Print

Serviciul informaţii clasificate este structura de specialitate care elaborează, implementează şi monitorizează aplicarea ansamblului de măsuri de natură juridică, procedurală, fizică şi de protecţie a personalului, destinate securităţii documentelor şi a materialelor clasificate, atât la nivelul aparatului propriu al ministerului, cât şi la nivelul unităţilor subordonate acestuia, potrivit prevederilor legale.

Serviciul informaţii clasificate îndeplineşte următoarele atribuţii:

1. elaborarea, multiplicarea şi evidenţa datelor şi informaţiilor clasificate

a) elaborează şi supune aprobării conducerii ministerului normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit actelor normative în vigoare;

b) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării instituţiilor abilitate, iar după aprobare ia măsuri pentru aplicarea acestuia;

c) asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;

d) actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;

e) întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate şi păstrate la nivelul ministerului, pe clase şi niveluri de secretizare;

f) participă la elaborarea Nomenclatorului arhivistic al Ministerului Justiţiei;

g) asigură serviciul permanent la nivelul ministerului, prin personalul desemnat din cadrul dispeceratului;

h) coordonează şi efectuează controale în unităţile penitenciare împreună cu angajaţii Serviciului informaţii clasificate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în cazul unor situaţii deosebite privind respectarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate;

i) efectuează controale privind respectarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate în unităţile subordonate ministerului, altele decât Administraţia Naţională a Penitenciarelor;

2. relaţionarea cu alte instituţii şi structuri abilitate în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate

a) asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;

b) acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, în vederea verificării persoanelor care solicită accesul la informaţii clasificate;

c) ţine legătura cu Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secret de Stat (ORNISS) şi cu structurile de profil din celelalte instituţii cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale;

d) participă la întâlnirile organizate periodic de ORNISS, pe problematica informaţiilor naţionale clasificate, informaţiilor NATO clasificate şi informaţiilor UE clasificate şi acţionează pentru implementarea noilor reglementări în materie la nivelul ministerului;

e) colaborează cu Direcţia tehnologia informaţiei pentru buna îndeplinire a atribuţiilor;

3. coordonarea şi controlul măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate în cadrul ministerului

a) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;

b) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;

c) oferă consiliere conducerii ministerului în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;

d) informează conducerea ministerului despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;

e) asigură consilierea persoanelor care au acces la informaţii clasificate cu privire la normele specifice;

f) prezintă conducerii ministerului date privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera sa de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate;

g) efectuează, cu aprobarea conducerii ministerului, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;

4. managementul documentelor, materialelor şi al fondului arhivistic propriu

a) ţine evidenţa documentelor clasificate, primite şi expediate la nivelul ministerului;

b) primeşte şi verifică corespondenţa clasificată secret de stat, secret de serviciu şi neclasificată, primită prin poşta specială (integritatea sigiliilor, seria ştampilelor de expediţie şi ambalajele în care a fost împachetată aceasta);

c) înregistrează documentele clasificate destinate expedierii: împachetează, sigilează şi predă documentele destinate expedierii organelor însărcinate cu transportul acestora;

d) predă corespondenţa neclasificată primită de la compartimentele din cadrul ministerului organelor însărcinate cu transportul acesteia (poşta specială);

e) procesează şi multiplică documentele secret de stat şi de serviciu; urmăreşte permanent modul în care personalul respectă regulile de întocmire, multiplicare, evidenţă, mânuire, păstrare, transport şi distrugere a documentelor şi informează funcţionarul de securitate despre neregulile constatate;

f) efectuează inventarierea documentelor secret de stat şi secret de serviciu existente la nivelul ministerului;

g) organizează activitatea de constituire, ordonarea, inventarierea, evidenţa, folosirea, păstrarea şi depozitarea arhivei proprii, precum şi în unităţile subordonate ministerului;

h) asigură măsurile ce se impun pentru siguranţa, buna păstrare şi depozitare a arhivei clasificate;

i) pune la dispoziţia persoanelor care deţin autorizaţii de acces la informaţii clasificate, spre consultare, pe baza aprobărilor, documentele clasificate aflate în arhiva curentă;

j) asigură predarea la depozitele intermediare de arhivă a arhivei proprii cu termenele de păstrare permanente şi temporare;

k) ţine evidenţa fondului arhivistic al aparatului propriu al ministerului cu privire la informaţiile clasificate secret de stat şi secret de serviciu, până la predarea acestuia, conform reglementărilor în vigoare;

l) ţine evidenţa, păstrează şi distribuie ştampilele şi sigiliile din evidenţa compartimentului;

5. monitorizarea şi aplicarea măsurilor INFOSEC

a) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora în cadrul sistemului informatic şi de comunicaţii propriu şi la nivelul unităţilor din subordinea ministerului;

b) monitorizează, împreună cu personalul desemnat din cadrul Direcţiei tehnologia informaţiei, aplicarea măsurilor INFOSEC;

6. alte atribuţii

îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare.