Print

Direcţia tehnologia informaţiei este compartimentul care coordonează activitatea informatică în cadrul aparatului propriu al ministerului, al unităţilor subordonate acestuia, precum şi al instanţelor judecătoreşti, în scopul constituirii unui sistem informatic judiciar unitar şi care implementează programele guvernamentale de informatizare în unităţile sistemului judiciar.

Direcţia tehnologia informaţiei are următoarele atribuţii:

1. administrare rețea locală

a) administrează reţelele de calculatoare LAN ale ministerului;

b) asigură conectarea la reţeaua de calculatoare - hardware;

c) asigură conectarea la reţeaua de calculatoare - software;

d) asigură instalarea/dezinstalarea software-ului de bază şi antiviruşilor;

e) propune, spre achiziţie, componente, periferice, alte elemente de tehnică de calcul pe care le consideră necesare pentru buna desfăşurare a activităţii;

f) ia măsuri pentru întreţinerea hardware a tehnicii de calcul specifice reţelelor locale;

g) asigură întreţinerea pentru soft de bază a tehnicii de calcul;

h) administrează serverele de mail, internet, comunicaţii;

i) participă la recepţiile de tehnică de calcul şi licenţe software de bază;

j) participă la organizarea evidenţei echipamentelor de calcul şi comunicaţii;

k) participă la organizarea evidenţei produselor software de bază;

l) participă la pregătirea sistemului informatic în vederea acreditării din punctul de vedere al securităţii acestuia;

2. administrare reţele WAN şi VPN

a) administrează reţeaua de comunicaţii WAN a sistemului judiciar;

b) propune spre achiziţie componente, periferice, alte elemente de tehnică de calcul pe care le consideră necesare pentru buna desfăşurare a activităţii;

c) ia măsuri pentru întreţinerea hardware a tehnicii de calcul specifice reţelelor WAN/VPN;

d) asigură întreţinerea pentru soft de bază a tehnicii de calcul specifice reţelelor WAN/VPN;

e) participă la recepţiile de tehnică de calcul şi licenţe software de bază;

f) participă la organizarea evidenţei echipamentelor de calcul şi comunicaţii;

g) participă la organizarea evidenţei produselor software de bază;

h) participă la pregătirea sistemului informatic în vederea acreditării din punctul de vedere al securităţii acestuia;

3. elaborarea, implementarea şi monitorizarea politicilor de securitate

a) administrează reţeaua de comunicaţii WAN a sistemului judiciar;

b) propune spre achiziţie componente, periferice, alte elemente de tehnică de calcul pe care le consideră necesare pentru buna desfăşurare a activităţii;

c) ia măsuri pentru întreţinerea hardware a tehnicii de calcul specifice reţelelor WAN/VPN;

d) asigură întreţinerea pentru soft de bază a tehnicii de calcul specifice reţelelor WAN/VPN;

e) participă la recepţiile de tehnică de calcul şi licenţe software de bază;

f) participă la organizarea evidenţei echipamentelor de calcul şi comunicaţii;

g) participă la organizarea evidenţei produselor software de bază;

h) participă la pregătirea sistemului informatic în vederea acreditării din punctul de vedere al securităţii acestuia;

4. help desk (centru de apel)

a) asigură preluarea şi înregistrarea notificărilor sau a solicitărilor utilizatorilor aplicaţiilor locale sau de la nivel naţional gestionate din punct de vedere tehnic de minister;

b) asigură soluţionarea notificărilor/solicitărilor primite;

c) asigură suport tehnic pentru instalarea, administrarea şi utilizarea aplicaţiilor locale sau de la nivel naţional gestionate din punct de vedere tehnic de minister;

d) asigură intervenţii pentru instalarea staţiilor de lucru (fizic) on site;

e) asigură intervenţii pentru instalarea imprimantelor hardware/software on site;

f) asigură intervenţii pentru configurarea software a staţiilor de lucru on site;

g) asigură intervenţii pentru instalarea/dezinstalarea software-ului de bază şi antiviruşilor on site;

h) participă, la cerere, la instruirea personalului ministerului pentru: utilizarea calculatorului, folosirea aplicaţiilor de bază, utilizarea perifericelor în reţea;

