Print

Direcţia investiţii este compartimentul prin care se realizează sarcinile curente şi de perspectivă ale ministerului, unităţilor subordonate acestuia şi ale instanţelor judecătoreşti în domeniul tehnic-investiţii, asigurării bazei logistice, administrării patrimoniului şi apărării civile. Direcţia investiţii, în colaborare cu Direcţia financiar-contabilă, asigură, în limita resurselor de care dispune ministerul, condiţiile materiale şi fondurile necesare bunei desfăşurări a activităţii ministerului, a unităţilor din subordinea acestuia, precum şi a instanţelor judecătoreşti.

Pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin, Direcţia investiţii colaborează cu compartimentele din minister, precum şi cu conducerile unităţilor subordonate acestuia.

La nivelul Direcţiei investiţii se derulează, în cooperare cu Direcţia financiar contabilă şi Direcţia programe europene, operaţiuni necesare funcţionării Operatorului de program pentru Mecanismul financiar norvegian 2009 - 2014, conform cadrului normativ aferent acestei finanţări nerambursabile.

Structura Direcţiei investiţii este următoarea:

  1. Serviciul de gestiune a investiţiilor
  2. Serviciul achiziţii publice
  3. Serviciul patrimoniu-administrativ

1. Serviciul de gestiune a investiţiilor coordonează şi îndrumă activitatea de investiţii a instanţelor judecătoreşti, a aparatului propriu al ministerului, precum şi a unităţilor subordonate acestuia.

Serviciul de gestiune a investiţiilor îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) analizează şi centralizează propunerile de buget anual, de virări de credite privind cheltuielile de investiţii, fundamentate din punct de vedere al necesităţii şi oportunităţii de către instanţele judecătoreşti şi toate unităţile aflate în coordonarea sau subordinea ministerului, solicită acestora modificări şi completări, după caz, conform prevederilor legislaţiei în domeniu;

b) întocmeşte şi prezintă spre aprobare ordonatorului principal de credite, după aplicarea criteriilor de evaluare şi selecţie, lista cu obiective de investiţii - sedii noi şi/sau extinderi de sedii şi lucrări de intervenţie, dacă în prealabil documentaţiile tehnico-economice au fost aprobate conform legii;

c) întocmeşte şi prezintă spre aprobare ordonatorului principal de credite, după aplicarea criteriilor de prioritizare, lista cu obiective de investiţii noi (sedii noi şi/sau extinderi de sediu) şi lucrări de intervenţie;

d) face propuneri de criterii de prioritizare, altele decât cele prevăzute în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 980/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investiţii publice, a obiectivelor de investiţii şi a lucrărilor de intervenţie, pe care le prezintă spre aprobare ordonatorului principal de credite;

e) analizează, centralizează şi stabileşte necesarul de cheltuieli de investiţii, transmise de instanţele judecătoreşti şi toate unităţile aflate în coordonarea sau subordinea ministerului; elaborează nota de fundamentare şi proiectul de Program anual de investiţii publice pe surse şi grupe de finanţare, anexă la Proiectul de buget al ministerului; întocmeşte şi prezintă spre aprobare ordonatorului principal de credite listele de cheltuieli de investiţii, în formă iniţială, precum şi în formă modificată, propuse de ordonatorii secundari şi terţiari de credite şi de către aparatul propriu al ministerului, în baza notelor de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea, întocmite de către aceştia;

f) analizează periodic, pentru instanţele judecătoreşti şi toate unităţile aflate în coordonarea sau subordinea ministerului, gradul de execuţie bugetară a fondurilor destinate cheltuielilor de natura investiţiilor prevăzute la titlul "Active nefinanciare" şi propune, după caz, ordonatorului principal de credite redistribuirea acestor fonduri către acele obiective de investiţii, lucrări de intervenţie şi alte active de natura investiţiilor care pot asigura un grad ridicat de utilizare a fondurilor cu această destinaţie;

g) solicită informaţii şi situaţii privind cheltuielile cuprinse în Programul anual de investiţii publice pe surse şi grupe de finanţare, de la instanţele judecătoreşti şi toate unităţile aflate în coordonarea sau subordinea ministerului, ori de câte ori este necesar;

