Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE PENTRU PROIECTUL “ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII DE DEPOZITARE A AGENȚIEI NAȚIONALE DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE ADMINISTRAREA ŞI VALORIFICAREA BUNURILOR INDISPONIBILIZATE PE PARCURSUL PROCESELOR PENALE”

Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), instituţie publică de interes naţional cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Justiţiei, este abilitată să aducă la cunoştinţa publicului semnarea contractului de finanțare pentru proiectul  “Îmbunătățirea capacității de depozitare a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate în ceea ce privește administrarea şi valorificarea bunurilor indisponibilizate pe parcursul proceselor penale”. Semnatarii contractului sunt Ministerul Justiţiei, în calitate de coordonator de reforme şi investiţii în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), în calitate de beneficiar.

 Obiectivul proiectului îl reprezintă extinderea capacității de depozitare a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

 Rezultatele urmărite avute în vedere prin construirea depozitelor ANABI constau în creşterea capacităţii de stocare, depozitare, păstrare pe termen lung şi în condiţii optime de securitate a bunurilor mobile sechestrate.

Prin Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare din anul 2022, este asumată necesitatea existenței unei infrastructuri optime pentru exercitarea atribuţiilor ce ţin de conservarea valorii bunurilor sechestrate. Pe parcursul celor şase ani de exercitare a atribuțiilor ce îi revin, la nivelul ANABI s-a constatat faptul că resursele alocate sistemului judiciar pentru depozitarea bunurilor sechestrate sunt insuficiente sau inadecvate, fapt ce are impact asupra eficienței măsurilor procesual penale de indisponibilizare a activelor în vederea confiscării sau reparării prejudiciilor. Acest aspect a făcut obiectul evaluărilor anuale realizate cu ocazia pregătirii şi publicării rapoartelor anuale de activitate. Subsecvent, infrastructura insuficientă a fost reţinută ca deficienţă ce trebuie tratată, cu prioritate, prin măsuri de suport pe termen scurt, în cadrul documentului de politică publică aprobat de Guvernul României - Strategia națională privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021 – 2025 – „Criminalitatea nu este profitabilă!”. Documentul strategic, elaborat cu consultarea amplă a tuturor partenerilor instituționali, în special a unităților de parchet şi a poliției judiciare, a confirmat, la capitolul deficiențe, capacitățile logistice inadecvate şi insuficiente pentru gestionarea, în condiţii de siguranţă, a unor bunuri cu valoare ridicată.

Ca modalitate de remediere a acestui aspect, Strategia prevede necesitatea dezvoltării unei rețele naționale de capacități de stocare, iar obiectivele concrete de investiții în acest sens sunt cuprinse în Planul Național de Redresare şi Reziliență - Investiția 2 „Dezvoltarea infrastructurii logistice (non-IT) necesare luptei împotriva corupției și recuperării produsului și prejudiciilor generate de infracțiuni, inclusiv a formării profesionale în aceste domenii”, Ținta 446 „Darea în folosință a depozitelor pentru bunurile confiscate” din cadrul Componentei 14. “Buna guvernanță”.

Prin amplasarea geografică uniformă a depozitelor ce urmează a fi edificate s-a urmărit oferirea unui răspuns cerinţelor de economicitate şi eficienţă a utilizării fondurilor publice antrenate cu ocazia transportului şi preluării în custodie.

Obiectivul specific urmărit prin construirea depozitelor ANABI îl constituie creşterea capacităţii de păstrare şi depozitare în condiţii optime de siguranţă a bunurilor mobile indisponibilizate, contribuind direct proporţional la mărirea gradului de recuperare a creanţelor provenite din săvârşirea de infracţiuni.

Prin intermediul rezultatului şi a activităților prevăzute, proiectul își propune să atingă Obiectivul specific nr. O10. Extinderea capacității de depozitare a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, prevăzut în Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României din 3 noiembrie 2021.

Valoarea totală a proiectului care face obiectul acestui contract de finanțare este de 65.000.000 lei (13.000.000 Euro), finanţată integral din fonduri externe nerambursabile aferente PNRR, la care se adaugă TVA cu valoare estimată de 12.350.000 RON (echivalentul a 2.470.000 Euro).

