Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Planul Național de Redresare și Reziliență


 • Informații generale
 • Apel proiecte
 • Comunicate
 • Resurse
 • Contact
Informații generale

INFORMAȚII GENERALE

Mecanismul de Redresare și Reziliență (MRR) este un instrument european care sprijină investițiile și reformele publice din statele membre, ajutându-le să facă față impactului economic și social al pandemiei de COVID-19, precum și provocărilor generate de tranziția verde și cea digitală.

Pentru utilizarea instrumentului de finanțare MRR, România a elaborat Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), (https://mfe.gov.ro/pnrr/) acesta fiind aprobat la nivelul Uniunii Europene prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României din 3 noiembrie 2021.

PNRR cuprinde o serie de reforme și investiții structurate în cadrul mai multor componente, pentru coordonarea cărora sunt responsabile instituțiile publice anume desemnate la nivel național (coordonatorii de reforme și/sau investiții). Reformelor și investițiilor le sunt asociate anumite jaloane și ținte a căror îndeplinire are dublu lor: pe de o parte, atestă realizarea reformelor și investițiilor, iar pe de altă parte, condiționează acordarea finanțării europene către statul român.

Reformele și investițiile aflate în coordonarea Ministerului Justiției sunt:

 • Componenta 7 „Transformare digitală”:

-Investiția 4. Digitalizarea sistemului judiciar (162,31 mil. euro)

 • Componenta 14 „Buna guvernanță”:

-Reforma 5. Garantarea independenței justiției, creșterea calității și eficienței acesteia

-Reforma 6. Intensificarea luptei împotriva corupției

-Investiția 1. Optimizarea infrastructurii judiciare pentru a garanta accesul la justiție și calitatea serviciilor (42,22 mil. euro)

-Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii logistice (non-IT) necesare luptei împotriva corupției și recuperării bunurilor și prejudiciilor generate de infracțiuni, inclusiv a formării profesionale în aceste domenii (13 mil. euro)

Reformele și investițiile mai sus menționate au o alocare financiară nerambursabilă de 217,53 milioane de euro.

Reforme1

REFORME AFERENTE COMPONENTEI NR. 14. ”BUNA GUVERNANȚĂ”


Reforma 5 „Asigurarea independenței sistemului judiciar, creșterea calității și eficienței acestuia”

 • Jalon 421 - Intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern de aprobare a strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2022 2025 (termen de implementare: finalul trimestrului I din 2022)

Descriere: Ministerul Justiției va pregăti noua strategie pe baza analizelor interne și a propunerilor primite în timpul procesului de consultare publică, după care strategia va fi aprobată și va intra în vigoare. Strategia va cuprinde doi piloni:

(1) primul pilon va include politici de consolidare a independenței sistemului judiciar și a statului de drept. Rezultatele politicilor de consolidare a statului de drept vor fi evaluate în mod obiectiv prin intermediul unor indicatori de realizare specifici, care vor fi elaborați în cadrul strategiei. Măsurile și indicatorii vor fi pregătiți ținând seama de constatările Raportului privind statul de drept;

(2) pilonul al doilea va include politici de consolidare a capacității instituționale în ceea ce privește resursele, procesele și gestionarea, precum și politicile privind calitatea și eficiența serviciilor în sistemul judiciar, cum ar fi:

a) utilizarea eficientă a resurselor umane (de ex. volumul de muncă);

b) politica de optimizare a infrastructurii instanțelor, inclusiv a infrastructurii fizice;

c) transformarea digitală – prin intermediul următoarelor măsuri:

- interacțiunea digitală a justițiabililor și a oricărei entități interesate cu sistemul judiciar;

- semnătura electronică și sigiliul electronic;

- disponibilitatea unei comunicări îmbunătățite a datelor pentru dosarul electronic (care reprezintă o opțiune pentru ca justițiabilii să aibă acces electronic la dosarele judiciare);

- elaborarea unei strategii la nivelul întregului sector judiciar pentru digitalizarea arhivei fizice.

Progresele înregistrate în punerea în aplicare a strategiei vor fi monitorizate și evaluate utilizând un set de indicatori elaborați pe baza unor resurse obiective, cum ar fi Tabloul de bord privind justiția în UE și Raportul CE privind statul de drept.

Stadiu: Realizat: Jalonul a fost realizat prin adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 436/2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025 şi a planului de acțiune aferent acesteia publicată în Monitorul Oficial nr. 322 din 1 aprilie 2022, respectiv a Anexei cuprinzând Strategia, publicată în Monitorul Oficial nr. 322 bis din 1 aprilie 2022 

 • Jalon 422 - Intrarea în vigoare a legii de modificare a atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (termen de implementare: finalul trimestrului II din 2022)     

Descriere: Actul legislativ va transpune Directiva (UE) 2019/1153 și va introduce mai multe modificări legate de extinderea mandatului instituțional, țintind aspecte precum: administrarea și valorificarea bunurilor indisponibilizate și colaborarea cu alte organisme relevante în procesul de recuperare a prejudiciilor.

Stadiu: Realizat. Jalonul a fost realizat prin adoptarea a 2 acte normative, respectiv:

1. Legea de transpunere a Directivei (UE) 2019/1153, respectiv Legea nr.169/2022 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2021 privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și a analizelor financiare în scopul prvenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni. Legea nr. 169/2022 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 548 din 06 iunie 2022.

2. Legea privind extinderea mandatului instituțional al ANABI, respectiv Legea nr. 230/2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 318/2015 pentru înființarea, organizareași funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 734 din 21.07.2022.

 • Jalon 423 - Intrarea în vigoare a „legilor justiției” (legi privind statutul magistraților, organizarea judiciară, Consiliul Superior al Magistraturii) (termen de implementare: finalul trimestrului II din 2023)

Descriere: Noile legi ale justiției vor prevedea următoarele:

(1) consolidarea independenței judecătorilor și procurorilor;

(2) recrutarea și promovarea în carieră pe principii meritocratice, împreună cu consolidarea rolului Institutului Național al Magistraturii în organizarea și desfășurarea examenelor și a concursurilor;

(3) funcționarea eficientă a instanțelor, a Consiliului Superior al Magistraturii, precum și a Parchetului;

(4) responsabilitatea efectivă a magistraților, dar și protecția acestora împotriva oricăror interferențe și abuzuri;

(5) eficientizarea inspecției judiciare, asigurarea unor garanții mai mari de independență și imparțialitate.

Stadiu: Realizat. Jalonul a fost realizat prin adoptarea de către Parlamentul României a Legii nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, publicată în Monitorul Oficial nr.1.102 din 16.11.2022, a Legii nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, publicată în Monitorul Oficial nr. 1.104 din 16.11.2022, și a Legii 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial nr. 1.105 din 16.11.2022.

 • Jalon 424 - Modificarea Codului penal și a Codului de procedură penală (termen de implementare:    finalul trimestrului IV din 2022)

Descriere: Modificările necesare ale Codului penal și ale Codului de procedură penală vor fi adoptate și vor intra în vigoare pentru a alinia dispozițiile Codului penal și ale Codului de procedură penală care au intrat în vigoare în 2014 la dispozițiile Constituției, în conformitate cu deciziile relevante ale Curții Constituționale naționale privind constituționalitatea modificărilor recente aduse Codului penal și Codului de procedură penală.

Stadiu: Realizat. Jalonul a fost realizat prin adoptarea a 3 acte normative, respectiv:

1. Legea nr.200/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum și a altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 616 din 06.07.2023

2. Legea nr.201/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 618 din 06.07.2023

3. Legea nr. 214/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea Legii nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 634 din 11.07.2023

 • Țintă 425 - Cel puțin 6 000 de persoane din sectorul justiției (judecători, procurori și grefieri) au participat la cursuri de formare pentru a îmbunătăți

calitatea și eficiența sistemului judiciar (termen de implementare: finalul trimestrului IV din 2025)

