Print

Direcţia financiar-contabilă este compartimentul de specialitate care asigură condiţiile de desfăşurare a activităţii aparatului propriu al ministerului prin: formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice alocate; organizarea şi conducerea contabilităţii;organizarea activităţii de control financiar preventiv propriu; salarizarea personalului.
Direcţia financiar-contabilă asigură fondurile necesare desfăşurării activităţii instanţelor judecătoreşti, ministerului, precum şi unităţilor aflate în subordinea acestuia, centralizează situaţiile financiare, la nivelul ministerului, asigurând depunerea acestora la termenele şi în condiţiile impuse de Ministerul Finanţelor Publice.

Direcţia financiar-contabilă îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) fundamentează şi întocmeşte proiectele de buget pentru aparatul propriu;

b) întocmeşte proiectele de ordin privind stabilirea competenţelor pentru angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pe parcursul exerciţiului bugetar, în limita bugetului aprobat, conform prevederilor legale;

c) efectuează plăţile în termen, în limitele şi sumele aprobate şi numai către beneficiarii îndreptăţiţi;

d) efectuează calculul şi acordă drepturile salariale pentru salariaţii aparatului propriu al ministerului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, la termenele stabilite de lege, având la bază statele de funcţii întocmite în colaborare cu Direcţia resurse umane;

e) păstrează, în condiţii de securitate, documentele financiar-contabile şi le arhivează în condiţiile prevăzute de normele legale în vigoare;

f) asigură respectarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice;

g) întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale pentru aparatul propriu şi centralizează situaţiile financiare, la nivelul ministerului, după care le supune spre aprobare ordonatorului de credite;

h) organizează, coordonează şi asigură efectuarea operaţiunii de inventariere în colaborare cu Direcţia investiţii, conform normelor legale în vigoare;

i) elaborează norme, instrucţiuni, dispoziţii şi proceduri operaţionale pentru activitatea proprie;

j) sprijină Direcţia elaborare acte normative şi celelalte compartimente din minister în întocmirea instrumentelor de prezentare a proiectelor de acte normative care au impact asupra bugetului general consolidat;

k) la nivelul Direcţiei financiar-contabile se derulează, în cooperare cu Direcţia investiţii şi Direcţia programe europene, operaţiuni necesare funcţionării Operatorului de program pentru Mecanismul financiar norvegian 2009 - 2014, conform cadrului normativ aferent acestei finanţări nerambursabile.

Direcţia financiar-contabilă îndeplineşte următoarele atribuţii în domeniul controlului financiar preventiv propriu:

a) organizează controlul financiar preventiv propriu la nivelul aparatului propriu al ministerului, potrivit normelor legale în vigoare, asigurând elaborarea proiectelor de ordin privind desemnarea persoanelor care vor exercita controlul, a cadrului operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu şi a check-list-urilor pentru fiecare tip de operaţiune;

b) exercită, potrivit legii, controlul financiar preventiv propriu asupra tuturor operaţiunilor şi documentelor din care derivă drepturi sau obligaţii patrimoniale între minister şi alte persoane juridice şi fizice, precum şi asupra folosirii fondurilor băneşti prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, în baza documentelor justificative însoţitoare corespunzătoare, semnate în prealabil de către conducătorul direcţiei de specialitate în care urmează să se efectueze operaţiunea respectivă, acte din care rezultă că operaţiunile sunt necesare, oportune şi legale;

c) analizează şi supune spre aprobare ordonatorului principal de credite propunerile privind persoanele desemnate de către ordonatorii secundari şi terţiari de credite să acorde viza de control financiar preventiv propriu, pe baza procedurilor scrise, elaborate în acest sens;

d) întocmeşte situaţia centralizatoare a tuturor operaţiunilor supuse vizei de control financiar preventiv propriu la nivelul ordonatorilor secundari şi terţiari de credite şi asigură transmiterea trimestrială a acesteia la Ministerul Finanţelor Publice;

e) exercită controlul financiar preventiv propriu asupra:

    - cererilor pentru deschiderile/retragerile/repartizările/suplimentările de credite bugetare, subvenţii şi transferuri pentru aparatul propriu, instanţele judecătoreşti şi unităţile subordonate ministerului;

    - documentului pentru modificarea repartizării pe trimestre, pe capitole a creditelor bugetare, subvenţiilor şi a transferurilor care se efectuează cu aprobarea Ministerului Finanţelor Publice;

