Print

act-iac-icon

 

Interpreți și traducători autorizați

atentie

-   Legislaţie:

Consilieri juridici

Procedura Atestării Titlului Oficial de Calificare în Profesia de Consilier Juridic

PROCEDURA ATESTĂRII TITLULUI OFICIAL DE CALIFICARE ÎN PROFESIA DE CONSILIER JURIDIC, obţinut în România, şi a experienţei în profesie dobândite în România (în vederea accesului şi exercitării profesiei în alt stat membru al Uniunii Europene (UE), sau aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) ori Confederaţiei Elveţiene (CH)

Procedură aplicabilă cetăţenilor români ori ai unui alt stat membru al Uniunii Europene (UE), sau aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) ori Confederaţiei Elveţiene (CH) care au dobândit titlul oficial de calificare în această profesie în România şi doresc că acceadă sau să exercite profesia de consilier juridic sau altă profesie similară celei de consilier juridic într-un alt stat membru al UE, SEE ori CH

În acest scop, se va adresa o cerere Ministerului Justiţiei, prin care se va solicita eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte că au dobândit calificarea profesională de consilier juridic şi au au exercitat această profesie în România în decursul unei perioade de timp.

N.B. Adeverinţa eliberată de Ministerul Justiţiei nu se foloseşte pentru a face dovada vechimii în funcţia / profesia de consilier juridic pe teritoriul României.

I.A. Acte necesare:

 1. cerere (VEZI MODEL CERERE);

¨ original

N.B. Actul de identitate poate fi transmis şi pe adresa de e-mail consilier-juridic@just.ro.

 1. act de identitate din care rezultă cetăţenia română sau cetăţenia unuia dintre statele membre ale UE sau aparţinând SEE ori Confederaţiei Elveţiene

¨ fotocopie

 1. diplomă de licenţă în domeniul drept, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată în România

¨ copie legalizată (dacă dosarul se trimite prin poştă)        

¨ copie certificată pentru conformitate cu originalul (Prezentaţi originalul şi solicitaţi certificarea copiei la Registratura ministerului. Originalul se restituie după efectuarea copiei.)

    4. carte de muncă sau adeverinţă eliberată de angajator conform Anexei 1 la Regulament vezi ANEXA 1 la Regulament.doc)

¨ copie legalizată, respectiv, original (dacă dosarul se trimite prin poştă)        

¨ copie certificată pentru conformitate cu originalul, respectiv, original (Prezentaţi la Registratura ministerului originalul şi solicitaţi certificarea copiei pentru conformitatea cu acesta. Originalul se restituie după efectuarea copiei)

N.B. Adeverinţa se depune în toate cazurile în original şi va avea întocmai conţinutul stabilit prin Anexa 1 la Regulamentul privind atestarea titlului oficial de calificare în profesia de consilier juridic, obţinut în România, şi a experienţei în profesie dobândite în România de către cetăţenii români sau cetăţenii unui alt stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicării acesteia în celelalte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 606/C/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

N.B. Responsabilitatea pentru autenticitatea şi legalitatea datelor înscrise în cartea de muncă sau în adeverinţă aparţine angajatorului.

 1. chitanţă din care rezultă plata „taxei judiciare de timbru atestare calificare consilier juridic100 lei (RON)

¨ original

N.B. Se plăteşte în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în care solicitantul îşi are domiciliul / reşedinţa (primărie). Dacă solicitantul nu are nici domiciliul şi nici reşedinţa în România, taxa se plăteşte în contul Primăriei Sectorului 5, Bucureşti.

Plata se poate face în numerar / prin virament / în sistem on-line (inclusiv pe www.ghiseul.ro), la Primărie, unităţi bancare, CEC, Trezoreria Statului sau la Poşta Română, însă, numai în contul bugetului local al primăriei menţionate mai sus.

Chitanţa trebuie să poarte, în mod expres, menţiunea taxă judiciară de timbru atestare calificare consilier juridic”.

I.B. Depunere acte - Ministerul Justiţiei, mun. Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5.

 • personal / prin intermediul serviciilor poştale / de curierat (nu este necesară indicarea unei persoane de contact)

Program depunere acte: Luni - Vineri, intervalul orar: 9,30 - 12,00; 13,00 – 16,00.         

