Print

IX. A. Menţiuni prealabile

Profesia de interpret şi traducător autorizat constituie activitate profesională reglementată în sensul Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi al Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.

Ministerul Justiţiei este autoritatea competentă în recunoaşterea calificării profesionale de interpret şi traducător obţinută în statele membre ale UE, ale SEE sau ale CH.

Persoanele cărora le este recunoscută calificarea profesională sunt luate în evidenţă de către Ministerul Justiţiei şi, dacă este cazul, de tribunalul în circumscripţia căruia sunt stabiliţi.

Depunere cerere

Solicitantul va depune cererea, însoţită de documentele doveditoare ale motivului de suspendare prin oricare dintre următoarele modalităţi:

 • prin intermediul poştei electronice, pe adresa de e-mail interpret-traducator-autorizat@just.ro;
 • prin intermediul poştei/curierului (nu este necesară indicarea unei persoane de contact);
 • personal/prin persoană delegată (nu este necesară prezentarea unei procuri) - la registratura Ministerului Justiţiei.

Program depunere acte la registratură

IX. B. Acte necesare

 1. Cerere (VEZI MODEL CERERE RECUNOAŞTERE CALIFICARE PROFESIONALĂ)
 • original (în cazul transmiterii prin intermediul serviciilor poştale sau al depunerii la registratura instituţiei)
 • document scanat, datat şi semnat în prealabil (în cazul transmiterii cererii prin mijloace electronice)

N.B. În cerere solicitantul va declara pe proprie răspundere dacă va desfăşura activitatea în regim de stabilire în România sau în regim de prestare transfrontalieră ocazională şi temporară. În cazul prestării transfrontaliere se va menţiona perioada de timp (durată, frecvenţă).

 1. Act de identitate
 • fotocopie (în cazul transmiterii prin intermediul serviciilor poştale sau al depunerii la registratura instituţiei)
 • document scanat (în cazul transmiterii cererii prin mijloace electronice)
 • dacă solicitantul este stabilit în România – carte de identitate/certificat de înregistrare/carte de rezidenţă permanentă;
 • dacă solicitantul NU este stabilit în România – act de identitate străin / paşaport;
 1. Document prin care s-a dobândit calitatea de interpret şi traducător pentru sistemul de justiţie din statul membru de origine sau de provenienţă
 • copie legalizată şi traducere legalizată în limba română  (în cazul transmiterii prin poştă/curier)

  Sau

 • documente scanate ale ale copiei legalizate şi traducerii legalizate în limba română (în cazul transmiterii cererii prin mijloace electronice)

  Sau

 • copie certificată pentru conformitate cu originalul (în cazul depunerii cererii la Registratura Ministerului Justiţiei; solicitaţi certificarea copiei la Registratură) şi traducere legalizată în limba română

N.B. Documentul poate  consta în: autorizaţie, certificat, ordin, decret, decizie sau alte asemenea documente echivalente, eliberate de autoritatea competentă din statul membru al UE sau aparţinând SEE sau CH, de origine ori de provenienţă, care a acordat calitatea. Documentul trebuie să fie apostilat în prealabil.

N.B. Dacă se optează pentru depunerea cererii la registratura Ministerul Justiţiei, solicitantul va prezenta funcţionarului înscrisul original, apostilat, care îi va fi restituit după certificarea copiei şi anexarea acesteia la cererea de recunoaştere, precum şi traducerea legalizată (original).

N.B. Dacă se optează pentru transmiterea cererii prin intermediul serviciilor poştale, solicitantul va anexa la cererea de autorizare copia legalizată a certificatului, precum şi traducerea legalizată a acestuia.

N.B. Dacă se optează pentru transmiterea cererii prin modalităţi electronice, solicitantul va scana şi va încărca pe e-mail sau pe PCUe copia legalizată a certificatului, precum şi traducerea legalizată a acestuia.

N.B. Traducerea legalizată se efectuează de către interpretul şi traducătorul autorizat a cărui semnătură se legalizează de notarul public sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular ale României în străinătate.

Se acceptă şi traducerile efectuate de traducători oficiali din alte state membre ale UE, ale SEE sau în Confederaţia Elveţiene, caz în care şi traducerea se apostilează, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale.

 1. Document de atestare a calificării profesionale dobândite în alt stat membru al UE sau SEE ori în Confederaţia Elveţiene)
 • original apostilat şi traducere legalizată în limba română (în cazul transmiterii prin poştă/curier sau al depunerii la Registratura Ministerului Justiţiei)

    Sau

 • documente scanate ale actului original apostilat şi traducerii legalizate în limba română (în cazul depunerii cererii prin mijloace electronice)

N.B. Documentul se eliberează de autoritatea competentă din statul membru care a conferit solicitantului calitatea de interpret şi traducător, care, în mod obligatoriu, va cuprinde menţiuni privind:

 1. dacă profesia exercitată în statul care a acordat calificarea profesională de interpret şi traducător pentru sistemul justiţiei constituie profesie reglementată în statul respectiv;
 2. actul/actele normative care reglementează profesia în statul care a emis actul de autorizare respectiv (prevăzut la pct. 3);
 3. actul oficial (nr. actului, data emiterii, denumirea actului şi emitentul acestuia) în baza căruia solicitantul a dobândit calitatea de interpret şi traducător pentru sistemul justiţiei (autorizaţie, certificat sau alt document similar);
 4. durata de valabilitate a actului prin care s-a conferit calitatea de interpret şi traducător pentru sistemul justiţiei;
 5. dacă solicitantul exercită profesia şi în prezent, dacă există sau nu motive care împiedică pe solicitant să exercite profesia (spre exemplu, existenţa unei suspendări la cerere sau aplicată ca sancţiune disciplinară sau de altă natură).