Descriere: Se vor organiza sesiuni de formare pentru magistrați și grefieri, pentru a îmbunătăți calitatea sistemului judiciar și pentru a-l face mai eficient. Se vor organiza următoarele activități de formare:

(1) unificarea jurisprudenței în ceea ce privește noile coduri (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul penal și Codul de procedură penală);

(2) achizițiile publice, dreptul administrativ, procedura fiscală;

(3) cooperarea judiciară internațională în materie civilă și penală, jurisprudența Curții Europene de Justiție privind drepturile fundamentale;

(4) gestionarea activității grefierilor;

(5) jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului;

(6) executarea hotărârilor penale.

Cele 300 de sesiuni de formare se vor adresa unui număr de aproximativ 6 000 de judecători, procurori și grefieri. 

Stadiu: În curs de realizare

Reforma 6. “Intensificarea luptei împotriva corupției”

 • Jalon 426 - Intrarea în vigoare a actului legislativ de aprobare a noii Strategii naționale anticorupție (termen de implementare: finalul trimestrului IV din 2021)

 Descriere: Obiectivele generale ale noii strategii anticorupție vor viza:

 (1) reducerea impactului corupției asupra cetățenilor;

 (2) consolidarea managementului integrității și a capacității administrative pentru a preveni și combate corupția;

 (3) consolidarea integrității în domenii prioritare;

 (4) îmbunătățirea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative;

 (5) creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție.

 Obiectivele specifice ale noii strategii anticorupție vor viza:

 (1) formarea practicienilor implicați în prevenirea și combaterea infracțiunilor împotriva mediului;

 (2) alocarea resurselor necesare pentru funcționarea optimă a DNA (Direcția Națională Anticorupție), a structurii de sprijin a Parchetului European, a serviciului tehnic și pentru suplimentarea posturilor de ofițeri de poliție judiciară;

 (3) promovarea unificării practicii judiciare în materie de corupție. În această privință, DNA va efectua o analiză a practicii judiciare în domeniul cazurilor de corupție. Noua strategie va stabili noi domenii prioritare: corupția legată de mediu, legătura dintre corupție și criminalitatea organizată, integritatea în domeniul protejării bunurilor culturale. Strategia va revizui, de asemenea, legislația privind integritatea și, prin urmare, va aduce posibile îmbunătățiri în ceea ce

privește legislația specifică referitoare la:

- conflictele de interese, incompatibilități;

- declarația de avere;

 - ușile turnante (pantouflage);

 - consilierul de etică;

- standardul general pentru publicarea din oficiu a informațiilor de interes public la nivelul autorităților publice centrale și locale (pentru a asigura coerența aplicării).

Stadiu: Realizat. Jalonul a fost realizat prin adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

şi a documentelor aferente acesteia, publicată în Monitorul Oficial nr. 1218/22.12.2021, respectiv în Monitorul Oficial nr. 1218 bis/22.12.2021.

 • Țintă 427 - O creștere a valorii activelor sechestrate gestionate de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (termen de implementare: finalul trimestrului IV din 2025)

Descriere: Creșterea valorii activelor indisponibilizate, aflate în administrarea Agenției Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate se va realiza ca urmare a modificărilor legislative privind consolidarea mandatului legal al Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) (jalonul 422) și prin construirea depozitelor (ținta 446) pentru bunurile indisponibilizate. Nivelul de referință pentru acest obiectiv este reprezentat de valoarea activelor indisponibilizate, gestionate de agenție, în iunie 2021 (aproximativ 45 de milioane EUR).

Stadiu: În curs de realizare

 • Țintă 428 - Finalizarea a cel puțin 70 % din măsurile prevăzute în noua strategie anticorupție (termen de implementare: finalul trimestrului IV din 2025)     

Descriere: Strategia prevede implementarea unui amplu mecanism de monitorizare, similar cu cel utilizat cu succes în ciclul 2016-2020. Acesta implică raportări periodice, misiuni de evaluare a conformității în instituțiile publice, rapoarte anuale de evaluare, validate de experți din sfera publică și privată.

