Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI

PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Protecția datelor cu caracter personal

A. Consideratii generale

Organizaţiile şi indivizii care prelucrează date cu caracter personal au obligaţia de a le păstra astfel încât să le fie asigurată confidenţialitatea şi securitatea. Aceste obligaţii sunt subsumate dreptului la protecţia datelor cu caracter personal, reglementat prin Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Dreptul la protecţia datelor cu caracter personal se numără printre drepturile protejate în temeiul articolului 8 din Convenţia europeană a drepturilor omului care garantează dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, a domiciliului şi a corespondenţei şi stabileşte condiţiile în baza cărora sunt permise limitări ale acestui drept. Dreptul la protecţia datelor cu caracter personal şi-a găsit consacrarea în cadrul drepturilor fundamentale ale persoanei prin art. 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, instrument juridic fundamental al Uniunii care a dobândit valoare juridică prin intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona.

În România, Regulamentul (UE) 2016/679 se aplică prelucrărilor efectuate:

  •  prin intermediul unui sistem de prelucrare automatizată (computer);
  • pe suport de hârtie sau în orice altă formă de prelucrare neautomatizată dacă fac parte dintr-un sistem de evidentă sau sunt destinate să fie incluse într-un astfel de sistem;
  • indiferent de forma acestora: fotografii sau înregistrări video ale imaginii sau înregistrări ale vocii, date biometrice.

Definiții și termeni:

Date cu caracter personal – orice informații despre o persoană fizică identificată sau identificabilă, definită ca persoană vizată; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrare – orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

Operator – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

Sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal – orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcţionale sau geografice.

Autoritate de supraveghere – Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), desemnată potrivit Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările şi completările ulterioare;

Cookie – Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și ca „browser cookie” sau „HTTPS cookie” sau pur și simplu cookie) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex. Internet Explorer, Chrome) și este complet „pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). Un cookie este format din două părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinate tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal:       

Legalitate, echitate și transparență. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată.

Limitări legate de scop. Datele cu caracter personal vor fi colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile iniţiale.

Reducerea la minimum a datelor. Datele cu caracter personal vor fi adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

Exactitate. Datele cu caracter personal vor fi exacte şi, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt şterse sau rectificate fără întârziere.

Limitări legate de stocare. Datele cu caracter personal vor fi păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic şi organizatoric adecvate, în vederea garantării drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate;

Integritate şi confidenţialitate. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Legalitatea prelucrării:

Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:

a) persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;

d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul;

f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

Drepturile persoanei vizate:

În conformitate cu legislația aplicabilă beneficiaţi de:

– dreptul de acces;

– dreptul la rectificare;

– dreptul la ştergerea datelor;

– dreptul la restricţionarea prelucrării;

– dreptul la portabilitatea datelor;

– dreptul la opoziţie;

– procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;

– dreptul de a adresa plângeri Autorităţii naţionale de supraveghere;

– dreptul la o cale de atac judiciară eficientă.

Autoritatea natională de supraveghere

Garantul respectării dreptului la protecţia datelor cu caracter personal Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediul în Bucureşti bd. G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1. ANSPDCP a fost înfiinţată prin Legea nr. 102/2005 republicată.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în Ministerul Justiţiei (Informare)

Ministerul Justiţiei, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, prelucrează datele cu caracter personal în scopul îndeplinirii atribuțiilor principale prevăzute la art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea, funcționarea Ministerului Justiţiei.

Prin urmare, ca operator de date cu caracter personal, Ministerul Justiţiei este preocupat în mod constant de asigurarea unei protecții ridicate a persoanelor cu privire la prelucrările de date cu caracter personal pe care le efectuează prin respectarea dispozițiilor europene și naționale aplicabile.

Astfel, Ministerul Justiţiei se asigură că datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată, iar colectarea se realizează în scopuri determinate, explicite şi legitime astfel încât să nu fie prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.