Perioada de implementare este de trei ani (02 martie 2023 – 30 septembrie 2025).

 Date de contact pentru detalii suplimentare despre acest proiect: anabi@just.ro.

Alocarea resurselor adecvate pentru îndeplinirea mandatului instituțional este relevantă din perspectiva următoarelor instrumente naționale și internaționale:

În plan intern:

- Extinderea capacității de depozitare a bunurilor mobile indisponibilizate este prevăzută în două documente strategice adoptate în ultimii ani de Guvernul României;
- Astfel, una din deficiențele constatate în Strategia națională privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021-2025 „Criminalitatea nu este profitabilă!” (aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 917/2021) privește infrastructură deficitară pentru preluarea, administrarea și conservarea bunurilor indisponibilizate (de exemplu: lipsa mijloacelor de transport corespunzătoare și numărul redus de spații de depozitare a bunurilor indisponibilizate). În Obiectivul Strategic 1. Consolidarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni, printr-o mai bună racordare la exigențele europene și internaționale, este prevăzută dezvoltarea infrastructurii naționale pentru depozitarea bunurilor aflate în legătură cu infracțiunile, pentru acoperirea nevoilor ANABI, dar și ale organelor de cercetare penală. Alocările din PNRR vor completa sumele prevăzute în bugetul ANABI și destinate realizării investițiilor pentru operaționalizarea până în anul 2025 a cel puțin 5 noi depozite la nivel național. Totodată, în planul de acțiune, în cadrul obiectivului specific 1.2. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii necesare derulării adecvate a procesului de recuperare și administrare a creanțelor provenite din infracțiuni, este prevăzută identificarea de terenuri, înființarea, preluarea sau construirea de noi spații de depozitare pentru ANABI (măsura 1.2.1.1.), fiind stabilită, ca țintă pentru anul 2025, construirea a 5 depozite.
- De asemenea, Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025 (aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 436/2022) prevede extinderea capacității de depozitare a ANABI prin construirea/dezvoltarea a 5 noi depozite pentru depozitarea bunurilor sechestrate (PNRR) (măsura 1.7.2.), în cadrul obiectivului strategic 1, pilonul II Politici privind capacitatea administrativă la nivelul sistemului judiciar, cu termen de realizare anul 2025.

Strategii conexe:

-  Strategia națională împotriva criminalității organizate 2021-2024, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 930/2021;
-  Strategia națională anticorupție 2021-2025 și documentele aferente acesteia, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2021;
-  Strategie națională în domeniul drogurilor 2022-2026 și Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale în domeniul drogurilor 2022-2026, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 344/2022.

În plan extern:

- MCV și Rule of Law - Raportul din 2022 privind statul de drept, capitol consacrat situației statului de drept din România care însoţeşte documentul comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, menționează faptul că intrarea în vigoare a legislației aferente extinderii mandatului Agenției, până la 30 iunie 2022, reprezintă un jalon în PRR-ul României, iar extinderea mandatului său ar trebui să fie însoțită de un plan de investiții.
-  Evaluarea României în cadrul rundei a 5-a de evaluare a Comitetului de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (Moneyval) din cadrul Consiliului Europei - în derulare în prezent;
-  Evaluarea României în cadrul Mecanismului de examinare a implementării Convenției ONU împotriva Corupției – în derulare în prezent;
- Monitorizarea tematică transversală a implementării Convenției Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului (Convenţia de la Varşovia), cu privire la art. 6 din Convenție, privind administrarea bunurilor înghețate sau sechestrate – raportul a fost adoptat în cadrul celei de-a 14-a reuniuni a Conferinței Statelor Părți la Convenția de la Varșovia, ce a avut loc în perioada 15 – 17 noiembrie 2022, Strasbourg, Republica Franceză (raportul nu este public).

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE PENTRU PROIECTUL “ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII DE DEPOZITARE A AGENȚIEI NAȚIONALE DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE ADMINISTRAREA ŞI VALORIFICAREA BUNURILOR INDISPONIBILIZATE PE PARCURSUL PROCESELOR PENALE”


Publicat in: 03/03/2023