Print

Direcţia resurse umane este compartimentul care asigură cadrul organizatoric necesar desfăşurării activităţii ministerului, instanţelor judecătoreşti şi unităţilor aflate în subordinea ministerului, analizează, în condiţiile legii, modul de organizare şi funcţionare a instanţelor judecătoreşti şi propune măsurile corespunzătoare pentru asigurarea funcţionării normale a acestora.

Structura Direcţiei resurse umane este următoarea:

  1.    Serviciul resurse umane
  2.    Biroul Consiliul Superior al Magistraturii, organizare instanţe şi Ministerul Public

1. Serviciul resurse umane îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) întocmeşte lucrările necesare organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu al ministerului;

b) întocmeşte lucrările necesare organizării examenului sau concursului de promovare pentru personalul din aparatul propriu al ministerului;

c) întocmeşte lucrările necesare numirii, delegării, detaşării, transferului şi eliberării din funcţie a personalului din aparatul propriu al ministerului;

d) organizează procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului din aparatul propriu al ministerului;

e) organizează, în condiţiile legii, activitatea de formare şi perfecţionare profesională a personalului din aparatul propriu al ministerului;

f) primeşte şi rezolvă corespondenţa privind drepturile ce decurg din executarea unui raport de muncă/de serviciu;

g) efectuează lucrările privind acordarea unor drepturi de personal;

h) colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici din punctul de vedere al gestionării funcţiilor publice şi al carierei funcţionarilor publici;

i) întocmeşte Planul anual de ocupare a funcţiilor publice, potrivit legii;

j) face recomandări cu privire la modul de întocmire a fişelor de post, verifică, din punct de vedere formal, corectitudinea întocmirii şi ţine evidenţa acestora;

k) efectuează lucrările necesare referitoare la stabilirea, recalcularea sau, după caz, actualizarea pensiilor pentru personalul din aparatul propriu al ministerului şi înaintează documentaţia la Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale;

l) întocmeşte proiectele de ordin de stabilire a drepturilor salariale pentru judecători şi asistenţi judiciari şi colaborează, după caz, cu direcţiile de specialitate din cadrul aparatului tehnico-administrativ al Consiliului Superior al Magistraturii şi cu instanţele judecătoreşti;

m) elaborează sau, după caz, analizează proiectele de ordin de numire, de eliberare din funcţie, precum şi de modificare a raporturilor de serviciu pentru directorul general şi directorii generali adjuncţi ai Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

n) elaborează sau, după caz, analizează proiectele de ordin de numire şi de eliberare din funcţie a directorului general şi a directorului general adjunct ai Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, precum şi cele de numire şi de eliberare din funcţie a directorilor oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale;

o) elaborează sau, după caz, analizează proiectele de ordin de numire şi de eliberare din funcţie a directorului şi directorului adjunct ai Institutului Naţional de Expertize Criminalistice;

p) elaborează sau, după caz, analizează proiectele de ordin de numire şi de eliberare din funcţie a directorului Spitalului "Prof. Dr. Constantin Angelescu" şi a directorului-medic şef al Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu;

q) elaborează sau, după caz, analizează proiectele de ordin de numire şi de eliberare din funcţie a directorului general şi a directorilor generali adjuncţi ai Direcţiei Naţionale de Probaţiune;

r) efectuează lucrările necesare privind numirea, transferul şi eliberarea din funcţie a asistenţilor judiciari;

s) întreprinde demersuri în vederea efectuării testării psihologice, la încadrarea în funcţie, potrivit legii;

t) asigură ţinerea la zi a evidenţei personalului din cadrul ministerului, cu modificările ce intervin în statutul acestuia;

u) ţine evidenţa asistenţilor judiciari şi gestionează dosarele profesionale ale acestora;

v) alcătuieşte şi gestionează dosarele profesionale ale personalului numit prin ordin al ministrului justiţiei, cu excepţia celui din unităţile subordonate ministerului, asigurând confidenţialitatea datelor cuprinse în acestea;

w) întocmeşte, păstrează şi arhivează, potrivit Nomenclatorului arhivistic al Ministerului Justiţiei, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei, registrele, opisele, documentele proprii, precum şi dosarele profesionale pe care le gestionează până la data predării la arhiva ministerului;

x) colaborează cu compartimentul de statistică din cadrul ministerului în activităţile de colectare, centralizare şi analiză a datelor statistice referitoare la activităţile specifice biroului.

Serviciul resurse umane îndeplineşte următoarele atribuţii referitoare la elaborarea sau avizarea de acte normative:

a) elaborează proiecte de regulament în domeniul său de activitate şi îndeplineşte atribuţiile specifice în aplicarea acestora;

b) formulează, la solicitarea Direcţiei elaborare acte normative, puncte de vedere privind proiectele de acte normative întocmite de aceasta, în domeniul de competenţă;

c) formulează, la solicitarea altor compartimente din minister şi a unităţilor subordonate acestuia, observaţii şi propuneri la proiectele de regulamente întocmite de acestea, în domeniul de competenţă;

d) întocmeşte, la solicitarea altor compartimente din minister, a unităţilor aflate în subordinea acestuia sau a instanţelor judecătoreşti, puncte de vedere privind problemele de drept ce se ivesc în activitatea de aplicare a unor acte normative, în domeniul de competenţă.