 1. C. Termen de soluţionare
 • 30 zile de la data depunerii tuturor documentelor prevăzute la pct. I.A. Termenul poate fi prelungit o singură dată, cu maximum 15 zile. 

I.D. Comunicare a rezultatului de către Ministerul Justiţiei (adeverinţă / refuz atestare calificare,      solicitare acte în completare)

 • e-mail la adresa de poștă electronică indicată de către solicitant (în cazul adreselor de completare sau de respingere a cererii)
 • scrisoare recomandată fără confirmare de primire, expediată la adresa indicată de solicitant în cerere(domiciliu, reşedinţă sau altă adresă)

Procedura de recunoaştere a calificării profesionale de consilier juridic în urma efectuării unui stagiu de 3 ani în domeniul dreptului românesc

Procedura recunoaşterii calificării profesionale de consilier juridic a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene, în urma efectuării unui stagiu în domeniul dreptului românesc, în vederea admiterii şi practicării acesteia în România

Procedura este destinată recunoaşterii calificării profesionale de consilier juridic a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic ori Confederaţiei Elveţiene, în vederea admiterii şi practicării acesteia în România.  

II.A. Etape:

Procedura de recunoaştere a calificării profesionale de consilier juridic în urma efectuării unui stagiu în domeniul dreptului românesc presupune parcurgerea următoarelor etape:

 1. Etapa de evaluare:
 • verificarea îndeplinirii condiţiilor de recunoaştere a calificării profesionale – 10 zile de la data depunerii cererii;
 • contestarea rezultatelor verificării condiţiilor de recunoaştere - 48 ore de la afişarea rezultatelor;
 • soluţionarea contestaţiilor – 3 zile de expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
 1. Efectuarea stagiului de 3 ani în domeniul dreptului românesc de către solicitant şi depunerea la Ministerul Justiţiei a dovezii îndeplinirii efective a acestuia;
 2. Emiterea ordinului ministrului justiţiei privind acordarea dreptului de a exercita profesia de consilier juridic – se comunică în termen de 15 zile de la emitere.

II.B. Acte necesare:

 1. cerere-tip (VEZI MODEL CERERE)

¨ original

NB: Solicitantul va indica opţiunea efectuarea unui stagiu de 3 ani în domeniul dreptului românesc

 1. fotografie tip paşaport;
 2. curriculum vitae

¨ original

N.B. Solicitantul va semna CV-ul.

 1. paşaport/certificat de înregistrare/carte de rezidenţă permanentă

¨ fotocopie

N.B. Acest act poate fi transmis şi pe adresa de e-mail consilier-juridic@just.ro.

 1. documente eliberate de autorităţile competente din statul al cărui cetăţean este solicitantul, prin care acesta face dovada că nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de legea străină

¨ copie certificată pentru conformitate cu originalul şi traducerea legalizată a documentului, în prealabil apostilat

¨  copie legalizată şi traducerea legalizată a documentului, în prealabil apostilat

N.B. în vederea certificării copiei cu originalul, se va prezenta funcţionarului înscrisul original, care  va fi restituit după efectuarea copiei şi anexarea acesteia la dosar.

N.B. Traducerea legalizată se efectuează de către interpretul şi traducătorul autorizat a cărui semnătură se legalizează de notarul public sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular ale României în străinătate.

Se acceptă şi traducerile efectuate de traducători oficiali din alte state membre ale UE, ale SEE sau în Confederaţia Elveţiene, caz în care şi traducerea se apostilează, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale.

SAU

declaraţie sub jurământ ori, în statele membre în care nu există un astfel de jurământ, o declaraţie solemnă făcută în faţa unei autorităţi judiciare sau administrative competente ori, după caz, în faţa unui notar sau a unui organism profesional calificat al statului membru de origine ori de provenienţă, care eliberează un certificat ce atestă respectivul jurământ sau respectiva declaraţie solemnă

¨ copie certificată pentru conformitate cu originalul şi traducerea legalizată a documentului, în prealabil apostilat

¨  copie legalizată şi traducere legalizată a documentului, în prealabil apostilat

N.B. în vederea certificării copiei cu originalul, se va prezenta funcţionarului înscrisul original, care  va fi restituit după efectuarea copiei şi anexarea acesteia la dosar.