Totodată, Ministerul Justiţiei asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

În acest sens, Ministerul Justiţiei prelucrează date cu caracter personal, prin mijloace automatizate/manual, ţinând seama în mod exemplificativ de următoarele scopuri:

• relații publice/petiționare;

• managementul resurselor umane;

• acreditare a reprezentanților mass-media;

• monitorizare/securitate a persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor publice/private;

• gestionarea situaţiilor de urgenţă;

• asigurarea reprezentării ministerului, apărarea drepturilor şi intereselor legitime în  raporturile cu autorităţile publice, cu alte persoane fizice sau juridice;

• organizare/derulare evenimente;

• îndeplinirea atribuţiilor legale de verificare, control și audit;

• gestiunea financiar-contabilă;

• gestiunea logistico-administrativă;

• achiziţii publice;

• supravegherea fenomenelor epidemiologice;

• triajul persoanelor pentru accesul în clădirea din str. Apolodor nr. 17, mun. Bucureşti.

 

MJ își rezervă dreptul de a solicita şi alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor, strict în conformitate cu prevederile legale.

Totodată, menţionăm că site-ul MJ www.just.ro instalează module cookie doar pentru a permite îmbunătăţirea funcţiilor oferite, fără a le stoca în scopul prelucrării, înregistrării, difuzării datelor cu caracter personal.

Mai multe detalii privind politica de cookies sunt disponibile la următorul link: https://www.just.ro/politica-cookies/

 

Responsabilul cu Protecţia Datelor

Ministerul Justiţiei a desemnat un Responsabil cu Protecţia Datelor, care poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la aspecte ce ţin de protecţia datelor cu caracter personal, în scris, la adresa operatorului de date cu caracter personal sau în format electronic la adresa de e-mail: dataprotection@just.ro

 

Cadrul legislativ național

  • Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
  • Legea nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date;
  • Legea nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice;
  • Decizia Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 128/2018 privind aprobarea formularului tipizat al notificării de încălcare a securităţii datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE;
  • Decizia Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ANSPDCP nr. 133 din 3 iulie 2018 privind aprobarea Procedurii de primire și soluționare a plângerilor;
  • Decizia Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 161 din 9 Octombrie 2018 privind aprobarea Procedurii de efectuare a investigațiilor.
Prelucrarea datelor cu caracter personal în sediul Ministerului Justiţiei prin intermediul sistemului de supraveghere video CCTV

A. Introducere

Ministerul Justiției, organ de specialitate al administrației publice centrale, aflat în subordinea Guvernului, având sediul în str. Apolodor nr. 17, sector 5, București,

în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (RGPD), precum și cu orientările din Ghidul nr. 3/2019 al Comitetul European pentru Protecția Datelor în materia prelucrării datelor cu caracter personal prin mijloace video,

vă aducem la cunoștință prezenta Notă de informare cu privire la colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul sistemelor de supraveghere video (“CCTV”) amplasate în incinta şi exteriorul clădirii situate în București, sector 5, str. Apolodor nr. 17.

B. Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal

În principiu, oricare dintre temeiurile juridice prevăzute la art. 6 alin. (1) din RGPD poate constitui baza legală a prelucrării datelor personale provenite din activitatea de monitorizare video. Spre exemplu, textul art. 6 alin. (1) lit. c) din RGPD se va aplica automat în situația în care legislația națională stabilește obligația operatorului de a efectua supravegherea prin mijloace video.

În acest sens, pentru a putea prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal prin intermediul mijloacelor video, Ministerul Justiției se bazează pe următoarele dispoziții de ordin legal:

1) art. 2 și art. 27 alin. (1) și (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.[1] 

2) art. 81 din anexei nr. 1 a HG nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza

obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.[2]

C. Justificarea scopurilor în care se realizează prelucrarea datelor

În general, măsurile de supraveghere video trebuie selectate de operatori numai dacă scopul prelucrărilor nu ar putea fi atins prin alte mijloace, mai puțin invazive pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate. Spre exemplu, în situația în care un operator dorește să prevină infracțiuni contra patrimoniului, în loc să instaleze un sistem de supraveghere video, acesta ar putea să ia măsuri alternative de securitate, cum ar fi împrejmuirea proprietății, instituirea de patrule regulate ale personalului de securitate, utilizarea de portari, asigurarea unei iluminări mai bune, montarea încuietorilor de siguranță sau aplicarea pe pereți a unei folii sau tencuieli anti-graffitti.

