Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI

Cooperare judiciară în materie civilă, comercială și dreptul familiei2. Comunicarea/notificarea de acte judiciare şi extrajudiciare în materie civilă şi comercială este formalitatea care are drept scop aducerea acestora la cunoştinţa destinatarilor: părţi, martori sau a altor participanţi într-un proces civil ori comercial pendinte în statul solicitant (art.3 din Legea nr.189/2003 privind asistența judiciară internațională în materie civilă și comercială, republicată).

Comunicarea/notificarea de acte judiciare şi extrajudiciare în materie civilă şi comercială între statele membre ale Uniunii Europene

Regulamentul (UE) 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor) (reformare) se aplică începând cu 1 iulie 2022. Anexele Regulamentului cuprind mai multe formulare – tip care se transmit direct între agenţiile de transmitere şi agenţiile de primire. Coordonatele agenţiei de primire se determină cu ajutorul Atlasului judiciar european în materie civilă.

Comunicarea/notificarea de acte judiciare şi extrajudiciare în materie civilă şi comercială în statele nemembre ale Uniunii Europene

Convenții multilaterale

Convenţia privind notificarea şi comunicarea în străinătate a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială, adoptată la Haga la 15 noiembrie 1965 (la care România a aderat prin Legea nr.124/2003, publicată în Monitorul Oficial nr.265/16.04.2003)

Lista actualizată a Statelor parte la Convenţia de la Haga 1965

Anexa la Convenţia privind notificarea şi comunicarea în străinătate a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială

* descarcă formularul cererii de asistență judiciară (prevăzut la art. 3, 5, 6 şi 7 din convenţie)

Convenţia privind procedura civilă adoptată la Haga la 1 martie 1954, la care România a aderat prin Decretul nr. 81/1971 se mai poate aplica cu următoarele state terţe, nemembre ale UE, care nu sunt contractante la Convenţia de la Haga din 1965 şi cu care România nu a încheiat niciun tratat bilateral: Armenia, Kârgâzstan, Liban, Muntenegru, Suriname, Uzbekistan, Vatican.

Convenții bilaterale

Curtoazia internaţională, sub rezerva principiului reciprocităţii

În absenţa unui instrument juridic bilateral sau multilateral în domeniul asistenţei judiciare în materie civilă şi comercială (la care România şi un alt stat să fie părţi), cererile de asistenţă judiciară, formulată de autorităţi judiciare române/străine, având ca obiect comunicarea/notificarea unor acte judiciare sau extrajudiciare unor persoane fizice/juridice cu domiciliul/sediul în România/stat terț, pot fi transmise spre soluţionare, prin intermediul Ministerului român al Justiţiei, pe cale diplomatică (consulară). În această situaţie, asistenţa judiciară se acordă în baza curtoaziei internaţionale, sub rezerva principiului reciprocităţii. Autorităţile străine decid asupra soluţionării cererilor de asistență judiciară.


3. Obţinerea de probe prin comisii rogatorii

Comisia rogatorie internaţională în materie civilă sau comercială este actul prin care o autoritate judiciară dintr-un stat mandatează o autoritate judiciară din alt stat să îndeplinească, în locul și în numele său, un act judiciar într-un caz determinat. Obiectul comisiei rogatorii poate consta în: audieri de martori sau alte persoane implicate, obţinerea de documente, efectuarea de expertize, realizarea de cercetări sau procurarea unor alte acte ori informaţii necesare pentru soluţionarea unui caz determinat.

Obținerea de probe în materie civilă și comercială între Statele Membre ale Uniunii Europene

Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (obținerea de robe) (reformare) se aplică începând cu 1 iulie 2022. Anexele Regulamentului cuprind mai multe formulare – tip care se transmit direct între instanţe. Coordonatele instanţei solicitate se determină cu ajutorul Atlasului judiciar european în materie

civilă.

Obținerea de probe în materie civilă și comercială în/din statele nemembre ale Uniunii Europene

Convenții multilaterale

Convenţia privind obţinerea de probe în străinătate în materie civilă sau comercială (la care România a aderat prin Legea nr.175/2003, publicată în Monitorul Oficial nr.331/15.04.2003). În baza art.2 din Convenţie, Ministerul Justiţiei a fost desemnat ca autoritate centrală competentă în România pentru primirea şi transmiterea comisiilor rogatorii formulate de autoritățile judiciare;

Lista actualizată a Statelor parte la Convenţia de la Haga 1970 care au acceptat aderarea României

* descarcă formularul de cerere recomandat pentru aplicarea Convenţiei privind obţinerea de probe în străinătate în materie civilă sau comercială, adoptată la Haga la 18 martie 1970

Convenții/tratate bilaterale

în domeniul asistenţei judiciare, având ca obiect obţinerea de probe prin comisii rogatorii sunt aplicabile şi prevederile convenţiilor/tratatelor bilaterale încheiate de România cu state.

* în relaţia dintre România şi statele care sunt parte la Convenţia privind obţinerea de probe în străinătate în materie civilă sau comercială, dar cu care au fost încheiate şi convenţii/tratate bilaterale în domeniul asistenţei judiciare în materie civilă sau comercială, transmiterea cererilor de asistenţă judiciară având ca obiect obţinerea de probe prin comisie rogatorie se efectuează:

– fie în baza Convenţiei de la Haga

– fie în baza convenţiei/tratatului bilateral (în funcţie de opţiunea statului – parte), dar cu respectarea întocmai a procedurii prevăzute de convenţia/tratatul respectiv.

Curtoazia internaţională, sub rezerva principiului reciprocităţii

(art.2 din Legea nr.189/2003 privind asistența judiciară internațională în materie civilă și comercială, republicată)

În absenţa unui instrument juridic bilateral sau multilateral în domeniul asistenţei judiciare în materie civilă şi comercială (la care România şi un alt stat să fie părţi), cererile de asistenţă judiciară, formulată de autorităţi judiciare române, având ca obiect obţinerea de probe prin comisii rogatorii referitoare la persoane fizice/juridice cu domiciliul/sediul în străinătate, se transmit de către Ministerul român al Justiţiei spre soluţionare, autorităţilor judiciare străine solicitate, pe cale diplomatică (consulară). În această situaţie, asistenţa judiciară se acordă în baza curtoaziei internaţionale, sub rezerva principiului reciprocităţii. Autorităţile străine decid asupra soluţionării cererilor de comisii rogatorii.


4. Alte forme de cooperare judiciară internațional în materia dreptului familiei

4.1. Aspectele civile ale răpirii internaţionale de copii

Legislație comunitară

Regulamentul nr. 2201/2003 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor in materia familială şi responsabilităţii părinteşti cu statele membre UE (cu excepţia Danemarcei).

Convenții multilaterale

Convenţia de la Haga din 25.10.1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii (la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992, publicată în M.Of. nr. 243/30.09.1992).

Lista actualizată a Statelor parte la Convenţia de la Haga 1970 care au acceptat aderarea României.

* descarcă formularul de returnare privind aspectele civile ale răpirii internaţionale de copii, conform Convenţiei de la Haga din 25.10.1980

Legislație națională

Legea nr. 369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980 republicată, Monitorul Oficial nr.468 din 25 iunie 2014;

Ordinul ministrului justiției nr. 3573/C din 9 octombrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind modalităţile de exercitare a atribuţiilor ce revin Ministerului Justiţiei, în calitatea sa de autoritate centrală, desemnată prin Legea nr. 100/1992 pentru aderarea României la Convenţia de la Haga din 25.10.1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.819 din 10 noiembrie 2014.

4.2. Obținerea pensiei de întreținere în străinătate

Legislație comunitară

Regulamentul (CE) nr.4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și cooperarea în materie de obligații de întreținere.

Convenții multilaterale

Convenţia privind obţinerea pensiei de întreţinere în străinătate, încheiată la New York la 20 iunie 1956 (la care România a aderat prin Legea nr. 26/1991, publicată în Monitorul Oficial nr.54 din 19 martie 1991)

Convenţia de la Haga din 23 noiembrie 2007 privind obţinerea pensiei de întreţinere pentru copii şi alţi membri ai familiei (a intrat în vigoare la data de 1 august 2013)

Lista actualizată a Statelor parte la Convenţia de la Haga, 2007.

Legislație națională

Legea nr. 36 din 19 martie 2012 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente şi decizii ale Consiliului Uniunii Europene, precum şi instrumente de drept internaţional privat în domeniul obligaţiilor de întreţinere.


5.Informații asupra dreptului străin

Convenţii/tratate multilaterale

Convenţia europeană în domeniul informaţiei asupra dreptului străin, încheiată la Londra, la 7 iunie 1968 și Protocolul său adițional (la care România a aderat prin HG nr.153/1991, publicată în Monitorul Oficial nr.62 bis din 26 martie 1991).

Lista actualizată a Statelor Parte la Convenţia europeană în domeniul informaţiei asupra dreptului străin.

Legislație internă

Legea nr.189/2003 privind asistența judiciară internațională în materie civilă și comercială, republicată (Capitolul IV, art.29 -31).


6. Recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești

6.1. Recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială

Recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială în Statele Membre ale Uniunii Europene;

Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie civilă şi comercială în statele nemembre ale Uniunii Europene;

Convenţii multilaterale

Convenţia de la Lugano din 30.10.2007 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială (a intrat în vigoare la data de 01.01.2010)

Convenţii bilaterale

Convenţiile/tratatele bilaterale în domeniul asistenţei judiciare încheiate de România cu statele terţe, nemembre ale UE, care conţin norme referitoare la recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti, încheiate cu următoarele state: Albania, Algeria, R.P.Chineză, Bosnia şi Herţegovina (prin declaraţie de succesiune), R.P.Chineză, Coreea de Nord, Cuba, Egipt, Federaţia Rusă (prin declaraţie de succesiune), Maroc, Mongolia, Macedonia, Moldova, Serbia, Siria, Tunisia, Turcia, Ucraina.

Legislaţia internă

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, cu modificările și completările ulterioare;

Codul de procedură civilă (Legea nr.134/2010, republicată), Cartea a VII a (Procesul civil internațional), Titlul III (Eficacitatea hotărârilor străine) – art. 1094 -1110.

6.2. Recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și a răspunderii părintești

Recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și a răspunderii părintești în Statele Membre ale Uniunii Europene:

Regulamentul nr. 2201/2003 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor in materie familială şi a răspunderii părinteşti cu statele membre UE (cu excepţia Danemarcei). Regulamentul nr. 2201/2003 înlocuieşte, pentru statele membre, convenţiile existente la data intrării în vigoare a prezentului regulament, care au fost încheiate între două sau mai multe state membre şi care se referă la materiile reglementate de prezentul regulament.

Recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și a răspunderii părintești cu statele terțe, nemembre ale Uniunii Europene;

Convenţii multilaterale

Convenții ale Consiliului Europei:

– Convenţia europeană asupra recunoaşterii şi executării hotărârilor în materie de încredinţare a copiilor şi de restabilire a încredinţării copiilor adoptată la Luxembourg la 20 mai 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 216/2003.

Lista actualizată a statelor (terţe-nemembre ale UE) parte la Convenţia de la Luxembourg, 1980.

– Convenţia de la Strasbourg din 15 mai 2003 asupra relaţiilor personale care privesc copiii, ratificată prin Legea nr. 87/2007

Lista actualizată a statelor parte la Convenţie.

Convenții ale Conferinței de Drept Internațional Privat de la Haga:

Convenţia privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea, executarea şi cooperarea cu privire la răspunderea părintească şi măsurile privind protecţia copiilor, adoptată la Haga la 19 octombrie 1996, ratificată de România prin Legea nr. 361/2007 (Convenția se aplică din data de 5 iunie 2010).


7. Accesul internațional la justiție

Instrumente comunitare

În relaţia cu statele membre ale UE, se aplică Directiva nr. 8/2002 din 27.01.2003 asupra îmbunătăţirii accesului la justiţie în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor reguli minime comune referitoare la ajutorul acordat în astfel de cauze.

Convenții multilaterale

Convenţia privind facilitarea accesului internaţional la justiţie, încheiată la Haga la 25 octombrie 1980 (la care România a aderat prin Legea nr. 215/2003).

Lista actualizată a Statelor terţe, nemembre ale UE, contractante la Convenţia privind facilitarea accesului internaţional la justiţie.

Legislație națională

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, cu modificările și completările ulterioare.


8. Despăgubirea victimelor infracţionalităţii

Instrumente ale UE

În relaţia cu statele membre ale UE, Directiva 2004/80/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind despăgubirea victimelor infracționalității

Informaţiile publicate de statele membre cu privire la aplicarea Directiva 2004/80/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind despăgubirea victimelor infracționalității şi formularele de cerere

Convenții multilaterale

Consiliului Europei privind despăgubirea victimelor infracţiunilor violente, adoptată la Strasbourg la 24 noiembrie 1983, ratificată prin Legea nr.304/2005

Lista actualizată a Statelor terţe, nemembre ale UE, contractante la Convenţia Consiliului Europei privind despăgubirea victimelor infracţiunilor violente

Legislație națională

Ordonanţa de Urgenţă nr. 113/2007 (aprobată prin Legea nr. 45/2008) de modificare şi completare a Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor

Formularul de cerere de obţinere a compensaţiilor financiare în situaţii transfrontaliere