N.B. Traducerea legalizată se efectuează de către interpretul şi traducătorul autorizat a cărui semnătură se legalizează de notarul public sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular ale României în străinătate.

Se acceptă şi traducerile efectuate de traducători oficiali din alte state membre ale UE, ale SEE sau în Confederaţia Elveţiene, caz în care şi traducerea se apostilează, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale.

 1. document eliberat de autoritatea competentă din statul al cărui cetăţean este solicitantul, prin care se atestă că acesta este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de consilier juridic

¨  original şi traducere legalizată a documentului, în prealabil apostilat

N.B. Traducerea legalizată se efectuează de către interpretul şi traducătorul autorizat a cărui semnătură se legalizează de notarul public sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular ale României în străinătate.

Se acceptă şi traducerile efectuate de traducători oficiali din alte state membre ale UE, ale SEE sau în Confederaţia Elveţiene, caz în care şi traducerea se apostilează, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale.

 1. document eliberat de organismul profesional sau de autoritatea publică din statul de origine sau provenienţă, din care să rezulte că solicitantul are calificarea de consilier juridic în statul membru respectiv

¨ copie certificată pentru conformitate cu originalul şi traducere legalizată a documentului, în prealabil apostilat

¨  copie legalizată şi traducere legalizată a documentului, în prealabil apostilat

N.B. în vederea certificării copiei cu originalul, se va prezenta funcţionarului înscrisul original, care  va fi restituit după efectuarea copiei şi anexarea acesteia la dosar.

N.B. Traducerea legalizată se efectuează de către interpretul şi traducătorul autorizat a cărui semnătură se legalizează de notarul public sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular ale României în străinătate.

Se acceptă şi traducerile efectuate de traducători oficiali din alte state membre ale UE, ale SEE sau în Confederaţia Elveţiene, caz în care şi traducerea se apostilează, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale.

 1. diplomă emisă de o universitate, din care rezultă încheierea a unui ciclu de studii superioare de drept cu durata minimă de 3 ani

¨  copie certificată pentru conformitate cu originalul şi traducere legalizată a documentului, în prealabil apostilat

¨  copie legalizată şi traducere legalizată a documentului, în prealabil apostilat

N.B. în vederea certificării copiei cu originalul, se va prezenta funcţionarului înscrisul original, care  va fi restituit după efectuarea copiei şi anexarea acesteia la dosar.

N.B. Traducerea legalizată se efectuează de către interpretul şi traducătorul autorizat a cărui semnătură se legalizează de notarul public sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular ale României în străinătate.

Se acceptă şi traducerile efectuate de traducători oficiali din alte state membre ale UE, ale SEE sau în Confederaţia Elveţiene, caz în care şi traducerea se apostilează, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale.

 1. dovada recunoaşterii în România a diplomei din care rezultă încheierea de către titular a unui ciclu de studii superioare de drept cu durata minimă de 3 ani - copie certificată pentru conformitate cu originalul de către funcționarul competent să primească cererea / copie legalizată.

¨ copie certificată pentru conformitate cu originalul şi traducere legalizată a documentului, în prealabil apostilat

¨  copie legalizată şi traducere legalizată a documentului, în prealabil apostilat

N.B. în vederea certificării copiei cu originalul, se va prezenta funcţionarului înscrisul original, care  va fi restituit după efectuarea copiei şi anexarea acesteia la dosar.

 1. dovada existenţei unei oferte, cereri, declaraţii de intenţie etc. privind desfăşurarea activităţii de consilier juridic în România, în condiţiile Legii nr. 514/2003, cu completările ulterioare

¨ original

 1. acordul scris al consilierului juridic îndrumător pe perioada stagiului, cât şi al angajatorului sau al autorităţii la care acesta funcţionează

¨ original

 1. Dacă este cazul, documentul prin a fost recunoscută calificarea profesională de consilier juridic într-un stat membru, pentru studiile efectuate într-un stat terţ

¨  copie certificată pentru conformitate cu originalul şi traducere legalizată a documentului, în prealabil apostilat

¨  copie legalizată şi traducere legalizată a documentului, în prealabil apostilat

N.B. în vederea certificării copiei cu originalul, se va prezenta funcţionarului înscrisul original, care  va fi restituit după efectuarea copiei şi anexarea acesteia la dosar.