h) analizează, centralizează şi fundamentează propunerile pentru rectificarea bugetară privind cheltuielile de natura investiţiilor, fundamentate din punct de vedere al necesităţii şi oportunităţii de către instanţele judecătoreşti şi toate unităţile aflate în coordonarea sau subordinea ministerului, solicită modificări şi completări, după caz, conform prevederilor legislaţiei în domeniu şi le prezintă spre aprobare ordonatorului principal de credite;

i) monitorizează procesul investiţional - aprobarea obiectivelor de investiţie sau a lucrărilor de intervenţie, derularea activităţii de proiectare privind toate fazele de proiectare prevăzute de lege, autorizarea execuţiei, monitorizarea execuţiei propriu-zise, activitatea de recepţie, conform prevederilor legale în materie - în scopul întocmirii raportului periodic destinat informării ordonatorului principal de credite;

j) întocmeşte, în baza informaţiilor transmise de către instanţele judecătoreşti şi toate unităţile aflate în coordonarea sau subordinea ministerului, raportările periodice de monitorizare a cheltuielilor totale prevăzute în Programul anual de investiţii publice pe surse şi grupe de finanţare al ministerului, astfel cum sunt solicitate de lege, pentru transmiterea acestora Ministerului Finanţelor Publice;

k) întocmeşte şi prezintă conducerii ministerului situaţii centralizatoare privind situaţia patrimonială, tehnică a imobilelor aflate în proprietatea sau administrarea ministerului şi a ordonatorilor secundari sau terţiari de credite;

l) întocmeşte şi prezintă puncte de vedere, în colaborare cu celelalte compartimente din cadrul ministerului, cu privire la bugetarea şi finanţarea investiţiilor publice şi a derulării procesului investiţional;

m) îndeplineşte atribuţia "compartimentului de specialitate", în accepţiunea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor pentru investiţii şi lucrări de intervenţie şi contractele de servicii de proiectare, în care ministerul este autoritate contractantă;

n) participă, prin specialişti desemnaţi, la şedinţele de avizare ale Consiliului tehnico-economic al ministerului, precum şi ale Consiliului tehnico-economic al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

o) colaborează, după caz, cu celelalte direcţii sau compartimente din cadrul ministerului, al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi cu compartimentele de specialitate din cadrul altor ministere, pentru îndeplinirea atribuţiilor sale;

p) analizează şi supune avizării Consiliului tehnico-economic notele de fundamentare pentru lucrările de intervenţie sau pentru construirea de obiective noi de investiţii, expertizele tehnice pentru intervenţiile la imobile sau studiile de prefezabilitate pentru obiectivele noi de investiţii, studiile de fezabilitate pentru lucrările de intervenţie sau pentru obiectivele noi de investiţii;

q) analizează documentaţiile aferente obiectivelor de investiţii şi lucrărilor de intervenţie asupra construcţiilor, însuşite de ordonatorii secundari şi terţiari de credite, elaborate, avizate şi aprobate potrivit dispoziţiilor legale, documentaţii însoţite de toate avizele, acordurile şi autorizările prevăzute de lege;

r) analizează şi verifică documentaţia de actualizare a valorii fiecărui obiectiv de investiţii (nou sau în continuare), a fiecărei lucrări de intervenţie asupra construcţiilor, în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri, cu respectarea legislaţiei în domeniu, şi întocmeşte referatul sau nota cu propuneri pe care îl/o înaintează spre avizare Consiliului tehnico-economic;

s) întocmeşte nota sau referatul privind avizarea de către Consiliul tehnico-economic a indicatorilor tehnico-economici, după caz, a modificării/actualizării acestora, pentru obiectivele de investiţii noi sau în continuare, precum şi pentru lucrările de intervenţie, pe care îl/o înaintează consiliului;

t) participă prin persoanele desemnate prin ordin al ministrului justiţiei în comisiile de evaluare constituite pentru achiziţia de servicii sau lucrări din domeniul de activitate a direcţiei, pentru aparatul propriu al ministerului;

u) colaborează cu Ministerul Public, după caz, la fundamentarea bugetului anual, aferent intervenţiilor asupra construcţiilor şi la proiectarea unor noi obiective, în care îşi au sediul comun instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea, în baza protocolului încheiat între părţi;

v) reprezintă ministerul, pe bază de delegaţie, în relaţiile cu alte ministere sau organisme de control şi avizare în domeniul tehnic şi al investiţiilor;