    - documentelor pentru efectuarea începând cu trimestrul al III-lea a virărilor de credite bugetare, între programe, de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare în cadrul aceluiaşi capitol pentru bugetul propriu şi bugetul instituţiilor subordonate;

    - ordinelor/actelor interne de decizie privind angajarea sau avansarea personalului, numirea personalului de execuţie în funcţii de conducere, acordarea altor drepturi salariale, transformări de posturi la instanţele judecătoreşti;

f) realizează controlul financiar preventiv pentru toate tranzacţiile efectuate în cadrul Mecanismului financiar norvegian 2009 - 2014 pentru care ministerul este desemnat Operator de program.

Organizarea şi conducerea contabilităţii aparatului propriu al ministerului sunt asigurate prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor, în conformitate cu normele contabile aplicabile. Organizarea şi conducerea contabilităţii asigură, potrivit legii, condiţiile necesare pentru:

a) înregistrarea corectă şi la zi a documentelor rezultate din operaţiunile economico-financiare efectuate;

b) organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv, în colaborare cu Direcţia investiţii, precum şi valorificarea rezultatelor acesteia;

c) respectarea legislaţiei în vigoare privind întocmirea situaţiilor financiare;

d) păstrarea documentelor justificative, a registrelor şi a situaţiilor financiare.

Structura Direcţiei financiar-contabile este următoarea:

  1. Serviciul buget
  2. Serviciul financiar-contabilitate
  3. Biroul salarizare şi drepturi de personal

1. Serviciul buget îndeplineşte următoarele atribuţii:

1.1. atribuţii în domeniul planificării bugetare:

a) fundamentează şi elaborează proiectul de buget pentru instanţele judecătoreşti, aparatul propriu al ministerului, Direcţia de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe şi unităţile aflate în subordinea ministerului, în baza fundamentărilor transmise de acestea, conform Scrisorii-cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget atât în limitele de cheltuieli impuse de Ministerul Finanţelor Publice, cât şi în conformitate cu necesarul de fonduri în vederea desfăşurării în condiţii normale a activităţii ministerului;

b) centralizează şi înaintează spre avizare Consiliului Superior al Magistraturii proiectele de buget elaborate de curţile de apel, potrivit prevederilor 132 alin. (4) din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) urmăreşte respectarea celor 4 principii fundamentale ale dreptului bugetar, respectiv unitate, universalitate, specializare, anualitate, precum şi a principiilor exactităţii bugetare, echilibrului, unităţii monetare, bunei gestiuni financiare şi transparenţei;

d) efectuează sinteze şi analize privind finanţarea instituţiilor şi activităţilor cuprinse în programele şi proiectele aprobate de conducerea ministerului;

e) transmite Ministerului Finanţelor Publice proiectul bugetului centralizat al instanţelor judecătoreşti, aparatului propriu al ministerului, Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe şi al unităţilor aflate în subordinea ministerului atât în limitele impuse prin Scrisoarea-cadru, cât şi în conformitate cu necesarul de fonduri în vederea desfăşurării în condiţii normale a activităţii ministerului;

f) repartizează bugetul aprobat ministerului prin legea bugetului de stat şi înaintează ordonatorului principal de credite, pentru aprobare, filele de buget aferente instanţelor judecătoreşti, aparatului propriu al ministerului, Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe şi unităţilor aflate în subordinea ministerului;

g) înaintează Ministerului Finanţelor Publice, pentru aprobare, propunerea repartizării pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare, după aprobarea legii bugetare anuale;

h) întocmeşte şi transmite instanţelor judecătoreşti, Serviciului financiar-contabilitate, Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe şi unităţilor aflate în subordinea ministerului repartizarea pe trimestre a creditelor bugetare, ca urmare a aprobării Ministerului Finanţelor Publice;

i) centralizează propunerile privind fondurile necesare suplimentar cu ocazia rectificării bugetare transmise de aparatul propriu al ministerului şi ordonatorii secundari/terţiari de credite din subordinea ministerului, ori de câte ori se impune rectificarea bugetului. După aprobarea actului normativ de rectificare bugetară, în funcţie de gradul de utilizare al creditelor bugetare aprobate prin bugetul iniţial, de finanţare a obiectivelor ce urmează a se derula până la închiderea exerciţiului bugetar, face propuneri de alocare a creditelor bugetare şi modifică filele de buget corespunzător;

