Print

Direcția de Prevenire a Criminalității, denumită în continuare Direcția, este compartimentul prin care se planifică strategic implementarea politicilor publice de prevenire şi combatere a corupţiei şi a formelor grave de criminalitate şi se asigură autoritatea prevăzută la art. 132 alin. (1) din Constituţia României, republicată, potrivit legilor de organizare a sistemului judiciar şi a înfăptuirii justiţiei ca serviciu public.

Direcția îndeplineşte următoareleatribuţii:

a. elaborează, coordonează şi monitorizează implementarea strategiilor, programelor şi planurilor de acţiune în domeniul prevenirii și combaterii corupţiei şi a formelor grave de criminalitate;

b. participă la elaborarea, modificarea şi completarea strategiilor, programelor şi planurilor de prevenire a formelor grave de criminalitate;

c. propune iniţierea unor proiecte de acte normative sau, după caz, colaborează cu Direcţia elaborare acte normative la elaborarea unor proiecte de acte normative în materia prevenirii corupției și a formelor grave de criminalitate;

d. sprijină operaționalizarea Agenției Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate potrivit art. 55 din Legea  nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

e. din dispoziţia ministrului justiţiei, îndeplineşte lucrările specifice pentru exercitarea autorităţii prevăzute la art. 132 alin. (1) din Constituţia României, republicată;

f. din dispoziţia ministrului justiţiei, îndeplineşte lucrările specifice pentru exercitarea atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, cu modificările ulterioare;

g. examinează şi propune soluţii la sesizările şi cererile adresate ministrului justiţiei de către membrii Guvernului şi ai Parlamentului în legătură cu activitatea Ministerului Public;

h. participă, în condiţiile legii, la elaborarea unor proiecte de acte normative din programul altor ministere sau alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale sau locale în domeniul său de competenţă;

i. elaborează, la solicitarea unor ministere sau organe de specialitate ale administraţiei publice, precum şi la solicitarea altor compartimente din aparatul propriu al ministerului, puncte de vedere referitoare la proiecte de acte normative sau de politici publice în domeniul său de competenţă;

j. iniţiază şi dezvoltă programe cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, cu atribuţii în domeniul studierii şi prevenirii corupției și a formelor grave de criminalitate;

k. participă la negocierea, implementarea şi monitorizarea programelor internaţionale de asistenţă tehnică şi financiară pentru prevenirea corupției și a formelor grave de criminalitate;

l. asigură reprezentarea ministerului la reuniunile periodice ale Comitetului de experţi privind prevenirea şi combaterea spălării banilor (Moneyval), ale Grupului de state împotriva corupţiei (GRECO), comitete specializate ale Consiliului Europei, precum şi la cele ale Iniţiativei regionale anticorupţie (Regional Anticorruption Initiative - RAI) şi coordonează sau, după caz, contribuie la elaborarea documentelor necesare pentru aceste reuniuni;

m. asigură participarea la alte reuniuni internaţionale în domeniul său de competenţă, inclusiv în cadrul grupurilor de lucru, comitetelor şi comisiilor de specialitate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, ale instituţiilor Uniunii Europene, Consiliului Europei, Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi altor organizaţii internaţionale şi regionale şi pregăteşte sau, după caz, contribuie la elaborarea documentelor necesare pentru acestea, în domeniul său de competenţă;

n. asigură participarea la comitetele şi grupurile de lucru interinstituţionale, constituite în ţară, în domeniul său de competenţă;

o. rezolvă cererile, sesizările şi memoriile care îi sunt repartizate spre competentă soluţionare;

p. elaborează anual un raport de activitate care prezintă constatările, evoluţiile şi recomandările în domeniul său de competenţă.