w) poate propune ordonatorului principal de credite proiecte de norme şi instrucţiuni pentru aplicarea unitară a reglementărilor legale în domeniul investiţiilor şi lucrărilor de intervenţie care, odată aprobate, devin obligatorii, după caz, pentru instanţele judecătoreşti şi toate unităţile aflate în coordonarea sau subordinea ministerului;

x) elaborează temele de proiectare pentru studiile de prefezabilitate şi fezabilitate ce vor fi comandate de către minister, ca autoritate contractantă;

y) urmăreşte, inclusiv prin deplasări în teritoriu, stadiile fizice şi valorice ale investiţiilor sau lucrărilor de intervenţie proprii ale ministerului şi a celor ai căror beneficiari sunt ordonatorii secundari şi terţiari de credite, respectarea prevederilor din documentaţiile tehnico-economice şi tehnice, precum şi din contractele de proiectare sau de execuţie, propunând măsuri, acolo unde este cazul, şi participă, prin persoane desemnate, la activitate de recepţie la terminarea lucrărilor şi de recepţie finală a obiectivelor de investiţii şi a lucrărilor de intervenţie, potrivit legislaţiei în domeniu.

Serviciul de gestiune a investiţiilor îndeplineşte şi următoarele atribuţii:

a) urmăreşte şi controlează modul în care se ţine evidenţa imobilelor şi modul în care este întocmită şi actualizată situaţia juridică, tehnică şi economică a imobilelor aflate în proprietatea sau administrarea ministerului şi a ordonatorilor secundari sau terţiari de credite;

b) iniţiază activitatea referitoare la toate operaţiunile juridice cu privire la imobilele aflate în proprietatea sau în administrarea ministerului şi a instanţelor judecătoreşti, către ordonatorii secundari şi terţiari de credite, către unităţile aflate în subordinea ministerului şi către alte autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale şi/sau locale, în colaborare cu Direcţia elaborare acte normative, Direcţia avizare acte normative, Direcţia financiar-contabilă şi Direcţia contencios;

c) întocmeşte Planul multianual de investiţii al ministerului, ca urmare a selecţiei obiectivelor de investiţii şi a lucrărilor de intervenţii, şi îl înaintează comisiei de prioritizare - constituită din membrii care nu fac parte exclusiv din cadrul Serviciului de gestiune a investiţiilor - pentru aplicarea criteriilor de prioritizare, în vederea stabilirii priorităţii la finanţare, potrivit legii;

d) înaintează spre avizare, potrivit legii, Inspectoratului de Stat în Construcţii documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi/lucrărilor de intervenţie la care ministerul este autoritate contractantă;

e) păstrează corespondenţa şi documentele serviciului potrivit Nomenclatorului arhivistic al Ministerului Justiţiei.

2. Serviciul achiziţii publice îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) solicită necesarul de achiziţii pentru anul următor de la fiecare compartiment din minister, centralizează acest necesar şi face propuneri privind necesarul de credite pentru achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări, cu ocazia întocmirii proiectului de buget anual previzionat;

b) întocmeşte programul anual al achiziţiilor publice al aparatului propriu al ministerului, în funcţie de bugetul aprobat, pe coduri C.P.V., în raport cu propunerile compartimentelor de specialitate, precum şi listele de dotări independente pentru aparatul propriu al ministerului, pe baza propunerilor formulate de compartimente, în conformitate cu prevederile bugetare şi le supune aprobării ordonatorului principal de credite;

c) în baza solicitărilor compartimentelor din cadrul ministerului, pe parcursul anului, face propuneri către Serviciul financiar-contabilitate şi Serviciul buget privind efectuarea de rectificări bugetare şi întocmirea unei noi file de buget;

d) efectuează modificări în programul anual al achiziţiilor publice, respectiv introducerea de noi poziţii sau modificarea celor existente, şi monitorizează permanent achiziţiile efectuate conform planului de achiziţii aprobat;

e) organizează şi efectuează toate operaţiunile necesare desfăşurării procedurilor de achiziţii publice, altele decât cele care fac obiectul cumpărării directe, inclusiv a celor electronice, de la întocmirea documentaţiei de elaborare şi prezentare a ofertelor şi până la încheierea contractelor, a actelor adiţionale ale acestora, finanţate din creditele bugetare proprii ale ministerului, conform actelor normative în vigoare, pe baza specificaţiilor tehnice, termenelor şi condiţiilor specifice în baza cărora se va atribui contractul de achiziţie publică, precum şi a caietului de sarcini, întocmite de compartimentele ce solicită achiziţia;

