Print

Direcţia contencios este compartimentul de specialitate care asigură reprezentarea ministerului, apără drepturile şi interesele legitime ale acestuia în raporturile cu autorităţile publice, respectiv cu alte persoane fizice sau juridice, avizează din perspectiva legalităţii actele cu caracter juridic încheiate de minister şi acordă asistenţă juridică compartimentelor ministerului.

Direcţia contencios are următoarele atribuţii:

a) reprezintă ministerul şi apără drepturile şi interesele acestuia în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe jurisdicţionale, precum şi în procedurile de mediere, pe baza delegaţiei date de conducerea ministerului, precum şi în raporturile cu alte organe, cu persoane fizice sau juridice şi/sau formulează propuneri de delegare a dreptului de reprezentare;

b) asigură reprezentarea ministerului în faţa instanţelor judecătoreşti pentru protecţia juridică a patrimoniului propriu al acestuia;

c) redactează, în termenele procedurale, cererile de chemare în judecată, întâmpinările, notele de şedinţă, concluziile scrise, motivele care stau la baza exercitării căilor de atac, în dosarele în care ministerul este parte;

d) întocmeşte orice alte acte procedurale legate de reprezentarea ministerului în faţa organelor jurisdicţionale;

e) elaborează şi promovează, pe baza lucrărilor întocmite de Corpul de control al ministrului, acţiunile având ca obiect recuperarea sumelor încasate necuvenit de către magistraţi, personalul din organele autorităţii judecătoreşti, precum şi personalul din aparatul propriu;

f) transmite spre executare compartimentului economic de specialitate hotărârile judecătoreşti definitive şi/sau irevocabile privind obligaţiile stabilite în sarcina ministerului, în dosarele având ca obiect acţiuni promovate de personalul din aparatul propriu;

g) formulează propuneri, ori de câte ori apreciază necesar, cu privire la executarea pe cale amiabilă a obligaţiilor stabilite prin hotărârile judecătoreşti;

h) păstrează dosarele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti şi le transmite ulterior spre arhivare;

i) elaborează şi prezintă conducerii ministerului, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri de soluţionare pe cale amiabilă a litigiilor aflate pe rol, precum şi propuneri privind oportunitatea promovării căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti nefavorabile ministerului;

j) sesizează Direcţia elaborare acte normative ori de câte ori constată interpretări sau aplicări neunitare ale legii de către instanţele judecătoreşti, în vederea solicitării de către ministrul justiţiei a promovării recursului în interesul legii de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;

k) acordă asistenţă juridică şi asigură reprezentarea în faţa organelor jurisdicţionale pentru unităţile aflate în subordonarea şi coordonarea ministerului, cu excepţia celor care au personalitate juridică;

l) participă în comisiile sau grupurile de lucru constituite la nivelul ministerului, din dispoziţia ministrului justiţiei sau a înlocuitorului de drept, precum şi în comisiile constituite la nivelul ministerului în vederea desfăşurării examenelor pentru ocuparea posturilor din aparatul propriu;

m) colaborează cu Direcţia financiar-contabilă, la sesizarea acesteia, pentru recuperarea creanţelor exigibile, în situaţia neexecutării benevole şi amiabile;

n) îndeplineşte orice alte sarcini în domeniul de competenţă al direcţiei dispuse de conducerea ministerului în legătură cu activitatea unităţilor aflate în subordinea şi coordonarea ministerului;

n.1) colaborează cu Direcţia financiar-contabilă, la sesizarea acesteia, pentru recuperarea creanţelor exigibile, în situaţia neexecutării benevole şi amiabile;

o) îndeplineşte orice alte sarcini în domeniul de competență al direcției dispuse de conducerea ministerului în legătură cu activitatea unităților aflate în subordinea și coordonarea ministeruluidomeniul de competenţă al direcţiei;

p) îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de conducerea ministerului în domeniul de competenţă al direcţiei.