N.B. Traducerea legalizată se efectuează de către interpretul şi traducătorul autorizat a cărui semnătură se legalizează de notarul public sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular ale României în străinătate.

Se acceptă şi traducerile efectuate de traducători oficiali din alte state membre ale UE, ale SEE sau în Confederaţia Elveţiene, caz în care şi traducerea se apostilează, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale.

 1. Dacă este cazul, documentul din care rezultă că experienţa profesională de consilier juridic de 3 ani în statul membru unde s-a obţinut recunoaşterea calificării profesionale

¨ copie certificată pentru conformitate cu originalul şi traducere legalizată a documentului, în prealabil apostilat

¨  copie legalizată şi traducere legalizată a documentului, în prealabil apostilat

N.B. în vederea certificării copiei cu originalul, se va prezenta funcţionarului înscrisul original, care  va fi restituit după efectuarea copiei şi anexarea acesteia la dosar.

N.B. Traducerea legalizată se efectuează de către interpretul şi traducătorul autorizat a cărui semnătură se legalizează de notarul public sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular ale României în străinătate.

Se acceptă şi traducerile efectuate de traducători oficiali din alte state membre ale UE, ale SEE sau în Confederaţia Elveţiene, caz în care şi traducerea se apostilează, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale. 

 II.C. Depunere acte - Ministerul Justiţiei, mun. Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5.

 • personal / prin intermediul serviciilor poştale / de curierat (nu este necesară indicarea unei persoane de contact)

Program depunere acte: Luni - Vineri, intervalul orar: 9,30 - 12,00; 13,00 – 16,00.

 1. D. Termen de soluţionare
 • 30 zile de la data depunerii tuturor documentelor prevăzute la pct. II.B. Termenul poate fi prelungit o singură dată, cu maximum 15 zile. 

II.E. Comunicare a rezultatului de către Ministerul Justiţiei (adeverinţă)

 • scrisoare recomandată fără confirmare de primire, expediată la adresa de contact din România solicitantului

Procedura de recunoaştere a calificării profesionale de consilier juridic pe bază de examen

Procedura recunoaşterii, pe bază de examena calificării profesionale de consilier juridic dobândite în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene, în vederea admiterii şi practicării acesteia în România 

Procedura este destinată recunoaşterii calificării profesionale de consilier juridic a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene (UE) sau aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) ori Confederaţiei Elveţiene (CH), care au dobândit titlul oficial de calificare sau experienţa în în această profesie în alt stat membru UE sau aparţinând SEE ori CH,  vederea admiterii şi practicării acesteia în România.  

III.A. Etape:

Procedura de recunoaştere a calificării profesionale de consilier juridic, pe bază de examen, presupune parcurgerea următoarelor etape:

 1. Etapa de evaluare:
 • verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la examen – 10 zile de la data depunerii cererii;
 • contestarea rezultatelor verificării condiţiilor de înscriere la examen - 48 ore de la afişarea rezultatelor;
 • soluţionarea contestaţiilor – 3 zile de expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
 1. Susţinerea examenului în domeniul dreptului românesc;
 2. Emiterea ordinului ministrului justiţiei privind acordarea dreptului de a exercita profesia de consilier juridic – se comunică în termen de 15 zile de la emitere.

III.B. Acte necesare:

 1. cerere-tip (VEZI MODEL CERERE)

¨ original

NB: Solicitantul va indica opţiunea pentru susţinerea examenului în domeniul dreptului românesc.

 1. fotografie tip paşaport
 2. curriculum vitae

 ¨ original

N.B. Solicitantul va semna CV-ul.

 1. paşaport/certificat de înregistrare/carte de rezidenţă permanentă

¨ fotocopie

N.B. Acest act poate fi transmis şi pe adresa de e-mail consilier-juridic@just.ro.