j) în scopul eficientizării execuţiei bugetare, efectuează virările de credite solicitate de ordonatorii secundari/terţiari, în limita fondurilor bugetare aprobate, în conformitate cu 47 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 sau, după caz, cu prevederile legii anuale a bugetului de stat, după care întocmeşte filele de buget corespunzător modificărilor efectuate prin virările de credite pentru aparatul propriu al ministerului şi ordonatorii secundari/terţiari de credite din subordinea ministerului;

k) efectuează redistribuiri de credite bugetare între ordonatorii secundari/terţiari de credite;

l) întocmeşte modificările repartizării pe trimestre, în funcţie de execuţia bugetară, ori de câte ori se impune, pentru aparatul propriu al ministerului şi ordonatorii secundari/terţiari de credite din subordinea ministerului;

m) colaborează cu direcţiile de specialitate din cadrul ministerului în vederea întocmirii Strategiei fiscal-bugetare pentru Ministerul Justiţiei;

n) analizează indicatorii bugetari şi realizează prognoze anuale şi multianuale privind bugetele instanţelor judecătoreşti, aparatului propriu al ministerului şi unităţilor aflate în subordinea acestuia;

o) centralizează lunar sau ori de câte ori este nevoie situaţii/raportări privind execuţia/evoluţia anumitor tipuri de cheltuieli solicitate atât de către conducerea instituţiei, cât şi de alte instituţii ale statului (Ministerul Finanţelor Publice, Guvernul României, Parlament, Consiliul Superior al Magistraturii etc.);

1.2. atribuţii referitoare la deschiderea de credite:

a) analizează lunar cererile de credite ale Serviciului financiar-contabilitate, Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe, instanţelor judecătoreşti şi unităţilor subordonate ministerului, în vederea efectuării, la termenele şi în condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale, a deschiderilor de credite;

b) centralizează propunerile privind cererile de deschidere de credite, repartizează creditele bugetare pe capitole şi pe titluri de cheltuieli, pe ordonatori de credite, la termenele precizate în legea bugetului de stat, asigurând totodată urmărirea şi încadrarea cheltuielilor în limita şi structura aprobată prin fila de buget a fiecărui beneficiar de finanţare;

c) întocmeşte lunar deschiderile de credite pentru cheltuieli de personal, bunuri şi servicii, transferuri pentru instituţiile aflate în subordinea ministerului, cotizaţii şi contribuţii la organisme internaţionale, cheltuieli de investiţii, asistenţă socială, cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, sumele reprezentând cofinanţarea programelor cu finanţare rambursabilă şi nerambursabilă, în limita bugetului aprobat, cu încadrare în repartizarea pe trimestre;

d) înaintează spre vizare persoanei/persoanelor cu atribuţii privind controlul financiar preventiv propriu/delegat şi apoi spre aprobare ordonatorului principal de credite, potrivit legii, alocarea creditelor bugetare şi a celorlalte resurse financiare ale ministerului;

e) efectuează, în situaţii de excepţie, deschideri suplimentare de credite sau retrageri şi repartizări de credite între ordonatorii secundari de credite, ţinând cont şi de disponibilul la zi, aflat în conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului;

1.3. atribuţii în domeniul execuţiei bugetare:

a) monitorizează execuţia bugetară, pe structura clasificaţiei bugetare, a instanţelor judecătoreşti, aparatului propriu al ministerului, Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe şi a unităţilor aflate în subordinea ministerului, propunând retragerea creditelor bugetare deschise şi neutilizate, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, în vederea realizării indicatorilor economici sau bugetari;

b) asigură relaţiile funcţionale cu direcţia de trezorerie din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în vederea efectuării punctajului disponibilităţilor băneşti existente în conturile ministerului şi ale celorlalte instituţii pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator principal de credite;

c) verifică, după caz, lunar, trimestrial sau anual, cu ocazia prezentării situaţiilor financiare ale execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, încadrarea în limitele creditelor bugetare/veniturilor proprii aprobate şi repartizate pe trimestre;

d) ţine evidenţa extracontabilă a repartizărilor de credite pentru minister şi celelalte instituţii pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator principal de credite;

e) întocmeşte bugetele pe programe, conform strategiei politicii de guvernare privind reforma în justiţie şi planului de acţiuni aprobate anual, şi urmăreşte execuţia acestora;

f) propune repartizarea indicatorilor financiari şi urmăreşte realizarea lor pe capitole bugetare şi categorii de cheltuieli, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