Cu toate acestea, un sistem de supraveghere video ce funcționează în afara programului de lucru obișnuit, în special pe timpul nopții, va răspunde nevoilor Ministerului Justiției de a contribui la prevenirea pericolelor la adresa bunurilor, datelor şi informaţiilor aflate în administrarea sa și va completa în acest fel celelalte măsuri fizice de securitate, cum este sistemul de pază asigurat prin personalul specializat din cadrul MAI.

În plus, sistemul de supraveghere video va contribui la asigurarea necesităților de prevenire a infracțiunilor contra vieții și contra integrității corporale și sănătății tuturor persoanelor din minister, inclusiv a demnitarilor, precum și la colectarea probelor necesare în cadrul dosarelor de cercetare penală şi al proceselor ce pot fi intentate în fața instanțelor de judecată.

În acest sens, Ministerul Justiției va prelucra date cu caracter personal prin intermediul sistemelor de supraveghere video în interiorul şi exteriorul sediului în virtutea următoarelor scopuri:

1) monitorizarea accesului persoanelor în spațiile din minister;

2) asigurarea securității bunurilor aflate în administrare;

3) protejarea vieții și integrității fizice a persoanelor aflate în spațiile din minister sau în exterior, în zona celor două căi de acces în

minister.

4) conservarea probelor necesare organelor judiciare.

De asemenea, semnalăm că vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal doar în scopurile prezentate în această secțiune. De ce este importantă această mențiune?

Întrucât prin raportare la exigențele legislative de nivel european, orice operator de date este nevoit să se adreseze așteptărilor rezonabile ale persoanelor vizate din momentul și în contextul prelucrărilor, având în vedere că monitorizarea anumitor zone va conduce la o intruziune intensă asupra drepturilor și libertăților individuale.

În acest sens, Ministerul Justiției nu va prelucra date cu caracter personal prin intermediul sistemelor de supraveghere video în următoarele spații în care există în mod inerent un nivel ridicat al așteptărilor cu privire la respectarea vieții private:

1) grupurile sanitare;

2) birourile în care angajații își desfășoară activitatea;

3) alte spații în care există așteptări rezonabile de a nu fi monitorizați video.

În corelare cu cele de mai sus, precizăm că activitatea de monitorizare video se va realiza în spaţii precum căile de acces în instituţie şi holurile din minister.

Nu în ultimul rând, sistemul de supraveghere video nu va servi la monitorizarea performanței angajaților din minister care își desfășoară activitatea în raport cu cerințele specifice fișei postului și nici la pontaj.

D. Categoriile de date cu caracter personal ce vor fi prelucrate

Sistemele de supraveghere video colectează de obicei cantități masive de date cu caracter personal care pot dezvălui informații sensibile și uneori chiar categorii speciale de date. Într-adevăr, date aparent nesemnificative colectate la un moment inițial pot fi folosite pentru a deduce alte informații în vederea atingerii unui scop diferit, cum ar fi urmărirea obiceiurilor unei persoane.

În acest context, subliniem faptul că sistemul de supraveghere video amplasat în minister nu va avea ca scop captarea (de exemplu, prin focalizare sau orientare selectivă) sau prelucrarea imaginilor (de exemplu, prin crearea de profiluri) ce ar putea devoala categorii speciale de date cu caracter personal.

Drept urmare, pentru atingerea scopurilor menționate mai sus, Ministerul Justiției intenționează să prelucreze datele personale constând numai în imagini ale dumneavoastră în format video colectate prin intermediul sistemului CCTV, însă fără a monitoriza activitatea şi performanţa la locul de muncă.

