• Proiectul „Continuarea măsurilor pentru realizarea de progrese privind atingerea obiectivelor de referinţă stabilite prin Mecanismul de Cooperare şi Verificare”

  Parteneri: Ministerul Justiţiei, experţi din Olanda, Institutul Naţional al Magistraturii din România
  Buget: 100.628 Euro (80.000 Euro finanţare acordată de guvernul olandez + 20.628 Euro contribuţia MJ)
  Perioada de implementare: octombrie 2012 – octombrie 2014

  Obiective și rezultate

  Obiectiv general:
  Sprijinirea implementării măsurilor adoptate de către statul român în vederea atingerii obiectivelor de referinţă stabilite prin Mecanismul de Cooperare şi Verificare (MCV), respectiv a celor din domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei, prin acordarea de sprijin pentru pregătirea sistemului judiciar în ceea ce priveşte aplicarea noilor coduri, precum şi pentru monitorizarea implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie.

  Obiectivele proiectului, aferente celor două componente:
  Componenta I - corespunde obiectivului de referinţă “Reforma sistemului judiciar” din cadrul MCV:
  Organizarea a trei conferinţe pentru promovarea noilor coduri, din care două conferințe în materie penală, adresate judecătorilor, procurilor şi specialiştilor MJ şi o conferinţă cu privire la impactul noilor coduri asupra mediului de afaceri, pentru profesioniști din sistemul judiciar şi reprezentanţi ai mediului de afaceri.
  Componenta II - corespunde obiectivului de referinţă “Combaterea corupţiei” din cadrul MCV:
  Organizarea a două conferinţe în vederea discutării evoluţiilor cheie în aplicarea Strategiei Naţionale Anticorupţie, a bunelor practici dezvoltate şi a principalelor măsuri care urmează să fie luate în cu privire la aplicarea prevederilor acesteia.

  Rezultate:
  Componenta I - corespunde obiectivului de referinţă “Reforma sistemului judiciar” din cadrul MCV:
  - Au fost organizate în București 2 conferințe în materie penală (15-16 aprilie 2014 și 27-28 mai 2014) privind modificările aduse de Noul cod penal și de Noul cod de procedură penală și aspecte de drept comparat, pentru 100 de participanți (judecători, procurori, specialiști din cadrul Ministerului Justiției);
  - A fost organizată în București o conferință în materie civilă (12-13 mai 2014) privind impactul noilor coduri asupra mediului de afaceri pentru aproximativ 50 de participanți (judecători, specialiști din cadrul Ministerului Justiției, reprezentanți ai mediului de afaceri);
  - Au fost traduse în limba engleză Noul Cod penal și Noul Cod de procedură penală.
  Componenta II - corespunde obiectivului de referinţă “Combaterea corupţiei” din cadrul MCV:
  - 10.000 de broșuri au fost elaborate, tipărite și diseminate instituțiilor publice de la nivel central și local, precum și factorilor interesați;
  - Au fost organizate în martie 2013 și octombrie 2014 două conferinţe în vederea discutării evoluţiilor cheie în aplicarea Strategiei Naţionale Anticorupţie (SNA), a bunelor practici dezvoltate şi a principalelor măsuri care urmează să fie luate în cu privire la aplicarea prevederilor acesteia. La fiecare dintre aceste conferințe au participat peste 150 de persoane, incluzând reprezentanți la nivel înall din instituțiile publice, precum și reprezentanți ai celor 5 platforme create pentru monitorizarea SNA;
  - A fost elaborat un raport de către secretariatul SNA privind stadiul implementării strategiei, deficiențele identificate și recomandări de îmbunătățire, cuprinzând:
  a) un studiu criminologic academic „Offenders on Corruption – A study on corruption in Romania” (Un studiu privind corupția din România), elaborat de o echipă de specialiști sub coordonarea dr. Willem Huisman, profesor de criminologie la Universitatea VU Amsterdam;
  b) un studiu privind "Costurile și percepția corupției în România", elaborat de secretariatul SNA;
  - Au fost tipărite 10.000 de broșuri cuprinzând prevederile noului cod penal. 5.000 de broșuri au fost recepționate de Directoratul General al Poliției Municipiului București, urmând ca restul să fie diseminate magistraților (aproximativ 500 de judecători și procurori) înscriși în programul privind educația juridică în școli și licee.

 • Proiectul “Consolidarea cooperării între agențiile și organismele specializate în domeniul gestionării și administrării bunurilor recuperate din infracțiuni în statele din Sud – Estul Europei”

  Coordonator: Ministerul Justiției din România
  Partener: Fundația Konrad Adenauer
  Buget: 14.685 Euro (8.800 Euro KAS și 5.885 Euro cofinanțare MJ)
  Perioada de implementare: 8 luni (aprilie – noiembrie 2014)

  Obiectiv și rezultate

  Obiectiv:
  Schimbul de bune practici și îmbunătățirea cooperării între statele din Sud – Estul Europei în domeniul gestionării și administrării bunurilor recuperate din infracțiuni, prin organizarea unei conferințe de 2 zile în România, cu participarea reprezentanților din statele membre partenere (și anume Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Macedonia, Republica Moldova, Muntenegru, Serbia și Kosovo).
  Proiectul vine în continuarea unei acțiuni similare derulate în cursul anului 2012, care a beneficiat de finanțare tot prin intermediul KAS.