f) organizează şi efectuează toate operaţiunile necesare pentru demararea şi derularea procedurilor de achiziţii centralizate la nivelul ministerului pentru diferite produse sau servicii ai căror beneficiari finali sunt unităţile aflate în subordinea ministerului;

g) efectuează activităţile necesare desfăşurării operaţiunilor de cumpărare directă, în condiţiile legii, pentru aprovizionarea cu bunuri şi servicii necesare desfăşurării activităţii aparatului propriu al ministerului, în baza referatelor de necesitate aprobate, întocmite de compartimentele de specialitate;

h) întocmeşte rapoarte trimestriale către conducătorul ierarhic privind situaţia achiziţiilor existente în programul anual al achiziţiilor publice, efectuate în baza solicitărilor primite de la compartimentele de specialitate şi, în acest sens, urmăreşte monitorizarea acestuia în baza situaţiilor primite de la Serviciul financiar-contabilitate şi de la Serviciul patrimoniu-administrativ;

i) întocmeşte şi înaintează periodic, conform legii, situaţia privind achiziţiile publice din bugetul propriu al ministerului către Autoritatea Naţională de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice şi alte autorităţi competente, în funcţie de obiectul achiziţiei;

j) furnizează date de specialitate în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a cererilor formulate de petenţi;

k) face propuneri şi participă la modificarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice;

l) monitorizează contractele încheiate prin consemnarea acestora într-un registru de evidenţă;

m) răspunde de păstrarea în condiţii de siguranţă a contractelor şi a dosarelor de achiziţie, în vederea prezentării acestora în faţa organelor de control competente, a factorilor de conducere din cadrul ministerului, precum şi a terţilor, după caz;

n) avizează referatele de necesitate pe baza cărora se demarează procedura de atribuire, întocmite de către compartimentele solicitante. Avizul serviciului va specifica: existenţa sumelor estimate aferente pentru achiziţia bunului, serviciului sau lucrării în programul anual al achiziţiilor publice, numărul poziţiei, codul C.P.V., disponibilul existent;

o) elaborează notele de estimare a valorii contractului şi stabilirea procedurii de atribuire, notele justificative de alegere a procedurii de atribuire, altele decât licitaţia deschisă sau restrânsă, notele justificative privind criteriile minime de calificare şi notele privind alegerea criteriului de atribuire "oferta cea mai avantajoasă tehnico-economică", împreună cu compartimentele de specialitate care au solicitat achiziţia în cauză şi care au participat la întocmirea caietului de sarcini şi cu Direcţia contencios şi le înaintează spre avizare ordonatorului principal de credite;

p) întocmeşte proiectul de ordin al ministrului justiţiei privind componenţa comisiei de evaluare sau negociere, după consultarea conducătorilor compartimentelor din care fac parte persoanele propuse;

q) participă în comisiile de evaluare şi asigură activitatea de secretariat a comisiei, respectiv întocmirea proceselor-verbale de deschidere, transmiterea solicitărilor de clarificări către ofertanţi din partea comisiei de evaluare, a proceselor-verbale intermediare, precum şi a rapoartelor procedurii finale;

r) întocmeşte şi transmite anunţurile de intenţie sau anunţurile de participare în SEAP, JOUE, pe site-ul ministerului şi, după caz, în publicaţii de interes naţional, precum şi invitaţiile de participare în JOUE, pe site-ul ministerului şi, după caz, în publicaţii de interes naţional;

s) întocmeşte şi transmite solicitări de ofertă către operatorii economici, în vederea întocmirii studiilor de piaţă pentru cumpărarea directă de bunuri sau servicii, ca urmare a solicitărilor compartimentelor de specialitate şi a specificaţiilor tehnice transmise de acestea;

t) înştiinţează, în conformitate cu prevederile legale în domeniul achiziţiilor, Unitatea de coordonare şi verificare a achiziţiilor publice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice despre demararea procedurilor în vederea numirii de observatori; pune la dispoziţia acestui organism documentele solicitate şi colaborează cu aceştia pe parcursul desfăşurării procedurii;

u) întocmeşte, împreună cu compartimentul de specialitate care a redactat caietul de sarcini, răspunsul la cererile de clarificări cu privire la documentaţia de atribuire în etapa prealabilă depunerii ofertelor şi asigură transmiterea răspunsului către solicitanţi, precum şi publicarea acestuia pe SEAP şi pe site-ul ministerului;

