Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI

ORGANIZARE ȘI ATRIBUȚII

HOTĂRÂRE nr. 652 din 27 mai 2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei – actualizată la data de 26 iunie 2018

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, cu modificările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.HG-ul integral poate fi accesat aici.REGULAMENT din 19 ianuarie 2011 de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei – actualizat la data de 21 august 2018Ministerul Justiţiei, denumit în continuare ministerul, este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care contribuie la buna funcţionare a sistemului judiciar şi la asigurarea condiţiilor înfăptuirii justiţiei ca serviciu public, apărarea ordinii de drept şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.Regulamentul integral poate fi accesat aici.Conform HG nr. 652 din 27 mai 2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările și completările ulterioare (text în vigoare începând cu data de 26 iunie 2018), Ministerul Justiției în România are următoarele funcții și atribuții principale:Funcții principale:• elaborează politicile publice, strategiile şi planurile de acţiune în domeniul justiţiei, al prevenirii şi combaterii corupţiei şi formelor grave de criminalitate, inclusiv în concordanţă cu obiectivele programului de guvernare;• reglementează cadrul normativ şi instituţional al sistemului judiciar şi al înfăptuirii justiţiei ca serviciu public;• coordonează şi controlează aplicarea unitară şi respectarea normelor legale privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor care se află în subordinea sau în coordonarea sa;

• asigură autoritatea prevăzută la art. 132 alin. (1) din Constituţia României, republicată, potrivit legilor de organizare a sistemului judiciar şi a înfăptuirii justiţiei ca serviciu public;

• veghează la respectarea ordinii de drept şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, prin mijloacele şi procedurile puse la dispoziţie prin prezenta hotărâre sau prin alte reglementări;

• reprezintă statul sau Guvernul în domeniul de activitate şi competenţă specifice stabilite prin prezenta hotărâre sau prin alte reglementări;

• este autoritate centrală în domeniul cooperării judiciare internaţionale, potrivit tratatelor la care România este parte şi instrumentelor juridice adoptate în cadrul Uniunii Europene;

• coordonează integrarea eforturilor de realizare a obiectivelor de referinţă specifice din cadrul Mecanismului de cooperare şi verificare instituit prin Decizia Comisiei Europene 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 şi integrează informaţiile solicitate autorităţilor în virtutea acestei funcţii; reprezintă statul şi guvernul în cooperarea cu Comisia Europeană în cadrul Mecanismului de cooperare şi verificare.

I. în domeniul planificării strategice şi al funcţionării sistemului judiciar şi a justiţiei ca serviciu public:

1. formulează propuneri pentru programul legislativ al Guvernului în domeniul său de competenţă, în vederea îndeplinirii programului de guvernare;

2. elaborează, coordonează şi evaluează aplicarea strategiilor şi programelor şi asigură promovarea acestora;

3. negociază, implementează, monitorizează şi evaluează programele internaţionale de asistenţă tehnică şi financiară pentru sistemul justiţiei şi pentru prevenirea criminalităţii şi a corupţiei, indiferent de instituţia beneficiară sau care le implementează;

4. exercită competenţele prevăzute de Constituţie şi de alte reglementări cu privire la organizarea sistemului judiciar şi buna funcţionare a justiţiei ca serviciu public;

5. exercită competenţele şi procedurile prevăzute de legi sau alte reglementări pentru asigurarea exercitării autorităţii prevăzute la art. 132 alin. (1) din Constituţia României, republicată;

6. elaborează proiectele de reglementări în sfera sa de competenţă şi participă la susţinerea acestora în Parlament;

II. în domeniul reglementării cadrului normativ şi al îmbunătăţirii acestuia:

1. constituie, potrivit legii, comisii de elaborare a proiectelor de coduri şi alte acte normative complexe ce interesează domeniul justiţiei, fiind autorizat, în exclusivitate, să editeze şi să publice ediţiile oficiale ale acestora;

2. elaborează proiectele de acte normative care au legătură cu domeniul său de activitate; participă la susţinerea proiectelor de legi în cadrul comisiilor parlamentare şi în plenul celor două Camere;

3. evaluează legislaţia, în sfera de competenţă, din punctul de vedere al constituţionalităţii, al tehnicii legislative şi al compatibilităţii cu acquis-ul comunitar şi tratatele şi convenţiile internaţionale, ori alte documente juridice cu caracter internaţional la care România este parte şi propune Guvernului, altor ministere sau autorităţi soluţii de îmbunătăţire legislativă, inclusiv în forma unor proiecte de acte normative;

4. formulează propuneri de promovare a recursului în interesul legii;

5. participă, de la caz la caz şi potrivit sferei sale de competenţă, în temeiul sarcinilor încredinţate de Guvern, la procesul de definitivare a altor proiecte de acte normative din domeniul de activitate al altor ministere sau autorităţi publice;

6. analizează şi avizează, după caz, exclusiv din punctul de vedere al constituţionalităţii, legalităţii şi tehnicii legislative, proiectele de acte normative elaborate de alte ministere;

7. participă, de la caz la caz, în condiţiile legii şi potrivit sferei sale de competenţă, în temeiul sarcinilor încredinţate de Guvern, la consilierea şi asistenţa juridică generală a Guvernului, inclusiv în situaţiile de conflict constituţional ori de altă natură şi la negocieri ale unor acorduri internaţionale;

8. editează buletine informative, culegeri de acte normative şi de practică judiciară, precum şi alte materiale din domeniul său de activitate, fiind autorizat în exclusivitate să editeze şi să publice ediţiile oficiale ale codurilor şi ale altor acte normative complexe;

9. distribuie, cu titlu gratuit, codurile şi alte acte normative complexe, pe care este autorizat în exclusivitate să le editeze şi să le publice în ediţii oficiale, instituţiilor publice pentru care Ministerul Justiţiei are calitatea de ordonator principal de credite, precum şi, în limita fondurilor disponibile, instituţiilor cu care cooperează şi colaborează instituţional; în limita fondurilor disponibile poate distribui materiale informative către justiţiabili;