Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI

CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE


I. Ce este Carta

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „Carta”) este un document adoptat de Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene la 7 decembrie 2000, în cadrul Consiliului European de la Nisa. Aceasta conține drepturi civile și politice, precum și drepturi economice, sociale și culturale și beneficiază de aceeași valoare juridică cu cea a tratatelor Uniunii Europene (UE). Carta este un document cu forță juridică obligatorie

Articolele sale cuprind valorile fundamentale ale UE şi sunt în număr de 54, dintre care 50 de articole grupate în șase titluri: Demnitatea, Libertăți, Egalitatea, Solidaritatea, Drepturile cetățenilor și Justiția și patru articole procedurale. Titlurile sale reglementează următoarele:

Titlul I: Demnitatea - demnitatea umană, dreptul la viață, dreptul la integritate al persoanei, interzicerea torturii și a tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante, interzicerea sclaviei și a muncii forțate;

Titlul II: Libertățile - dreptul la libertate și securitate, respectarea vieții private și de familie, protecția datelor, dreptul la căsătorie și dreptul de a întemeia o familie, libertatea de gândire, de conștiință și religioasă, libertatea de exprimare și de informare, libertatea de întrunire și de asociere, libertatea artelor și științelor, dreptul la educație, libertatea de alegere a locului de muncă și dreptul la muncă, libertatea de a desfășura o activitate comercială, dreptul de proprietate, dreptul de azil, protecția în caz de strămutare, expulzare sau extrădare;

Titlul III: Egalitatea - egalitatea în fața legii, nediscriminarea, diversitatea culturală, religioasă și lingvistică, egalitatea între bărbați și femei, drepturile copilului, drepturile persoanelor în vârstă, integrarea persoanelor cu handicap;

Titlul IV: Solidaritatea - dreptul lucrătorilor la informare și consultare în cadrul întreprinderii, dreptul la negociere și la acțiune colectivă, dreptul de acces la serviciile de plasare, protecția în caz de concediere nejustificată, condiții de muncă echitabile și corecte, interzicerea muncii copiilor și protecția tinerilor la locul de muncă, viața de familie și profesională, securitatea socială și asistența socială, protecția sănătății, accesul la servicii de interes economic general, protecția mediului, protecția consumatorilor;

Titlul V: Drepturile cetățenilor - dreptul de a alege și de a fi ales în Parlamentul European, dreptul de a alege și de a fi ales în alegerile locale, dreptul la bună administrare, dreptul de acces la documente, Ombudsman-ul European, dreptul de a adresa petiții, libertatea de circulație și de ședere, protecția diplomatică și consulară;

Titlul VI: Justiția - dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, prezumția de nevinovăție și dreptul la apărare, principiile legalității și proporționalității infracțiunilor și pedepselor, dreptul de a nu fi judecat sau condamnat de două ori pentru aceeași infracțiune.

Titlul VII: Dispoziţii generale care reglementează interpretarea şi aplicarea cartei: domeniul de aplicare, întinderea şi interpretarea drepturilor şi principiilor, nivelul de protecţie, interzicerea abuzului de drept.

Urmare Tratatului de la Lisabona, care a intrat în vigoare în decembrie 2009, instituțiile Uniunii Europene și statele membre sunt obligate din punct de vedere juridic, atunci când pun în aplicare dreptul UE (articolul 51 din Cartă), să respecte aceste drepturi ale Cartei.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a statuat că drepturile fundamentale garantate de ordinea juridică a Uniunii Europene sunt aplicabile în toate situațiile reglementate de dreptul Uniunii, dar nu în afara unor astfel de situații, iar când o reglementare națională a unui stat membru intră în domeniul de aplicare al dreptului Uniunii, această reglementare trebuie să fie compatibilă cu drepturile fundamentale.

Mai multe informaţii sunt disponibile aici

O prezentare sintetică a Cartei este disponibilă aici

Carta, împreună cu versiunea consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană şi cea a Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene pot fi consultate aici

II. Punct național focal pentru Cartă

Desemnarea unor puncte focale naţionale pentru Cartă a fost încurajată atât prin Strategia pentru consolidarea aplicării Cartei drepturilor fundamentale în UE, cât şi prin Concluziile Consiliului din martie 2021.

Pentru România, punctul focal a fost desemnat din cadrul Direcţiei Afaceri Europene şi Drepturile Omului:

daedo@just.ro, tel: 0372041151/1231

Strategia pentru consolidarea aplicării Cartei drepturilor fundamentale în UE este disponibilă aici

Concluziile Consiliului sunt disponibile aici

III. Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)

Uniunea Europeană a fondat Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, ca organism independent care să contribuie la asigurarea faptului că prevederile Cartei sunt cunoscute şi respectate la nivelul UE.