v) înaintează Direcţiei contencios contestaţiile formulate de operatorii economici, împreună cu dosarul achiziţiei publice, în vederea formulării unui punct de vedere cu privire la obiectul contestaţiei; în cazul în care contestaţia vizează aspecte economice sau tehnice, odată cu înaintarea dosarului achiziţiei publice se vor transmite şi opiniile direcţiilor de specialitate necesare pentru redactarea punctului de vedere sau a rezoluţiei motivate a autorităţii contractante. Punctul de vedere sau rezoluţia motivată se va înainta de către Serviciul achiziţii publice sub semnătura conducătorului instituţiei sau a coordonatorului Direcţiei investiţii, la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

w) întocmeşte, împreună cu Direcţia contencios, contractul de achiziţie publică şi obţine avizele sau vizele necesare încheierii contractului; înregistrează contractul de achiziţie publică, urmăreşte semnarea acestuia de către operatorul economic, urmăreşte constituirea garanţiei de bună execuţie a contractului şi colaborează cu direcţia de specialitate care a întocmit caietul de sarcini şi cu operatorul economic pentru clarificarea anumitor clauze contractuale: termen de livrare, prestare sau execuţie, modalitatea constituirii garanţiei de bună execuţie a contractului, termenele de efectuare a plăţii, precum şi orice alte clauze care pot apărea, după caz;

x) înaintează câte o copie a contractului, inclusiv anexele şi eventualele acte adiţionale, atât compartimentului de specialitate care a întocmit caietul de sarcini şi care va urmări derularea sau executarea contractului, cât şi Serviciului financiar-contabilitate;

y) colaborează cu Direcţia contencios pentru încheierea actelor adiţionale la contractele de achiziţie publică, în baza solicitărilor compartimentelor de specialitate;

z) transmite către Serviciul financiar-contabilitate, la solicitarea acestuia, deschiderile lunare de credite bugetare, în funcţie de contractele încheiate, de referatele de necesitate şi de notele de comandă. La solicitarea acestuia, transmite necesarul de virări de credite de la un articol bugetar la altul prin diminuare sau suplimentare, în vederea finanţării unor nevoi de achiziţii suplimentare apărute pe parcursul anului bugetar, precum şi disponibilizarea anumitor sume rămase necheltuite;

aa) arhivează documentele ce compun dosarul achiziţiei conform legislaţiei privind achiziţiile publice.

Serviciul achiziţii publice îndeplineşte următoarele atribuţii legate de proceduri de achiziţii derulate din alte surse de finanţare decât bugetul de stat:

a) organizează şi efectuează toate operaţiunile necesare desfăşurării procedurilor de achiziţii publice, inclusiv cumpărări directe, necesare pentru derularea unor proiecte finanţate, parţial sau în totalitate, din fonduri europene, proceduri pentru care ministerul este autoritate de contractare, la solicitarea şi în colaborare cu Serviciul programe europene;

b) achiziţionează servicii de cazare şi organizare de seminare finanţate de la bugetul de stat, din partea de cofinanţare pentru proiecte ce au fost finanţate prin fonduri europene, la solicitarea şi în colaborare cu Serviciul programe europene.

 

La nivelul Serviciului achiziţii publice se derulează următoarele operaţiuni necesare funcţionării Operatorului de program pentru Mecanismul financiar norvegian 2009 - 2014, conform cadrului normativ aferent acestei finanţări nerambursabile, cu asigurarea autonomiei acestora faţă de acţiunile care privesc activitatea ministerului ca beneficiar al proiectelor finanţate prin acest mecanism, în baza procedurilor operaţionale privind gestionarea programelor pentru care ministerul are calitatea de Operator de program, aprobate la nivelul instituţiei:

a) organizează şi efectuează toate operaţiunile necesare desfăşurării procedurilor de achiziţii publice ale Operatorului de program pentru Mecanismul financiar norvegian 2009 - 2014;

b) se asigură, împreună cu Operatorul de program pentru Mecanismul financiar norvegian 2009 - 2014, atât ex ante, cât şi ex post, că legislaţia aplicabilă locală, naţională şi a Uniunii Europene inclusiv, dar nu limitat la legislaţia privind mediul, achiziţiile publice şi ajutorul de stat, este respectată în ceea ce priveşte achiziţiile derulate de promotorii de proiecte din afara ministerului, chiar dacă pentru activitatea de verificare ex ante şi ex post a acestor achiziţii se apelează la expertiză contractată, specializată în acest domeniu;

c) îndeplineşte orice alte atribuţii necesare derulării operaţiunilor impuse Operatorului de program, conform competenţelor specifice şi cu respectarea cadrului normativ aferent Mecanismului financiar norvegian 2009 - 2014.