2. Biroul Consiliul Superior al Magistraturii, organizare instanţe şi Ministerul Public îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) examinează solicitările privind înfiinţarea de noi instanţe judecătoreşti şi formulează propuneri corespunzătoare;

b) fundamentează propunerile referitoare la circumscripţiile teritoriale ale instanţelor judecătoreşti, în funcţie de volumul de activitate, particularităţile cazuistice şi gradul de procesivitate estimat;

c) formulează propuneri privind înfiinţarea de sedii secundare cu activitate permanentă la tribunale, pe care le înaintează spre aprobare Consiliului Superior al Magistraturii;

d) elaborează proiecte de regulamente sau instrucţiuni care interesează organizarea şi funcţionarea ministerului şi a instanţelor judecătoreşti;

e) verifică, în colaborare cu Direcţia financiar-contabilă, statele de funcţii ale instanţelor judecătoreşti şi ale unităţilor subordonate ministerului, pe care le supune spre aprobare ministrului justiţiei, după obţinerea avizului conform al Consiliului Superior al Magistraturii, după caz;

e.1) aprobă, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii, prin ordin al ministrului justiţiei, statele de funcţii şi de personal ale parchetelor, precum şi orice modificare a acestora (transformări/transferuri de posturi);

f) urmăreşte permanent echilibrarea statului de funcţii cu volumul de activitate al instanţelor judecătoreşti şi, după caz, face propuneri pentru redistribuirea unor posturi între instanţe, întocmind lucrările necesare, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii;

g) efectuează lucrările necesare privind propunerile de transformare a posturilor din cadrul unităţilor subordonate ministerului şi al instanţelor judecătoreşti, pe care le supune, spre aprobare, ministrului justiţiei, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii, după caz;

h) efectuează ori participă la efectuarea unor sinteze privind activitatea instanţelor judecătoreşti, pe care le înaintează conducerii ministerului, propunând măsurile ce se impun;

i) formulează, la solicitarea Direcţiei elaborare acte normative, puncte de vedere privind proiectele de acte normative întocmite de aceasta, în domeniul său de activitate;

j) întocmeşte, la solicitarea altor compartimente din minister şi a instanţelor judecătoreşti, puncte de vedere privind problemele de drept ce se ivesc în activitatea de aplicare a unor acte normative;

k) formulează, la solicitarea altor compartimente din minister şi a unităţilor subordonate acestuia, observaţii şi propuneri la proiectele de regulamente întocmite de acestea;

l) asigură ţinerea la zi a evidenţei posturilor de la instanţele judecătoreşti;

m) rezolvă cererile, sesizările şi memoriile care îi sunt repartizate pentru soluţionare;

n) colaborează cu compartimentul de statistică din cadrul ministerului în activităţile de colectare, centralizare şi analiză a datelor statistice referitoare la activităţile specifice biroului.

 

Biroul Consiliul Superior al Magistraturii, organizare instanţe şi Ministerul Public propune, în colaborare cu celelalte compartimente din minister, măsurile ce urmează a fi cuprinse în Programul de Guvernare și în programul legislativ al Guvernului în domeniul justiţiei şi colaborează cu Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Public, celelalte compartimente din minister, precum şi cu orice alte autorităţi dintre cele prevăzute la art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare a sistemului judiciar, coordonează şi monitorizează implementarea acestora.

În vederea îndeplinirii atribuţiilor, Biroul Consiliul Superior al Magistraturii, organizare instanţe şi Ministerul Public colaborează cu Consiliul Superior al Magistraturii şi Ministerul Public. Acesta coordonează, în condiţiile prevăzute de OG nr. 75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti care pot fi recomandaţi de părţi să participe la efectuarea expertizelor criminalistice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 488/2002, cu modificările şi completările ulterioare, activitatea de autorizare şi evidenţă a experţilor criminalişti autorizaţi.

 

În vederea aducerii la îndeplinire a dispoziţiilor prevăzute la alin. (4), Biroul Consiliul Superior al Magistraturii, organizare instanţe şi Ministerul Public îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) elaborează proiectul de regulament privind modalităţile de dobândire a calităţii de expert criminalist autorizat, precum şi procedura de retragere a acestei calităţi şi proiectul de ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea acestui regulament;

b) organizează, în condiţiile legii, examenul pentru dobândirea calităţii de expert criminalist autorizat;

c) ţine evidenţa experţilor criminalişti autorizaţi;

d) întocmeşte şi revizuieşte periodic tabelul nominal cuprinzând experţii criminalişti autorizaţi;

e) eliberează şi vizează legitimaţiile de expert criminalist;

f) eliberează adeverinţa de exercitare, cu caracter temporar sau ocazional, pe teritoriul României, în condiţiile prevăzute de lege, a profesiei de expert criminalist;

g) constată pierderea calităţii de expert criminalist autorizat;

h) întocmeşte lucrările necesare îndeplinirii procedurii de retragere a calităţii de expert criminalist;

i) realizează verificările documentelor depuse în vederea autorizării prin Sistemul de informare în cadrul pieţei interne, în condiţiile legii;

j) îndeplineşte atribuţiile specifice asumate de minister prin Protocolul de colaborare încheiat cu Centrul Naţional "România Digitală" pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor OUG nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, prin utilizarea platformei PCU electronic;

k) îndeplineşte atribuţiile specifice direcţiei referitoare la recunoaşterea profesiei de expert criminalist în cadrul Reţelei autorităţilor competente cu atribuţii în recunoaşterea calificărilor profesionale - prin intermediul platformei electronice online IMI PQ NET România.