 1. documente eliberate de autorităţile competente din statul al cărui cetăţean este solicitantul, prin care acesta face dovada că nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de legea străină

¨  copie certificată pentru conformitate cu originalul şi traducerea legalizată a documentului, în prealabil apostilat

¨  copie legalizată şi traducerea legalizată a documentului, în prealabil apostilat

N.B. în vederea certificării copiei cu originalul, se va prezenta funcţionarului înscrisul original, care  va fi restituit după efectuarea copiei şi anexarea acesteia la dosar.

N.B. Traducerea legalizată se efectuează de către interpretul şi traducătorul autorizat a cărui semnătură se legalizează de notarul public sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular ale României în străinătate.

Se acceptă şi traducerile efectuate de traducători oficiali din alte state membre ale UE, ale SEE sau în Confederaţia Elveţiene, caz în care şi traducerea se apostilează, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale.

SAU

declaraţie sub jurământ ori, în statele membre în care nu există un astfel de jurământ, o declaraţie solemnă făcută în faţa unei autorităţi judiciare sau administrative competente ori, după caz, în faţa unui notar sau a unui organism profesional calificat al statului membru de origine ori de provenienţă, care eliberează un certificat ce atestă respectivul jurământ sau respectiva declaraţie solemnă

¨  copie certificată pentru conformitate cu originalul şi traducere legalizată a documentului, în prealabil apostilat

¨  copie legalizată şi traducere legalizată a documentului, în prealabil apostilat

N.B. în vederea certificării copiei cu originalul, se va prezenta funcţionarului înscrisul original, care  va fi restituit după efectuarea copiei şi anexarea acesteia la dosar.

N.B. Traducerea legalizată se efectuează de către interpretul şi traducătorul autorizat a cărui semnătură se legalizează de notarul public sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular ale României în străinătate.

Se acceptă şi traducerile efectuate de traducători oficiali din alte state membre ale UE, ale SEE sau în Confederaţia Elveţiene, caz în care şi traducerea se apostilează, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale.

 1. document eliberat de autoritatea competentă din statul al cărui cetăţean este solicitantul, prin care se atestă că acesta este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de consilier juridic

¨  original şi traducere legalizată a documentului, în prealabil apostilat

N.B. Traducerea legalizată se efectuează de către interpretul şi traducătorul autorizat a cărui semnătură se legalizează de notarul public sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular ale României în străinătate.

Se acceptă şi traducerile efectuate de traducători oficiali din alte state membre ale UE, ale SEE sau în Confederaţia Elveţiene, caz în care şi traducerea se apostilează, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale.

 1. document eliberat de organismul profesional sau de autoritatea publică din statul de origine sau provenienţă, din care rezultă că solicitantul are calificarea de consilier juridic în statul membru respectiv

¨  copie certificată pentru conformitate cu originalul şi traducere legalizată a documentului, în prealabil apostilat

¨  copie legalizată şi traducere legalizată a documentului, în prealabil apostilat

N.B. în vederea certificării copiei cu originalul, se va prezenta funcţionarului înscrisul original, care  va fi restituit după efectuarea copiei şi anexarea acesteia la dosar.

N.B. Traducerea legalizată se efectuează de către interpretul şi traducătorul autorizat a cărui semnătură se legalizează de notarul public sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular ale României în străinătate.

Se acceptă şi traducerile efectuate de traducători oficiali din alte state membre ale UE, ale SEE sau în Confederaţia Elveţiene, caz în care şi traducerea se apostilează, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale.

 1. diplomă emisă de o universitate, din care rezultă încheierea unui ciclu de studii superioare de drept cu durata minimă de 3 ani

¨  copie certificată pentru conformitate cu originalul şi traducere legalizată a documentului, în prealabil apostilat

¨  copie legalizată şi traducere legalizată a documentului, în prealabil apostilat

N.B. în vederea certificării copiei cu originalul, se va prezenta funcţionarului înscrisul original, care  va fi restituit după efectuarea copiei şi anexarea acesteia la dosar.

N.B. Traducerea legalizată se efectuează de către interpretul şi traducătorul autorizat a cărui semnătură se legalizează de notarul public sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular ale României în străinătate.

Se acceptă şi traducerile efectuate de traducători oficiali din alte state membre ale UE, ale SEE sau în Confederaţia Elveţiene, caz în care şi traducerea se apostilează, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale.

