Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI

ACTE ȘI PROCEDURI UTILE


Procedura obţinerii de informaţii din Registrul Naţional al asociațiilor, fundațiilor și federațiilor

Pentru obţinerea de copii certificate de pe înregistrările efectuate în Registrul Naţional şi de pe înscrisurile doveditoare ale înregistrărilor, solicitantul trebuie să adreseze Ministerului Justiţiei o cerere însoţită de dovada achitării tarifului stabilit prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 1417/C/2006, modificat prin Ordinul numărul 765/C/2013 (publicat în Monitorul Oficial nr. 190/2013) și prin Ordinul nr. 3258/C/2020 (publicat în Monitorul Oficial nr. 789/2020), diferenţiat în funcţie de obiectul solicitării.

Tarifele se achită prin orice mijloc de plată (ordin de plată, mandat poştal, transfer bancar etc.) în contul de disponibilităţi al Ministerului Justiţiei nr. RO62TREZ7005032XXX013994 (codul fiscal al beneficiarului-Ministerul Justiţiei este 4265841).

Cererea se depune la Registratura generală a Ministerului Justiţiei: Luni-Joi 9.30-12.00;13.00-16.00; Vineri 9.30-12.00;13.00-14.00 ori se transmite prin poştă sau online (ongmj@just.ro), termenul de soluţionare fiind de maxim 30 de zile de la data primirii cererii.

Informaţii procedurale şi eliberarea documentelor: programul de lucru cu publicul la nivelul Serviciului Relaţii cu publicul: Luni, Miercuri şi Vineri, între orele 10,00-12,00.

Formularul cererii este disponibil la adresa: https://www.just.ro/informatii-de-interes-public/formulare-tip-acte-si-proceduri-utile/.

Procedura rezervării denumirii asociațiilor, fundațiilor și federațiilor

În vederea rezervării denumirii, este necesară completarea unei cereri (model în Anexa la Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 954/2000, modificat şi completat prin OMJ nr. 2534/2012) şi anexarea dovezii achitării tarifului de 36 RON. Pentru prelungirea rezervării denumirii, tariful este de 18 RON.

Tarifele se achită prin orice mijloc de plată (ordin de plată, mandat poştal, transfer bancar etc.) în contul de disponibilităţi al Ministerului Justiţiei nr. RO62TREZ7005032XXX013994 (codul fiscal al beneficiarului-Ministerul Justiţiei este 4265841).

Cererea se depune la Registratura generală a Ministerului Justiţiei: Luni-Joi 9.30-12.00;13.00-16.00; Vineri 9.30-12.00;13.00-14.00 ori se transmite prin poştă sau online (ongmj@just.ro), termenul de soluţionare fiind de 5 zile de la data primirii cererii.

Informaţii procedurale şi eliberarea dovezilor de disponibilitate a denumirii: programul de lucru cu publicul la nivelul Serviciului Relaţii cu Publicul: Luni, Miercuri şi Vineri, între orele 10,00-12,00.

* Ghid de completare a cererii de eliberare a dovezii privind disponibilitatea denumirii

**Denumirile organizațiilor deja înființate, precum şi cele pentru care a fost eliberată şi este valabilă dovada disponibilităţii şi rezervării, pot fi consultate pe site MJ, în format PDF şi XLSX, la adresa: https://www.just.ro/registrul-national-ong/

Formularul cererii este disponibil la adresa: https://www.just.ro/informatii-de-interes-public/formulare-tip-acte-si-proceduri-utile/.

Informații privind declararea beneficiarului real în conformitate cu Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

1.Noţiunea de beneficiar real

Potrivit art. 4 alin. 2 lit. c din Legea nr. 129/2019, astfel după cum a fost modificată şi completată prin O.U.G. nr. 111/2020, noţiunea de beneficiar real include cel puţin:

 • asociaţii sau fondatorii;
 • membrii în consiliul director;
 • persoanele cu funcţii executive împuternicite de consiliul director să exercite atribuţii ale acestuia;
 • în cazul asociaţiilor, categoria de persoane fizice ori, după caz, persoanele fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite, respectiv, în cazul fundaţiilor, categoria de persoane fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite;
 • oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanţă, prin orice mijloace, asupra persoanei juridice fără scop lucrativ

2.Datele de identificare ale beneficiarului real ce se menţionează în cuprinsul declaraţiei sunt precizate la art. 7 alin. 2 lit cˆ2 din OG

26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată prin Legea nr.129/2019: numele, prenumele, data nașterii, codul

numeric personal, seria și numărul actului de identitate, cetățenia, domiciliul sau reședința.

