Print

Direcţia elaborare acte normative este compartimentul prin care se asigură îndeplinirea atribuţiilor şi funcţiilor ministerului privind elaborarea şi susţinerea proiectelor de acte normative din domeniul său de activitate, constituirea şi coordonarea lucrărilor necesare alcătuirii de coduri, participarea, exclusiv în limitele competenţelor acestuia, la solicitarea Guvernului, la elaborarea actelor normative înaintate de alte autorităţi publice, precum şi organizarea documentării juridice.

Direcţia elaborare acte normative îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) constituie, potrivit legii, comisii de elaborare a proiectelor de coduri sau de modificare substanţială a codurilor existente ori de elaborare a unor legi complexe din domeniul de competenţă al ministerului şi propune luarea măsurilor necesare pentru editarea şi publicarea ediţiilor oficiale ale acestora;
b) elaborează proiectele de acte normative în sfera sa de competenţă şi participă la susţinerea acestora în Parlament, împreună cu reprezentanţii celorlalte compartimente din minister, atunci când este cazul; în cazul proiectelor de acte normative care transpun prevederi ale actelor normative comunitare şi ale tratatelor bi sau multilaterale la care România este parte, susţinerea acestora se realizează împreună cu reprezentanţi ai Direcţiei afaceri europene şi, respectiv, ai Direcţiei drept internaţional şi cooperare judiciară;
c) evaluează legislaţia, în sfera de competenţă a ministerului, din punctul de vedere al constituţionalităţii, al compatibilităţii cu acquis-ul comunitar, cu tratatele ori alte documente juridice cu caracter internaţional la care România este parte, precum şi din punctul de vedere al tehnicii legislative şi propune Guvernului şi altor ministere sau autorităţi soluţii de îmbunătăţire legislativă, inclusiv în forma unor proiecte de acte normative;
d) formulează propuneri pentru programul legislativ al Guvernului în domeniul său de competenţă, în vederea îndeplinirii programului de guvernare;
e) participă, exclusiv în limitele competenţelor sale, potrivit sarcinilor încredinţate de Guvern, la procesul de definitivare a altor proiecte de acte normative elaborate de alte ministere sau autorităţi;
f) participă la comitetele şi grupurile de lucru interministeriale care au ca obiect probleme în legătură cu domeniul de competenţă al ministerului;
g) pregăteşte sau contribuie la elaborarea documentelor necesare privind participarea la grupurile de lucru ale instituţiilor UE, în domeniul de competenţă al direcţiei, şi asigură, după caz, participarea la acestea;
h) întocmeşte sau contribuie la întocmirea elementelor de poziţie ale României în cadrul reuniunilor Consiliului Europei, Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ale altor organisme, în domeniul de competenţă al direcţiei, şi asigură, după caz, susţinerea lor în cadrul acestor reuniuni;
i) veghează la respectarea ordinii de drept şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, prin mijloacele şi procedurile stabilite de lege;
j) urmăreşte evoluţia practicii judiciare şi formulează propuneri de promovare a recursului în interesul legii;
k) editează buletine informative, culegeri de acte normative şi de practică judiciară şi alte materiale din domeniul său de activitate şi asigură pregătirea materialelor pentru editarea şi publicarea ediţiilor oficiale ale Codului penal, Codului de procedură penală, Codului civil, Codului de procedură civilă;
l) efectuează formalităţile necesare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinelor şi instrucţiunilor ministrului justiţiei referitoare la sistemul administraţiei naţionale a penitenciarelor.

 

Structura Direcţiei elaborare acte normative este următoarea:
1. Serviciul de drept public;
2. Serviciul de drept privat;
3. Serviciul judiciar, documentare, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale.

 

1. Serviciul de drept public îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) ia măsuri pentru îndeplinirea atribuţiilor ministerului privind elaborarea proiectelor de noi coduri sau de modificare substanţială a codurilor existente ori de elaborare a unor legi complexe din domeniul de competenţă al ministerului, antrenând în această activitate celelalte compartimente din minister, instanţele judecătoreşti şi alte instituţii interesate, precum şi specialişti cu reputaţie în domeniul dreptului; asigură lucrările pregătitoare privind alcătuirea comisiilor de elaborare a codurilor şi participă la elaborarea proiectelor noilor coduri, de modificare a codurilor existente sau de elaborare a unor legi complexe, inclusiv la dezbaterile publice organizate în acest sens; asigură secretariatul tehnic al comisiilor constituite pentru elaborarea proiectelor de noi coduri, de modificare substanţială a codurilor existente sau de elaborare a unor legi complexe;
b) susţine, alături de membrii comisiilor de elaborare, proiectele de noi coduri, cele de modificare substanţială a codurilor existente sau de legi complexe în procedura de consultare interinstituţională, în cea de adoptare în cadrul Guvernului, precum şi în cea de aprobare în cadrul dezbaterilor parlamentare;
c) întocmeşte şi susţine, cu sprijinul celorlalte compartimente din minister, proiectele de acte normative care au legătură cu domeniul de activitate al ministerului, parcurgând în acest sens toate etapele necesare: studii de documentare, dezbatere publică sau politică publică, consultare interinstituţională, susţinere în vederea adoptării în Guvern şi aprobării în Parlament a acestora; în cazul proiectelor de acte normative care transpun prevederi ale actelor normative comunitare şi ale tratatelor bi- sau multilaterale la care România este parte, susţinerea acestora se realizează împreună cu reprezentanţi ai Direcţiei afaceri europene şi drepturile omului şi, respectiv, ai Direcţiei drept internaţional şi cooperare judiciară;
d) participă, de la caz la caz, potrivit sarcinilor încredinţate de Guvern, la procesul de definitivare a altor proiecte de acte normative elaborate de alte ministere sau autorităţi publice, colaborând în acest scop cu compartimentele de specialitate din minister;
e) pregăteşte sau contribuie la elaborarea documentelor necesare privind participarea la grupurile de lucru ale instituţiilor UE în domeniul de competenţă al direcţiei, îndeosebi drept penal, drept procesual penal şi drept execuţional penal, şi asigură, după caz, participarea la acestea;
f) întocmeşte sau contribuie la întocmirea elementelor de poziţie ale României în cadrul reuniunilor Consiliului Europei, Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ale altor organisme, în domeniul de competenţă al direcţiei, îndeosebi drept penal, drept procesual penal, drept execuţional penal, şi asigură, după caz, susţinerea lor în cadrul acestor reuniuni;
g) întocmeşte puncte de vedere referitoare la sesizările şi excepţiile privind neconstituţionalitatea unor legi sau ordonanţe iniţiate de minister, precum şi la reclamaţiile administrative formulate împotriva hotărârilor Guvernului iniţiate de minister sau în colaborare cu acesta;
h) întocmeşte, cu sprijinul celorlalte compartimente din minister, potrivit competenţelor acestora, puncte de vedere referitoare la iniţiativele legislative ale senatorilor şi deputaţilor, în domeniul de competenţă al direcţiei, în vederea formulării şi prezentării punctului de vedere al Guvernului referitor la aceste iniţiative;
i) din dispoziţia conducerii ministerului, întocmeşte note, puncte de vedere referitoare la unele probleme de drept care au legătură cu specificul atribuţiilor direcţiei sau care privesc acte normative elaborate ori avizate în cadrul acesteia;
j) întocmeşte puncte de vedere referitoare la unele probleme de drept şi proiecte de acte normative ce au legătură cu specificul atribuţiilor direcţiei, la solicitarea altor compartimente; solicitarea va fi însoţită de punctul de vedere motivat al compartimentului solicitant, de expunerea problemelor rezultate din aplicare şi, dacă este cazul, de opiniile contrare care au generat controverse;
k) formulează răspunsuri la sesizările şi memoriile adresate ministerului de către celelalte ministere, autorităţi publice şi alte persoane juridice, precum şi la cele transmise de către persoane fizice, repartizate spre soluţionare serviciului şi care au legătură cu specificul atribuţiilor acestuia;
l) asigură participarea la seminare, simpozioane, conferinţe, vizite de studiu, vizite pentru schimb de experienţă, cursuri de perfecţionare, în ţară şi în străinătate, în domeniile de interes pentru activitatea de elaborare a actelor normative de competenţa ministerului;
m) desfăşoară, împreună cu celelalte servicii ale direcţiei, activităţile specifice necesare editării şi publicării ediţiilor oficiale ale codurilor şi ale altor acte normative de competenţa ministerului;
n) îndeplineşte orice alte atribuţii legate de specificul său de activitate, stabilite de conducerea ministerului.

 

