PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ NERAMBURSABILĂ POST-ADERARE (MECANISMUL FINANCIAR NORVEGIAN, PROGRAME SPECIFICE ALE C.E., FONDURI EUROPENE) 

ÎN DERULARE

I. MECANISMUL FINANCIAR NORVEGIAN 2014-2021

Ministerul Justiției este Operator de Program pentru programul de finanțare „Justiție”. Programul are ca obiectiv consolidarea statului de drept, vizând următoarele domenii de interes:

 • servicii corecționale (sistemul penitenciar și cel de probațiune);
 • eficiența și eficacitatea sistemului judiciar, consolidarea statului de drept;
 • violența domestică și violența bazată pe deosebirea de sex.

Buget:  52.941.176 euro (45.000.000 euro grant Norvegia şi 7.941.176 euro cofinanţarea naţională de 15% asigurată  de către Operatorul de Program – Ministerul Justiţiei)

Parteneri de program: Ministerul Norvegian al Justiţiei și Securității Publice, Administraţia Instanţelor din Norvegia, Directoratul Serviciilor Corecţionale Norvegiene

Organizație internațională parteneră: Consiliul Europei

Durata programului: 2016 - 2024

Programul va fi implementat prin derularea a 7 proiecte predefinite.

Pentru mai multe informații cu privire la Mecanismul Financiar Norvegian pentru perioada 2014-2021, se pot consulta paginile de internet ale Operatorului de Program http://norwaygrants.just.ro/, finanțatorului http://www.eeagrants.org/, dar și a Ministerului Fondurilor Europene  http://www.asistentasee.fonduri-ue.ro/.

II. FONDURI EUROPENE

A. PROIECTE  ÎN CARE MINISTERUL JUSTIȚIEI ESTE COORDONATOR

1. Proiectul „Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de management strategic la nivelul sistemului judiciar - SIMS”

Solicitant/Coordonator: Ministerul Justiției

Parteneri: Consiliul Superior al Magistraturii, Inspecția Judiciară, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Curtea de Apel București, Tribunalul București și Direcția Națională de Probațiune.

Buget: 10.333.186,50 lei (din care 8.678.209,18 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European +  1.654.977,32 lei – cofinanțarea eligibilă a beneficiarului și partenerilor)

Durata: noiembrie 2017 – mai 2019

Obiective:

 • Utilizarea eficientă și eficace a resurselor de care dispune sistemul judiciar, prin asigurarea cu personal instruit la nivel decizional și tehnic, atribuții instituționale clar definite în domeniul managementului și planificării strategice, structuri specializate în management organizațional, suport informatic pentru facilitarea procesului decizional, metodologii unitare;
 • Fundamentarea, la nivelul managementului strategic integrat al sistemului judiciar, a deciziei privind modalitatea de implementare a măsurii de adaptare și optimizare a sistemului electronic de management al cauzelor ECRIS, prin intermediul unui document de analiză la nivel macro, conținând elementele și caracteristicile tehnice, infrastructura hardware și costurile necesare pentru dezvoltarea noului sistem electronic de management al cauzelor ECRIS - instrument de management integrat, atât operațional, cât și strategic de care vor beneficia instituțiile sistemului judiciar și care va permite adoptarea de decizii cheie pentru administrarea sistemului.

Rezultate urmărite:

 • Sistem integrat de management strategic funcțional la nivelul sistemului judiciar;
 • Personal din sistemul judiciar instruit în domeniul managementului strategic;
 • Document de analiză la nivel macro elaborat în vederea dezvoltării noului sistem electronic de management al cauzelor ECRIS.

2. Proiectul „Consolidarea capacității administrative a MJ prin dezvoltarea unei platforme de gestiune a proceselor de lucru (GPL) și a aplicațiilor aferente”

Solicitant/Coordonator: Ministerul Justiției

Parteneri: N/A

Buget: 3.225.948,50 lei (din care 2.762.320 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European + 463.628,50 lei – cofinanțarea eligibilă a beneficiarului)

Durata: noiembrie 2017 – noiembrie 2019

Obiective:

 • dezvoltarea și implementarea la nivelul Ministerului Justiției a unei platforme moderne de gestiune a proceselor de lucru (GPL) și a aplicațiilor aferente.

Rezultate urmărite:

 • consolidarea instituțională a Ministerului Justiției, prin modernizarea și eficientizarea proceselor de lucru existente, atât în ceea ce privește interacțiunea dintre compartimentele de specialitate, inclusiv dintre acestea și alți actori de la nivelul sistemului judiciar (de ex., instanțele de judecată), cât și în relația cu actorii externi implicați în activitățile conexe sistemului judiciar.