Direcţia contencios îndeplineşte, prin Biroul avizare care funcţionează în cadrul acestei direcţii, şi următoarele atribuţii:

a) asigură secretariatul Comisiei de soluţionare a reclamaţiilor formulate în temeiul reglementărilor privind liberul acces la informaţiile de interes public;

b) verifică şi avizează, sub aspectul legalităţii, clauzele contractelor şi actelor adiţionale încheiate de minister, atribuite în urma aplicării unor proceduri de achiziţie publică, precum şi ale tuturor convenţiilor/protocoalelor/înţelegerilor în care Ministerul Justiţiei este parte şi elaborează, alături de Direcţia investiţii, modele de contract de achiziţie publică;

c) verifică şi avizează notele justificative elaborate în materia achiziţiilor publice, în situaţiile în care legea prevede expres avizul compartimentului juridic;

d) verifică şi avizează, sub aspectul legalităţii, ordinele emise de ministrul justiţiei, de înlocuitorul de drept al acestuia sau de persoana căreia i s-a delegat dreptul de semnătură privind personalul încadrat în minister;

e) verifică şi avizează, sub aspectul legalităţii, ordinele emise de ministrul justiţiei privind personalul încadrat în unităţile aflate în subordonarea şi coordonarea ministerului;

f) verifică şi avizează, sub aspectul legalităţii, toate celelalte ordine ale ministrului justiţiei, altele decât cele prevăzute la literele anterioare, transmise Direcţiei contencios pentru aviz de legalitate;

g) verifică şi avizează, sub aspectul legalităţii, deciziile de reţinere sau de imputare privind recuperarea pagubelor cauzate de salariaţii aparatului propriu al ministerului;

h) colaborează cu Serviciul achiziţii publice în vederea aplicării procedurilor de achiziţie publică ori de câte ori procedura de achiziţie necesită asistenţă juridică de specialitate şi formulează observaţii sau propuneri cu privire la aspectele juridice ale documentaţiei de atribuire întocmite de Serviciul achiziţii publice odată cu elaborarea proiectelor de contract de achiziţie publică;

i) participă în comisiile constituite în temeiul legislaţiei privind achiziţiile publice ori de câte ori procedura de achiziţie necesită asistenţă juridică de specialitate;

j) participă la comisiile de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative de stabilire a drepturilor salariale;

k) avizează, sub aspectul legalităţii, măsurile dispuse de minister, în calitate de autoritate contractantă, în situaţia în care sunt formulate contestaţii în materia achiziţiilor publice;

l) avizează, sub aspectul legalităţii, punctul de vedere transmis de minister, în calitate de autoritate contractantă, Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, în situaţia în care sunt formulate contestaţii, în conformitate cu reglementările din materia achiziţiilor publice;

m) acordă asistenţă juridică de specialitate, întocmind puncte de vedere referitoare la modalitatea de interpretare şi aplicare a actelor normative, la solicitarea compartimentelor ministerului; solicitarea, cu excepţia celor formulate de conducerea ministerului, va cuprinde obligatoriu opinia compartimentului solicitant asupra problemei de drept ce face obiectul acesteia;

n) întocmeşte puncte de vedere consultative referitoare la modalitatea de interpretare şi aplicare a actelor normative, la solicitarea instituţiilor/autorităţilor publice sau a persoanelor fizice sau juridice, din dispoziţia conducerii ministerului, în condiţiile în care problema de drept intră în aria de competenţă a direcţiei;

o) colaborează cu Direcţia investiţii - Serviciul gestiunea investiţiilor, la solicitarea expresă a acestui compartiment, în ceea ce priveşte operaţiunile juridice cu privire la imobilele aflate în proprietatea sau în administrarea ministerului şi a instanţelor judecătoreşti, dacă operaţiunea implică aspecte din sfera de atribuţii a Direcţiei contencios;

p) îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de conducerea ministerului şi a direcţiei în domeniul de competenţă al direcţiei.