E. Perioada de retenție

Potrivit RGPD, datele cu caracter personal nu pot fi stocate pentru o perioadă care depășește durata necesară îndeplinirii scopurilor în care acestea sunt prelucrate, astfel încât datele cu caracter personal vor fi păstrate doar cât este necesar și proporțional cu scopul pentru care se prelucrează.

În concret, imaginile captate prin sistemul de monitorizare video vor fi stocate pentru o perioadă de 20 de zile de la data colectării lor, cu excepția situațiilor reglementate expres de lege sau a cazurilor temeinic justificate. Spre exemplu, în cazul producerii unui incident de securitate, durata de păstrare a datelor stocate relevante poate depăși termenul stabilit în funcție de timpul necesar investigării suplimentare a evenimentului.

La expirarea perioadei de stocare, datele se vor șterge prin procedură automată în ordinea cronologică în care au fost înregistrate.

F. Destinatarii și transferul datelor cu caracter personal

Accesul la datele cu caracter personal, la materialul stocat și/sau la arhitectura tehnică a sistemului de securitate video este limitat la un număr redus de persoane autorizate, care pot fi identificate în mod clar și este determinat prin atribuțiile specificate in fișa postului sau în alte acte juridice relevante.

Astfel, datele cu caracter personal vor putea fi accesate de:

1) Personal din cadrul MJ: DTI, DPO și personalul de pază din cadrul MAI;

2) Terți: instanțe, parchete, poliţie și alte autorități competente în materia prevenirii și urmăririi penale a infracțiunilor, inclusiv al protejării

amenințărilor la adresa securității publice, conform prevederilor legislației aplicabile în baza art. 6 alin. (1) lit. (c) din RGPD.

De asemenea, menționăm că datele dumneavoastră personale nu sunt transferate către state terțe.

G. Drepturile dumneavoastră

G.1. Dreptul de acces

Aveți dreptul de a obține de la noi confirmarea că datele personale care vă privesc sunt prelucrate sau nu, iar în caz afirmativ, aveți dreptul de a solicita accesarea acestora. De asemenea, aveți dreptul de a obține o copie a datelor personale prelucrate.

Exercitarea acestui drept implică și anumite diligențe din partea dumneavoastră, în ideea că va trebui să specificați în cererea către operatorul MJ când anume (într-un interval rezonabil de timp) ați intrat în zona monitorizată.

În corelare cu aspectul de mai sus, în măsura în care cererea se dovedește a fi excesivă ori vădit nefondată, ministerul poate să perceapă o taxă rezonabilă ori să refuze să dea curs acesteia, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (5) din RGPD.

G.2. Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat)

Aveți dreptul de a ne solicita să ștergem datele personale care vă privesc în situația în care ministerul continuă să prelucreze datele cu caracter personal ulterior perioadei de retenție și nu există niciun alt motiv legitim de a stoca datele care să prevaleze asupra intereselor individuale.

În acest sens, menționăm că ștergerea datelor va avea loc fără întârzieri nejustificate dacă se aplică una dintre situațiile reglementate la nivelul art. 17 alin. (1) din RGPD[3] și în măsura în care nu se aplică niciuna dintre excepțiile enumerate la art. 17 alin. (3)[4] din actul normativ susmenționat.

În cazul în care din motive întemeiate nu putem da curs solicitării dumneavoastră, vă vom informa cu privire la acest aspect și vă vom aduce la cunoștință motivele deciziei noastre.

G.3. Dreptul la rectificare

Aveți dreptul de a obține din partea ministerului, în conformitate cu prevederile art. 16 din RGPD, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor personale incorecte sau inexacte care vă privesc.

G.4. Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale. În general, în cazurile în care nu este clar dacă și când vor trebui șterse datele cu caracter personal, vă puteți exercita dreptul la restricționarea prelucrării pentru a vă asigura că acestea nu sunt utilizate în alte scopuri decât cele care au determinat imposibilitatea temporară de ștergere.

G.5. Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele personale care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, comun și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date personale unei alte entități fără obiecțiuni din partea noastră.

G.6. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată

Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor personale, inclusiv prin crearea de profiluri, care ar putea avea impact asupra drepturilor dumneavoastră juridice (cum ar fi dreptul de a obține un credit bancar) sau care v-ar putea afecta într-o măsură semnificativă (cum ar fi influențarea comportamentului), cu excepția situației în care consimțiți în mod explicit la aceasta.

G.7. Dreptul de a formula plângeri

Aveți dreptul de a formula plângeri în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în legătură cu prelucrarea datelor personale.[5]

H. Informații de contact

H.1. Controlul de date

Dacă doriți să vă exercitați drepturile conform Regulamentului (UE) 2016/679 sau dacă aveți comentarii, întrebări sau nelămuriri sau dacă doriți să depuneți o plângere cu privire la colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să nu ezitați să contactați operatorul de date, la adresa de corespondenţă: economic@just.ro.

H.2. Responsabilul cu protecția datelor al Ministerului Justiției

Puteți contacta Responsabilul cu protecția datelor al Ministerului Justiției la următoarea adresă de corespondență – dataprotection@just.ro, în ceea ce privește aspectele legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679.

H.3. Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

În măsura în care apreciați că drepturile dumneavoastră conform Regulamentului (UE) 2016/679 au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Operatorul de date, aveți dreptul de a face recurs (adică puteți depune o plângere) la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la adresa de corespondență anspdcp@dataprotection.ro

*****

[2]Art. 2 din Legea nr. 333/2003 are următorul cuprins:

(1) Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unităţi, sunt obligate să asigure paza acestora.

(2) Persoanele fizice pot apela pentru protecţia personală la serviciile unor societăţi specializate de pază şi protecţie, în condiţiile prezentei legi.

Art. 27 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 333/2003 are următorul cuprins:

(1) Conducătorii unităţilor care deţin bunuri, valori, suporturi de stocare a documentelor, a datelor şi informaţiilor cu caracter secret de stat sunt obligaţi să asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protecţie şi sistemele de alarmare împotriva efracţiei în locurile de păstrare, depozitare şi manipulare a acestora, precum şi în locurile unde se desfăşoară activităţi care au un asemenea caracter.

(5) În sensul prezentei legi, prin sistem de alarmare împotriva efracţiei se înţelege ansamblul de echipamente electronice care poate fi compus din centrală de comandă şi semnalizare optică şi acustică, detectoare, butoane şi pedale de panică, control de acces şi televiziune cu circuit închis cu posibilităţi de înregistrare şi stocare a imaginilor şi datelor, corespunzător gradului de siguranţă impus de caracteristicile obiectivului păzit.

[3]Art. 81 din HG nr. 301/2012 are următorul cuprins:

Unităţile şi instituţiile de interes public trebuie să prevadă sisteme de supraveghere video pe căile de acces, holuri şi alte zone cu risc ridicat, detecţie a efracţiei pe zonele de expunere sau depozitare valori şi control acces, prin personal sau echipamente.

[4]Art. 17 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 are următorul cuprins:

(1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

(b) persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a), şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;

(c) persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2);

(d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

(e) datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află operatorul;

(f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale menţionate la articolul 8 alineatul (1).

[5]Art. 17 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2016/679 are următorul cuprins:

(3) Alineatele (1) şi (2a) nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară:

(a) pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare;

(b) pentru respectarea unei obligaţii legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale cu care este învestit operatorul;

(c) din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) literele (h) şi (i) şi cu articolul 9 alineatul (3);

(d) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), în măsura în care dreptul menţionat la alineatul (1) este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; sau

(e) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

[6] Puteţi accesa pagina web a ANSPDCP la următorul link:

https://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_pagina_principala