3.Forma declaraţiei:

Potrivit art. 34ˆ4 alin. 2 din OG nr. 26/2000, astfel după cum a fost modificată prin Legea nr. 276/2020: “Consiliul director al asociaţiei sau fundaţiei împuterniceşte o persoană fizică pentru a comunica, printr-o declaraţie pe propria răspundere, datele de identificare ale beneficiarului real. Declaraţia privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică (…)."

4.Termenul de depunere a declaratiei

Potrivit art. 34^4 alin 1 si 4 din OG nr. 26/2000, astfel după cum a fost modificată prin Legea nr. 276/2020 : “Ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, asociaţia sau fundaţia are obligaţia de a comunica Ministerului Justiţiei datele de identificare ale beneficiarului real, în vederea înregistrării actualizării evidenţei privind beneficiarii reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor.

Dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaraţia prevăzută la alin. (1) se depune în termen de 30 zile*) de la data la care aceasta a intervenit.”

Conform articolului 1 din O.U.G. nr. 191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor, precum și a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerțului:

(1) Termenul până la care se depune declarația privind beneficiarul real, prevăzut la art. 34A4 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, este de maximum 90 de zile de la încetarea stării de alertă, declarată, în condițiile legii, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19.

(2) Termenul prevăzut la alin. (1) se aplică și obligației de completare a documentelor potrivit cerințelor prevăzute la art. 6, 7, 16 și 17 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost stabilite prin art. 63* din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

4.Excepţii de la obligaţia depunerii declaraţiei potrivit art 34ˆ1 alin. (1ˆ1) din OG nr. 26/2000, astfel după cum a fost modificată prin

Legea nr. 276/2020:

a) asociaţiile sau fundaţiile constituite/conduse doar de persoane fizice, atunci când singurii beneficiari reali sunt cei prevăzuţi în statut. În acest caz, în lipsa depunerii declaraţiei privind beneficiarul real, Ministerul Justiţiei este obligat să completeze din oficiu Registrul beneficiarilor reali pe baza documentelor care însoţesc cererea de înscriere a modificării care implică şi schimbarea beneficiarilor reali;

b) asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, astfel cum sunt definite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi structurile federative formate de acestea."

5.Moduri de comunicare a declaraţiei către Ministerul Justiţiei:

Potrivit art. 34ˆ4 alin. 2 din OG nr. 26/2000, astfel după cum a fost modificată prin Legea nr. 276/2020, ʺdeclaraţia privind beneficiarul real (…) poate fi comunicată fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poştă şi curier."

*Art. 63:

În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, asociaţiile şi fundaţiile au obligaţia completării documentelor conform cerinţelor prevăzute la art. 6, 7, 16 şi 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, prevederile art. 7 aplicându-se în mod corespunzător. La expirarea termenului, asociaţiile şi fundaţiile care nu s-au conformat obligaţiei se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea Ministerului Public sau a oricărei alte persoane interesate, în condiţiile prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege.

Procedura de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public sunt cele prevăzute de art. 21 si 22 din Legea nr. 544/2001, legea contenciosului administrative, precum si de art. 32-34 din HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, respectiv reclamatia administrativa (proedura care nu este obligatorie) și plangerea inaintata instantei judecatoresti.

Procedura reclamatiei administrative este prevazuta de art. 21 din Legea nr. 544/2001 și art. 32 din HG nr. 123/2002.

Potrivit art. 21 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, ”Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.

(2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.

(3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.”

Art. 32 din HG nr. 123/2002: ”În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.”

Reclamatiile administrative sunt solutionate de Comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public, constituita potrivit art.35 din HG nr. 123/2002, prin ordin al ministrului justitiei.

Plangerea la instanta de contencios administrativ este reglementata de art. 22 din Legea nr. 544/2001, care la alin. 1 prevede că ”În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.”

Informații privind interpreţii şi traducătorii autorizaţi

Potrivit Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare, instituţia competentă cu privire la autorizarea şi evidenţa interpreţilor şi traducătorilor este Ministerul Justiţiei.