i) propune spre achiziţie componente, periferice, alte elemente de tehnică de calcul pe care le consideră necesare pentru buna desfăşurare a activităţii;

j) participă la întreţinerea hardware a tehnicii de calcul;

k) participă la întreţinerea software-ului de bază a tehnicii de calcul;

l) acordă asistenţă de specialitate compartimentelor din minister la realizarea comunicărilor în format electronic;

m) verifică versiunile de software noi sau modificate, stocate pe diferite medii care se introduc în minister, în vederea depistării software-ului nociv sau a viruşilor de calculator, înainte de a fi folosite;

n) participă la actualizarea elementelor operaţionale gestionate de serverele de e-mail, internet, comunicaţii, precum conturi de e-mail, asigurarea accesului la internet al utilizatorilor LAN/WAN şi alte asemenea activităţi;

o) formulează propuneri privind realizarea de noi aplicaţii care nu au specific juridic;

p) analizează şi testează aplicaţiile nou-achiziţionate;

q) organizează trecerea la exploatarea curentă a aplicaţiilor software nou-instalate;

r) asigură întreţinerea soft a tehnicii de calcul, pentru produsele soft ce nu fac parte din categoria softului de bază;

5. elaborarea strategiei IT şi a modificărilor legislative

a) elaborează strategia de informatizare a sistemului judiciar;

b) realizează analiza juridică pentru dezvoltarea softului judiciar;

c) analizează modificările legislative cu aplicare în domeniul informatic judiciar şi propune măsuri pentru respectarea acestora;

d) face propuneri de modificare şi completare a legislaţiei în domeniul IT, pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite prin strategia de informatizare a sistemului judiciar şi pentru implementarea altor obligaţii în materie ce provin din cooperarea la nivelul UE;

e) întocmeşte puncte de vedere privind avizarea proiectelor de acte normative cu specific IT, transmise de către Direcţia avizare acte normative;

f) participă la elaborarea de ordine, regulamente, norme şi de alte acte normative de organizare a sistemului judiciar, precum şi de acte care reglementează unele aspecte procedurale aferente activităţii instanţelor;

g) participă la elaborarea de rapoarte privind îndeplinirea măsurilor stabilite în diferite planuri de acţiuni, strategii şi alte documente programatice;

h) elaborează, în colaborare cu Compartimentul mass-media, conceptul noilor site-uri web, proiectele de modificare şi reproiectare a site-ului web al ministerului şi ia măsuri pentru actualizarea acestora;

i) organizează colective de lucru în domeniul informatic la instanţele judecătoreşti şi unităţile subordonate ministerului;

j) elaborează puncte de vedere solicitate de instanţele judecătoreşti privind utilizarea aplicaţiei ECRIS şi a altor aplicaţii IT cu specific judiciar;

k) organizează şi participă la şedinţele comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aplicaţiei ECRIS şi elaborează întreaga documentaţie specifică acestor şedinţe;

l) organizează şedinţele comisiei de monitorizare şi implementare a strategiei de informatizare a sistemului judiciar, elaborează rapoartele de progrese ale procesului de informatizare şi celelalte acte necesare funcţionării comisiei;

m) participă la lucrările comisiilor ministeriale sau interministeriale, vizând aspecte privind securitatea datelor, interconectarea aplicaţiilor, colaborarea interministerială, implementarea politicilor Guvernului în domeniul IT, precum şi alte asemenea activităţi;

n) elaborează corespondenţa direcţiei;