2. Serviciul de drept privat îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) ia măsuri pentru îndeplinirea atribuţiilor ministerului privind elaborarea proiectelor de noi coduri sau de modificare substanţială a codurilor existente ori de elaborare a unor legi complexe din domeniul de competenţă al ministerului, antrenând în această activitate celelalte compartimente din minister, instanţele judecătoreşti şi alte instituţii interesate, precum şi specialişti cu reputaţie în domeniul dreptului; asigură lucrările pregătitoare privind alcătuirea comisiilor de elaborare a codurilor şi participă la elaborarea proiectelor noilor coduri, de modificare a codurilor existente sau de elaborare a unor legi complexe, inclusiv la dezbaterile publice organizate în acest sens; asigură secretariatul tehnic al comisiilor constituite pentru elaborarea proiectelor de noi coduri, de modificare substanţială a codurilor existente sau de elaborare a unor legi complexe;
b) susţine, alături de membrii comisiilor de elaborare, proiectele de noi coduri, cele de modificare substanţială a codurilor existente sau de legi complexe în procedura de consultare interinstituţională, în cea de adoptare în cadrul Guvernului, precum şi în cea de aprobare în cadrul dezbaterilor parlamentare;
c) întocmeşte şi susţine, cu sprijinul celorlalte compartimente din minister, proiectele de acte normative care au legătură cu domeniul de activitate al ministerului, parcurgând în acest sens toate etapele necesare: studii de impact, dezbatere publică sau politică publică, consultare interinstituţională, susţinerea în vederea adoptării în Guvern şi aprobării în Parlament a acestora; în cazul proiectelor de acte normative care transpun prevederi ale actelor normative comunitare şi ale tratatelor bi- sau multilaterale la care România este parte, susţinerea acestora se realizează împreună cu reprezentanţi ai Direcţiei afaceri europene şi drepturile omului şi, respectiv, ai Direcţiei drept internaţional şi cooperare judiciară;
d) participă, exclusiv în limitele competenţelor sale, potrivit sarcinilor încredinţate de Guvern, la procesul de definitivare a altor proiecte de acte normative elaborate de alte ministere sau autorităţi;
e) pregăteşte sau contribuie la elaborarea documentelor necesare privind participarea la grupurile de lucru ale instituţiilor UE în domeniul de competenţă al direcţiei, îndeosebi drept civil şi drept procesual civil, şi asigură, după caz, participarea la acestea;
f) întocmeşte sau contribuie la întocmirea elementelor de poziţie ale României în cadrul reuniunilor Consiliului Europei, Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ale altor organisme, în domeniul de competenţă al direcţiei, îndeosebi drept civil şi drept procesual civil, şi asigură, după caz, susţinerea lor în cadrul acestor reuniuni;
g) întocmeşte puncte de vedere referitoare la sesizările şi excepţiile privind neconstituţionalitatea unor legi sau ordonanţe iniţiate de minister, precum şi la reclamaţiile administrative formulate împotriva hotărârilor Guvernului iniţiate de minister sau în colaborare cu acesta;
h) întocmeşte, cu sprijinul celorlalte compartimente din minister, potrivit competenţelor acestora, puncte de vedere referitoare la iniţiativele legislative ale senatorilor şi deputaţilor, în domeniul de competenţă al direcţiei, în vederea formulării şi prezentării punctului de vedere al Guvernului referitor la aceste iniţiative;
i) din dispoziţia conducerii ministerului, întocmeşte note, puncte de vedere referitoare la unele probleme de drept ce au legătură cu specificul atribuţiilor direcţiei sau care privesc acte normative elaborate ori avizate în cadrul acesteia;
j) întocmeşte puncte de vedere referitoare la unele probleme de drept şi proiecte de acte normative ce au legătură cu specificul atribuţiilor direcţiei, la solicitarea altor compartimente; solicitarea va fi însoţită de punctul de vedere motivat al compartimentului solicitant, de expunerea problemelor rezultate din aplicare şi, dacă este cazul, de opiniile contrare care au generat controverse;
k) formulează răspunsuri sesizărilor şi memoriilor adresate ministerului de către celelalte ministere, autorităţi publice şi alte persoane juridice, precum şi celor transmise de către persoane fizice, repartizate spre soluţionare serviciului şi care au legătură cu specificul atribuţiilor acestuia;
l) asigură participarea la seminare, simpozioane, conferinţe, vizite de studiu, vizite pentru schimb de experienţă, cursuri de perfecţionare, în ţară şi în străinătate, în domeniile de interes pentru activitatea de elaborare a actelor normative de competenţa ministerului;
m) examinează cererile de recunoaştere a utilităţii publice asociaţiilor şi fundaţiilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul de competenţă al ministerului, întocmeşte proiectele de hotărâri ale Guvernului şi notele de fundamentare ale acestora, dacă solicitările sunt întemeiate, sau, după caz, răspunsurile negative motivate;
n) desfăşoară, împreună cu celelalte servicii ale direcţiei, activităţile specifice necesare editării şi publicării ediţiilor oficiale ale codurilor şi ale altor acte normative de competenţa ministerului;
o) îndeplineşte orice alte atribuţii legate de specificul său de activitate, stabilite de conducerea ministerului.