  Rezultate:
  - În perioada 4 - 5 noiembrie 2014 a avut loc la Bucureşti o conferinţă regională la care au participat 30 de persoane, 16 reprezentanţi ai birourilor de recuperare a creanţelor din statele din Sud - Estul Europei (Serbia, Bulgaria, Croaţia, Bosnia şi Herţegovina, Muntenegru, Albania, Macedonia, Republica Moldova), precum şi aproximativ 14 reprezentanţi de la ONPCCRCPI, DIICOT, DNA, ANAF, curţi de apel etc.;
  - Evenimentul a urmărit facilitarea schimbului de bune practici şi îmbunătăţirea cooperării între statele din Sud – Estul Europei în domeniul administrării bunurilor sechestrate şi/sau confiscate.

 • Proiectul “Etică, integritate şi transparenţă în sistemul românesc de probaţiune”

  Coordonator: Ministerul Justiției din România
  Partener: Fundaţia Konrad – Adenauer, Germania
  Buget: 17.418 Euro (10.000 Euro KAS si 7.418 Euro cofinanţare MJ)
  Perioada de implementare: 6 luni (februarie 2013 – iulie 2013)

  Obiectiv și rezultate

  Obiectiv:
  Consolidarea acestor principii în cadrul sistemului românesc de probaţiune prin intermediul creşterii gradului de conştientizare de către personalul din acest sistem cu privire la importanţa principiilor şi valorilor etice, a promovării de măsuri de prevenire şi combatere a faptelor de corupţie în exercitarea activităţii profesionale, precum şi a elaborării unei culegeri de dileme etice şi practici specifice sistemului de probaţiune.

  Rezultate:
  - A fost derulată o misiune de evaluare pentru a ajuta specialiștii implicați în proiect să se familiarizeze cu cadrul legislativ și instituțional al sistemului românesc de probațiune, a identifica particularitățile sale etice și deontologice și a elabora o agendă pentru atelierele de lucru adaptată nevoilor grupului țintă.
  50 de consilieri de probaţiune de pe întreg teritoriul ţării au participat la două ateliere de lucru derulate la București și Timișoara, în domeniul eticii, integrității şi transparenţei în sistemul românesc de probaţiune, susținute de 2 specialiști români;
  - A fost elaborat și diseminat un ghid care cuprinde soluţii pentru dilemele etice şi deontologice care pot apărea pe parcursul derulării activităţii personalului din cadrul sistemului de probaţiune.

 • Proiectul „Consolidarea cooperării dintre agenţiile şi organismele specializate în domeniul traficării, confiscării şi recuperării de bunuri în ţările din Europa de Sud – Est”

  Coordonator: Ministerul Justiției din România
  Partener: Fundaţia Konrad – Adenauer, Germania
  Buget: 14.684 Euro (10.000 Euro fonduri primite de la Fundaţia KAS, plus 4.684 Euro cofinanţare naţională)
  Perioada de implementare: 3 luni (octombrie –decembrie 2012)

  Obiectiv și rezultate

  Obiectiv:
  Schimbul de bune practici şi îmbunătăţirea cooperării între statele din Sud - Estul Europei în domeniul traficării, confiscării şi recuperării de bunuri în ţările din Europa de Sud – Est.

  Rezultate:
  - În perioada 22 – 23 noiembrie 2012 a avut loc la Bucureşti, conferinţa regională cu tema „Consolidarea mecanismelor de recuperare a creanţelor în Statele din Sud Estul Europei”. La eveniment au participat aproximativ 30 de persoane, printre care reprezentanţi ai Statelor din Sud Estul Europei - experţi din cadrul Oficiilor Naţionale de Recuperare a Creanţelor şi de Administrare a Bunurilor, sau din instituţii cu atribuţii similare, precum şi practicieni în materia recuperării creanţelor din România (judecători, procurori şi poliţişti);
  - Evenimentul a urmărit, printre altele, identificarea mecanismelor de recuperare a creanțelor folosite de Statele din Sud Estul Europei şi diseminarea bunelor practici. De asemenea, unul dintre subiectele conferinţei l-au constituit Documentul strategic regional cu privire la justiţie şi afaceri interne pentru anii 2011-2013 şi Planul de acţiune pentru implementarea acestui document, adoptat la Budva, la data de 18 martie 2011.

