de Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009;

b) participă, în condiţiile legii, la definitivarea unor proiecte de acte normative din programul celorlalte ministere sau autorităţi publice;

c) la solicitarea Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul, întocmeşte puncte de vedere cuprinzând note cu observaţii şi propuneri referitoare la propunerile legislative iniţiate de parlamentari, în condiţiile art. 74 alin. (1) din Constituţia României, republicată;

d) la solicitarea Secretariatului general al Guvernului, examinează dispoziţiile din legi, ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale Guvernului, a căror neconstituţionalitate a fost invocată în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial, în raport cu dispoziţiile constituţionale şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale, şi formulează puncte de vedere asupra acestor dispoziţii, ce constituie obiectul excepţiilor/sesizărilor de neconstituţionalitate;

e) la cererea Secretariatului General al Guvernului, examinează legile adoptate de către Parlament şi semnalează, din cuprinsul acestora, eventualele dispoziţii de natură să ridice obiecţii de neconstituţionalitate, în vederea sesizării de către Guvern a Curţii Constituţionale, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. a) din Constituţia României, republicată;

f) întocmeşte mapa pentru şedinţa pregătitoare de Guvern şi, respectiv, şedinţa de Guvern, în colaborare cu direcţiile/compartimentele implicate;

g) examinează şi, după caz, formulează observaţii şi propuneri cu privire la proiectele de acte normative şi alte materiale înscrise pe agenda de lucru a şedinţelor Guvernului;

h) din dispoziţia conducerii ministerului, reprezentanţii direcţiei însoţesc demnitarul la şedinţa pregătitoare de Guvern şi, respectiv, la şedinţa Guvernului, acordând consiliere juridică cu privire la eventuale probleme de drept ivite cu prilejul desfăşurării respectivelor şedinţe; în situaţia în care pe agenda de lucru a şedinţei pregătitoare a Guvernului, respectiv pe agenda de lucru a şedinţei Guvernului sunt înscrise proiecte de acte normative sau alte documente iniţiate de Ministerul Justiţiei ori proiecte/documente care au incidenţă în domeniul justiţiei, din dispoziţia conducerii ministerului, la şedinţele respective participă persoanele responsabile cu proiectele de acte normative/documentele respective din cadrul altor direcţii ale ministerului;

i) participă, de la caz la caz, în condiţiile legii, potrivit sarcinilor încredinţate de Guvern, la consilierea juridică a acestuia, prin formulare de puncte de vedere, exprimând opinii juridice fundamentate în legătură cu proiectele de acte normative, precum şi cu sesizările privind existenţa unor conflicte de natură constituţională;

j) formulează răspuns la cererile, sesizările, memoriile adresate ministerului de către celelalte ministere, autorităţi publice, cetăţeni şi organizaţii legal constituite, repartizate spre soluţionare direcţiei şi care au legătură cu specificul atribuţiilor acesteia.

Structura Direcţiei avizare acte normative este următoarea:

  1. Serviciul drept public
  2. Serviciul drept privat

 

1. Serviciul drept public îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) analizează şi avizează, din punctul de vedere al legalităţii, cu respectarea termenelor legale, proiectele de acte normative din sfera dreptului public elaborate de ministere şi de celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de autorităţile administrative autonome, care se supun spre adoptare Guvernului, cu excepţia proiectelor de hotărâri ale Guvernului cu caracter individual prevăzute de Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009. În acest scop analizează documentaţia transmisă de către iniţiator, se documentează cu privire la legislaţia aplicabilă, procedând, când este cazul, la corelarea prevederilor ce fac obiectul proiectului cu dispoziţiile actelor normative de nivel superior sau de acelaşi nivel cu care se află în conexiune, urmărind totodată compatibilitatea actului normativ propus spre adoptare cu reglementările comunitare aplicabile în domeniu, şi propune avizarea proiectului şi/sau formulează observaţii şi propuneri sub aspectul constituţionalităţii şi/sau al legalităţii, precum şi potrivit cerinţelor normelor de tehnică legislativă, după caz;

