Print

Serviciul de audit public intern îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.

Serviciul de audit public intern este compartimentul aflat în subordinea directă a ministrului şi desfăşoară o activitate independentă şi obiectivă, destinată îmbunătăţirii sistemelor şi activităţilor din aparatul propriu al ministerului, al unităţilor subordonate acestuia şi al instituţiilor publice din sistemul justiţiei, finanţate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator principal de credite. Activitatea de audit intern nu reprezintă activitate de control, ci de îndrumare şi sprijinire a conducerilor compartimentelor pentru înlăturarea disfuncţionalităţilor.

Serviciul de audit public intern are următoarele atribuţii:

a) organizează şi asigură, în condiţiile legii, exercitarea activităţilor de audit public intern la nivelul ministerului;

b) îşi dă acordul pentru stabilirea şi menţinerea unui compartiment funcţional de audit public intern, pentru unităţile subordonate ministerului şi pentru instituţiile publice din sistemul justiţiei, finanţate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator principal de credite;

c) avizează numirea sau destituirea conducătorilor compartimentelor de audit intern din cadrul instituţiilor publice pentru care ministrul justiţiei este ordonator principal de credite, a auditorilor interni (la structurile de audit intern în situaţia în care nu există şef de compartiment), precum şi normele metodologice proprii specifice elaborate de către unităţile subordonate ministerului şi instanţele judecătoreşti, care au creat cadru organizatoric şi funcţional de audit public intern, şi le propune spre aprobare ministrului justiţiei;

d) verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică de către auditorii interni din cadrul compartimentelor de audit public intern, în situaţia în care sunt constituite la nivelul curţilor de apel şi la nivelul unităţilor subordonate ministerului, şi poate iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entităţii publice în cauză;

e) efectuează activităţi de audit asupra activităţii de organizare şi coordonare a activităţii de acordare a ajutorului public judiciar la nivelul ministerului şi al instanţelor judecătoreşti pentru care ministrul justiţiei este ordonator principal de credite;

f) exercită activităţi de audit intern asupra tuturor activităţilor desfăşurate cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea bunurilor din domeniul public şi privat al statului. Prin activităţile de audit intern se evaluează dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;

g) desfăşoară audit ad-hoc, respectiv misiuni de audit intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul anual de audit intern;

h) consiliază conducerea ministerului, a unităţilor subordonate acestuia şi a instituţiilor publice din sistemul justiţiei, respectiv tribunale şi curţi de apel, în cazul în care la nivelul acestora nu este constituit un compartiment de audit public intern, pentru buna administrare a fondurilor publice, cu scopul de a perfecţiona activităţile acestora şi de a ajuta la îndeplinirea obiectivelor printr-o abordare sistematică şi metodică, pentru îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului intern şi a proceselor de administrare;

i) elaborează proiectul normelor metodologice de exercitare a activităţii de audit intern din cadrul ministerului, care se aprobă de ministrul justiţiei, avizate de Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI) din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;

j) elaborează instrucţiuni de lucru în domeniul auditului intern, pentru activităţile desfăşurate de compartiment, care se aprobă de ministrul justiţiei;

k) elaborează proiectul planului anual de audit intern şi al planului strategic, pe care le supune spre aprobare ministrului justiţiei;

m) informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;

mn) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile de audit;

n) raportează imediat ministrului justiţiei şi structurii de control abilitate pentru continuarea verificărilor, în cazul în care constată existenţa sau posibilitatea producerii unor iregularităţi;

o) monitorizează implementarea recomandărilor formulate în rapoartele de audit intern, încheiate în urma misiunilor de audit ce au fost cuprinse în planul anual de audit, şi analizează raportul de monitorizare al fiecărei unităţi subordonate ministerului, precum şi cel al instanţelor judecătoreşti pentru care ministrul justiţiei este ordonator principal de credite;

p) elaborează raportul anual al activităţii de audit intern, pentru Serviciul de audit public intern;

q) elaborează raportul centralizat anual al activităţii de audit intern, pe baza datelor transmise de structurile de audit intern organizate la nivelul unităţilor subordonate ministerului şi al instanţelor judecătoreşti;

r) desfăşoară activitatea de consiliere şi audit intern pentru acţiunile ce presupun managementul fondurilor externe rambursabile sau nerambursabile derulate de minister şi unităţile aflate în subordonarea acestuia, precum şi instanţele judecătoreşti, în calitate de beneficiari, pe baza planului anual de audit aprobat de ministrul justiţiei;

s) elaborează normele metodologice pentru desfăşurarea activităţilor de audit intern referitoare la derularea programelor finanţate din fonduri externe rambursabile sau nerambursabile, ţinând cont de cadrul legal aplicabil în această materie, pe care le supune spre aprobare ministrului justiţiei;

t) asigură activitatea de supervizare a misiunilor de audit public intern desfăşurate la nivelul unităţilor subordonate şi instituţiilor publice din sistemul justiţiei, finanţate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator principal de credite, care au instituit compartiment de audit format dintr-un singur auditor intern;

ț) coordonează, îndrumă şi evaluează din punct de vedere profesional activitatea de audit intern desfăşurată în cadrul unităţilor subordonate, precum şi instituţiilor publice din sistemul justiţiei, finanţate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator principal de credite, care au instituit compartiment de audit public intern, prin evaluări efectuate în condiţiile legii atât asupra activităţii de audit desfăşurate, cât şi a performanţelor profesionale ale auditorilor interni. Raportul de evaluare va fi întocmit de către şeful serviciului audit public intern din minister, pentru auditorii interni din cadrul compartimentelor de audit care nu au şef de compartiment. Rapoartele de evaluare vor fi contrasemnate de către preşedinţii curţilor de apel;

u) coordonează, îndrumă şi evaluează din punct de vedere tehnic şi metodologic activitatea de audit public intern a unităţilor subordonate şi instituţiilor publice din sistemul justiţiei, finanţate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator principal de credite, care au instituit compartiment de audit public intern, putând emite, în condiţiile legii, norme şi instrucţiuni obligatorii pentru aplicarea unitară a reglementărilor legale;

v) asigură exercitarea activităţii de audit la unităţile subordonate ministerului şi instituţiile publice din sistemul justiţiei, pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator principal de credite, care nu au instituit compartiment de audit public intern;

v) asigură elaborarea lucrărilor, informarea şi raportarea cu privire la activitatea de audit, conform prevederilor legale în domeniul auditului public intern;

x) asigură participarea şi reprezentarea în comisii de examen organizate pentru încadrarea auditorilor interni, comisii de atestare a auditorilor interni, alte comisii sau în cadrul altor organisme/structuri/instituţii publice în domeniul auditului intern.

Auditul intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate într-o entitate publică, inclusiv asupra activităţilor entităţilor subordonate, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public. Serviciul de audit public intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:

  • activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă;
  • plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
  • administrarea patrimoniului, precum şi închirierea de bunuri din domeniul privat al statului;
  • constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;
  • alocarea creditelor bugetare;
  • sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
  • sistemul de luare a deciziilor;
  • sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
  • sistemele informatice;
  • concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale.

Lege nr. 672 din 19 decembrie 2002 (republicată)privind auditul public intern

Hotărâre nr. 1.086 din 11 decembrie 2013pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern

Ordin nr. 252 din 3 februarie 2004pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern