Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI

Lista categoriilor de documente produse și gestionate de Ministerul Justiției


Direcția Corpul de Control al Ministrului


 • registrul general de evidență a lucrărilor ministerului
 • registrul de intrare-ieșire corespondență a lucrărilor compartimentului
 • condica de corespondență cu cabinetele ministrului și secretarilor de stat
 • condica de expediere a corespondenței către compartimentele din minister
 • condica de expediere a corespondenței prin registratura ministerului
 • registrul cuprinzând copiile ordinelor elaborate de compartiment
 • condica de prezență
 • adrese
 • note interne
 • note de informare
 • referate de necesitate
 • referate de magazie
 • referate bunuri în folosință
 • referate necesitate echipamente IT
 • solicitări decont
 • cereri de concediu
 • document delegare atribuții de serviciu pe perioadă temporară
 • rapoarte
 • documente de corespondență interinstituțională.

Serviciul Audit Public Intern


 • Note de informare,
 • Adrese,
 • Referate de necesitate
 • Proceduri operaționale/Instrucțiuni de lucru
 • Planul anual de audit
 • Planul multianual de audit
 • Programul de asigurare privind îmbunătățirea activității de audit
 • Formulare specifice activității de audit, întocmite în baza HG 1086/2016 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern
 • Registru intrare – ieşire corespondenţă

Serviciul Informații Clasificate


 • corespondenta cu alte instituţii din domeniul de siguranță națională;
 • corespondenta cu compartimentele din instituţie;
 • fisele posturilor pentru personalul serviciului;
 • rapoarte de analiza, planuri si rapoarte de activitate conform ISO 9001:2008;
 • borderouri de expediere a corespondentei prin posta speciala;
 • documente privind organizarea si planificarea activităţilor specifice;
 • registre de evidență specifice activității de protecție a informațiilor clasificate
 • evidenta concediilor de odihna si medicale
 • situaţii, informări, note, referate

Compartimentul publicitate mobiliară


 • „Inventarele și procesele - verbale ale documentelor ce se predau la arhivă;
 • Plan anual de activitate/Raport anual de activitate;
 • Acte normative (regulamente, ordine, instrucțiuni) emise de ministrul justiției sau provenite de la alte autorități centrale, în domeniul publicității mobiliare;
 • Ordine emise de ministrul justiției în domeniul publicității mobiliare;
 • Evidența operatorilor/agenților Registrului Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)
 • Copiile de siguranță ale bazei de date a Registrului Național de Publicitate Mobiliară (backup)
 • Registrul de intrare-ieșire al corespondenței;
 • Mapă ordine autorizare/reautorizare ca operator al RNPM și birouri teritoriale ale operatorului, ordine aplicare sancțiuni disciplinare, ordine revocare autorizație (notă de fundamentare, ordin, adresă comunicare ordin etc.);
 • Dosarul de înscriere pentru autorizarea/reautorizarea ca operator al RNPM, respectiv, birou teritorial al operatorului (documente doveditoare privind îndeplinirea condițiilor legale);
 • Raportări ale operatorilor RNPM referitoare la îndeplinirea unor obligații legale privind modul de încasare și plată a taxelor de înscriere în Registru (adresă de înaintare, ordine de plată sau alte înscrisuri care fac dovada plății), constituirea periodică a garanției de răspundere profesională (adresă de înaintare, polițe de asigurare, scrisori de garanție), efectuarea anumitor avize de înscriere;
 • Note interne, note de informare, note de oportunitate, lucrări privitoare la achizițiile compartimentului (referate de necesitate, note de oportunitate, caiete de sarcini etc.), alte lucrări realizate/colectate în domeniul publicității mobiliare;
 • Cereri, sesizări, petiții, plângeri, memorii primite de la persoane fizice/juridice, respectiv, răspunsurile la acestea, privind publicitatea mobiliară;
 • Fișe de post;
 • Rapoarte/cereri de concedii de odihnă, concedii de studii, concedii fără plată, concedii pentru creșterea copilului, certificate medicale, învoiri, permisii, pontaje, cereri decont;
 • Condică de predare-primire a corespondenței;
 • Condică de prezență la serviciu;
 • Condică/borderouri de expediere a documentelor prin Registratura Unică;
 • Referate de necesitate;
 • Înregistrările care au dobândit statut inactiv (înregistrări expirate, stinse, anulate) în Registrul Național de Publicitate Mobiliară.”

Direcția Elaborare Acte Normative


 • proiecte de coduri sau de modificare substanţială a codurilor existente ori de elaborare a unor legi complexe din domeniul de competenţă al ministerului;
 • proiecte de acte normative în sfera sa de competenţă a ministerului;
 • formularea de propuneri pentru programul legislativ al Guvernului, în domeniul de competență al direcției;
 • puncte de vedere referitoare la unele probleme de drept şi proiecte de acte normative ce au legătură cu specificul atribuţiilor direcţiei, la solicitarea altor compartimente;
 • puncte de vedere referitoare la sesizările şi excepţiile privind neconstituţionalitatea unor legi sau ordonanţe iniţiate de minister;
 • puncte de vedere referitoare la iniţiativele legislative ale senatorilor şi deputaţilor, în domeniul de competenţă al direcţiei;
 • examinarea cererilor de recunoaştere a utilităţii publice asociaţiilor şi fundaţiilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul de competenţă al ministerului,
 • întocmirea proiectelor de hotărâri ale Guvernului şi a notelor de fundamentare ale acestora, dacă solicitările sunt întemeiate, sau, după caz, a răspunsurilor negative motivate;
 • note de informare/note interne referitoare la unele probleme de drept care au legătură cu specificul atribuţiilor direcţiei sau care privesc acte normative elaborate ori avizate în cadrul acesteia;
 • documente necesare privind participarea la grupurile de lucru ale instituţiilor UE, în domeniul de competenţă al direcţiei;
 • documente privind elementele de poziţie ale României în cadrul reuniunilor Consiliului Europei, Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ale altor organisme, în domeniul de competenţă al direcţiei;
 • propuneri de promovare a recursului în interesul legii;
 • răspunsuri la întrebările şi interpelările parlamentare adresate ministrului justiţiei şi puncte de vedere la întrebările şi interpelările adresate primului-ministru, atunci când se solicită aceasta;
 • avize consultative pentru soluţionarea cererilor de graţiere individuală, la solicitarea Administraţiei Prezidenţiale;
 •  puncte de vedere referitoare la reclamaţiile administrative formulate împotriva hotărârilor Guvernului iniţiate de minister sau în colaborare cu acesta;
 • răspunsuri la sesizările şi memoriile adresate ministerului de către celelalte ministere, autorităţi publice şi alte persoane juridice, precum şi la cele transmise de către persoane fizice;
 • buletine informative, culegeri de acte normative şi de practică judiciară, documente necesare pentru editarea şi publicarea ediţiilor oficiale ale Codului penal, Codului de procedură penală, Codului civil, Codului de procedură civilă;
 • registrul inventar al bibliotecii;
 • documente prin care se propune achiziţionarea, în limita fondurilor ce se vor aloca sau prin schimburi ori donaţii, a lucrărilor şi revistelor de specialitate din ţară şi din străinătate.

Direcția Avizare Acte Normative


 • DOCUMENTE (proiecte acte normative, memorandumuri, excepţii de neconstituţionalitate, propuneri legislative, legi adoptate de Parlament, reclamaţii administrative,petiţii/memorii, puncte de vedere, note de informare).
 • Adresă conţinând răspunsul MJ
 • Notă de informare
 • Condică (condica de corespondenţă către cabinetul ministrului, precum şi către cabinetele secretarilor de stat; condica de corespondenţă către cabinetul secretarului general; condica de corespondenţă către compartimentele din minister; condica de expediere a corespondenţei prin Registratura ministerului şi prin Serviciul informaţii clasificate; condica de prezenţă).

Direcția Contencios


 • Documente specifice activității de asistență juridică și reprezentare a Ministerului Justiției în fața instanțelor judecătorești, constând în acte de procedură întocmite în dosarele aflate pe rol, în care ministerul este parte: cereri de chemare în judecată, întâmpinări, note de şedinţă, concluzii scrise, motive de apel, motive de recurs, contestații în anulare, revizuiri.
 • Documente specifice activității de consiliere: note de informare/note interne, referitoare la modalitatea de interpretare şi aplicare a actelor normative, răspunsuri la solicitări/memorii/sesizări/plângeri.
 • Documente specifice activității de avizare: contracte şi acte adiţionale încheiate de minister, atribuite în urma aplicării unor proceduri de achiziţie publică, precum şi convenţiil/protocoale/înţelegeri în care Ministerul Justiţiei este parte, si ordine/ instrucțuni ale Ministrului Justiției, avizate pentru legalitate, la solicitarea compartimentelor inițiatoare din cadrul ministerului.
 • Documente gestionate de către Direcția contencios potrivit art. 99 din ROF: condica de expediere pentru circuitul intern, condica de expediere a corespondenţei prin Registratura ministerului şi Serviciul informaţii clasificate și condica de prezenţă.

Unitatea de Management Public


 • Ordin al ministrului justiției privind Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial din cadrul Ministerul Justiţiei
 • Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial
 • Situațiile centralizatoare semestriale, respectiv anuale privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern /managerial
 • Raport periodic de activitate (anual)
 • Raport anual privind transparența decizională
 • Ordine al ministrului justiției privind implementarea sistemului de management al calității la nivelul Ministerului Justiției

Serviciul Profesii Juridice Conexe


 • Petiţii/răspunsuri la petiţii de la/către petenţi;
 • Adrese de la/către instituţii publice/entităţi private;
 • Note de informare/note interne de la/către departamentele din cadrul Ministerului Justiţiei;

Ordine ale ministrului justiţiei privind executorii judecătoreşti:

 • ordin privind numirea în funcţie;
 • ordin privind încetarea calităţii;
 • ordin privind suspendarea din exerciţiul funcţiei;
 • ordin privind încetarea suspendării;
 • ordin privind asocierea;
 • ordin privind încetarea asocierii;
 • ordin privind schimbarea sediului biroului;
 • ordin privind prelungirea termenului de înregistrare a biroului;
 • ordin privind actualizarea posturilor;
 • ordin privind actualizarea onorariilor;
 • ordin privind modificarea ordinului (modificare nume, îndreptare eroare materială etc.).

 Ordine ale ministrului justiţiei privind notarii publici:

 • ordin privind numirea în funcţie;
 • ordin privind încetarea calităţii;
 • ordin privind suspendarea din exerciţiul funcţiei;
 • ordin privind încetarea suspendării;
 • ordin privind asocierea;
 • ordin privind încetarea asocierii;
 • ordin privind schimbarea sediului biroului;
 • ordin privind prelungirea termenului de înregistrare a biroului;
 • ordin privind actualizarea posturilor;
 • ordin privind actualizarea onorariilor;
 • ordin privind modificarea ordinului (modificare nume, îndreptare eroare materială etc.)

Ordine ale ministrului justiţiei privind interpreţii şi traducătorii:

 • ordin privind dobândirea calităţii de interpret şi traducător;
 • ordin privind încetarea calităţii de interpret şi traducător;
 • ordin privind modificarea ordinului (modificare nume, îndreptare eroare materială etc.).

 

 • Autorizaţii de interpret şi traducător
 • Adeverinţe privind recunoaşterea calităţii de interpret şi traducător autorizat.
 • Adeverinţe de atestare a titlului oficial de calificare român de interpret şi traducător autorizat al cetăţenilor români sau cetăţenilor unui alt stat membru UE .

 

 • Adeverinţe de recunoaştere a calificării profesionale de consilier juridic
 • Adeverinţe de atestare a titlului oficial de calificare român de consilier juridic şi a vechimii în profesie
 • Adrese acord Autoritate de Supraveghere.

 

 • Decizii privind experţii tehnici judiciari:

- decizie privind suspendarea din calitatea de expert tehnic judiciar;

- decizie privind încetarea suspendării din calitatea de expert tehnic judiciar;

- decizie de radiere din evidenţa experţilor tehnici judiciari;

- decizie de sancţionare disciplinară a expertului tehnic judiciar.

 

 • Hotărâri ale ministrului justiţiei privind soluţionarea plângerii experţilor tehnici judiciari împotriva sancţiunilor disciplinare aplicate.
 • Autorizaţii de expert tehnic judiciar.
 • Adeverinţe privind recunoaşterea calităţii de expert tehnic judiciar, calitate certificată de organismele profesionale recunoscute într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European.

Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară


 • DDICJ a publicat pe site-ul MJ și este responsabil de gestionarea/actualizarea, atunci când este cazul, a tuturor informațiilor de la Secțiunea ”Cooperarea Judiciară”. În această secțiune sunt publicate principalele informații/texte ale actelor normative interne/internaționale/comunitare cu incidență în procedurile de cooperare judiciară internațională în materie penală/civilă, comercială și dreptul familiei; în aceeași secțiune, la cooperarea judiciară internațională în materie civilă, comercială și de dreptul familiei, sunt publicate formularele aferente (de ex. pentru obținerea pensiei de întreținere în străinătate, cererea având ca obiect înapoierea unui minor etc.).
 • La Secțiunea ”Transparență/Formulare” – de pe site-ul MJ – sunt incluse alte informații/formulare necesare în ”Procedura supralegalizării actelor oficiale române”, gestionate, de asemenea, de către DDICJ.

Direcția Afaceri Europene și Drepturile Omului


 • Adrese;
 • Note interne, Note de informare, Note de oportunitate;
 • Memorndumuri;
 • Ordine de ministru privind deplasările la diverse grupuri de lucru UE, COREPER, Consiliul JAI.;
 • Mandate;
 • Rapoarte privind rezultatele reuniunilor grupurilor de lucru UE, COREPER, Consiliul Jai,;
 • Tabele de concordanță;
 • Infograme;
 • Referate de necessitate și referate de necesitate protocol;
 • Deconturi;
 • Cereri de concediu;
 • Condică de corespondență cu direcțiile din Ministerul Justiției;
 • Condică de corespondență cu Serviciul Informații Clasificate;

Direcția de Implementare a Proiectelor Finanțate din Împrumuturi Externe


 • Proiecte de acte normative: legi, hotărâri de guvern, ordonanțe de urgenta, ordine MJ;
 • Acord împrumut, inclusiv amendamente ulterioare;
 • Rapoarte de activitate ale DIPFIE referitoare la implementarea Proiectului privind Reforma Sistemului Judiciar;
 • Regulamentul de organizare și funcționare DIPFÎE;
 • Ghiduri, instrucțiuni și manuale BIRD;
 • Proceduri de implementare;
 • Programul achizițiilor publice;
 • Documente specifice activității de recrutare și selecție a personalului propriu;
 • Informații privind coordonarea, implementarea, managementul și monitorizarea proiectelor având ca surse de finanțare fonduri
 • externe rambursabile;
 • Documente conexe implementării proiectului: note interne; proiecte de memorandum – uri; contracte; specificații tehnice; termeni de referință; documentație specifică managementului de proiect; documente financiar – contabile; documente aferente procedurilor de achiziție publică; rapoarte întocmite de experți; documente de monitorizare a implementării proiectelor.
 • Planificarea concediilor de odihnă și prezența personalului;
 • Documentele privind angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor

Direcția Programe Europene


A.:

 • fișe post, CV,  note interne, note de oportunitate, OMJ ,adrese, cereri personale, etc.

B.:   

 • Programe/proiecte aprobate ;
 • Contracte de finanţare cu anexele acestora (buget, plan de implementare, plan de achiziţii, matrice logică etc.);
 • Proceduri specifice de lucru, instrucțiuni;
 • Documente de raportare/monitorizare la nivel de program/proiect (ex. rapoarte de progres intermediare si finale, rapoarte ale misiunilor de audit)
 • Liste de verificare
 • Sesizări privind suspiciuni de nereguli, fișă de verificare nereguli, Registrul pentru evidenţă a sesizărilor de nereguli, proces-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanțelor bugetare, notă de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecțiilor financiare, notă de debit, Registrul neregulilor şi debitelor.

Direcția Resurse Umane


 • Note de informare către Direcția tehnologia informației.
 • Adrese catre Agentia Nationala de Integritate prin care sunt inaintate, declarațiile de avere si de interese, conform cu originalul, depuse de personalul din aparatul propriu al Ministerului Justitiei, în vederea îndeplinirii atributiilor prevazute în Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.
 • Gestionarea Registrului declaratiilor de avere și Registrului declaratiilor de interese,
 • Gestionarea declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese depuse de personalul din aparatul propriu al Ministerului Justitiei.
 • Registrul de evidență a lucrărilor ministerului (Registry);
 • Condica de expediere a corespondenței către compartimentele din minister;
 • Condica de expediere a corespondenței prin registratura ministerului, Serviciul informații clasificate și Administrația Națională a Penitenciarelor;
 • Condica de predare a proiectelor de ordine ale ministrului justiției pentru viză;
 • Borderouri de expediere a corespondenței prin registratura ministerului și prin Serviciul informații clasificate;
 • Condica de prezență;
 • Registrul de evidență a deciziilor privind delegarea de atribuții pentru perioada absenței temporare din instituție a directorului, șefului de serviciu și șefului de birou din cadrul Direcției resurse umane, precum și dosar cuprinzând aceste decizii;
 • Dosar cuprinzând pontajele lunare și cererile de concediu ale personalului din cadrul Direcției resurse umane;
 • Dosare cuprinzând procese verbale, situații centralizatoare, rezultate, alte lucrări cu privire la organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu de lucru al Ministerului Justiției;
 • Dosare cuprinzând procese verbale, situații centralizatoare, rezultate, alte lucrări cu privire la organizarea și desfășurarea examenelor de promovare pentru personalul din aparatul propriu de lucru al Ministerului Justiției;
 • Ordine de încadrare, detașare, delegare, suspendare, eliberare din funcție și  alte modificări ale raporturilor de serviciu pentru personalul din aparatul de lucru al Ministerului Justiției, cu corespondența aferentă;
 • Ordine de stabilire a drepturilor salariale pentru judecători, cu corespondența aferentă;
 • Ordine privind numirea, transferul și eliberarea din funcție și de stabilire a drepturilor salariale pentru asistenții judiciari, cu corespondența aferentă;
 • Alte ordine emise de ministrul justiției pentru compartimentele din Ministerul Justiției, inclusiv cu privire la modificarea structurii organizatorice a instituției, numiri/desemnări în comitete, grupuri de lucru, comisii interne și interinstituționale și alte asemenea;
 • Documente cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale personalului din aparatul propriu de lucru al Ministerului Justiției;
 • Dosare cuprinzând Planul de formare profesională anuală, informări, rapoarte, note, referate și alte lucrări referitoare la activitatea de formare și perfecționare pentru personalul din aparatul propriu de lucru al Ministerului Justiției;
 • Dosar cuprinzând Planul anual de ocupare a funcțiilor publice și corespondența aferentă;
 • Registrul de evidență a numerelor fișelor de post și mape cuprinzând copii ale fișelor de post ale personalului din aparatul propriu de lucru;
 • Lucrări cu privire la stabilirea, recalcularea, sau după caz actualizarea pensiilor pentru personalul din aparatul propriu al instituției;
 • Ordine de numire și eliberare din funcție pentru directorul general și directorii generali adjuncți ai Administrației Naționale a Penitenciarelor, pentru directorul general și directorul general adjunct ai Oficiului Național al Registrului Comerțului și pentru directorii oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, pentru directorul și directorul adjunct ai Institutului Național de Expertize Criminalistice, pentru directorul Spitalului „prof. dr. Constantin Angelescu”, pentru directorul-medic șef al Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu, pentru directorul general și directorii generali ai Direcției Naționale de Probațiune;
 • Ordine referitoare la regulamente/proiecte de acte normative în domeniul de activitate, cu corespondența aferentă;
 • Registrul privind evidența dosarelor profesionale ale personalului numit pe durată nedeterminată în aparatul propriu al ministerului;
 • Registrul privind asistenții judiciari, pe tribunale;
 • Dosarele profesionale ale personalului din aparatul propriu de lucru;
 • Dosarele profesionale ale asistenților judiciari;
 • Registrul privind asistenții judiciari și personalul din aparatul propriu care au ieșit din evidența ministerului (pe an calendaristic);
 • Opis alfabetic privind asistenții judiciari și personalul din aparatul propriu care au ieșit din evidența ministerului (pe an calendaristic);
 • Registrul electronic de evidență comisii interinstituționale;
 • Registrul electronic de evidență comisii interne;
 • Registrul de evidență a persoanelor care beneficiază de program individualizat de lucru;
 • Registrul electronic de evidență a personalului contractual – Reges-Revisal;
 • Registrul de numere pentru contractele individuale de muncă;
 • Registre cu privire la declarațiile prevăzute de dispozițiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depuse de către personalul obligat, potrivit legii, din aparatul propriu de lucru al Ministerului Justiției și de către asistenții judiciari;
 • Ordine de aprobare și modificare a statelor de funcții ale instanțelor judecătorești și ale parchetelor precum și ale unităților subordonate, cu corespondența aferentă;
 • Ordine  pentru aprobarea și modificarea/completarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale unităților subordonate ministerului  și ale parchetelor, cu corespondența aferentă;
 • Tabelul nominal, actualizat, cuprinzând experții criminaliști autorizați;
 • Situația lunară a posturilor la nivelul instanțelor judecătorești (posturi aprobate, vacante și ocupate), detaliată pe categorii de posturi;
 • Adrese, răspunsuri la cererile, memoriile, alte petiții înaintate acestei direcții, note interne, note de informare, referate de necesitate;
 • Circulare transmise compartimentelor din minister, instanțelor judecătorești și unităților subordonate, alte adrese și răspunsuri adresate parchetelor, Consiliului Superior al Magistraturii, Guvernului României, Președinției României, altor instituții sau autorități publice;
 • Ordine privind datele la care vor începe să funcţioneze tribunalele specializate, judeţele şi localităţile în care vor începe să funcţioneze, denumirea acestora, precum şi domeniile în care vor funcţiona

Biroul de Statistică Judiciară


 • Gestionează prin intermediul modulului de statistică din cadrul aplicației ECRIS datele de statistică judiciară încărcate de instanţele din România în aceasta aplicație

Direcția Economică


 • Ordine ale ministrului justiției privind delegarea competenţelor de ordonator principal de credite;
 • Situația privind planificarea concediilor de odihnă;
 • Fișe privind prezența personalului și pontaje;
 • Situaţiile privind evaluările/aprecierile personalului;
 • Fișele posturilor;
 • Statele de plată a salariilor, diferențelor salariale, diverse comisii concurs, programe fonduri externe;
 • Adeverințe de venit salariați și pensionari, precum și colaboratori externi (traducători etc.);
 • Declarația 100 , 112 și 205;
 • State de funcții și state de personal ale aparatului propriu al ministerului;
 • Situații statistice privind numărul de posturi și a cheltuielilor salariale al Ministerului Justiției;
 • Documentele justificative care stau la baza întocmirii notelor contabile;
 • Formularele privind angajarea, lichidarea şi ordonanțarea cheltuielilor;
 • Documentele contabile de gestiune - note de recepție şi constatare diferențe, bonuri de consum, bonuri de predare, transfer, restituire; procese verbale de recepție;
 • Listele de inventariere anuală;
 • Registrul inventar;
 • Registrul numerelor de inventar- în format electronic;
 • Registrul Jurnal;
 • Balanțe analitice, fișe de cont – în format electronic;
 • Balanța sintetică;
 • Registrul de casă;
 • Chitanțe;
 • Chitanțe pentru operațiuni în valută;
 • Dispoziţii de plată/ încasare către casierie;
 • Devize estimative de cheltuieli privind deplasările externe,
 • Deconturi de cheltuieli pentru deplasări externe;
 • Deconturi privind decontarea altor drepturi de personal, în baza legilor speciale, pentru categoriile de personal din cadrul Ministerului Justiției;
 • Contractele de închiriere pentru apartamentele de serviciu aflate în patrimoniul privat al Ministerului Justiției și închiriate personalului din sistemul justiției;
 • Adrese: Corespondenţa purtată cu instanțele judecătorești și cu alte instituții din subordinea/coordonarea Ministerului Justiției, cu petenți, cu direcțiile de specialitate din cadrul ministerului, cu alte instituții ale statului  pe linie fiscal - bugetară, financiar – contabilă, cu Promotorii de proiecte, cu Autoritatea de Certificare și Plată pe linie financiar – contabilă în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014;
 • Documentele justificative prezentate de promotorii de proiecte care stau la baza Notelor de autorizare a cheltuielilor, în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014;
 • Rapoartele şi procesele verbale întocmite de Serviciul Public de Audit Intern, Curtea de Conturi și alte organe de control/auditare;
 • Registrul operaţiunilor supuse C.F.P.P.;
 • Filele de buget și formularele aferente proiectului de buget și bugetului centralizat al Ministerului Justiției și bugetelor aparatului propriu și ordonatorilor secundari/terțiari direcți de credite;
 • Fișele proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;
 • Cererea pentru deschiderea de credite;
 • Dispoziția bugetară privind repartizarea creditelor bugetare;
 • Borderoul centralizator al dispozițiilor bugetare;
 • Nota justificativă privind deschiderea de credite;
 • Formularele privind bugetul pe programe;
 • Formularele aferente situaţiilor financiare trimestriale și anuale;
 • Formularele aferente raportărilor financiare lunare
 • Adresele privind puncte de vedere pe spețe ridicate de ordonatorii secundari/terțiari de credite;
 • Note interne / note de informare.

Activități de achiziții publice :

 • dosarele de achiziție publică, cu respectarea prevederilor art.24 din OUG nr.34/2006;
 • programele anuale ale achizițiilor publice și monitorizarea periodică a acestora;
 • contractele, actele adiționale, notele de comandă de achiziție publică, cu respectarea prevederilor art.24 din OUG nr.34/2006;
 • informări privind achizițiile publice
 • situație privind contractele de achiziție publică derulate în cursul anului;
 • documentele constatatoare cu privire la îndeplinirea obligațiilor contractuale de către operatorii economici semnatari ai contractelor de furnizare , de prestări servicii, de lucrări, încheiate de minister;
 • registrul de evidență a contractelor și notelor de comandă încheiate de minister cu operatorii economici în decursul anului;
 • propuneri privind necesarul de credite pentru achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări, cu ocazia întocmirii proiectului de buget anual previzionat;
 • proiectele de ordin privind componenţa comisiei de evaluare sau negociere a ofertelor depuse în cadru procedurilor de achiziții publice;

 

Activități de protocol

 • informări privind achizițiile publice de bilete de avion interne si externe conform acordului cadru
 • documente aferente cheltuielilor de protocol la nivelul conducerii MJ (avansuri si deconturi).
 • adrese catre institutiile implicate in programul vizitelor delegatiilor straine in Romania
 • adrese in vederea confectionarii si eliberarii pasapoartelor de serviciu si diplomatice

Direcția Tehnologia Informației


 • Documente specifice cuprinzând aspecte strategice referitoare la tehnologia informației
 • Documente specifice cuprinzând aspecte organizatorice aferente activităților direcției
 • Documente specifice implementării proiectelor IT
 • Documente operaționale aferente serviciilor IT oferite, inclusiv documente de instruire
 • Documente rezultate din activitatea comisiilor cu specific IT
 • Documente cu caracter informativ referitoare la tehnologia informației și serviciile IT oferite
 • Corespondență administrativă și registre

Serviciul Comunicare și Relații Publice


 • Petiții/răspunsuri la petiții de la / către petenți
 • Adrese de la/ către instituții publice și private
 • Note de informare / note interne de la / către direcțiile din MJ
 • Dovezi disponibilitate
 • Cereri + chitanțe
 • Răspunsuri la cereri
 • Hotărâri judecătorești
 • Adrese trimise către ministere
 • Comunicare date RN
 • Procese verbale predare  arhivă
 • Inventare
 • Fond arhivistic
 • Borderouri corespondență MJ
 • Referate de necesitate și de magazie;
 • Condică de expediere a documentelor prin Serviciul informații clasificate;
 • Cereri de concedii de odihnă, concedii de studii, concedii fără plată, concedii pentru creșterea copilului, certificate medicale, învoiri, pontaje;
 • Borderouri corespondență expediată prin Registratura Unică;
 • Condici de evidență a lucrărilor repartizate spre soluționare personalului direcției;
 • Condică prezență;
 • Registru de evidență al audiențelor;
 • Petiții primite de la cetățeni, autorități publice, alte persoane juridice, mass-media precum și răspunsurile, înștiințările și adresele transmise celor în drept;
 • Rapoarte anuale de activitate;
 • Condică de corespondență a Serviciului pentru relații cu publicul cu celelalte compartimente din  Ministerul Justiției;
 • Borderouri de expediere a corespondenței Ministerului Justiției pentru București, provincie și străinătate;
 • Condică de corespondență a Registraturii Unice;
 • Note interne și corespondență cu celelalte compartimente din Ministerul Justiției (note oportunitate, referat necesitate, note interne);
 • Cereri privind asociațiile și fundațiile, comunicare de date din Registrul național, informații, cereri de rezervare a denumirii ce nu întrunesc toate elementele necesare eliberării dovezii și răspunsurile formulate;
 • Cereri de acordare a disponibilității denumirii persoanelor juridice fără scop patrimonial și dovezile de disponibilitate eliberate;
 • Comunicări ale hotărârilor judecătorești și înscrisurilor doveditoare efectuate de Ministerul Justiției către autoritățile publice competente, conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000;
 • Solicitări  ale persoanelor juridice fără scop patrimonial recunoscute ca fiind de utilitate publică vizând publicarea în Registrul național a rapoartelor de activitate și a situațiilor financiare anuale;
 • Solicitări ale persoanelor juridice fără scop patrimonial de a fi luate în evidența Ministerului Justiției conform art.52 alin 1 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000;
 • Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial , ținut în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 (date stocate pe server) ;
 • Procese-verbale de predare-primire la arhivă și cele privind activitatea de selecționare, precum și corespondența cu Arhivele Naționale;
 • Inventarele documentelor sin arhivă; inventarele permanente după selecționare și inventarele documentelor predate cu procese-verbale Arhivelor Naționale;
 • Nomenclatorul arhivistic al Ministerului Justiției;
 • Registrul de depozit al arhivei;
 • Registrul de evidență curentă a intrărilor-ieșirilor din evidența arhivei;
 • OMJ-uri specifice și generale aplicabile;

Serviciul de Informare Publică


 • cereri/solicitări
 • răspunsuri
 • documente/note transmise de direcțiile din MJ
 • rapoarte anuale de activitate.