 • Proiectul „Asistenţă în domeniul justiţiei pentru integrarea în UE a Republicii Moldova”

  Coordonator: Ministerul Justiției din România
  Partener: Fundaţia Konrad – Adenauer, Germania
  Buget: 13.500 Euro (10.000 Euro fonduri primite de la Fundaţia KAS, plus 3.500 Euro cofinanţare naţională)
  Perioada de implementare: 6 luni (iulie – decembrie 2012)

  Obiective și rezultate

  Obiective:
  - Consolidarea capacităţii instituţionale a Ministerului de Justiţie din Republica Moldova de a coordona mai bine cadrul juridic intern cu standardele şi recomandările UE;
  - Oferirea de asistenţă în domeniul afacerilor europene şi al cooperării în justiţiei;
  - Consolidarea capacităţii de gestionare a asistenţei financiare internaţionale acordată în acest domeniu.

  Rezultate:
  - A avut loc o misiune de evaluare de 2 zile în Chișinău, pe parcursul căreia specialiști din MJ România au evaluat situaţia la nivelul MJ din Republica Moldova privind problemele cu care se confruntă omologii moldoveni în armonizarea legislaţiei naţionale cu standardele UE, managementul fondurilor externe nerambursabile, monitorizarea implementării Strategiei de reformă a sectorului justiţiei etc.;
  - Aproximativ 25 de specialiști din cadrul MJ Moldova au participat la un atelier de lucru de 2 zile la Chișinău, în cadrul căruia 7 specialiști din MJ România au susținut prezentări cu privire la metodologia de transpunere a actelor UE, precum şi acordarea de asistenţă în procesul de elaborare a proiectelor de legi pentru aplicarea Strategiei de reformare a sectorului justiţiei; legilor de modificare a reglementărilor din domeniul organizării şi funcţionării sistemului judecătoresc, reformare a procedurii penale, reformare a procedurii civile, asistenţă tehnică pe legislaţia în domeniul probaţiunii etc.

 • Proiectul „Pregătirea profesională a judecătorilor cu privire la Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene în contextul modificărilor survenite prin Tratatul de la Lisabona”

  Coordonator: Ministerul Justiției din România
  Partener: Fundaţia Konrad – Adenauer, Germania
  Buget: 16.176 Euro (15.000 Euro fonduri primite de la Fundaţia KAS, plus 1.176 Euro cofinanţare naţională)
  Perioadă de implementare: 3 luni (aprilie-iunie 2011)

  Obiectiv și rezultate

  Obiectiv:
  Îmbunătăţirea cunoştinţelor judecătorilor români în domeniu prin organizarea a 2 sesiuni de formare profesională, pentru aproximativ 50 de judecători români şi 6 specialişti din cadrul Ministerului Justiţiei.

  Rezultate:
  Aproximativ 50 de participanţi (judecători români şi specialişti din cadrul Ministerului Justiţiei) au fost instruiţi cu privire la Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene în contextul modificărilor survenite prin Tratatul de la Lisabona în cadrul a 2 sesiuni de formare profesională desfăşurate în Bucureşti.

 • Proiectul „Pregătirea profesională a consilierilor de probaţiune cu privire la prevederile noului cod penal şi a noului cod de procedură penală”

  Coordonator: Ministerul Justiției din România
  Partener: Fundaţia Konrad – Adenauer, Germania
  Buget: 16.395 Euro (14.895 Euro fonduri primite de la Fundaţia KAS, plus 1.500 Euro cofinanţare naţională)
  Perioad de implementare: 6 luni (mai-octombrie 2011)

  Obiectiv și rezultate

  Obiectiv:
  Consolidarea capacităţii consilierilor de probaţiune în vederea pregătirii punerii în aplicare a prevederilor noilor Coduri, prin organizarea a 3 sesiuni de formală profesională, pentru 60 de consilieri de probaţiune, în vederea pregătirii aplicării noii legislaţii penale şi elaborarea unui set de principii care vor fi dezvoltate în practici de lucru comune ale judecătorilor şi consilierilor de probaţiune.

  Rezultate:
  - 60 de consilieri de probaţiune şi 7 magistraţi au participat la 3 sesiuni de formare profesională desfăşurate în Bucureşti, Iaşi şi Cluj-Napoca în vederea pregătirii punerii în aplicare a prevederilor noilor Coduri;
  - A fost elaborat un set de principii care vor fi dezvoltate în practici de lucru comune ale judecătorilor şi consilierilor de probaţiune.

 • Proiectul „Sprijin pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei Naţionale Anticorupţie prin creşterea eficienţei recuperării şi managemenului produselor infracţiunilor“

  Coordonator: Ministerul Justiției
  Partener: Basel Institute on Governance, Elveţia
  Buget: de 866,021.10 CHF (dintre care 85% - 736,117.94 CHF contribuția Guvernului Elvețian şi 15% - 129,903.17 CHF co-finanțarea asigurată de către Ministerul Justiției)
  Perioada de implementare: 30 luni
  Stadiu: Proiectul se află în curs de aprobare la nivelul finanțatorului.

