Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Update 27.03.2023 – Anunț privind selecția procurorilor în vederea formulării către Președintele României a propunerii de numire pentru ocuparea funcției de conducere vacante de procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

Update 27.03.2023

Anunț privind organizarea unui nou interviu privind propunerea doamnei ALBU Alina pentru numirea în funcția de procuror-șef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT)

 

Update 10.02.2023

Anunț privind rezultatul verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru participarea la interviu de către candidații la funcția de procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

***

Ministerul Justiţiei organizează, la sediul său din București, str. Apolodor, nr. 17, sect.5, cod 050741, în perioada 28.12.2022 – 01.03.2023, selecția procurorilor în vederea formulării către Președintele României a propunerii de numire pentru ocuparea funcției vacante de conducere de procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), funcție vacantă începând cu data de 25.09.2020.

***

Selecția se desfăşoară în condițiile prevăzute de art. 144 – art. 147 din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, condițiile de participare, modul de desfășurare a procedurii de selecție și criteriile de evaluare a interviului susținut în cadrul selecţiei fiind cuprinse în prezentul anunț.

Procurorii pot depune cereri de înscriere, care trebuie să cuprindă precizarea funcţiei de conducere pentru care se depune candidatura, până la data de 07.02.2023, ora 12.00, la Direcţia resurse umane din cadrul Ministerului Justiţiei din București, str. Apolodor, nr.17, sector 5.

Condițiile de participare la selecție sunt cele prevăzute de art. 144 și următoarele din Legea nr. 303/2022:
1. Pot fi numiți în funcția de conducere care face obiectul procedurii de selecție procurorii care au o vechime minimă de 15 ani în funcţia de procuror sau judecător. Conform prevederilor art. 144 alin. (1) rap. la art. 128 alin. (2) din Legea nr. 303/2022, vechimea de 15 ani trebuie să fie îndeplinită până la data corespunzătoare ultimei zile inclusiv a termenului de înscriere la procedura de selecție. Potrivit prevederilor art. 294 alin. (2) din Legea nr. 303/2022, până la data de 1 ianuarie 2026, în calculul vechimilor prevăzute Legea nr. 303/2022 se ia în considerare perioada cât judecătorul sau procurorul a avut calitatea de auditor de justiție.
2. Nu pot fi numiţi în funcţia de conducere care face obiectul procedurii de selecție procurorii care au făcut parte din serviciile de informații sau au colaborat cu acestea ori cei care au un interes personal ce influențează sau ar putea influenta îndeplinirea cu obiectivitate şi imparțialitate a atribuţiilor prevăzute de lege (art. 144 alin. (2) din Legea nr. 303/2022).
3. Conform art. 144 alin. (1)-(3) și art. 145 alin. (3) din Legea nr. 303/2022, cererile de participare la selecţie ale procurorilor care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, cuprinzând precizarea funcției de conducere pentru care se depune candidatura, vor fi însoțite de următoarele înscrisuri:
a)proiectul privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere pentru care participă la selecţie, care se depune atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, pe suport specific (recomandabil memory stick sau CD); recomandabil, proiectul va fi încadrat într-o limită de 30 pagini, iar anexele nu vor putea depăși 10 pagini; planul şi anexele vor fi redactate cu caractere de 12, font Times New Roman, spaţiere la 1,5 rânduri;
b)declaraţiile prevăzute la art. 144 alin. (3) din Legea nr. 303/2022 (procurorii care candidează sunt obligați să dea, pe propria răspundere, o declaraţie din care să rezulte că nu au făcut parte din serviciile de informaţii şi nici nu au colaborat cu acestea şi o declaraţie din care să rezulte că nu au un interes personal ce influenţează sau ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate şi imparţialitate a atribuţiilor prevăzute de lege; Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii şi Consiliul Suprem de Apărare a Ţării verifică şi comunică, în termen de cel mult 15 zile de la solicitarea Ministerului Justiţiei, dacă procurorul a făcut parte din serviciile de informaţii sau a colaborat cu acestea);
c)dovada îndeplinirii condiţiilor de vechime cerute de lege;
d)un curriculum vitae al procurorului, recomandabil conform modelului comun european prevăzut în anexa Hotărârii de Guvern nr. 1021/2004;
e)un număr de minimum 10 lucrări întocmite de procuror în compartimentele în care şi-a desfăşurat activitatea în ultimii 5 ani;
f)ultimul raport de evaluare a activităţii profesionale a procurorului participant la selecţie;
g)orice alte înscrisuri relevante.
După verificarea participanților la selecție sub aspectul îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 144 alin. (1) și (2) din Legea nr. 303/2022 și al depunerii înscrisurilor prevăzute la art. 145 alin. (3) din același act normativ, lista procurorilor participanți la selecție care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege şi programarea interviurilor se vor publica pe pagina de internet a Ministerului Justiției, până la data de 13.02.2023.

În perioada 24.02.2023 – 27.02.2023, procurorii participanţi la selecţie vor susţine, în faţa ministrului justiției și a comisiei de interviu, la sediul Ministerului Justiției din Bucureşti, str. Apolodor, nr. 17, sect. 5, cod 050741, un interviu constând în:
1.susţinerea proiectului privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere pentru care candidează;
2.verificarea aptitudinilor manageriale şi de comunicare ale candidatului;
3.evaluarea aspectelor legate de modul în care candidatul se raportează la valorile profesiei şi ale funcţiei pentru care candidează.

Rezultatele selecţiei se vor publica pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei, la data de 01.03.2023. Propunerea motivată a ministrului justiţiei va fi înaintată Secției pentru procurori a CSM, la aceeași dată, în vederea emiterii avizului consultativ motivat al acesteia.

***

În continuare sunt prezentate calendarul estimativ și modul de desfăşurare ale procedurii de selecţie, criteriile de evaluare utilizate în timpul interviului, timpul acordat pentru interviu şi rolul și componenţa comisiei de interviu aici.


Publicat in: 28/12/2022