 

3. Serviciul judiciar, documentare, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale îndeplineşte următoarele atribuţii:

3.1. atribuţii în materie judiciară:

a) asigură legăturile funcţionale, sub aspectul administrării justiţiei şi a activităţilor judiciare, dintre minister şi instanţele judecătoreşti;
b) întocmeşte răspunsurile la întrebările şi interpelările parlamentare adresate ministrului justiţiei şi formulează puncte de vedere la întrebările şi interpelările adresate primului-ministru, atunci când se solicită aceasta;
c) urmăreşte evoluţia practicii judiciare şi formulează propuneri de promovare a recursurilor în interesul legii în toate ramurile de drept;
d) participă la comisiile mixte şi verifică, împreună cu reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, modul de efectuare a lucrărilor medico-legale;
e) participă la întocmirea şi susţinerea proiectelor de acte normative care au legătură cu domeniul de activitate al ministerului, alături de celelalte servicii ale direcţiei;
f) întocmeşte puncte de vedere referitoare la sesizările şi excepţiile privind neconstituţionalitatea unor legi sau ordonanţe iniţiate de minister, precum şi la reclamaţiile administrative formulate împotriva hotărârilor Guvernului iniţiate de minister sau în colaborare cu acesta;
g) realizează culegeri de acte normative ori de câte ori din analiza practicii judiciare rezultă necesitatea unei mai bune cunoaşteri a legislaţiei într-un anumit domeniu;
h) desfăşoară, împreună cu celelalte servicii ale direcţiei, activităţile specifice necesare editării şi publicării ediţiilor oficiale ale codurilor şi ale altor acte normative de competenţa ministerului;
i) realizează sinteze privind practica judiciară pe ramuri de drept sau instituţii ale dreptului, în vederea informării cu privire la modul de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor legale de larg interes, a formulării unor propuneri de modificare a dispoziţiilor legale şi întocmeşte studii de practică judiciară în toate ramurile de drept;
j) comunică instanţelor judecătoreşti deciziile pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în soluţionarea recursurilor în interesul legii, precum şi deciziile Curţii Constituţionale, prin care au fost admise excepţiile de neconstituţionalitate invocate;
k) întocmeşte puncte de vedere referitoare la iniţiativele legislative ale senatorilor şi deputaţilor în domeniul de competenţă al direcţiei, în vederea formulării şi prezentării punctului de vedere al Guvernului referitor la aceste iniţiative;
l) examinează evoluţia fenomenului judiciar, observând reflectarea acestuia în doctrină şi jurisprudenţă, în toate domeniile dreptului, în special în privinţa respectării drepturilor omului, protecţiei minorilor, dreptului de proprietate, respectării drepturilor procesuale, insolvenţei, infracţiunilor de corupţie, şi realizează culegeri de practică judiciară, în urma selectării hotărârilor judecătoreşti definitive şi/sau irevocabile prin care au fost soluţionate problemele de drept controversate;

 

3.2. atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale:

a) întocmeşte avize consultative pentru soluţionarea cererilor de graţiere individuală, la solicitarea Administraţiei Prezidenţiale, precum şi lucrările pregătitoare pentru punerea în executare a decretelor de graţiere individuală;
b) întocmeşte lucrările pregătitoare pentru elaborarea actelor normative de graţiere colectivă şi amnistie şi face propuneri în legătură cu cererile de comutare şi graţiere a pedepselor;
c) cooperează cu Consiliul Superior al Magistraturii, sub aspectul administrării justiţiei, pentru ca activitatea judiciară să se desfăşoare cu respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi a principiilor constituţionale privind liberul acces la justiţie şi independenţa magistraţilor;

 

3.3. atribuţii în domeniul documentării:

a) asigură păstrarea colecţiei "Monitorul Oficial al României" şi completarea acesteia pe măsura apariţiei de noi acte normative;
b) ţine evidenţa analizelor de drept comparat a studiilor realizate în cadrul ministerului, pe instituţii de drept importante, în scopul identificării soluţiilor legislative optime pentru reglementarea activităţii din domeniul justiţiei;
c) propune achiziţionarea, în limita fondurilor ce se vor aloca sau prin schimburi ori donaţii, a lucrărilor şi revistelor de specialitate din ţară şi din străinătate pentru biblioteca centrală şi bibliotecile de cameră;
d) propune conducerii ministerului măsurile necesare pentru păstrarea în bune condiţii a fondului de cărţi, reviste şi ziare din gestiunea bibliotecii ministerului;
e) organizează şi realizează, în colaborare cu alte compartimente din minister, alcătuirea şi publicarea colecţiilor de legi, hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului, precum şi a altor reglementări de interes pentru activitatea din sistemul justiţiei;
f) asigură, împreună cu specialiştii din cadrul ministerului, pregătirea materialelor pentru editarea şi publicarea ediţiilor oficiale ale Codului penal, Codului de procedură penală, Codului civil şi Codului de procedură civilă;
g) ţine evidenţa informatizată şi înştiinţează, prin poşta electronică, toate direcţiile cu privire la noile achiziţii editoriale existente în bibliotecă.