Mecanismul de evaluare a conformității strategiei include:

- misiuni de evaluare inter pares desfășurate în instituțiile publice de echipe de experți din cadrul autorităților independente, al instituțiilor anticorupție, al administrației publice, al mediului de afaceri și al societății civile (acest instrument reproduce parțial experiența internațională, de exemplu GRECO);

- efectuarea auditurilor externe intermediare și finale privind punerea în aplicare a strategiei.

Evaluările externe analizează obiectivele strategiei, impactul acesteia, eficiența și eficacitatea măsurilor de punere în aplicare, precum și sustenabilitatea rezultatelor acesteia.

Stadiu: În curs de realizare

 • Țintă 429 - Rata de ocupare a 85 % din posturile de procuror din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (termen de implementare: finalul trimestrului II din 2023)      

Descriere: Rata de ocupare a 85 % din posturile de procuror din cadrul Direcției Naționale Anticorupție

Stadiu: Realizat: Potrivit datelor transmise de către DNA, din totalul de 195 de posturi de procuror prevăzute în organigrama DNA, 169 de posturi sunt ocupate. Astfel, rata de ocupare a posturilor cu funcție de execuție este de 86,67%.

 • Jalon 430 - Intrarea în vigoare a legii privind protecția avertizorilor (termen de implementare: finalul trimestrului I din 2022) 

Descriere: Intrarea în vigoare a legii privind protecția avertizorilor. Legea va transpune Directiva (UE) 2019/1937 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii și va include dispoziții suplimentare, specifice contextului național, pentru a aborda în mod eficient aspectele legate de politica în materie de integritate.

Stadiu: Realizat. Jalonul a fost realizat prin adoptarea de către Parlamentul României a Legii nr. 361 /2022 privind protecția avertizorilor în interes public și publicată în Monitorul Oficial nr. 1.218 din 19.12.2022.

1.Reformele sunt prezentate conform descrierii lor din Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României din 3 noiembrie 2021, (publicată la https://mfe.gov.ro/pnrr/)

Investiții2

INVESTIŢII AFERENTE COMPONENTEI NR. 14. ”BUNA GUVERNANȚĂ”

Investiția 1. ”Optimizarea infrastructurii judiciare pentru a garanta accesul la justiție și calitatea serviciilor”

 • Țintă 445 - Sedii ale instanțelor construite în conformitate cu standardele verzi (3 sedii noi) (termen de implementare: finalul trimestrului II din 2026)

Descriere: Investiția vizează construcția a 3 noi sedii de instanțe, care vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20 % mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale, ceea ce se va asigura prin certificate de performanță energetică. Accesul în clădiri va fi adaptat persoanelor cu dizabilități, iar această adaptare este însoțită de respectarea standardelor protecție împotriva incendiilor și a standardelor tehnice de protecție, inclusiv reziliența seismică. Se va acorda prioritate sediilor autorităților judiciare din zonele mai puțin dezvoltate din punct de vedere economic din România.

Stadiu: În curs de realizare


Investiția 2. ”Dezvoltarea infrastructurii logistice (non-IT) necesare luptei împotriva corupției și recuperării bunurilor și prejudiciilor generate de infracțiuni, inclusiv a formării profesionale în aceste domenii”

 • Țintă 446 - Darea în folosință a depozitelor pentru bunurile indisponibilizate (5 depozite) (termen de implementare: finalul trimestrului III din 2025)

Descriere: Finalizarea reabilitării/construcției a cel puțin 3 depozite pentru bunurile indisponibilizate, care vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20 % mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale, ceea ce se va asigura prin certificate de performanță energetică.

Stadiu: În curs de realizare

INVESTIŢII AFERENTE COMPONENTEI NR. 7. ”TRANSFORMARE DIGITALĂ”


Investiția 4 ”Digitalizarea sistemului judiciar”

 • Jalon 163 - Virtualizarea și centralizarea aplicațiilor specializate este operațională (termen de implementare: finalul trimestrului II din 2023)

Descriere: Pentru a reduce riscul operațional al sistemului existent de gestionare a dosarelor (și anume Sistemul electronic de management al cauzelor, versiunea ECRIS IV) și a introduce o alternativă modernă de acces electronic la dosarele cauzelor („dosarul electronic”), această investiție:

- va utiliza „virtualizarea” pentru a reduce numărul de servere de la aproximativ 270 de locații la 60 de locații (nu va fi o centralizare completă din cauza limitărilor cu privire la comunicarea datelor pentru tehnologiile vechi și pe termen scurt pentru ECRIS IV);

- va „centraliza” cele 4 extensii existente ale dosarului electronic într-un singur „dosar electronic” național prin care justițiabilii vor putea accesa cu ușurință și în siguranță documentele din dosarele instanțelor. De asemenea, un obiectiv strategic major este de a accelera și de a asigura o tranziție ușoară către următoarea versiune a ECRIS (ECRIS V). Astfel, obiectivul concret al „virtualizării și centralizării” propuse în Planul național de redresare și reziliență este modernizarea tehnologică a infrastructurii informatice a sistemului judiciar prin:

- creșterea capacității de transmitere a datelor în WAN (creșterea lărgimii de bandă) necesară pentru buna funcționare a sistemului electronic de gestionare a cauzelor într-o configurație centralizată;

- asigurarea unei capacități adecvate de prelucrare și stocare la nivelul tribunalelor și al curților de apel, pentru a centraliza aplicațiile din sistemul judiciar și a asigura gestionarea eficientă a resurselor informatice în instanțe;

- sporirea securității și a disponibilității serviciilor oferite publicului larg prin implementarea dosarului electronic național (dosarul electronic). 

Stadiu: În curs de realizare

 • Jalon 164 - Finalizarea operaționalizării ECRIS V (Sistemul electronic de management al cauzelor)  (termen de implementare: finalul trimestrului IV din 2025)

Descriere: Elementul central al transformării digitale a sistemului judiciar este implementarea unui nou sistem de gestionare a cauzelor (ECRIS V), care va permite, pe de o parte, interacțiunea digitală dintre justițiabil și orice entitate interesată cu sistemul judiciar și, pe de altă parte, o interacțiune digitală mai bună și extinsă între instituțiile de la nivelul sistemului judiciar și între acestea și alte instituții adiacente. Noua versiune, ECRIS V, are o arhitectură centralizată și permite, de asemenea, interacțiunea digitală dintre justițiabil și orice entitate interesată cu sistemul judiciar și, pe de altă parte, o interacțiune digitală mai bună și extinsă între instituțiile de la nivelul sistemului judiciar și între acestea și alte instituții adiacente.

Stadiu: În curs de realizare

 • Jalon 165 - Digitalizarea autorităților publice centrale din sectorul judiciar (termen de implementare: finalul trimestrului II din 2026)    

Descriere: Pentru îmbunătățirea guvernării electronice și accelerarea transformării digitale în sectorul judiciar, autoritățile publice centrale din sistemul judiciar vor beneficia de următoarele îmbunătățiri tehnologice, care includ:

- comunicații LAN și WAN. Acest lucru va permite îmbunătățirea organizării videoconferințelor, în conformitate cu cea mai recentă legislație adoptată în timpul pandemiei de COVID-19;

- echipamente de securitate informatică și soluții pentru protecția cibernetică;

-terminale/periferice IT;

-modernizarea și extinderea numărului de sisteme de videoconferință de la 400 la 600;

- echipamente specializate – pentru investigații juridice complexe, cum ar fi supravegherea audio și video, echipamente specializate pentru procesele critice (microscoape digitale pentru expertiza criminalistică).

Stadiu: În curs de realizare

 • Jalon 166 - Centrul de date este operațional (termen de implementare: finalul trimestrului II din 2026)

Descriere: Un nou centru de date este operaționalizat pentru uzul Ministerului Justiției, Ministerului Public și instituțiilor subordonate și este interoperabil cu cloud-ul guvernamental dezvoltat în cadrul Planului național de redresare și reziliență.