  Obiectiv

  Îmbunătățirea eficienței recuperării și managementul produselor infracțiunilor în România, prin crearea unei baze de date care să reflecte în timp real activitatea instituțiilor competente prin încărcarea informaţiilor referitoare la bunurile cu privire la care s-au dispus măsuri asigurătorii de către organele de urmărire penală, instanțele de judecată şi organele de executare şi valorificare a bunurilor.

 • Proiectul “Continuarea consolidării capacităților investigative ale autorităților judiciare din România în domeniul recuperării creanțelor”

  Coordonator: Ministerul Justiției
  Partener: Basel Institute on Governance, Elveţia
  Buget: de 357.661 CHF (dintre care 85% - 304.011,85 CHF contribuția Guvernului Elvețian şi 15% - 53.649,15 CHF co-finanțarea asigurată de către Ministerul Justiției)
  Perioada de implementare: 18 luni

  Stadiu: Proiectul a fost aprobat de finanțator. Urmează semnarea între Ministerul Justiției si Organismul Intermediar Elvețian a Acordului de Activitate.

  Obiectiv

  Consolidarea rezultatelor atinse prin derularea proiectului “Consolidarea competenţelor în domeniul recuperării creanţelor” (“Assets Recovery Competences)”, finanțat în cadrul Programului de Cooperare elvețiano-român pentru reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Europei extinse, în ceea ce privește sporirea eficienței instituțiilor statului în activitatea de recuperare a creanțelor rezultate din infracțiuni, prin îmbunătățirea cunoștințelor specialiștilor români ce își desfășoară activitatea în domeniu.

 • Proiectul „Consolidarea competenţelor în domeniul recuperării creanţelor” (“Assets Recovery Competences”)

  Coordonator: Ministerul Justiţiei
  Partener: Basel Institute on Governance, Elveţia
  Buget: de 257.365 CHF (dintre care 85% - 218.760 CHF contribuția Guvernului Elvețian şi 15% - 38.604 CHF co-finanțarea asigurată de către Ministerul Justiției)
  Perioada de implementare: mai 2012 – martie 2014

  Obiectiv și rezultate

  Obiectiv:
  Îmbunătăţirea activităţii de recuperare a creanţelor în Romania prin creşterea eficienţei tuturor instituţiilor implicate în activitatea de recuperare a produsului infracţiunii, precum şi a cunoştinţelor şi cooperării dintre practicienii în domeniu.

  Rezultate:
  - Elaborarea unui raport de evaluare a activității desfășurate de Oficiul Național de Prevenire a Criminalității și Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor Provenite din Infracțiuni;
  - Organizarea a două ateliere de lucru, în cadrul cărora au fost prezentate concluziile Raportului de audit anterior menţionat precum şi a două seminarii de formare profesională dedicate investigaţiilor financiare, la care au participat aproximativ 80 de procurori, judecători, ofiţeri de poliţie judiciară, experţi din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, ai Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) şi ai Agenţiei Naţionale de Integritate;
  - Două vizite de studiu, în Elveția, Liechtenstein și Franţa, pentru aproximativ 10 experți din cadrul instituţiilor implicate în procesul de recuperare a creanțelor infracționale;
  - Achiziționarea de echipament IT şi a programelor de software necesare pentru buna desfăşurare a activităţii ONPCCRCPI, precum şi formarea personalului care utilizează programele achiziţionate.

 • PHARE 2006/018 – „Dotarea birourilor locale de probațiune”

  Contractor:
  Lot 2 - Mobilier - SC Simal Exim SRL
  Lot 3 – Autoturisme - SC Radacini Motors SRL
  Lot 4 – Echipament de birou - SC Document SRL
  Buget:
  Lot 2: 32.882 Euro (24 355, 7 Euro PHARE + 8 526,3 cofinanțare)
  Lot 3: 319.800 Euro (236 875,86 Euro PHARE + 82.924,14 Euro cofinanțare)
  Lot 4: 18.158,8 Euro (13 450,22 Euro PHARE + 4 708,58 Euro cofinanțare)
  Perioada de implementare:
  Lot 2 - noiembrie 2008 – iunie 2009
  Lot 3 – noiembrie 2008 – august 2009
  Lot 4 – noiembrie 2008 – iunie 2009

  Obiective și rezultate

  Obiective:
  Lot 2 – Mobilier - achiziționarea de echipamente de mobilier (birouri, scaune, dulapuri de arhivare) pentru cele 41 de birouri locale de probațiune de pe teritoriul României (câte un birou de probațiune în fiecare județ).
  Lot 3 – Autoturisme - achiziționarea de autoturisme pentru cele 41 de birouri locale de probațiune de pe teritoriul României (câte un birou de probațiune în fiecare județ).
  Lot 4 – Echipament de birou - achiziționarea de echipamente de tehnică de calcul (multifuncționale) și de comunicații (telefon-fax) pentru cele 41 de birouri locale de probațiune (câte un birou de probațiune în fiecare județ).