Drepturi şi obligaţii ale interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi

I. Procedura autorizării interpreţilor şi traducătorilor

II. Procedura suspendării/încetării suspendării calităţii de interpret şi traducător autorizat

III. Procedura de schimbare a autorizaţiei (ca urmare a modificării numelui)

IV. Procedura de autorizare pentru o altă limbă străină (pentru persoanele care au calitatea de interpret şi traducător autorizat pentru una sau mai multe limbi străine)

V. Procedura de eliberare a duplicatului autorizaţiei

VI. Procedura de rectificare a autorizaţiei

VII. Procedura încetării calităţii de interpret şi traducător autorizat

VIII. Procedura reautorizării persoanelor autorizate anterior datei de 10.11.1997

IX.1. Recunoaşterea calificării profesionale de interpret şi traducător pentru sistemul de justiţie, dobândită într-un stat membru UE sau SEE ori CH – stabilire în România

IX.2. Recunoaşterea calificării profesionale de interpret şi traducător pentru sistemul de justiţie, dobândită într-un stat terț – stabilire în România

IX.3. Prestare transfrontalieră, temporară şi ocazională, a activităţilor specifice profesiei de interpret şi traducător autorizat – prima prestare/schimbare materială a situaţiei declarate iniţial

IX.4. Prestare transfrontalieră, temporară şi ocazională, a activităţilor specifice profesiei de interpret şi traducător autorizat – reînnoire declaraţie prestare servicii

X. Procedura atestării calificării profesionale de interpret și traducător autorizat

XI. Desfășurarea activității. Procedura înregistrării la organele fiscale

 • Ordinul nr. 1054 din 27 iulie 2005 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare”
 • Ordinul ministrului justiției şi al ministrului finanţelor publice nr. 2907/C/2340/2020 privind stabilirea tarifelor pentru plata interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti
 • Efectuarea şi legalizarea traducerilor. Legalizarea semnăturii interpretului şi traducătorului autorizat
 • Lista interpreților și traducătorilor autorizați din România.
 • Lista cu interpreţii şi traducătorii autorizaţi într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European

E-mail: interpret-traducator-autorizat@just.ro

Informații privind dobândirea calităţii de notar public

Legea nr. 36/1995, republicată, prevede că notar public poate fi cel care îndeplinește următoarele condiții:

a) este cetățean român, cetățean al unui alt stat membru al Uniunii Europene, cetățean al unui stat aparținând Spațiului Economic

European sau cetățean al Confederației Elvețiene și are domiciliul sau reședinta în România;

b) are capacitate deplină de exercițiu;

c) este licențiat în drept;

d) nu are antecedente penale rezultate ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul ori a săvârșirii cu

intenție a unei alte infracțiuni;

e) se bucură de o bună reputație, constatată în condițiile stabilite prin statut;

f) cunoaște limba română;

g) este apt din punct de vedere medical și psihologic pentru exercitarea funcției;

h) deține timp de 2 ani calitatea de notar stagiar, a absolvit Institutul Notarial Român și a promovat examenul de definitivat sau a

exercitat timp de cel puțin 6 ani o funcție de specialitate juridică și a promovat concursul de admitere în funcția de notar public.

* Mai multe informații, pe site-ul oficial al Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România.

Lista notarilor publici din România.

Legislație

Informaţii privind dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar

Activitatea de expertiză tehnică judiciară se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, aprobată prin Legea nr. 156/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă, respectiv Codului de procedură penală. Calitatea de expert tehnic judiciar se poate dobândi pe bază de examen/interviu organizat de Ministerul Justiţiei, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 10, art. 10^1 şi art. 12 din ordonanţa menţionată mai sus.

Examenul de expert tehnic judiciar are scopul de a verifica nivelul cunoştinţelor viitorilor experţi în specialitatea pentru care candidează, gradul de însuşire a actelor normative referitoare la specialitatea respectivă, a dispoziţiilor din codurile de procedură civilă şi penală referitoare la expertiză şi din alte acte normative care reglementează activitatea de expertiză tehnică judiciară, drepturile şi obligaţiile experţilor.

Potrivit prevederilor art. 10 din ordonanţa menţionată anterior, „(1) Dobândeşte calitatea de expert tehnic judiciar persoana care îndeplineşte următoarele condiții:

a) este cetăţean român, cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, aparţinând Spaţiului Economic European ori cetăţean al

Confederaţiei Elveţiene;

a^1) cunoaşte limba română;

b) are capacitate de exerciţiu deplină;

c) a absolvit studii superioare în specialitatea pentru care se prezintă la examenul de expert, dovedite cu diplomă;

d) are un stagiu de cel puţin 3 ani în specialitatea în care a obţinut diploma;

e) este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea activităţii de expert;

f) nu are antecedente penale şi se bucură de o bună reputaţie profesională şi socială;

g) a fost declarat reuşit la examenul organizat în acest scop.

