Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI

INSTITUȚII INTERNAȚIONALE


Consiliul Europei
 • Consiliul Europei a fost înființat la 5 mai 1949, ca organism european de promovare a drepturilor şi libertăților fundamentale ale omului, şi a valorilor democratice.
 • Consiliul Europei reprezintă un cadru instituțional de colaborare interguvernamentală între statele membre, în toate domeniile de interes ale societății europene (cu excepția celor legate de apărare) şi anume: cooperare juridică, în domeniul mijloacelor de informare în masă, în educație, cultură, patrimoniu, tineret şi sport, probleme sociale şi economice, puteri locale şi regionale, protecția mediului etc.
 • Participarea României la activitatea Consiliului Europei corespunde obiectivului politicii sale externe de a contribui la consolidarea mandatului politic şi la creșterea rolului organizației de la Strasbourg la stabilitatea şi securitatea Europei, la continuarea procesului de reunificare a continentului european.
 • România a aderat la Consiliul Europei ca urmare a deciziei de la 4 octombrie 1993, formulată prin rezoluția nr.37/1993 a Comitetului de Miniștri al CE, privind invitarea țării noastre de a deveni membru al Consiliului Europei. La data de 7 octombrie 1993, România a semnat documentele statutare şi Convenția Europeană a Drepturilor şi Libertăților Fundamentale ale Omului.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului
 • Curtea Europeană a Drepturilor Omului este un tribunal internațional, cu sediul la Strasbourg, care aplică prevederile Convenției Europene a Drepturilor Omului (1950). Verificarea respectării de către state a drepturilor şi garanțiilor prevăzute de Convenție reprezintă misiunea Curții. În cazul în care Curtea constată o încălcare a unuia sau a mai multor drepturi şi garanții de către un stat membru, aceasta emite o hotărâre. Hotărârea este obligatorie, țara în cauză fiind obligată să o execute.
 • Curtea este compusă dintr-un număr de judecători egal cu cel al statelor membre ale Consiliului Europei care au ratificat Convenția pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăților fundamentale, adică 47.
 • Ministerul Afacerilor Externe este instituția care exercită, în numele Guvernului României, prerogativele de agent guvernamental în fața CEDO, iar Agentul guvernamental pentru CEDO este entitatea individualizată prin lege pentru a exercita acest rol de reprezentare a statului român.
 • Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului se regăsește la pagina de internet: http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22]}, care cuprinde informații referitoare la toate cauzele aflate pe rolul Curții, prin introducerea numărului de cauză, a numărului de plângere, a datei, precum şi a altor criterii de căutare.

Curtea Internațională de Justiție
 • Curtea Internațională de Justiție (CIJ), cu sediul la Haga, este organul principal judiciar al Organizației Națiunilor Unite. A fost înființată în 1945, în baza Cartei ONU. Misiunea Curții este acela de a regla, în conformitate cu dreptul internațional, diferendele juridice care îi sunt supuse de către state și de a emite avize consultative cu privire la chestiunile juridice ridicate de organele și instituțiile specializate ale ONU.
 • Curtea este compusă din 15 judecători, aleși de către Adunarea Generală și Consiliul de Securitate ale ONU pentru un mandat de nouă ani.
 • Statutul CIJ reglementează, printre modalitățile prin care un stat poate accepta jurisdicția acesteia, depunerea unei declarații la Secretarul General al ONU, în baza art. 36 alin.2 din Statut, prin care un stat se angajează să supună jurisdicției CIJ toate diferendele juridice care ar apărea în raporturile sale cu un alt stat, cu condiția ca acesta din urmă să fi acceptat, printr-o declarație asemănătoare, această jurisdicție.
 • Până în ianuarie 2015, 71 de state au recunoscut jurisdicția CIJ printr-o astfel de declarație (afectată sau nu de rezerve), între care 22 de state membre ale Uniunii Europene. România a devenit al 72-lea stat al lumii care recunoaște jurisdicția obligatorie a CIJ.

Curtea Penală Internațională
 • Curtea Penală Internațională (CPI), guvernată de Statutul de la Roma (adoptat în 1998 şi intrat în vigoare la 1 iulie 2002) este prima instanță penală internațională cu caracter permanent, înființată în baza unui tratat. CPI are competenţă asupra crimelor de război şi crimelor împotriva umanității. De la 1 aprilie 2015, numărul Statelor Părți la Statut este de 123.
 • CPI își are sediul la Haga (Olanda) și este compusă din 18 judecători. Deși cheltuielile Curții sunt finanțate în principal de către statele părți, aceasta primește, de asemenea, contribuții voluntare de la guverne, organizații internaționale, persoane fizice, corporații și alte entități.
 • Curtea este compusă din patru organe: Președinția, Camerele (Camera Preliminară, Camera de Primă Instanță şi Camera de Apel), Biroul Procurorului și Grefa.
 • România a semnat Statutul CPI la 7 iulie 1999 şi l-a ratificat prin Legea nr.111 din 28 martie 2002. România a sprijinit activ Curtea şi idealurile sale încă din procesul de negociere a Statutului. În prezent, țara noastră se implică activ în activitățile politice şi de gestionare ale Curții care revin Statelor Părți. România a deținut două mandate în cadrul Biroului Adunării Statelor Părți (2005-2007 şi 2008-2010).

Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT)
 • Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT) a fost înființat prin Convenția europeană pentru prevenirea torturii şi a tratamentelor sau pedepselor inumane ori degradante, care a intrat în vigoare în 1989. Convenția se bazează pe articolul 3 din “Convenția europeană pentru drepturile omului”, potrivit căruia “Nimeni nu poate fi supus torturii nici tratamentului sau pedepselor inumane ori degradante”.
 • CPT nu este un organ de control, ci furnizează un instrument preventiv pentru protejarea persoanelor private de libertate împotriva torturii sau a altor forme de rele tratamente.
 • Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei alege un membru pentru fiecare țară în cadrul CPT. Membrii CPT-ului sunt experți independenți şi imparțiali, cu experiență în diferite domenii, incluzând avocați, medici şi specialiști în domeniul penitenciarelor.
 • CPT organizează vizite la locurile de detenție pentru a evalua situația persoanelor private de libertate. Aceste locuri includ penitenciarele, centrele de reeducare, centrele de arest preventiv din cadrul poliției, centrele pentru imigranți, spitalele psihiatrice, adăposturile sociale, etc.
 • După fiecare vizită, CPT elaborează un raport care cuprinde starea de fapt constatată de CPT, recomandările, comentariile şi eventualele solicitări de informații la problemele expuse în raportul său.
 • Rapoartele vizitelor efectuate in România, precum şi alte documente privind România pot fi consultate la pagina de internet: http://www.cpt.coe.int/en/states/rom.htm.