1.4. atribuţii referitoare la întocmirea situaţiilor financiare lunare, trimestriale şi anuale:

a) întocmeşte trimestrial şi anual situaţiile financiare la nivelul ministerului pentru ordonatorii secundari/terţiari de credite, în vederea transmiterii la Ministerul Finanţelor Publice;

b) întocmeşte raportarea lunară privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli a instituţiilor publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii şi o înaintează Ministerului Finanţelor Publice;

c) întocmeşte raportarea lunară privind creanţele, datoriile şi plăţile restante pentru ordonatorii secundari/terţiari de credite şi o înaintează Ministerului Finanţelor Publice;

d) întocmeşte raportarea financiară lunară privind execuţia pe titluri de cheltuială şi pe alineate aferentă proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare pentru ordonatorii secundari/terţiari de credite şi o transmite Ministerului Finanţelor Publice;

e) întocmeşte programarea pe decade a deschiderilor de credite detaliată la nivel de titlu de cheltuială pentru ordonatorii secundari/terţiari de credite şi o transmite Ministerului Finanţelor Publice;

f) întocmeşte situaţia trimestrială şi anuală cu privire la activitatea de control financiar preventiv pentru ordonatorii secundari/terţiari de credite şi o transmite Ministerului Finanţelor Publice;

g) întocmeşte documentaţia privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, scoaterea din funcţiune a activelor fixe/declasarea bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar şi o înaintează spre aprobare ordonatorului principal de credite;

h) verifică documentaţiile transmise de Administraţia Naţională a Penitenciarelor privind diverse proiecte de ordin pentru elaborarea unor norme proprii specifice sistemului penitenciar şi le înaintează spre aprobare ordonatorului principal de credite;

i) întocmeşte sau actualizează norme interne, monografii contabile şi proceduri operaţionale specifice Direcţiei financiar-contabile;

j) îndrumă şi coordonează organizarea evidenţei contabile pentru ordonatorii secundari şi terţiari de credite;

1.5. atribuţii în domeniul salarizării şi al altor drepturi de personal:

a) întocmeşte situaţia centralizată cu privire la monitorizarea cheltuielilor de personal pentru instanţele judecătoreşti, Serviciul financiar-contabilitate şi instituţiile aflate în subordinea ministerului, indiferent de sursa de finanţare, şi o predă, în termenele stabilite, Ministerului Finanţelor Publice;

b) verifică pentru instanţele judecătoreşti şi unităţile aflate în subordinea ministerului încadrarea în numărul de posturi finanţate şi cheltuielile de personal aprobate prin legea bugetului de stat;

c) întocmeşte, în colaborare cu Direcţia resurse umane, anexa la bugetul de stat privind detalierea în structură, pe funcţii, a numărului maxim de posturi finanţate, precum şi salariul mediu de bază;

d) verifică, din punctul de vedere al drepturilor de personal, statele de funcţii şi de personal, în vederea aprobării acestora în conformitate cu prevederile 135 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) emite puncte de vedere în probleme de drepturi de personal;

1.6. alte atribuţii specifice:

a) centralizează situaţiile privind serviciile de prezentare, prelucrare şi distribuire acte de procedură transmise de departamentul economico-financiar şi administrativ din cadrul fiecărei curţi de apel, prin verificarea existenţei concordanţei dintre aceste situaţii şi valoarea facturată de Compania Naţională "Poşta Română" - S.A.;

b) elaborează, la cerere, puncte de vedere în scopul soluţionării cererilor, sesizărilor şi memoriilor în domeniul specific de activitate;

c) colaborează cu compartimentele de specialitate la elaborarea proiectelor de acte normative, în domeniul său de competenţă, întocmeşte impactul financiar ori de câte ori se impune;

2.Serviciul financiar-contabilitate îndeplineşte următoarele atribuţii:

2.1. atribuţii referitoare la formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice alocate pentru aparatul propriu al ministerului::

a) întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile cu finanţare de la bugetul de stat, precum şi pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii pentru aparatul propriu al ministerului;

b) întocmeşte cererile de credite pentru aparatul propriu al ministerului şi le înaintează Serviciului buget; analizează permanent situaţia utilizării creditelor aprobate prin buget şi face propuneri de redistribuire, retragere sau anulare, în condiţiile legii finanţelor publice, şi le înaintează, cu aprobarea directorului direcţiei, Serviciului buget;

c) întocmeşte documentele privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea cheltuielilor în baza propunerilor compartimentelor de specialitate, în limita şi pe structura bugetului repartizat, cu aprobarea ordonatorului de credite şi numai pentru efectuarea acelor cheltuieli permise de actele normative în vigoare;

d) efectuează plăţi din creditele bugetare, în limita şi pe structura bugetului aprobat, după ce au fost angajate, lichidate şi ordonanţate de ordonatorul de credite;

e) asigură, în limita bugetului aprobat, fondurile necesare pentru deplasările în străinătate, pentru personalul aparatului propriu, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; ţine evidenţa operativă a acestora, verifică deconturile şi urmăreşte încadrarea în creditele bugetare aprobate prin buget;

f) evidenţiază şi utilizează veniturile proprii obţinute conform normelor legale în vigoare;

2.2. atribuţii referitoare la încasări şi plăţi:

a) întocmeşte documentele de încasări şi plăţi pentru operaţiunile care se efectuează prin conturile curente sau prin casieria proprie;

b) verifică documentele justificative în baza cărora se efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi;

c) asigură decontarea la timp a obligaţiilor faţă de furnizori, cu respectarea scadenţelor legal prevăzute;

d) asigură, în limita bugetului aprobat, fondurile necesare pentru deplasările în ţară ale salariaţilor aparatului propriu al ministerului, în interesul serviciului, pe baza ordinelor de deplasare prezentate; ţine evidenţa operativă a acestora şi verifică deconturile, conform reglementărilor în vigoare, urmărind încadrarea corectă în cheltuielile aprobate;

e) asigură, în limita bugetului aprobat, fondurile necesare pentru deplasările în străinătate, atât pentru personalul aparatului propriu, cât şi pentru personalul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi pentru personalul din instanţele judecătoreşti, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; ţine evidenţa operativă a acestora, verifică deconturile şi urmăreşte încadrarea în cheltuielile aprobate prin buget;

f) asigură fondurile necesare privind cofinanţarea naţională, în limita bugetului aprobat şi cu respectarea normelor legale în vigoare, pentru activităţile desfăşurate în cadrul proiectelor cu finanţare nerambursabilă;

g) asigură programarea tuturor plăţilor la Trezoreria Statului, conform prevederilor legale;

h) verifică deconturile de cheltuieli prezentate de titulari şi efectuează operaţiunile de regularizare a avansurilor încasate;

i) face propuneri ordonatorului principal de credite pentru numirea prin ordin al ministrului justiţiei a unui responsabil cu evidenţa avansurilor acordate, conform 13 din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

j) încasează şi virează la bugetul de stat sumele provenite din vânzarea, închirierea, concesionarea bunurilor din patrimoniul ministerului, precum şi din venituri realizate care se constituie ca sursă la bugetul de stat;

k) urmăreşte şi efectuează plata obligaţiilor financiare ale ministerului faţă de organismele şi structurile internaţionale la care România este membră prin intermediul ministerului;

l) acordă, prin intermediul personalului de specialitate medicală care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciului, viza "Certificat în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii pentru suma de .... lei" pentru salariaţii proprii ai ministerului şi personalul pensionat din cadrul ministerului - aparat propriu şi al instanţelor judecătoreşti pentru care ministerul are calitatea de ordonator principal de credite şi acordă viza "Bun de plată" pentru deconturile de medicamente, dispozitive medicale şi asistenţă medicală ale salariaţilor proprii ai ministerului şi ale personalului pensionat din cadrul ministerului - aparat propriu, deconturi în prealabil avizate cu "Certificat în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii pentru suma de .... lei" de către personalul de specialitate medicală care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciului;

2.3.atribuţii referitoare la casierie:

a) organizează activitatea casieriei, în conformitate cu prevederile legale;

b) ia măsuri pentru efectuarea tuturor plăţilor în numerar, precum şi pentru efectuarea operaţiunilor curente cu Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti şi cu alte instituţii bancare la care sunt deschise conturi curente în lei sau în valută;

 