1.Pentru elemente de interes cu privire la FRA

2.Instrumente online cu privire la Cartă, disponibile pe site-ul FRA - Enciclopedia FRA despre Carta UE (Charterpedia)

IV. Aplicarea Cartei

Pentru persoanele interesate de jurisprudenţa cu privire la Cartă, elemente relevante pot fi regăsite accesând următoarele:

  1. Jurisprudenţa CJUE Case Law Database
  2. Studii de caz aici
  3. Îndrumări pas cu pas și exemple concrete aici
  4. Fișe tematice privind domeniul de aplicare al Cartei aici
  5. Jurisprudență a Curții de Justiție a UE referitoare la Cartă aici
  6. Baza generală de date este accesibilă aici
  7. Publicații, rapoarte, lucrări, manuale sunt disponibile aici
  8. Cele mai bune practici ale statelor membre privind utilizarea și cunoașterea Cartei pot fi regăsite aici
  9. Dacă doriţi să aflaţi dacă într-un caz specific este aplicabilă Carta, puteţi verifica acest aspect aici

***

Incumbă tuturor autorităţilor naţionale cunoaşterea, aplicarea şi respectarea Cartei în desfăşurarea activităţilor specifice.

Potrivit Strategiei pentru consolidarea aplicării Cartei drepturilor fundamentale în UE, asigurarea respectării drepturilor și valorilor fundamentale ale UE constituie o responsabilitate comună și necesită un efort colectiv din partea tuturor celor implicați: instituții, organisme și agenții ale UE, autorități naționale și locale, inclusiv autorități de aplicare a legii, apărători ai drepturilor omului, legiuitori, judecători și alți practicieni din domeniul dreptului, precum și organizații ale societății civile active în domeniul drepturilor fundamentale. Toate aceste părți esențiale pentru aplicarea efectivă a cartei au un rol esențial privind transformarea cartei într-o realitate în viața oamenilor.

Prezentăm în cele ce urmează principalii actori implicaţi în România:

V. Autorităţi, instituţii, alţi actori implicaţi la nivel naţional

Societatea civilă

Rolul societăţii civile este extrem de important în promovarea şi prezervarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

Prezentăm, exclusiv cu titlu exemplificativ, structurile cu care Comisia Europeană a purtat dialoguri cu ocazia elaborării Raporului privind statul de drept pentru România aferent anului 2021 aici

Centrul pentru jurnalism independent, Expertforum, Freedom House, Funky citizens, Asociația „Inițiativa pentru justiție”, Asociația media – Cluj, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), Amnesty International, Uniunea libertăților civile pentru Europa, Civil Society Europe, Conferința bisericilor europene, EuroCommerce, European Center for Not-for-Profit Law, Centrul european pentru libertatea presei și a mijloacelor de informare în masă, Forumul Civic European, Free Press Unlimited, Front Line Defenders, ILGA-Europe, Comisia Internațională a Juriștilor, Federația Internațională pentru Drepturile Omului, International Press Institute (Institutul internațional de presă), Platforma de învățare pe tot parcursul vieții, Inițiativa „Open Society Justice Initiative”/Open Society European Policy Institute, Reporteri fără frontiere, Transparency International UE, etc.

Exemple de promovare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale prin intermediul organizatiilor neguvernamentale aici

Informaţii privind cadrul de dialog între Guvern şi asociaţii şi fundaţii sunt disponibile aici

*

Mediul academic

Lista instituţiilor de învăţământ superior este disponibilă aici

VI: Rapoarte europene relevante

Mecanismul privind statul de drept aici

Mecanismul de cooperare și de verificare (MCV) pentru Bulgaria și România aici

VII: Programe europene de finanțare

Programul Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori 2021 – 2027 (CEDV) urmărește să susțină și să dezvolte societăți deschise, democratice, egale și favorabile incluziunii, întemeiate pe statul de drept. Aceasta include crearea unei societăți civile dinamice, care să dispună de mijloace de acțiune, să încurajeze participarea democratică, civică și socială a cetățenilor și să cultive bogata diversitate a societății europene, pe baza valorilor, a istoriei și a memoriei europene comune.

Dacă sunteţi interesaţi în finanţarea unor programe privind Carta, finanţate la nivelul UE, informaţii sunt disponibile aici

În România informații despre programul CEDV sunt disponibile aici