  Rezultate:
  Lot 2 – Mobilier – a fost achiziționat mobilier (82 de birouri, 123 de scaune ergonomice, 123 de dulapuri de arhivare, 410 scaune pentru vizitatori, 123 de birouri pentru computer) pentru cele 41 de birouri locale de probațiune de pe teritoriul României (câte un birou de probațiune în fiecare județ).
  Lot 3 – Autoturisme - au fost achiziționate 41 de autoturisme, câte un autoturism pentru fiecare birou local de probațiune de pe teritoriul României.
  Lot 4 – Echipament de birou – au fost achiziționate 41 de multifuncționale și 41 de telefoane/faxuri pentru cele 41 de birouri locale de probațiune (câte un birou de probațiune în fiecare județ).

 • PHARE 2006/018 – „Continuarea dezvoltării sistemului de probațiune din România” (proiect de asistență tehnică)

  Contractor: Bernard Brunhes International în parteneriat cu Asociația “Alternative Sociale”
  Buget: 671.350 Euro PHARE
  Perioada de implementare: noiembrie 2008 – noiembrie 2009

  Obiective și rezultate

  Obiective:
  - Consolidarea cooperării dintre serviciile de probațiune și sistemul penitenciar, în scopul asigurării efectului deplin al programelor de pregătire pentru liberare și de asistență post-penală derulate de către acestea;
  - Derularea unei campanii de conștientizare cu privire la nevoia de cooperare inter-instituțională la nivel local pentru asigurarea viabilității programelor de reintegrare socială a foștilor deținuți;
  - Formarea profesională a personalului penitenciar și de probațiune în domeniul programelor de pregătire pentru liberare și de asistență post-penală.

  Rezultate:
  - A fost elaborat un raport de evaluare cu recomandări, cuprinzând o analiză a cadrului legislativ și instituțional din România cu privire la programele de pregătire pentru liberare și asistență post-penală și a mecanismelor de cooperare existente între serviciile de probațiune și unitățile penitenciare din România, precum și un studiu asupra cadrului legislativ și a bunelor practici din statele membre UE cu privire la programele de pregătire pentru liberare și asistență post-penală;
  - A fost elaborat un program de pregătire pentru liberare și asistență post-penală care a fost pilotat timp de 4 luni de către personalul penitenciar și de probațiune, în două locații diferite din țară (Baia Mare și Iași), în vederea testării și dezvoltării mecanismelor de cooperare dintre personalul penitenciar și personalul de probațiune, propuse în cadrul programului pilot;
  - A fost elaborat, tipărit in 400 de exemplare și distribuit specialiștilor din cadrul sistemului penitenciar si de probațiune un manual de utilizare al programului de pregătire pentru liberare și asistență post-penală;
  - A fost elaborată și tipărită în 200 de exemplare o nouă metodologie de lucru pentru programele de pregătire pentru liberare și de asistență post-penală, pe baza analizei realizate și a lecțiilor învățate din programul pilot;
  - Au fost organizate 15 evenimente locale având ca scop discutarea și diseminarea mijloacelor de dezvoltare și îmbunătățire a mecanismelor de cooperare și de lucru în parteneriat pentru incluziunea socială a persoanelor care au săvârșit infracțiuni;
  - Au fost organizate 4 evenimente regionale tip “Bursa locurilor de muncă – O a doua șansă”, la care au participat persoane condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni și operatori economici dornici sa le ofere locuri de muncă, în vederea încurajării reintegrării acestei categorii de persoane pe piața forței de muncă și, implicit, în comunitate;
  - Au fost organizate 8 sesiuni comune de formare profesională la care au participat aproximativ 80 de consilieri de probațiune și 79 de specialiști din cadrul sistemului penitenciar (în total 159 de persoane) pe teme de interes comun, precum tehnici de asistență și consiliere pentru persoanele condamnate, programul de pregătire pentru liberare și asistență post-penală elaborat în cadrul proiectului, cooperare si comunicare inter-instituțională;
  - A fost elaborat un manual de formare profesională cuprinzând informația sistematizată prezentată în cadrul sesiunilor de pregătire profesională, feedback-ul primit de la participanți în cadrul sesiunilor de pregătire și aspecte legate de activitatea practică efectivă a personalului penitenciar și de probațiune. Manualul a fost tipărit în 200 de exemplare și distribuit specialiștilor din cadrul sistemului penitenciar și de probațiune.