6. gestionarea şi implementarea proiectelor

a) elaborează/participă la elaborarea planurilor de management de proiect;

b) întocmeşte instrucţiuni de utilizare a aplicaţiilor software noi;

c) realizează analiza juridică pentru dezvoltarea softului judiciar;

d) analizează şi corelează propunerile instanţelor de îmbunătăţire a programelor software existente, specifice domeniului judiciar;

e) asigură comunicarea cu instanţele şi cu instituţiile subordonate ministerului, precum şi cu celelalte instituţii din sistemul judiciar şi din sistemul administraţiei publice în derularea proiectelor/contractelor gestionate;

f) realizează proiecte şi note de fundamentare pentru obţinerea de fonduri în vederea dezvoltării sistemului informatic judiciar;

g) elaborează proiectele de buget ale direcţiei;

h) participă la întocmirea proiectelor de fişe cu finanţare externă;

i) participă la derularea proiectelor cu componente IT, finanţate din fonduri externe;

j) întocmeşte note de fundamentare pentru derularea achiziţiilor publice din fonduri interne ale ministerului în domeniul IT şi proiecte de ordin pentru organizarea comisiilor de evaluare;

k) gestionează relaţiile cu furnizorii ministerului în domeniul IT, inclusiv derularea service-ului din perioada de garanţie;

l) elaborează rapoarte privind îndeplinirea măsurilor stabilite pentru reforma în administraţia publică şi a altor măsuri stabilite de conducerea ministerului;

m) formulează propuneri privind perfecţionarea şi dezvoltarea aplicaţiilor informatice utilizate, în ceea ce priveşte partea tehnico-funcţională a acestora;

n) participă la organizarea evidenţei produselor software, altele decât cele de bază;

o) participă la recepţiile de licenţe software, altele decât cele de bază;

p) participă la pregătirea sistemului informatic în vederea acreditării din punctul de vedere al securităţii acestuia;

7. administrarea bazelor de date

a) realizează instalarea/dezinstalarea software-ului specific, altul decât software-ul de bază;

b) asigură activităţile specifice de administrare a bazelor de date, conform procedurilor producătorului şi documentaţiei furnizorilor de aplicaţii;

c) întocmeşte, după caz, instrucţiuni de utilizare a aplicaţiilor software specifice;

d) asigură efectuarea copiilor de siguranţă pentru datele gestionate;

e) administrează şi gestionează serverele de baze de date, în conformitate cu documentaţia de administrare;

f) acordă suport tehnic pentru realizarea, actualizarea şi întreţinerea sistemului statistic cu privire la ajutorul public judiciar;

8. dezvoltarea şi administrarea aplicaţiilor aflate în exploatare

a) asigură dezvoltarea aplicaţiilor specifice aflate în exploatarea curentă, atât a celor dezvoltate în regie proprie, cât şi a celor livrate de către producător, unde există cod sursă;

b) întocmeşte instrucţiuni de utilizare a aplicaţiilor software modificate;

c) realizează analiza funcţională pentru dezvoltarea softului judiciar aflat în exploatare;

d) participă la analiza şi corelarea propunerilor instanţelor judecătoreşti de îmbunătăţire a programelor software existente, specifice domeniului judiciar;

e) asigură comunicarea cu instanţele judecătoreşti şi cu instituţiile subordonate ministerului, precum şi cu celelalte instituţii din sistemul judiciar şi din sistemul administraţiei publice în dezvoltarea şi administrarea aplicaţiilor gestionate, aflate în exploatare curentă;

9. instruirea şi resursele umane

a) organizează, în colaborare cu Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri, cursuri de specializare în domeniu a magistraţilor, asimilaţilor acestora şi a personalului auxiliar de specialitate;

b) organizează pregătirea în domeniu a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din minister şi din instituţiile subordonate acestuia;

c) participă la organizarea, în colaborare cu conducerea instanţelor judecătoreşti şi cu compartimentul de resurse umane al ministerului, a examenelor de ocupare a posturilor vacante de personal IT;

10. secretariatul, corespondenţa, arhivarea electronică a documentelor şi altele

a) asigură primirea şi transmiterea corespondenţei direcţiei;

b) asigură comunicarea cu instanţele judecătoreşti şi cu instituţiile subordonate ministerului, precum şi cu celelalte instituţii din sistemul judiciar şi din sistemul administraţiei publice;

c) asigură organizarea documentelor direcţiei conform criteriilor stabilite de conducerea direcţiei;

d) asigură arhivarea electronică a documentelor direcţiei şi organizarea ei conform criteriilor stabilite de conducerea direcţiei;

e) asigură pregătirea documentelor pentru arhivare şi predarea lor compartimentului cu atribuţii în păstrarea arhivei ministerului.