 

Serviciul achiziţii publice îndeplineşte următoarele atribuţii în domeniul protocolului:

a) întocmeşte referatele pentru aprobarea cheltuielilor aferente deplasărilor în ţară şi în străinătate ale ministrului justiţiei, secretarilor de stat, subsecretarului de stat, secretarului general sau secretarului general adjunct şi ale consilierilor ministrului, precum şi pentru deplasările în străinătate ale judecătorilor de la judecătorii, tribunale şi curţi de apel, pe baza notelor de oportunitate şi, după caz, a memorandumului prevăzut de legislaţia în vigoare pentru aprobarea deplasării demnitarului sau a invitării unor demnitari străini în România, întocmite de compartimentele din minister, în funcţie de tematica şi scopul deplasărilor;

b) derulează toate acţiunile necesare selecţiei în vederea achiziţionării biletelor de avion pentru deplasările interne şi internaţionale ale personalului ministerului, în baza acordurilor-cadru încheiate;

c) informează organizatorii evenimentelor interne şi internaţionale şi, după caz, misiunile diplomatice sau oficiile consulare române acreditate în străinătate ori misiunile diplomatice străine acreditate în România cu privire la coordonatele deplasărilor ministrului justiţiei, secretarilor de stat, subsecretarului de stat, secretarului general, secretarului general adjunct şi ale consilierilor ministrului, precum şi ale judecătorilor de la judecătorii, tribunale şi curţi de apel, în colaborare cu celelalte compartimente din minister;

d) asigură protocolul în vederea utilizării Salonului oficial din cadrul Aeroportului Internaţional "Henri Coandă" Bucureşti pentru deplasările ministrului justiţiei în misiuni oficiale în ţară şi în străinătate;

e) întocmeşte caietul de sarcini în vederea atribuirii contractului de transport intern şi internaţional;

f) face parte din comisia de evaluare a procedurilor de atribuire a contractului de transport intern şi internaţional;

g) efectuează rezervările hoteliere şi pe cele privind transportul intern sau internaţional pentru deplasările în ţară ori în străinătate ale personalului din cadrul ministerului, precum şi pentru deplasările în străinătate ale judecătorilor de la judecătorii, tribunale şi curţi de apel, pe baza notelor de oportunitate întocmite de compartimentele din minister;

h) colaborează cu Direcţia drept internaţional şi cooperare judiciară, cu Direcţia afaceri europene, cu Serviciul programe europene, precum şi cu celelalte compartimente ale ministerului, după caz, pentru organizarea în România de către minister a unor conferinţe, seminare sau alte evenimente internaţionale;

i) asigură organizarea acţiunilor protocolare la nivelul ministerului;

j) acordă asistenţă de specialitate la organizarea unor acţiuni de protocol la nivelul compartimentelor de specialitate din minister;

k) asigură acţiunea de procurare şi de transmitere a felicitărilor adresate de ministrul justiţiei, precum şi de alte persoane din conducerea ministerului cu diferite ocazii, precum Anul Nou, sărbătorile de Paşti şi de Crăciun, Ziua Naţională şi alte asemenea evenimente;

l) asigură formalităţile necesare pentru confecţionarea, obţinerea şi, după caz, prelungirea paşapoartelor diplomatice şi de serviciu şi a vizelor aferente.

3. Serviciul patrimoniu-administrativ îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii:

3.1. în domeniul patrimoniului:

a) asigură evidenţa bazată pe caracteristici tehnice şi economice a bunurilor de orice fel aflate în patrimoniul aparatului propriu al ministerului, pe întreaga durată de viaţă a acestora, pentru a oferi informaţii necesare fundamentării deciziilor de înlocuire, reparare, recondiţionare, scoatere din folosinţă, declasare, casare, transfer, trecere în patrimoniul privat, precum şi a altor decizii privind exploatarea lor;

b) efectuează planificarea de perspectivă a configuraţiei patrimoniului, în raport cu strategiile de activitate la nivelul aparatului propriu al ministerului, în vederea asigurării oportune a resurselor materiale necesare susţinerii măsurilor luate de conducerea ministerului;

c) ţine evidenţa tehnico-operativă pe locuri de depozitare şi pe utilizatori a activelor fixe şi a obiectelor de inventar;