Conform prevederilor art. 12 din aceeaşi ordonanţă, „(1) La cerere, poate dobândi calitatea de expert tehnic judiciar într-o anumită specialitate următoarea persoană:

a) persoana care a dobândit calitatea de expert extrajudiciar în acea specialitate;

b) persoana care a dobândit calitatea cerută pentru desfăşurarea activităţii în acea specialitate în condiţiile legii speciale ce

reglementează organizarea şi desfăşurarea unei activităţi sau profesii şi modul de acces în aceasta;

c) persoana care are titlul de academician, profesor universitar sau conferenţiar universitar, doctor docent ori doctor în specialitatea

respectivă.

(2) Dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar în condiţiile alin. (1) are loc cu susţinerea unui interviu organizat de Ministerul

Justiţiei, care are drept scop verificarea gradului de însuşire a dispoziţiilor din codurile de procedură civilă şi penală referitoare la

expertiză, precum şi a prevederilor din alte acte normative care reglementează activitatea de expertiză tehnică judiciară, precum şi

drepturile şi obligaţiile experţilor.

(3) Pentru înscrierea la examenul sau, după caz, interviul pentru dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar, candidaţii plătesc o taxă

al cărei cuantum este stabilit prin ordin al ministrului justiţiei.

(4) Prevederile art. 11 se aplică în mod corespunzător şi pentru persoanele care au dobândit calitatea de expert tehnic judiciar cu

scutire de examen, în condiţiile prezentului articol”.

Conform prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 91 alin. (4) din Regulamentul privind atribuirea calităţii de expert tehnic judiciar şi de

specialist, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1322/C/2000, cu modificările şi completările ulterioare: data şi locul susţinerii

examenului/interviului, specializarea şi termenul de depunere a actelor pentru înscrierea la examen/interviu se aduc la cunoştinţa celor

interesaţi cu cel puţin 40 de zile înainte de data susţinerii examenului/interviului, prin publicare pe pagina de internet a Ministerului

Justiţiei, în secțiunea Cariere. De asemenea, se aduc la cunoştinţă şi prin afişare la sediile birourilor locale pentru expertize judiciare,

tehnice şi contabile din cadrul tribunalelor, la loc vizibil şi accesibil publicului.

Lista experților tehnici judiciari din România.

* Legislație

E-mail: expert-tehnic-judiciar@just.ro

Informații privind admiterea în profesia de executor judecătoresc


* Pentru toate informațiile privind admiterea în profesia de executor judecătoresc, precum și procedurile de înscriere, consultați pagina oficială a Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești.

Lista executorilor judecătorești în funcție din România.

* Legislație

 • Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, Republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Ordinul Ministrului Justiției nr. 210/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, cu modificările și completările ulterioare.
Informații privind profesia de consilier juridic

Potrivit legislaţiei în vigoare, Ministerul Justiţiei e autoritatea competentă să ateste titlul oficial de calificare în profesia de consilier juridic, obţinut în România, şi experienţa în profesie dobândită în România de către cetăţenii români sau cetăţenii unui alt stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicării acesteia în celelalte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European.

De asemenea, Ministerul Justiţiei e autoritatea competentă să recunoască calificarea profesională de consilier juridic a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicării acesteia în România.

Procedura Atestării Titlului Oficial de Calificare în Profesia de Consilier Juridic

Procedura recunoaşterii calificării profesionale de consilierjuridic, dobândită într-un stat membru al Uniunii Europene sau al SpațiuluiEconomic European ori în Confederația Elvețiană – stabilire în România

Procedura recunoaşterii calificării profesionale de consilier juridic, dobândită într-un stat terț – stabilire în România

Legislaţie:

Actele necesare pentru obținerea autorizației de operator al Registrului Național de Publicitate Mobiliară (RNPM) sau de agent împuternicit al operatorului

* Accesează documentația necesară autorizării ca operator RNPM sau de agent împuternicit al operatorului – potrivit Legii nr. 297/2018 privind publicitatea mobiliară, republicată (Adresa: https://mj.rnpm.ro/#informatii/acte-operator)

* Lista operatorilor autorizați și a agenților împuterniciți (Adresa: https://mj.rnpm.ro/#operatori)

* Legislație (Adresa: https://mj.rnpm.ro/#legislatie)

* E-mail: cpm@just.ro