 • PHARE RO 2005/017 – „Continuarea procesului de informatizare la nivelul sistemului judiciar”- Sistemul de Arhivare Electronică

  Contractor: FORTE Business Services S.R.L.
  Buget: 11.788.968 Euro (8.844.083,79 Euro PHARE + 2.944.884,21 Euro cofinanțare)
  Perioada de implementare: septembrie 2007 – februarie 2009

  Obiective și rezultate

  Obiective:
  - Realizarea unei aplicații software care să permită scanarea dosarelor și a altor documente specifice activităților instituțiilor beneficiare, arhivarea acestora, și posibilitatea de integrare sau relaționare cu alte aplicații software existente sau viitoare utilizate în cadrul instituțiilor din sistemul judiciar;
  - Instruirea la nivelul fiecărei locații beneficiare a 2 administratori și 10 utilizatori finali ai aplicației;
  - Livrarea și instalarea la sediul celor 540 de locații beneficiare (Ministerul Justiției, Înalta Curte de Casație și Justiție și instanțe de judecată, Ministerul Public și parchete, Direcția Națională Anticorupție și sedii ale acesteia, Administrația Națională a Penitenciarelor și penitenciare, Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Național al Magistraturii și Școala Națională de Grefieri) a componentelor de infrastructură hardware necesare Sistemului de Arhivare Electronică, respectiv un total de 545 de dispozitive de stocare externă, 765 scannere profesionale, 1302 servere, 1302 UPS-uri, 10.900 discuri UDO.

  Rezultate:
  - Au fost livrate și instalate la sediul celor 540 de locații beneficiare un total de 545 de dispozitive de stocare externă, 765 scannere profesionale, 1302 servere, 1302 UPS-uri, 10900 discuri UDO – componente de infrastructură hardware necesare Sistemului de Arhivare Electronică;
  - A fost livrată și instalată aplicația software de arhivare electronică la nivelul locațiilor beneficiare;
  - A fost efectuată instruirea personalului din cadrul locațiilor beneficiare în ceea ce privește utilizarea și administrarea Sistemului de Arhivare Electronică.

 • PHARE RO 2005/017 – „Consolidarea capacității instituționale și administrative a Ministerului Justiției și Ministerului Public, ca instituții publice centrale” (proiect de asistență tehnică)

  Contractor: WYG International Ltd, Marea Britanie
  Buget: 1.080.500 Euro PHARE
  Perioada de implementare: noiembrie 2007- noiembrie 2008

  Obiectiv și rezultate

  Obiectiv:
  Consolidarea capacității administrative și instituționale a Ministerului Justiției și a Ministerului Public prin:
  - evaluarea politicii de resurse umane și a structurii administrative a Ministerului Justiției și Ministerului Public și formularea de recomandări pentru îmbunătățirea acestora; îmbunătățirea capacității Ministerului Justiției în domeniul elaborării actelor normative;
  - organizarea unor seminarii de formare profesională pentru personalul Ministerului Justiției și Ministerul Public, în următoarele domenii: resurse umane, management, economie, elaborare de acte normative, audit, drept comunitar, fonduri structurale.

  Rezultate:
  - Au fost evaluate strategiile de resurse umane și organizare administrativă ale Ministerului Justiției și Ministerului Public, fiind formulate recomandări pentru consolidarea acestora;
  - A fost evaluat procesul de elaborare a actelor normative la nivelul Ministerului Justiției, fiind formulate recomandări pentru îmbunătățirea acestuia;
  - Au fost analizate nevoile de formare profesională ale personalului celor 2 instituții beneficiare în următoarele domenii: resurse umane, management, economie, elaborare de acte normative, audit, drept comunitar, fonduri structurale, pe baza acestora fiind elaborat un plan de formare profesională;
  - Pe baza acestui plan de formare profesională au fost organizate 27 de seminarii de formare profesională la care au participat în total 480 de persoane din cadrul Ministerului Justiției și Ministerului Public în principalele domenii de interes;
  - A fost organizată o vizită de studiu pentru 10 persoane și 7 intership-uri în instituții similare din state membre ale Uniunii Europene (Belgia, Luxemburg, Franța, Marea Britanie, Spania).

 • PHARE RO 2005/017 – „Livrarea de echipamente audio–video pentru dotarea sediilor instanțelor de judecată”

  Contractor: S.C. AVITECH CO S.R.L.
  Buget: 389.376 Euro (290.591,31 Euro PHARE + 98.784,69 Euro cofinanțare)
  Perioada de implementare: 8 luni: octombrie 2007 – iunie 2008

  Obiectiv și rezultate

  Obiectiv:
  Dotarea instanțelor de judecată din România în vederea asigurării unei funcționări optime a acestora în domeniul cooperării judiciare internaționale.

  Rezultate:
  Au fost achiziționate echipamente audio – video pentru 51 de locații din cadrul sistemului judiciar (10 curți de apel și 41 de tribunale), pentru a permite efectuarea de videoconferințe în cadrul cauzelor aflate pe rolul instanțelor în contextul cooperării judiciare internaționale, precum și pentru a permite audierea martorilor cu identitate protejată.

