Unitatea de management public este compartimentul de specialitate care acordă asistenţă în domeniul managementului organizaţional şi asigură coordonarea activităţii în domeniul planificării strategice.

Unitatea de management public îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) coordonează, la propunerea conducerii ministerului, ansamblul proceselor şi componentelor administrative necesare documentării, implementării şi menţinerii unor sisteme de management în cadrul ministerului;

b) coordonează elaborarea şi actualizarea documentelor sistemului de management al calităţii;

c) face propuneri de îmbunătăţire a documentelor sistemului de management al calităţii;

d) iniţiază şi monitorizează, la propunerea conducerii ministerului, acţiunile corective şi preventive, precum şi analize anuale pentru dezvoltarea/îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii;

e) elaborează documente de monitorizare privind sistemul de management al calităţii;

f) reprezintă ministerul în relaţii externe în probleme privind sistemul de management al calităţii, în baza mandatului/dispoziţiei conducerii ministerului;

g) gestionează aspectele organizaţionale privind elaborarea planului strategic de management pe termen mediu al ministerului;

h) acordă asistenţă tehnică compartimentelor din cadrul ministerului în vederea elaborării şi implementării planului strategic de management pe termen mediu al ministerului;

i) asigură expertiza necesară cu privire la utilizarea diferitelor instrumente şi metode necesare elaborării, implementării şi monitorizării rezultatelor planului strategic de management pe termen mediu al ministerului;

j) asigură expertiza necesară compartimentelor din cadrul ministerului pentru elaborarea, implementarea şi monitorizarea strategiilor şi planurilor de acţiune în domeniile de competenţa ministerului;

k) elaborează rapoarte de monitorizare periodice, la solicitarea conducerii ministerului, cu privire la stadiul îndeplinirii obiectivelor şi activităţilor prevăzute în strategiile şi planurile de acţiune, în domeniile de competenţa ministerului;

l) formulează propuneri cu privire la funcţionarea eficace şi eficientă a compartimentelor din cadrul ministerului şi la îmbunătăţirea practicilor manageriale, la solicitarea conducerii ministerului şi cu consultarea compartimentelor respective;

m) coordonează elaborarea rapoartelor privind gradul de îndeplinire a obiectivelor prevăzute în Programul de guvernare, solicitate de Secretariatul General al Guvernului;

n) formulează puncte de vedere, la solicitarea conducerii ministerului, cu privire la lucrările de competenţa ministerului;

o) formulează, la solicitarea altor compartimente din minister şi a unităţilor subordonate acestuia, propuneri şi observaţii la proiectele de regulamente întocmite de acestea în domeniul de activitate;

p) asigură consultanţă compartimentelor de specialitate din cadrul ministerului în ceea ce priveşte elaborarea propunerilor de politici publice;

q) elaborează rapoarte de monitorizare şi evaluare cu privire la politicile publice iniţiate şi implementate la nivelul ministerului, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului sau a conducerii ministerului, în colaborare cu compartimentele de specialitate din minister;

r) elaborează, în colaborare cu Direcţia financiar-contabilă, documentul "Sinteză a politicilor publice finanţate din proiectul de buget de stat" pentru anul bugetar următor;

s) soluţionează cererile, sesizările şi memoriile care îi sunt repartizate pentru soluţionare, în domeniul său de activitate;

t) elaborează raportul anual de activitate, cu acordul conducerii ministerului, în baza informaţiilor transmise de compartimentele din cadrul ministerului;

u) întocmeşte raportul anual privind transparenţa decizională, prevăzut la art. 12 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare, după consultarea celorlalte compartimente din minister.