3.2. în domeniul administrativ:

a) administrează imobilele aflate în proprietatea sau în administrarea ministerului;

b) asigură recepţia, evidenţa şi distribuirea tuturor bunurilor şi materialelor ce sunt achiziţionate pentru activitatea proprie a ministerului;

c) solicită conducătorului compartimentului beneficiar al bunurilor achiziţionate în minister să îi asigure asistenţă în vederea recepţiei, prin participarea în Comisia de recepţie, pentru bunurile pentru care nu are cunoştinţe asupra caracteristicile tehnice;

d) întocmeşte notele de fundamentare şi colaborează cu Serviciul achiziţii publice pentru elaborarea programului de achiziţii referitor la: servicii de telefonie mobilă, întreţinere şi reparare echipamente informatice, întreţinere şi reparare autovehicule, curăţenie şi întreţinere curentă a clădirilor, asigurarea operaţiunilor de service pentru instalaţiile de aer condiţionat, uşi automate, echipament telefonic, servicii de televiziune prin cablu, alte servicii şi materialele necesare pentru desfăşurarea activităţii aparatului propriu al ministerului, pe baza estimărilor proprii şi a solicitărilor fundamentate de către celelalte compartimente din aparatul propriu al ministerului;

e) întocmeşte caietele de sarcini pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii necesare bunei funcţionări a ministerului;

f) monitorizează derularea contractelor de furnizare de bunuri şi de prestări de servicii pentru contractele care au fost încheiate la solicitarea acestui compartiment;

g) coordonează activitatea conducătorilor auto;

h) asigură întreţinerea şi exploatarea, în condiţii bune şi de siguranţă, a autoturismelor din dotarea ministerului;

i) analizează lunar situaţia privind consumul de carburanţi din cursul lunii, pentru fiecare autoturism, şi întocmeşte situaţiile contabile centralizatoare aferente;

j) asigură multiplicarea, tipărirea şi legarea documentelor necesare ministerului, confecţionarea legitimaţiilor de serviciu, cărţilor de vizită, ecusoanelor, în situaţia în care acestea pot fi executate cu tehnica din dotare;

k) verifică periodic modul de gestionare, depozitare şi păstrare a materialelor intrate şi ieşite din magazie;

l) sprijină efectiv, prin asigurarea resurselor materiale disponibile, activităţile şi acţiunile ce se desfăşoară la nivelul ministerului, de tipul simpozioanelor, conferinţelor şi altor asemenea acţiuni;

m) asigură împreună cu trupele de jandarmi securitatea şi paza sediului ministerului, pe baza protocolului încheiat cu Ministerul Administraţiei şi Internelor;

n) identifică, monitorizează şi evaluează factorii de risc specifici;

o) urmăreşte îndeplinirea măsurilor şi a acţiunilor de prevenire şi de pregătire a intervenţiei în cazul calamităţilor, în funcţie de încadrarea în clasificarea de protecţie civilă;

p) înştiinţează persoanele şi organismele competente asupra factorilor de risc şi le semnalează de îndată iminenţa producerii sau producerea unei situaţii de protecţie civilă la nivelul ministerului;

q) asigură dotarea unităţii cu mijloace tehnice de stingere a incendiilor;

r) participă la programe de informare şi educaţie specifice;

s) asigură buna funcţionare a bufetului din incinta ministerului;

3.3. în domeniul prevenirii şi protecţiei muncii:

a) ia măsuri privind asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi protecţiei în muncă;

b) elaborează şi actualizează planul de prevenire şi protecţie a muncii;

c) identifică pericolele şi evaluează riscurile profesionale pentru personalul ministerului;

d) elaborează instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor desfăşurate în cadrul ministerului şi asigură condiţii pentru ca fiecare angajat să primească o instruire suficientă şi adecvată în acest domeniu;

e) urmăreşte întreţinerea, manipularea şi depozitarea adecvată a echipamentelor individuale de protecţie şi înlocuirea lor la termenele stabilite;

f) elaborează rapoarte privind accidentele de muncă suferite de către angajaţii ministerului;

g) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege privind prevenirea şi protecţia muncii.