 • PHARE RO 2005/017– „Livrarea de echipamente audio–video pentru dotarea sediilor instanțelor de judecată”

  Contractor: S.C. AVITECH CO S.R.L.
  Buget: 676.844,98 Euro (506.076,99 Euro PHARE + 170.767,99 Euro cofinanțare)
  Perioada de implementare: noiembrie 2007 – iulie 2008

  Obiectiv și rezultate

  Obiectiv:
  Dotarea instanțelor de judecată din România și a Ministerului Justiției în vederea asigurării unei funcționări optime a acestora în domeniul cooperării judiciare internaționale.

  Rezultate:
  A fost achiziționat echipament tehnic audio-video specific pentru 88 de locații (86 de judecătorii, Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov și Ministerul Justiției), pentru a permite efectuarea de videoconferințe în cadrul cauzelor aflate pe rolul instanțelor în contextul cooperării judiciare internaționale, precum și pentru a permite audierea martorilor cu identitate protejată. În cazul Ministerului Justiției, prin acest contract se urmărește facilitarea îndeplinirii de către acesta, în calitatea sa de autoritate centrală în materia cooperării judiciare internaționale, a atribuțiilor specifice în acest domeniu.

 • PHARE RO 2005/017 – „Continuarea asistenței pentru consolidarea serviciilor de probațiune și de reintegrare a victimelor din România“ (proiect de înfrățire instituțională)

  Partener: Marea Britanie
  Buget: 1.590.450 euro (1.200.000 Euro PHARE și 390.450 Euro cofinanțare)
  Perioada de implementare: aprilie 2007 – octombrie 2008

  Obiectiv și rezultate

  Obiectiv:
  Creșterea eficienței sistemului de probațiune și de protecție a victimelor în conformitate cu cele mai bune practici UE prin:
  - elaborarea de proceduri de lucru în domeniul protecției victimelor, precum și crearea la nivel local de echipe interdisciplinare;
  - îmbunătățirea metodologiei actuale de lucru existente în cadrul sistemului de probațiune și dezvoltarea de parteneriate la nivel local în scopul creșterii gradului de reintegrare socială a persoanelor condamnate;
  - formarea profesională a personalului de probațiune în domeniul protecției victimelor și al executării pedepselor neprivative de libertate;
  - elaborarea unei politici educaționale naționale în domeniul probațiunii;
  - achiziționarea unor cărți în domeniul probațiunii/ protecției victimelor, pentru fiecare serviciu local de probațiune.

  Rezultate:
  - Au fost constituite 5 grupuri de lucru la nivel local (Sibiu, Ialomița, Mehedinți, Suceava și Arad), precum și un grup de lucru la nivel național (București) în domeniul sprijinirii victimelor infracțiunilor;
  - Au fost constituite 4 grupuri de lucru la nivel local (Vaslui, Tulcea, București și Craiova), precum și un grup de lucru la nivel național (București) în scopul dezvoltării unui parteneriat pentru promovarea incluziunii sociale a persoanelor ce au comis infracțiuni;
  - Au fost elaborate proceduri de lucru cu victimele infracțiunilor, precum și ghiduri practice privind lucrul în parteneriat pentru promovarea incluziunii sociale a persoanelor ce au comis infracțiuni;
  - A fost elaborată strategia de dezvoltare a sistemului de probațiune pentru următorii 3 ani, însoțită de planul de acțiune aferent, respectiv strategia educațională și de dezvoltare profesională a personalului de probațiune 2008/2011 și planul de acțiune corespunzător;
  - A fost elaborat manualul de probațiune, ce cuprinde atât noțiuni teoretice cât și practice, precum și atribuțiile serviciilor de probațiune;
  - Au fost tipărite și distribuite pliante destinate victimelor infracțiunilor (aproximativ 21.000 de exemplare în limbile română și maghiară);
  - Au fost tipărite și distribuite pliante referitoare la activitatea serviciilor de probațiune și destinate atât persoanelor care au săvârșit infracțiuni, aflate în evidenta serviciilor de probațiune, cât și publicului larg (aproximativ 50.000 de exemplare);
  - Au fost achiziționate 851 de cărți în domeniul probațiunii ce au fost distribuite celor 41 de servicii locale de probațiune;
  - Un număr de aproximativ 500 de consilieri de probațiune, viitori supervizori de practică și formatori au participat la seminarii de formare profesională susținute de experți români și britanici, precum și la vizite de studiu respectiv stagii de pregătire profesionala în domeniile următoare: sprijinirea victimelor, interviuri motivaționale, tactici de pregătire profesională, grupuri de lucru, managementul resurselor, supravegherea personalului, comunicare etc.