b) participă, în condiţiile legii, la definitivarea unor proiecte de acte normative din programul celorlalte ministere sau autorităţi publice;

c) formulează, la solicitarea Direcţiei drept internaţional şi cooperare judiciară, puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative al căror obiect de reglementare îl constituie negocierea şi/sau semnarea, ratificarea, aprobarea, aderarea ori acceptarea unor tratate bi sau multilaterale, precum şi aprobarea acordurilor-cadru de împrumut cu diverse organisme internaţionale, precum B.E.R.D., B.I.R.D., Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei;

d) formulează, la solicitarea Direcţiei afaceri europene, puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative din domeniul de competenţă al celorlalte ministere sau alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale al căror obiect de reglementare îl constituie transpunerea acquis-ului comunitar în legislaţia naţională, precum şi cu privire la proiectele de acte normative în domeniul apărării, securităţii naţionale, gestionării situaţiilor de criză şi care au legătură cu domeniul specific de activitate al Direcţiei avizare acte normative;

e) solicită, dacă este cazul, în cadrul operaţiunilor de avizare, punctul de vedere al compartimentelor de specialitate din minister asupra proiectelor de acte normative care au legătură cu domeniul specific de activitate al acestora;

f) întocmeşte, la solicitarea Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul, note cu observaţii şi propuneri referitoare la propunerile legislative iniţiate de parlamentari, în condiţiile art. 74 alin. (1) din Constituţia României, republicată;

g) examinează, la solicitarea Secretariatului general al Guvernului, dispoziţiile din legi, ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale Guvernului din sfera dreptului public, a căror neconstituţionalitate a fost invocată în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial, în raport cu dispoziţiile constituţionale şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale, şi formulează puncte de vedere;

h) examinează, la cererea Secretariatului General al Guvernului, legile adoptate de către Parlament şi semnalează dispoziţiile neconstituţionale din cuprinsul acestora, în vederea sesizării de către Guvern a Curţii Constituţionale, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. a) din Constituţia României, republicată;

i) examinează şi, după caz, formulează observaţii şi propuneri cu privire la proiectele de acte normative şi alte materiale înscrise pe agenda de lucru a şedinţelor Guvernului;

j) întocmeşte note şi puncte de vedere referitoare la unele probleme de drept ce au legătură cu specificul atribuţiilor direcţiei, din dispoziţia conducerii ministerului sau la solicitarea altor compartimente;

k) participă, din dispoziţia conducerii ministerului, la lucrările comisiilor/grupurilor de lucru a căror activitate are legătură cu specificul atribuţiilor direcţiei;

l) formulează, în termenul prevăzut de lege, răspuns la cererile şi sesizările adresate ministerului de către cetăţeni şi organizaţii legal constituite, care au legătură cu specificul atribuţiilor direcţiei;

m) comunică Serviciului comunicare şi relaţii publice, la solicitarea acestuia, puncte de vedere cu privire la cererile şi sesizările adresate ministerului de către cetăţeni şi organizaţii legal constituite, care au legătură cu specificul atribuţiilor direcţiei;

n) formulează răspuns la sesizările/memoriile adresate ministerului de către celelalte ministere, autorităţi publice şi alte persoane juridice, repartizate spre soluţionare direcţiei şi care au legătură cu specificul atribuţiilor acesteia;

o) duce la îndeplinire sarcinile rezultate din şedinţele Guvernului, repartizate spre soluţionare direcţiei, şi comunică Secretariatului General al Guvernului, în termenul stabilit, modul de rezolvare a acestora;

p) îndeplineşte, potrivit legii, orice alte atribuţii şi activităţi stabilite de conducerea ministerului sau a direcţiei.