3. Proiectul „Consolidarea capacității administrative a secretariatului tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 de a sprijini implementarea măsurilor anticorupție”

Solicitant/Coordonator: Ministerul Justiției

Parteneri: Direcția Generală Anticorupție

Buget: 3.225.948,50 lei (din care 2.762.320 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European + 463.628,50 lei – cofinanțarea eligibilă a beneficiarului și partenerului)

Durata: noiembrie 2017 – septembrie 2019

Obiective:

 • Creșterea capacității administrative a instituțiilor publice de la nivel central de a preveni și a reduce corupția;
 • Creșterea gradului de conștientizare a corupției în rândul cetățenilor și al personalului din instituțiile și autoritățile publice;
 • Creșterea gradului de educație anticorupție la nivelul personalului din autoritățile și instituțiile publice de la nivel central.

Rezultate urmărite:

 • Instrumente de lucru generate de secretariatul SNA pentru a spori capacitatea administrativă a instituțiilor publice de la nivel central de a preveni și a reduce corupția;
 • Sondaje și campanii de informare și conștientizare publică implementate în vedere creșterii gradului de prevenire a corupției;
 • Sesiuni de formare profesională derulate în vederea creșterii gradului de educație anticorupție.

 

B. PROIECTE ÎN CARE MINISTERUL JUSTIȚIEI ESTE PARTENER


1. Proiectul „Mecanisme eficace de control administrativ şi de prevenire a corupției”

Solicitant/Coordonator: Secretariatul General al Guvernului

Partener: Ministerul Justiției

Buget: 3,608,816.99 lei (din care 3,030,823.79 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European + 577,993.20 lei – cofinanțarea eligibilă a beneficiarului și partenerilor)

Durata: 19 iunie 2018 – 19 decembrie 2020 (18 luni)

Obiective:

 • Consolidarea mecanismelor de control administrativ şi de prevenire a corupţiei în administraţia publică centrală, prin reglementarea organizării şi funcţionării Corpului de control al primului-ministru şi eficientizarea activităţii acestuia, a funcţiei de control administrativ în cadrul autorităţilor publice centrale şi consolidarea sistemului intern de prevenire a corupţiei al Secretariatului General al Guvernului.

Rezultate urmărite – a fi realizate de către MJ:

 • Realizarea unui studiu privind sistemul sancțiunilor administrative și implementarea lui.

2. Proiectul „MTAEJ - Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”

Solicitant/Coordonator: Consiliul Superior al Magistraturii

Parteneri: Institutul Național al Magistraturii, Școala Națională de Grefieri, Inspecția Judiciară, Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta curte de Casație și Justiție, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Buget: 29.667.068 lei (din care 24.915.549,65 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European +  4.751.518,305 lei – cofinanțarea eligibilă a beneficiarului și partenerilor)

Durata: 5 septembrie 2018 – 5 septembrie 2020 (24 de luni)

Obiective:

 • Îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar în vederea consolidării imaginii acestuia, dar și asigurarea unei transparențe sporite în interiorul și exteriorul sistemului, precum și îmbunătățirea accesului la justiție prin creșterea gradului de informare, conștientizare a drepturilor cetățenilor si dezvoltarea culturii juridice.

Rezultate urmărite:

 • Comunicarea publică îmbunătățită și abordată unitar la nivelul sistemului judiciar;
 • Grad ridicat de acces la justiție prin facilitarea accesului la informații privind sistemul judiciar și serviciile furnizate cetățenilor;
 • Nivel ridicat de informare, conștientizare a drepturilor și a gradului de educație juridică a publicului.

 

III. PROIECTE FINANȚATE PRIN PROGRAMELE SPECIFICE ALE COMISIEI EUROPENE

Programul specific „Justiție 2014-2020”

 

1.Proiectul „Seminar European – Cooperarea dintre Statele Membre ale Uniunii Europene în vederea soluționării cauzelor civile referitoare la deplasarea sau reținerea ilicită a unui copil”

Solicitant/Coordonator: Ministerul Justiției

Parteneri: Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internațională (IRZ) din Germania, Academia Judiciară din Croația, Ministerele Justiției din Republica Letonia și Ungaria (parteneri) și Institutul Național al Magistraturii, Curtea de Apel Constanța și Oficiul Federal al Justiției din Germania (parteneri asociați)

Buget: 194.657,34 Euro (grant de la Comisia Europeană 155.725,87 Euro + 38.931,47 Euro cofinanțare parteneri – din care 29.700,46  Euro contribuția MJ)

Durata: octombrie 2016 – septembrie 2018

Obiective:

 • Îmbunătățirea cunoștințelor practicienilor în drept, cu competențe în dreptul familiei, din Statele Membre UE, cu privire la aplicarea Regulamentului nr. 2201/2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, în special a dispozițiilor privind deplasarea sau reținerea ilicită a unui copil și în același timp consolidarea încrederii reciproce între profesioniștii anterior menționați.

Rezultate urmărite:

 • Organizarea unui seminar european privind cooperarea internațională în materie civilă, cu participarea a peste 150 de judecători, avocați, executori judecătorești, mediatori etc. din toate Statele Membre UE.
 • Elaborarea unui manual adaptat nevoilor practicienilor în baza materialelor utilizate la seminar, ajustate pentru a fi utilizate în activitatea curentă.