2.4. atribuţii în domeniul contabilităţii:

a) organizează şi conduce contabilitatea generală bazată pe principiul constatării drepturilor şi obligaţiilor, asigurând efectuarea înregistrării operaţiunilor economico-financiare pe baza principiilor contabilităţii de angajamente; asigură organizarea contabilităţii cheltuielilor şi veniturilor bugetare, care să reflecte încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor aferente exerciţiului bugetar;

b) asigură ţinerea corectă şi la zi a evidenţei financiar-contabile a aparatului propriu al ministerului, conform prevederilor legii contabilităţii şi planului de conturi aprobat pentru instituţiile publice;

c) verifică documentele justificative primite şi întocmeşte notele contabile pentru toate operaţiunile economico-financiare;

d) asigură evidenţa contabilă a debitorilor şi colaborează cu Direcţia contencios pentru recuperarea creanţelor exigibile;

e) asigură evidenţa contabilă a împrumuturilor şi a datoriilor asimilate;

f) asigură evidenţa contabilă a imobilizărilor necorporale, imobilizărilor corporale, imobilizărilor în curs şi a imobilizărilor financiare;

g) asigură evidenţa contabilă a materialelor şi a obiectelor de inventar;

h) asigură evidenţa contabilă a furnizorilor;

i) asigură evidenţa contabilă a drepturilor de personal şi a conturilor asimilate;

j) asigură evidenţa contabilă a datoriilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, protecţie socială şi conturi asimilate;

k) asigură evidenţa contabilă a conturilor de trezorerie;

l) asigură evidenţa contabilă a fondurilor externe nerambursabile de preaderare şi postaderare, ale altor donatori şi din alte facilităţi şi instrumente postaderare;

m) asigură evidenţa contabilă a cheltuielilor aferente programelor cu finanţare rambursabilă;

n) asigură evidenţa contabilă a fondurilor cu destinaţie specială;

o) asigură evidenţa contabilă a disponibilului din împrumuturi;

p) asigură evidenţa contabilă a cheltuielilor;

q) asigură evidenţa contabilă a finanţărilor şi a veniturilor;

r) asigură evidenţa rezultatului patrimonial;

s) asigură înregistrarea în contabilitate a obligaţiilor financiare ale ministerului faţă de organismele şi structurile internaţionale la care România este membră prin intermediul ministerului;

t) asigură evidenţa contabilă a conturilor în afara bilanţului, conform prevederilor legale;

2.5.atribuţii referitoare la evidenţa patrimoniului:

a) organizează şi efectuează operaţiunile prevăzute de lege privind evidenţa contabilă a patrimoniului din aparatul propriu al ministerului;

b) îndrumă activitatea de inventariere;

c) analizează şi avizează, în limitele competenţelor, propunerile făcute de comisia de inventariere privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe, casarea şi declasarea mijloacelor fixe şi a altor bunuri materiale fără mişcare, potrivit reglementărilor în vigoare;

d) completează Registrul inventar, conform prevederilor legale;

e) înregistrează în evidenţa contabilă rezultatele inventarierii, în baza procesului-verbal de inventariere, aprobat de ordonatorul principal de credite, şi conform prevederilor legale;

f) coordonează operaţiunile de valorificare a bunurilor prevăzute la lit. c);

 

2.6.atribuţii referitoare la situaţiile financiare:

a) organizează evidenţa sintetică şi analitică, întocmeşte balanţe de verificare lunare, pentru activitatea aparatului propriu;

b) întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale, precum şi alte raportări lunare şi trimestriale, conform prevederilor legale;

c) răspunde de întocmirea registrelor contabile obligatorii: Registrul jurnal, Registrul inventar, Cartea mare;

d) întocmeşte situaţia privind execuţia cheltuielilor bugetare angajate;

 

2.7.atribuţii faţă de comisii de inspecţie, control, audit:

    a) are obligaţia de a asigura organelor de control condiţiile necesare desfăşurării activităţii, punându-le la dispoziţie documentele necesare pentru îndeplinirea misiunilor;

 

2.8.alte atribuţii::

a) stabileşte necesarul de timbre judiciare şi îl transmite Serviciului achiziţii publice, în funcţie de situaţia stocurilor de timbre judiciare transmisă de Compania Naţională "Poşta Română" - S.A., potrivit legislaţiei în vigoare;

b) întocmeşte şi transmite, la termenele comunicate de către compartimentele de specialitate, situaţia financiară a cheltuielilor efectuate din fonduri nerambursabile acordate ministerului sau din fondurile alocate cofinanţării proiectelor nerambursabile, în vederea raportării acestora către instituţiile finanţatoare şi/sau către alte instituţii competente, după caz;

