Print

Serviciul profesii juridice conexe duce la îndeplinire atribuţiile ministerului privind:

a) operatorii Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, denumită în continuare AEGRM, şi birourile teritoriale ale operatorilor, în calitatea pe care acesta o are de autoritate de supraveghere a arhivei, astfel cum acestea sunt stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin alte acte normative incidente în materie;

b) executorii judecătoreşti, astfel cum sunt stabilite prin Legea nr. 188/2000, republicată, precum şi prin alte acte normative incidente în materie;

c) experţii tehnici judiciari, astfel cum sunt stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, aprobată prin Legea nr. 156/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin alte acte normative incidente în materie;

d) notarii publici, astfel cum sunt stabilite prin Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi prin alte acte normative incidente în materie;

e) interpreţii şi traducătorii, astfel cum sunt stabilite prin Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin alte acte normative incidente în materie;

f) recunoaşterea calificării profesionale de consilier juridic, astfel cum sunt stabilite prin Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare, prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.813/C/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind recunoaşterea calificării profesionale de consilier juridic a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicării acesteia în România, precum şi prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 606/C/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea titlului oficial de calificare în profesia de consilier juridic, obţinut în România, şi a experienţei în profesie dobândite în România de către cetăţenii români sau cetăţenii unui alt stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicării acesteia în celelalte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European;

g) atestarea titlului oficial de calificare român de consilier juridic şi a experienţei în profesie dobândită în România de către cetăţenii români sau cetăţenii unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicării acesteia în celelalte state membre ale UE sau aparţinând Spaţiului Economic European.

Serviciul profesii juridice conexe îndeplineşte următoarele atribuţii privind operatorii AEGRM şi birourile teritoriale ale operatorilor:

a) face propuneri, la solicitarea persoanelor interesate care îndeplinesc criteriile de autorizare, pentru autorizarea operatorilor AEGRM şi a birourilor teritoriale ale acestora, propuneri pe care le înaintează ministrului justiţiei;

b) face propuneri pentru suspendarea sau revocarea autorizaţiei de operator al AEGRM, în cazul în care constată că operatorul a încălcat în mod repetat dispoziţiile legale şi deciziile Autorităţii de supraveghere a arhivei, propuneri pe care le înaintează ministrului justiţiei;

c) emite acordul privind începerea activităţii de înscriere în AEGRM de către birourile teritoriale ale operatorilor;

d) suspendă sau revocă dreptul unui birou teritorial de a efectua înscrieri în AEGRM în cazul în care constată că acesta a încălcat în mod repetat dispoziţiile legale şi deciziile Autorităţii de supraveghere a arhivei;

e) efectuează, la sediul operatorilor AEGRM sau al birourilor teritoriale ale operatorilor, controlul activităţii operatorilor sau birourilor teritoriale şi face propuneri, corespunzător celor constatate, ministrului justiţiei;

e.1) constată săvârşirea abaterilor disciplinare de către operatorii AEGRM sau birourile teritoriale ale acestora şi aplică sancţiunile corespunzătoare;

f) supraveghează desfăşurarea activităţii curente a AEGRM, după cum urmează:

- administrează şi întreţine sistemul informatic al AEGRM;

- efectuează zilnic copii de siguranţă (back-up) ale bazei de date a AEGRM;

- verifică garanţiile de răspundere profesională constituite de operatorii autorizaţi (asigurări, scrisori de garanţie bancară), în concordanţă cu numărul de înscrieri asigurate înregistrate;

- verifică, trimestrial, rapoartele plăţii taxelor de înscriere şi cooperează cu direcţiile cu atribuţii în acest sens din cadrul ministerului, respectiv din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, pentru constatarea respectării modului de încasare şi plată a taxelor de înscriere în AEGRM de către operatorii autorizaţi, precum şi a taxelor de autorizare/reautorizare;

- controlează de la distanţă, prin sistemul informatic (vizualizare înscrieri pe server), activitatea operatorilor şi/sau a birourilor teritoriale ale acestora, de înscriere în AEGRM;

- cooperează cu operatorii şi cu Corpul operatorilor AEGRM în scopul îmbunătăţirii activităţii, a calităţii şi performanţelor tehnice, a administrării şi funcţionării AEGRM, precum şi a relaţiei dintre AEGRM şi terminalele care o deservesc;

- veghează ca desfăşurarea activităţii operatorilor şi a birourilor teritoriale ale acestora să se facă în conformitate cu regulile de concurenţă loială;

- ia măsurile care se impun în cazul în care modalităţile tehnice de a accesa arhiva, folosite de public, de operatori sau de birourile teritoriale ale acestora, ar conduce la perturbarea funcţionării arhivei şi la îngreunarea substanţială a realizării scopului pentru care aceasta a fost creată;

g) efectuează, în cazurile prevăzute de lege, înscrieri în AEGRM;

h) efectuează, la solicitarea operatorului şi în condiţiile prevăzute de lege, ştergerea oricărei înscrieri care este nevalidă din cauze tehnice;

i) face propuneri motivate, în colaborare cu Direcţia elaborare acte normative, de modificare a legislaţiei incidente în acest domeniu;

j) ţine evidenţa informatizată a operatorilor autorizaţi şi a birourilor teritoriale ale acestora;

k) examinează orice petiţie primită referitoare la nerespectarea de către operatori, directori de arhivă sau de către birourile teritoriale ale operatorilor a dispoziţiilor legale şi dispune măsurile corespunzătoare pentru îndreptarea situaţiei.

 

Serviciul profesii juridice conexe îndeplineşte următoarele atribuţii privind executorii judecătoreşti:

a) efectuează, în condiţiile legii, lucrările necesare în vederea numirii în funcţia de executor judecătoresc şi încetării calităţii de executor judecătoresc;

b) efectuează lucrările necesare în vederea suspendării din funcţie şi încetării suspendării din funcţia de executor judecătoresc;

c) efectuează lucrările necesare în vederea asocierii şi încetării asocierii executorilor judecătoreşti sau a schimbării sediului profesional al biroului executorului judecătoresc;

d) efectuează lucrările necesare în vederea prelungirii termenului de înregistrare a biroului executorului judecătoresc;

e) efectuează lucrările necesare în vederea modificării ordinelor de numire în funcţia de executor judecătoresc, ca urmare a schimbării numelui acestuia;

f) efectuează lucrările necesare în vederea rectificării erorilor materiale din ordinele ministrului justiţiei privind executorii judecătoreşti;

g) efectuează, cu consultarea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, lucrările necesare privind actualizarea numărului executorilor judecătoreşti, cu repartizarea posturilor pe circumscripţii ale judecătoriilor, pe care le prezintă spre aprobare ministrului justiţiei;

h) efectuează, cu consultarea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, lucrările necesare privind stabilirea şi actualizarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti, pe care le prezintă spre aprobare ministrului justiţiei;

i) participă la organizarea şi desfăşurarea concursurilor sau examenelor pentru dobândirea calităţii de executor judecătoresc, a concursului pentru schimbări de sediu şi constată îndeplinirea condiţiilor legale pentru admiterea în profesie fără examen;

j) întocmeşte şi păstrează în evidenţă mapele profesionale ale executorilor judecătoreşti;

k) întocmeşte şi actualizează permanent evidenţa informatizată a executorilor judecătoreşti cu privire la numirea în funcţie şi încetarea calităţii de executor judecătoresc, suspendarea şi încetarea suspendării din funcţie, asocierea şi încetarea asocierii, precum şi schimbarea sediului profesional;

l) face propuneri motivate, în colaborare cu Direcţia elaborare acte normative, de modificare a legislaţiei incidente în acest domeniu;

m) colaborează cu Direcţia tehnologia informaţiei în vederea creării unor programe informatice care să permită exploatarea în cele mai bune condiţii a bazei de date privind evidenţa executorilor judecătoreşti;

n) ia, în condiţiile legii, orice alte măsuri necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii executorilor judecătoreşti;

o) analizează petiţiile, memoriile şi sesizările privind activitatea executorilor judecătoreşti.

Biroul central pentru expertize tehnice judiciare funcționează în cadrul Serviciului profesii juridice conexe și îndeplineşte următoarele atribuţii privind experţii tehnici judiciari:

a) coordonează, îndrumă şi controlează, din punct de vedere administrativ, activitatea de expertiză tehnică judiciară;

b) întocmeşte anual şi face demersurile necesare pentru publicarea pe pagina de internet a ministerului a tabelului nominal cuprinzând experţii tehnici judiciari, respectiv a listei nominale cuprinzând specialiştii, cu datele de identificare, pe specializări şi pe judeţe, respectiv pe municipiul Bucureşti, în funcţie de domiciliul acestora;

c) actualizează tabelul nominal/lista nominală cuprinzând experţii tehnici judiciari, respectiv specialiştii, efectuând operativ, în evidenţa informatizată, modificările intervenite ca urmare a dobândirii calităţii de expert tehnic judiciar/specialist sau a radierii unor experţi tehnici judiciari/specialişti;

d) actualizează tabelul nominal/lista nominală cuprinzând experţii tehnici judiciari, respectiv specialiştii, efectuând operativ, în evidenţa informatizată, modificările intervenite ca urmare a suspendării calităţii de expert tehnic judiciar/specialist sau a încetării suspendării;

e) actualizează tabelul nominal/lista nominală cuprinzând experţii tehnici judiciari, respectiv specialiştii, efectuând operativ, în evidenţa informatizată, modificările intervenite ca urmare a schimbării datelor de identificare şi de contact sau a altor date privind experţii tehnici judiciari/specialiştii;

f) comunică operativ birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice şi contabile modificările privind evidenţa experţilor tehnici judiciari şi a specialiştilor care pot efectua expertize tehnice judiciare şi contabile;

g) aplică sancţiuni disciplinare experţilor tehnici judiciari care au săvârşit abateri disciplinare în exercitarea profesiei;

h) organizează examenul pentru dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar;

i) organizează interviul pentru dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar;

j) organizează testarea pentru dobândirea calităţii de specialist;

k) întocmeşte şi eliberează autorizaţia de expert tehnic judiciar, care cuprinde cel puţin numele şi prenumele expertului şi specializarea acestuia;

l) face propuneri motivate, în colaborare cu Direcţia elaborare acte normative, de modificare a legislaţiei incidente în domeniu;

m) colaborează cu Direcţia tehnologia informaţiei în vederea creării unor programe informatice care să permită exploatarea în cele mai bune condiţii a bazei de date privind evidenţa experţilor tehnici judiciari/specialiştilor;

n) analizează petiţiile, memoriile şi sesizările privind activitatea experţilor tehnici judiciari şi a specialiştilor.

Serviciul profesii juridice conexe îndeplineşte următoarele atribuţii privind notarii publici:

a) efectuează, în condiţiile legii, lucrările necesare în vederea numirii în funcţia de notar public şi încetarea calităţii de notar public;

b) efectuează, în condiţiile legii, lucrările necesare în vederea suspendării şi încetării suspendării din funcţia de notar public;

c) efectuează, în condiţiile legii, lucrările necesare în vederea asocierii şi încetării asocierii notarilor publici sau a schimbării sediului profesional al notarului public;

d) efectuează, în condiţiile legii, lucrările necesare în vederea modificării ordinelor de numire în funcţia de notar public ca urmare a schimbării numelui notarului public;

e) efectuează, în condiţiile legii, lucrările necesare în vederea rectificării erorilor materiale din ordinele ministrului justiţiei;

f) efectuează, în condiţiile legii, lucrările necesare în vederea prelungirii termenului de înregistrare a biroului notarial;

g) analizează propunerile înaintate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici privind actualizarea numărului de notari publici pe localităţi şi întocmeşte lucrările necesare, pe care le prezintă ministrului justiţiei pentru a fi aprobate prin ordin;

h) analizează propunerile de actualizare a onorariilor notarilor publici, înaintate de Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, şi le prezintă ministrului justiţiei pentru aprobare prin ordin;

i) întocmeşte şi păstrează în evidenţă mapele profesionale ale notarilor publici;

j) întocmeşte şi actualizează permanent evidenţa informatizată a notarilor publici referitoare la numirea în funcţie, încetarea calităţii de notar public, suspendarea şi încetarea suspendării din funcţie, la asociere şi încetarea asocierii, precum şi la schimbarea sediului profesional;

k) face propuneri motivate în colaborare cu Direcţia elaborare acte normative de modificare a legislaţiei incidente în acest domeniu;

l) colaborează cu Direcţia tehnologia informaţiei în vederea creării şi actualizării unor programe informatice care să permită exploatarea în cele mai bune condiţii a bazei de date privind evidenţa notarilor publici;

m) participă la organizarea şi desfăşurarea examenului de notar public pentru notarii stagiari, precum şi a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de notar public, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;

n) ia, în condiţiile legii, orice alte măsuri necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii notarilor publici;

o) analizează petiţiile, memoriile şi sesizările privind activitatea notarilor publici.

Serviciul profesii juridice conexe îndeplineşte următoarele atribuţii privind interpreţii şi traducătorii autorizaţi:

a) verifică cererile de autorizare ca traducător şi interpret şi actele doveditoare depuse de solicitanţi, ia măsuri pentru completarea acestora şi întocmeşte listele de interpreţi şi traducători autorizaţi, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;

b) întocmeşte proiectele de ordin privind autorizarea traducătorilor şi interpreţilor şi referatele corespunzătoare, pe care le supune ministrului justiţiei spre aprobare prin ordin;

c) ia act de cererile de încetare a autorizării şi verifică sesizările privind încetarea autorizării ca traducător şi interpret. Întocmeşte proiecte de ordin privind încetarea autorizării ca traducător şi interpret şi referatele corespunzătoare, pe care le supune ministrului justiţiei spre aprobare;

d) eliberează autorizaţiile de traducător şi interpret solicitanţilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru autorizare şi comunică răspunsuri motivate celor care nu îndeplinesc condiţiile pentru autorizare;

e) întocmeşte şi actualizează permanent evidenţa informatizată a traducătorilor şi interpreţilor autorizaţi;

f) colaborează cu Direcţia tehnologia informaţiei în vederea creării unor programe informatice care să permită exploatarea în cele mai bune condiţii a bazei de date privind evidenţa traducătorilor şi interpreţilor autorizaţi;

g) analizează petiţiile, memoriile şi sesizările privind activitatea traducătorilor şi interpreţilor autorizaţi;

h) comunică instituţiilor prevăzute de lege listele cu persoanele autorizate ca traducător şi interpret;

i) informează persoanele interesate cu privire la actele care sunt necesare autorizării sau, după caz, cu privire la completarea acestora, în vederea obţinerii autorizaţiei de traducător şi interpret;

j) face propuneri motivate în colaborare cu Direcţia elaborare acte normative de modificare a legislaţiei incidente în acest domeniu;

k) recunoaşte certificatele sau alte documente similare care atestă calitatea de interpret şi traducător autorizat în specialitatea ştiinţe juridice emise/eliberate de autorităţile competente din statul membru al UE sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene de origine sau de provenienţă;

l) atestă titlul oficial de calificare român de traducător şi interpret autorizat al cetăţenilor români sau cetăţenilor unui alt stat membru UE sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene, în vederea practicării acestor profesii în celelalte state membre ale UE sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene;

m) ţine evidenţa traducătorilor şi interpreţilor autorizaţi în ştiinţe juridice de autorităţile competente din statele membre ale UE sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene stabiliţi în România sau care exercită temporar această profesie pe teritoriul României.

Serviciul profesii juridice conexe îndeplineşte următoarele atribuţii privind recunoaşterea şi atestarea calificării profesionale de consilier juridic:

a) efectuează lucrările necesare pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de verificare a cunoştinţelor profesionale ale cetăţenilor statelor membre ale UE sau aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea recunoaşterii calificării profesionale de consilier juridic pentru admiterea şi practicarea acestei profesii în România;

b) participă în comisiile constituite în vederea recunoaşterii calificării profesionale de consilier juridic pentru admiterea şi practicarea acestei profesii în România de către cetăţenii statelor membre ale UE sau aparţinând Spaţiului Economic European;

c) efectuează, în condiţiile legii, lucrările necesare, respectiv proiectele de ordin cu referatele corespunzătoare, în vederea recunoaşterii calificării profesionale de consilier juridic a cetăţenilor statelor membre ale UE sau aparţinând Spaţiului Economic European care au susţinut examenul de verificare a cunoştinţelor profesionale sau care efectuează stagiul în domeniul dreptului românesc în scopul admiterii şi practicării profesiei în România;

d) atestă titlul oficial de calificare român de consilier juridic şi experienţa în profesie dobândită în România de către cetăţenii români sau cetăţenii unui alt stat membru al UE ori aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicării acesteia în celelalte state membre ale UE sau aparţinând Spaţiului Economic European.