- Ministerul Justitiei - http://www.just.ro -

Unitatea de management public

Unitatea de management public este compartimentul de specialitate care acordă asistenţă în domeniul managementului organizaţional şi asigură coordonarea activităţii în domeniul planificării strategice.

Unitatea de management public îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) coordonează, la propunerea conducerii ministerului, ansamblul proceselor şi componentelor administrative necesare documentării, implementării şi menţinerii unor sisteme de management în cadrul ministerului;

b) coordonează elaborarea şi actualizarea documentelor sistemului de management al calităţii;

c) face propuneri de îmbunătăţire a documentelor sistemului de management al calităţii;

d) iniţiază şi monitorizează, la propunerea conducerii ministerului, acţiunile corective şi preventive, precum şi analize anuale pentru dezvoltarea/îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii;

e) elaborează documente de monitorizare privind sistemul de management al calităţii;

f) reprezintă ministerul în relaţii externe în probleme privind sistemul de management al calităţii, în baza mandatului/dispoziţiei conducerii ministerului;

g) gestionează aspectele organizaţionale privind elaborarea planului strategic de management pe termen mediu al ministerului;

h) acordă asistenţă tehnică compartimentelor din cadrul ministerului în vederea elaborării şi implementării planului strategic de management pe termen mediu al ministerului;

i) asigură expertiza necesară cu privire la utilizarea diferitelor instrumente şi metode necesare elaborării, implementării şi monitorizării rezultatelor planului strategic de management pe termen mediu al ministerului;

j) asigură expertiza necesară compartimentelor din cadrul ministerului pentru elaborarea, implementarea şi monitorizarea strategiilor şi planurilor de acţiune în domeniile de competenţa ministerului;

k) elaborează rapoarte de monitorizare periodice, la solicitarea conducerii ministerului, cu privire la stadiul îndeplinirii obiectivelor şi activităţilor prevăzute în strategiile şi planurile de acţiune, în domeniile de competenţa ministerului;

l) formulează propuneri cu privire la funcţionarea eficace şi eficientă a compartimentelor din cadrul ministerului şi la îmbunătăţirea practicilor manageriale, la solicitarea conducerii ministerului şi cu consultarea compartimentelor respective;

m) coordonează elaborarea rapoartelor privind gradul de îndeplinire a obiectivelor prevăzute în Programul de guvernare, solicitate de Secretariatul General al Guvernului;

n) formulează puncte de vedere, la solicitarea conducerii ministerului, cu privire la lucrările de competenţa ministerului;

o) formulează, la solicitarea altor compartimente din minister şi a unităţilor subordonate acestuia, propuneri şi observaţii la proiectele de regulamente întocmite de acestea în domeniul de activitate;

p) asigură consultanţă compartimentelor de specialitate din cadrul ministerului în ceea ce priveşte elaborarea propunerilor de politici publice;

q) elaborează rapoarte de monitorizare şi evaluare cu privire la politicile publice iniţiate şi implementate la nivelul ministerului, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului sau a conducerii ministerului, în colaborare cu compartimentele de specialitate din minister;

r) elaborează, în colaborare cu Direcţia financiar-contabilă, documentul "Sinteză a politicilor publice finanţate din proiectul de buget de stat" pentru anul bugetar următor;

s) soluţionează cererile, sesizările şi memoriile care îi sunt repartizate pentru soluţionare, în domeniul său de activitate;

t) elaborează raportul anual de activitate, cu acordul conducerii ministerului, în baza informaţiilor transmise de compartimentele din cadrul ministerului;

u) întocmeşte raportul anual privind transparenţa decizională, prevăzut la art. 12 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare, după consultarea celorlalte compartimente din minister.