c) colaborează cu direcţia de specialitate la elaborarea proiectelor de acte normative specifice, în domeniul său de competenţă;

d) întocmeşte proiectele de ordin privind stabilirea competenţelor pentru angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pe parcursul exerciţiului bugetar, în limita bugetului aprobat conform prevederilor legale;

e) se ocupă de încheierea contractelor pentru constituirea de garanţii gestionare în numerar, evidenţa, păstrarea, actualizarea, utilizarea, reconstituirea şi restituirea acestora;

f) face propuneri către Direcţia resurse umane pentru organizarea de cursuri de pregătire şi perfecţionare a cunoştinţelor profesionale pentru personalul din cadrul serviciului, pe baza unei analize prealabile a nevoilor de pregătire şi perfecţionare;

g) furnizează datele de specialitate solicitate prin compartimentul înfiinţat în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a cererilor formulate de petenţi;

h) elaborează puncte de vedere la cererile, sesizările şi memoriile primite, în domeniul specific de activitate.

 

La nivelul Serviciului financiar contabilitate se derulează următoarele operaţiuni necesare funcţionării Operatorului de program pentru Mecanismul financiar norvegian 2009 - 2014, conform cadrului normativ aferent acestei finanţări nerambursabile, cu asigurarea autonomiei acestora faţă de acţiunile care privesc activitatea ministerului ca beneficiar al proiectelor finanţate prin acest mecanism, în baza procedurilor operaţionale privind gestionarea programelor pentru care ministerul are calitatea de Operator de program, aprobate la nivelul instituţiei:

a) asigură existenţa unui sistem informatic pentru înregistrarea şi stocarea înregistrărilor contabile pentru fiecare proiect din cadrul programului şi colectarea informaţiilor aferente implementării necesare pentru managementul financiar, raportări, monitorizări, verificări, audituri şi evaluări;

b) se asigură, împreună cu Operatorul de program, că promotorii de proiecte menţin fie un sistem contabil separat, fie o evidenţă contabilă adecvată pentru toate tranzacţiile aferente proiectelor, fără a aduce atingere reglementărilor contabile naţionale, în situaţiile în care pentru monitorizarea promotorilor de proiecte nu se apelează la expertiză subcontractată, specializată în acest domeniu;

c) sub rezerva dispoziţiilor contrare ale legislaţiei naţionale, deschide şi menţine conturi bancare, inclusiv purtătoare de dobândă, dedicate derulării de către Operatorul de program şi de promotorii de proiecte din cadrul ministerului a operaţiunilor în cadrul Mecanismului financiar norvegian 2009 - 2014, şi întocmeşte documentele de încasări şi de plăţi aferente operaţiunilor derulate prin aceste conturi;

d) întocmeşte documentele privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea cheltuielilor, în baza propunerilor compartimentului de specialitate, în limita şi pe structura bugetului repartizat, cu aprobarea ordonatorului de credite şi numai pentru efectuarea acelor cheltuieli permise de actele normative în vigoare;

e) realizează plăţile aferente programelor în limita şi pe structura bugetului aprobat după ce au fost angajate, lichidate şi ordonanţate de ordonatorul de credite al Operatorului de program;

f) asigură transparenţa şi disponibilitatea operaţiunilor şi documentelor a căror obligaţie de prezentare este menţionată în cuprinsul regulamentului de implementare aferent Mecanismului financiar norvegian 2009 - 2014;

g) pune la dispoziţia Direcţiei programe europene informaţiile necesare în vederea întocmirii şi transmiterii rapoartelor financiare intermediare, a raportului anual al programului, a raportului final al programului şi a rapoartelor privind dobânzile acumulate în conformitate cu prevederile regulamentului de implementare aferent Mecanismului financiar norvegian 2009 - 2014;

h) transferă Autorităţii de certificare, în euro, dobânda bonificată în conturile gestionate aferente Mecanismului financiar norvegian 2009 - 2014;

i) transferă Autorităţii de certificare, în euro, din conturile aferente Mecanismului financiar norvegian 2009 - 2014, eventualele sume recuperate de la promotorii de proiecte, reprezentând grantul şi dobânda generată de acesta;

j) întocmeşte şi transmite spre aprobare Serviciului buget din cadrul Direcţiei financiar-contabile solicitările Direcţiei programe europene privind deschiderile de credite pentru sumele aferente cofinanţării publice naţionale la nivel de program de la bugetul de stat;

k) asigură, conform prevederilor legale, programarea la Trezoreria Statului a plăţilor efectuate de minister în calitate de Operator de program şi de Promotor de proiect;

l) îndeplineşte orice alte atribuţii necesare derulării operaţiunilor impuse Operatorului de program, conform competenţelor specifice şi cu respectarea cadrului normativ aferent Mecanismului financiar norvegian 2009 - 2014.

 

3. Biroul salarizare şi drepturi de personal îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) asigură respectarea prevederilor legale în vigoare privind acordarea drepturilor salariale pentru salariaţii aparatului propriu al ministerului, având la bază statele de funcţii şi de personal întocmite în colaborare cu Direcţia resurse umane;

b) avizează, împreună cu Direcţia resurse umane şi Direcţia contencios, ordinele ministrului justiţiei privind încadrările, reîncadrările şi modificările de încadrări, echivalările de funcţii şi specialităţi pentru personalul din aparatul propriu al ministerului;

c) răspunde, din punct de vedere salarial, de aplicarea ordinelor ministrului justiţiei privind încadrarea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie/desfacerea contractelor de muncă pentru personalul din aparatul ministerului;

d) întocmeşte proiectele deciziilor de reţinere sau de imputare privind recuperarea pagubelor cauzate de salariaţii aparatului propriu al ministerului, pe care le transmite spre avizare, sub aspectul legalităţii, Direcţiei contencios şi, ulterior aprobării acestora, le pune în executare;

e) stabileşte drepturile salariale şi alte drepturi de natură salarială pentru toate categoriile de personal din aparatul propriu al ministerului, conform normelor legale în vigoare, asigurând legalitatea şi realitatea datelor înscrise în statele de plată;

f) asigură plata drepturilor salariale şi a altor drepturi de natură salarială;

g) asigură plata drepturilor reprezentând compensaţia bănească a drepturilor de hrană şi echipament pentru funcţionarii publici cu statut special, conform reglementărilor legale în vigoare, pe baza pontajelor şi a situaţiilor privind normele de echipare întocmite de Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

h) stabileşte şi efectuează vărsămintele la bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor de sănătate, în termenele prevăzute de lege;

i) întocmeşte fişele fiscale 1 şi 2 privind impozitul pe venitul salarial general şi asigură transmiterea acestora în termen legal către administraţia financiară şi salariaţi;

j) întocmeşte şi depune lunar declaraţiile nominale privind: contribuţiile de asigurări sociale, la fondul de şomaj, sănătate şi la bugetul general consolidat;

k) întocmeşte dările de seamă statistice lunare şi periodice privind indicatorii de muncă şi salariile pentru aparatul propriu al ministerului şi transmiterea acestora, conform legii, la Institutul Naţional de Statistică;

l) întocmeşte situaţia centralizată cu privire la monitorizarea cheltuielilor de personal pentru aparatul propriu al ministerului, indiferent de sursa de finanţare, şi o înaintează în termenele stabilite Serviciului buget;

m) urmăreşte angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor de personal pentru aparatul propriu al ministerului, potrivit Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

n) fundamentează proiectul de buget pentru asigurarea fondurilor necesare pentru plata drepturilor de personal din aparatul propriu al ministerului, în colaborare cu Direcţia resurse umane;

o) colaborează cu Direcţia resurse umane la elaborarea criteriilor pentru acordarea premiilor trimestriale şi anuale, pe categorii de personal;

p) asigură repartizarea salariilor angajaţilor ministerului, în condiţii ce garantează respectarea confidenţialităţii acestora şi a extraselor de pe statul de plată;

q) analizează şi soluţionează, în baza reglementărilor legale în vigoare, cereri, contestaţii, memorii adresate ministerului pe probleme de salarizare şi drepturi de personal, pentru personalul din aparatul propriu al ministerului, unităţile aflate în subordinea acestuia şi al instanţelor judecătoreşti;

r) întocmeşte, în colaborare cu Direcţia resurse umane, adeverinţele privind stabilirea, actualizarea şi recalcularea pensiilor, respectiv a pensiilor de serviciu pentru personalul din aparatul propriu;

s) colaborează cu direcţiile de specialitate la elaborarea şi avizarea actelor normative şi a celorlalte documente privind drepturile de personal pentru personalul din aparatul propriu, determinate de aplicarea actelor normative privind creşterile salariale acordate periodic (majorări, indexări).