N.B. Traducerea legalizată se face de pe documentul original apostilat în prealabil sau, după caz, supralegalizat în prealabil.

Traducerea legalizată se efectuează de către interpretul şi traducătorul autorizat a cărui semnătură se legalizează de notarul public sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular ale României în străinătate.

Se acceptă şi traducerile efectuate de traducători oficiali din alte state membre ale UE, ale SEE sau în Confederaţia Elveţiene, caz în care şi traducerea se apostilează, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale.

N.B. Documentul prevăzut la pct. 4 este diferit de documentul prevăzut la pct. 3 şi se eliberează pe baza acestuia din urmă.

 1. Dovadă a cunoaşterii limbii române - numai pentru solicitantul care nu a fost autorizat ca interpret şi traducător pentru sistemul justiţiei pentru limba română (din limba română într-o limbă străină, respectiv, dintr-o limbă străină în limba română.
 • copie legalizată (în cazul transmiterii prin poştă/curier)       

  Sau

 • document scanat al copiei legalizate (în cazul depunerii cererii prin mijloace electronice)

  Sau

 • copie certificată pentru conformitate cu originalul (în cazul depunerii cererii la Registratura Ministerului Justiţiei; solicitaţi certificarea copiei la Registratură)

N.B. Poate consta într-un act de studii din care rezultă absolvirea unei forme de învăţământ în limba română sau un certificat de competenţă lingvistică.

N.B.  În cazul actelor obţinute în străinătate sau eliberate de autorităţile din străinătate, a căror traducere legalizată în limba română se efectuează în străinătate, de către un traducător autorizat de limba română, este necesară apostilarea sau, după caz, supralegalizarea traducerii legalizate a respectivelor documente. De asemenea, încheierea de legalizare a traducerii documentelor respective făcută de o autoritate străină trebuie să fie însoţită de traducerea legalizată a acesteia, efectuată în România de un interpret şi traducător autorizat pentru limba în care s-a efectuat încheierea.

N.B. Prezentaţi la Registratura ministerului originalul şi solicitaţi certificarea copiei pentru conformitatea cu acesta. Originalul se restituie după efectuarea copiei. 

 1. Fişă de aptitudine eliberată de medicul specializat în medicina muncii / actul medical eliberat în străinătate din care rezultă că solicitantul este apt din punct de vedere medical pentru defăşurarea activităţii de interpretare şi traducere

Dacă actul este eliberat în România:

 • original (în cazul depunerii cererii la Registratura Ministerului Justiţiei sau al transmiterii prin poştă/curier)

            Sau

 • document scanat (în cazul depunerii cererii prin mijloace electronice)

Dacă actul este eliberat în în alt stat membru al UE, SEE sau  în CH:

 • original însoţit de traducere legalizată (în cazul depunerii cererii la Registratura Ministerului Justiţiei sau al transmiterii prin poştă/curier)

Sau

 • document scanat al originalului şi al traducerii legalizate (în cazul depunerii cererii prin mijloace electronice)

N.B. Fişa medicală (nu adeverinţă medicală) trebuie să ateste, în mod expres, că solicitantul este apt din punct de vedere medical pentru „activitatea de interpretare şi traducere”.

N.B. Traducerea legalizată se efectuează de către interpretul şi traducătorul autorizat a cărui semnătură se legalizează de notarul public sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular ale României în străinătate.

Se acceptă şi traducerile efectuate de traducători oficiali din alte state membre ale UE, ale SEE sau în Confederaţia Elveţiene, caz în care şi traducerea se apostilează, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale.

 1. Chitanţă din care rezultă plata taxei judiciare de timbru100 lei (RON)
 • original (în cazul depunerii cererii la Registratura Ministerului Justiţiei sau al transmiterii prin poştă/curier)

Sau

 • document scanat (în cazul depunerii cererii prin mijloace electronice)

N.B. Se plăteşte în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale din România în care solicitantul îşi are domiciliul / reşedinţa (primărie). Dacă solicitantul nu are nici domiciliul şi nici reşedinţa în România, taxa se plăteşte în contul Primăriei Sectorului 5, Bucureşti.

Plata se poate face în numerar / prin virament / în sistem online (inclusiv pe www.ghiseul.ro), la Primărie, unităţi bancare, CEC, Trezoreria Statului sau la Poşta Română, însă, numai în contul bugetului local al primăriei menţionate mai sus.

Chitanţa trebuie să poarte, în mod expres, menţiunea „taxă judiciară de timbru recunoaştere calificarea interpret şi traducător …”.

N.B. TAXA JUDICIARĂ DE TIMBRU NU SE RESTITUIE dacă, în urma verificării cererii şi actelor doveditoare anexate, nu sunt îndeplinite condiţiile de recunoaştere a calificării profesionale.

 1. Document din care rezultă că solicitantul nu are antecedente penale (certificat de cazier judiciar sau alte asemenea documente echivalente)

Se solicită de Ministerul Justiţiei în baza consimţământului exprimat de solicitant prin cererea de la pct. 1. Vă adresăm rugămintea de a semna (şi) prima pagină a cererii.

IX. C Termen de soluţionare

 • 30 zile de la data depunerii tuturor documentelor prevăzute la pct. IX.B.

IX.D. Comunicare a rezultatului de către Ministerul Justiţiei (act de recunoaştere/refuz recunoaştere calificare/adresă solicitare acte în completare)

 • scrisoare recomandată fără confirmare de primire, expediată la adresa indicată de solicitant în cerere(domiciliu, reşedinţă sau altă adresă)