 1. dovada recunoaşterii în România a diplomei din care rezultă încheierea de către titular a unui ciclu de studii superioare de drept cu durata minimă de 3 ani

¨  copie certificată pentru conformitate cu originalul

¨  copie legalizată

N.B. În vederea recunoaşterii diplomei, vă rugăm să vă adresaţi Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale. Pentru informaţii suplimentare, accesaţi https://www.cnred.edu.ro/ro/studii-universitare.

În vederea certificării copiei cu originalul, se va prezenta funcţionarului înscrisul original, care  va fi restituit după efectuarea copiei şi anexarea acesteia la dosar.

 1. dovada existenţei unei oferte, cereri, declaraţii de intenţie etc. privind desfăşurarea activităţii de consilier juridic în România, în condiţiile Legii nr. 514/2003, cu completările ulterioare

¨ original

 1. dovada achitării taxei pentru soluţionarea cererii de recunoaştere a calificării profesionale de consilier juridic – original.

N.B. Cuantumul taxei de înscriere la examen se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei.

N.B. Taxa se plăteşte la Trezoreria operativă a Municipiului Bucureşti, Cont bancar (IBAN): RO86 TREZ 7002 0E33 0500 XXXX, Beneficiar: Ministerul Justiţiei

 1. (numai pentru studiile efectuate într-un stat terţ), documentul prin a fost recunoscută calificarea profesională de consilier juridic într-un stat membru

¨ copie certificată pentru conformitate cu originalul şi traducere legalizată a documentului, în prealabil apostilat

¨  copie legalizată şi traducere legalizată a documentului, în prealabil apostilat

N.B. în vederea certificării copiei cu originalul, se va prezenta funcţionarului înscrisul original, care  va fi restituit după efectuarea copiei şi anexarea acesteia la dosar.

N.B. Traducerea legalizată se efectuează de către interpretul şi traducătorul autorizat a cărui semnătură se legalizează de notarul public sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular ale României în străinătate.

Se acceptă şi traducerile efectuate de traducători oficiali din alte state membre ale UE, ale SEE sau în Confederaţia Elveţiene, caz în care şi traducerea se apostilează, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale.

 1. Dacă este cazul, documentul din care rezultă că experienţa profesională de consilier juridic de 3 ani în statul membru unde s-a obţinut recunoaşterea calificării profesionale

¨ copie certificată pentru conformitate cu originalul şi traducere legalizată a documentului, în prealabil apostilat

¨  copie legalizată şi traducere legalizată a documentului, în prealabil apostilat

N.B. în vederea certificării copiei cu originalul, se va prezenta funcţionarului înscrisul original, care  va fi restituit după efectuarea copiei şi anexarea acesteia la dosar.

N.B. Traducerea legalizată se efectuează de către interpretul şi traducătorul autorizat a cărui semnătură se legalizează de notarul public sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular ale României în străinătate.

Se acceptă şi traducerile efectuate de traducători oficiali din alte state membre ale UE, ale SEE sau în Confederaţia Elveţiene, caz în care şi traducerea se apostilează, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale. 

III.C. Depunere acte - Ministerul Justiţiei, mun. Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5.

 • personal / prin intermediul serviciilor poştale / de curierat (nu este necesară indicarea unei persoane de contact)

Program depunere acte: Luni - Vineri, intervalul orar: 9,30 - 12,00; 13,00 – 16,00.     

III.D. Comunicare a rezultatului de către Ministerul Justiţiei (adeverinţă)

scrisoare recomandată fără confirmare de primire, expediată la adresa de contact din România a solicitantului

Legislaţie:

 

Notari publici

-   Legislaţie:

Experți tehnici judiciari

-   Informaţii privind dobândirea /recunoasterea/suspendarea/radierea calităţii de expert tehnic judiciar

-   Legislaţie

Notă - cifrele „0-0” de la rubrica „Autorizaţie” semnifică faptul că persoanele sunt autorizate de CECCAR/Camera Consultanţilor fiscali sau sunt specialişti.

Experți criminaliști

Executori judecătorești

-   Legislaţie:

Operatori autorizați ai Registrului Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)