 • PHARE RO 2005/017 – „Consolidarea cadrului instituțional și legislativ în domeniul cooperării judiciare internaționale” (proiect de înfrățire instituțională)

  Partener: Austria
  Buget: 1.436.190,19 Euro (1.199.990,19 Euro PHARE și 236.200 Euro cofinanțare)
  Perioada de implementare: octombrie 2006– aprilie 2008

  Obiectiv și rezultate

  Obiectiv:
  Stabilirea unui cadru instituțional pentru administrarea Rețelei judiciare române în materie penală și a Rețelei judiciare române în materie civilă și comercială (la nivel central și local); crearea unor metodologii de lucru ce vor guverna sistemul de cooperare judiciară; formarea profesională a judecătorilor, procurorilor și grefierilor în domeniul cooperării judiciare internaționale în materie civilă, comercială și penală; reconfigurarea secțiunii Cooperarea judiciară internațională a paginii de internet a Ministerului Justiției, în scopul prezentării acesteia într-o modalitate mai accesibilă („user - friendly”).

  Rezultate:
  - Elaborarea a 13 ghiduri ce cuprind metodologiile de lucru utilizate în domeniul cooperării judiciare internaționale în materie civilă, comercială și penală;
  - Elaborarea a trei manuale pentru judecători, procurori și grefieri care își desfășoară activitatea în domeniul cooperării judiciare internaționale: manualul de cooperare judiciară în materie penală pentru judecători și procurori; manualul de cooperare judiciară în materie civilă și comercială pentru judecători și procurori; manualul de cooperare judiciară în materie penală, civilă și comercială pentru grefieri;
  - Formarea a aproximativ 880 de judecători, procurori și grefieri care își desfășoară activitatea în domeniul cooperării judiciare internaționale, dintre care peste 200 de judecători și procurori au participat la sesiuni de formare profesională ce vizează formarea formatorilor în acest domeniu;
  - Efectuarea a două vizite de studiu în Franța (10 persoane) și respectiv Austria (10 persoane), în vederea familiarizării cu cele mai bune practici la nivel european în ceea ce privește cooperarea judiciară internațională;
  - Evaluarea secțiunii cooperare judiciară internațională din cadrul site-ului Ministerului Justiției și formularea unor propuneri referitoare la o nouă structură a acestuia;
  - Organizarea a două videoconferințe între Curtea de Apel Timișoara și Ministerul Justiției din Austria, respectiv Curtea de Apel București și Ministerul Justiției din Austria, la care au participat aproximativ 50 persoane.

 • PHARE RO 2004/016 – „Continuarea informatizării sistemului judiciar – dezvoltarea sistemului ECRIS de management al cauzelor ” (proiect de asistență tehnică)

  Contractor: European Dynamics S.A, în parteneriat cu Total Soft S.A.
  Buget: 1.650.500 Euro PHARE
  Perioada de implementare: decembrie 2006 - mai 2008

  Obiective

  - Analiza nevoilor și cerințelor beneficiarilor finali în legătură cu noua versiune a sistemului ECRIS;
  - Dezvoltarea noului sistem ECRIS conform cerințelor beneficiarilor finali (modulul ECRIS și modulul de statistică pentru instanțe, modulul ECRIS și modulul de statistică pentru parchete, inclusiv DNA și DIICOT, situl web al Ministerului Justiției, portalul instanțelor de judecată, căutarea dosarelor și a soluțiilor, modulul pentru serviciile de probațiune, modulul privind registratura, integrarea cu aplicația pentru insolvență, integrarea cu aplicația Administrației Naționale a Penitenciarelor - EVDET);
  - Instalarea aplicațiilor din cadrul sistemului ECRIS în centrele pilot și testarea acestora;
  - Instalarea aplicațiilor la instituțiile beneficiare;
  - Formarea profesională a 1.500 de utilizatori din cadrul sistemului judiciar.

 • PHARE RO 2004/016 – „Promovarea medierii ca mijloc alternativ de rezolvare a litigiilor judiciare” (proiect de înfrățire instituțională)

  Partener: Austria
  Buget: 238.061 Euro (213.061 Euro PHARE + 25.000 Euro cofinanțare)
  Perioada de implementare: ianuarie 2007 - iulie 2007

  Obiectiv și rezultate

  Obiectiv:
  Punerea în practică a unei campanii de conștientizare și promovare a medierii, ca alternativă la rezolvarea litigiilor judiciare în diferite domenii de activitate, în rândul magistraților și a altor specialiști; elaborarea și diseminarea de materiale de promovare a medierii, precum și a Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator.

  Rezultate:
  - Au fost organizate 8 seminarii pe tema medierii la care au participat 107 judecători și 38 procurori, precum și 6 mese rotunde la care au participat judecători, procurori, avocați, psihologi, asistenți sociali, reprezentanți ai Poliției Române, Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii;
  - Au fost elaborate 5.000 de postere și 40.000 de pliante conținând informații generale privind medierea, care au fost distribuite la toate instanțele și parchetele din țară.