2. Serviciul drept privat îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) analizează şi avizează, din punctul de vedere al legalităţii, cu respectarea termenelor legale, proiectele de acte normative din sfera dreptului privat elaborate de ministere şi de celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de autorităţile administrative autonome, care se supun spre adoptare Guvernului, cu excepţia proiectelor de hotărâri ale Guvernului cu caracter individual prevăzute de Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009. În acest scop, analizează documentaţia transmisă de către iniţiator, se documentează cu privire la legislaţia aplicabilă, procedând, când este cazul, la corelarea prevederilor ce fac obiectul proiectului cu dispoziţiile actelor normative de nivel superior sau de acelaşi nivel cu care se află în conexiune, urmărind totodată compatibilitatea actului normativ propus spre adoptare cu reglementările comunitare aplicabile în domeniu, şi propune avizarea proiectului şi/sau formulează observaţii şi propuneri sub aspectul constituţionalităţii şi/sau al legalităţii, precum şi potrivit cerinţelor normelor de tehnică legislativă, după caz;

b) participă, în condiţiile legii, la definitivarea unor proiecte de acte normative din programul celorlalte ministere sau autorităţi publice;

c) formulează, la solicitarea Direcţiei drept internaţional şi cooperare judiciară, puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative al căror obiect de reglementare îl constituie negocierea şi/sau semnarea, ratificarea, aprobarea, aderarea ori acceptarea unor tratate bilaterale sau multilaterale, precum şi aprobarea acordurilor-cadru de împrumut cu diverse organisme internaţionale, precum B.E.R.D., B.I.R.D., Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei;

d) formulează, la solicitarea Direcţiei afaceri europene, puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative din domeniul de competenţă al celorlalte ministere sau organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, al căror obiect de reglementare îl constituie transpunerea acquis-ului comunitar în legislaţia naţională, care au legătură cu domeniul specific de activitate al Direcţiei avizare acte normative;

e) solicită, dacă este cazul, în cadrul operaţiunilor de avizare, punctul de vedere al compartimentelor de specialitate din minister asupra proiectelor de acte normative care au legătură cu domeniul specific de activitate al acestora;

f) întocmeşte, la solicitarea Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul, note cu observaţii şi propuneri referitoare la propunerile legislative iniţiate de parlamentari, în condiţiile art. 74 alin. (1) din Constituţia României, republicată;

g) examinează, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului, dispoziţiile din legi, ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale Guvernului din sfera dreptului privat a căror neconstituţionalitate a fost invocată în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial, în raport cu dispoziţiile constituţionale şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale, şi formulează puncte de vedere;

h) examinează, la cererea Secretariatului General al Guvernului, legile adoptate de către Parlament şi semnalează dispoziţiile   a) din Constituţia României, republicată;

i) examinează şi, după caz, formulează observaţii şi propuneri cu privire la proiectele de acte normative şi alte materiale înscrise pe agenda de lucru a şedinţelor Guvernului;

j) întocmeşte note şi puncte de vedere referitoare la unele probleme de drept ce au legătură cu specificul atribuţiilor direcţiei, din dispoziţia conducerii ministerului sau la solicitarea altor compartimente;

k) participă, din dispoziţia conducerii ministerului, la lucrările comisiilor/grupurilor de lucru a căror activitate are legătură cu specificul atribuţiilor direcţiei;

l) formulează, în termenul prevăzut de lege, răspuns la cererile şi sesizările adresate ministerului de către cetăţeni şi organizaţii legal constituite, care au legătură cu specificul atribuţiilor direcţiei;

m) comunică Serviciului comunicare şi relaţii publice, la solicitarea acestuia, puncte de vedere cu privire la cererile şi sesizările adresate ministerului de către cetăţeni şi organizaţii legal constituite, care au legătură cu specificul atribuţiilor direcţiei;

n) formulează răspuns la sesizările sau memoriile adresate ministerului de către celelalte ministere, autorităţi publice şi alte persoane juridice, repartizate spre soluţionare direcţiei şi care au legătură cu specificul atribuţiilor acesteia;

o) duce la îndeplinire sarcinile rezultate din şedinţele Guvernului, repartizate spre soluţionare direcţiei, şi comunică Secretariatului General al Guvernului, în termenul stabilit, modul de rezolvare a acestora;

p) îndeplineşte, potrivit legii, orice alte atribuţii şi activităţi stabilite de conducerea ministerului sau a direcţiei.