Stadiu: În curs de realizare

2.Investițiile sunt prezentate conform descrierii lor din Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României din 3 noiembrie 2021, (publicată la https://mfe.gov.ro/pnrr/)

Apel proiecte

APEL PROIECTE

Anunțul din data de 28.03.2024 privind prelungirea termenului de depunere a proiectelor și modificarea ghidului solicitantului aferent apelului de proiecte

Vă aducem la cunoștință faptul că termenul limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul apelului necompetitiv de proiecte cu codurile: PNRR/2022/C.7/I.4/1, PNRR/2022/C.14/I.1/1 și PNRR/2022/C.14/I.2/1 a fost prelungit până în data de 30 iunie 2024, orele 23:59, exclusiv în cazul proiectelor care contribuie la îndeplinirea țintei 445 – Sedii ale instanțelor construite în conformitate cu standardele verzi, aferente Investiției 1 din cadrul Componentei 14 a PNRR, respectiv pentru domeniul de proiect nr. 34 („Construirea a trei sedii destinate funcționării unui număr de trei instanțe judecătorești”).

Totodată, vă informăm că a fost modificată următoarea secțiune din ghidul solicitantului:

 • 3.1 „Informații despre apelul de proiecte”.

Se republică ghidul solicitantului și anexele acestuia.

Adresa de corespondență cu Ministerul Justiției, în calitate de Coordonator de Reforme și Investiții, este pnrr@just.ro.

Ghidul solicitantului | Anexe ghid

Anunțul din data de 08.02.2024 privind modificarea ghidului solicitantului aferent apelului de proiecte

Vă aducem la cunoștință faptul că a fost modificată următoarea secțiune din ghidul solicitantului pentru depunerea cererilor de finanțare în cadrul apelului necompetitiv de proiecte cu codurile PNRR/2022/C.7/I.4/1, PNRR/2022/C.14/I.1/1 și PNRR/2022/C.14/I.2/1:

 • 3.1 „Informații despre apelul de proiecte”.

Se republică ghidul solicitantului și anexele acestuia.

Adresa de corespondență cu Ministerul Justiției, în calitate de Coordonator de Reforme și Investiții, este pnrr@just.ro.

Ghidul solicitantului | Anexe ghid

Anunțul din data de 27.09.2023 privind prelungirea termenului de depunere a proiectelor și modificarea ghidului solicitantului aferent apelului de proiecte

Vă aducem la cunoștință faptul că termenul limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul apelului necompetitiv de proiecte cu codurile: PNRR/2022/C.7/I.4/1, PNRR/2022/C.14/I.1/1 și PNRR/2022/C.14/I.2/1 a fost prelungit până în data de 31 martie 2024, orele 23:59.

Totodată, vă informăm că au fost modificate următoarele secțiuni din ghidul solicitantului:

 • 3.1 „Informații despre apelul de proiecte”;
 • 3.3 „Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor”;
 • 4.1 „Cererea de finanțare”.

De asemenea, atragem atenția asupra faptului că noua adresă de corespondență cu Ministerul Justiției, în calitate de Coordonator de Reforme și Investiții, este pnrr@just.ro.

Se republică ghidul solicitantului și anexele acestuia.

Ghidul solicitantului | Anexe ghid

Anunțul din data de 30.06.2023 privind prelungirea termenului de depunere a proiectelor și modificarea ghidului solicitantului aferent apelului de proiecte

Vă aducem la cunoștință faptul că termenul limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul apelului necompetitiv de proiecte cu codurile: PNRR/2022/C.7/I.4/1, PNRR/2022/C.14/I.1/1 și PNRR/2022/C.14/I.2/1 a fost prelungit până în data de 30 septembrie 2023, orele 23:59.

Totodată, vă informăm că au fost modificate următoarele secțiuni din ghidul solicitantului:

 • 3.1 „Informații despre apelul de proiecte”;
 • 3.2.5 „Durata proiectului”;
 • 3.5.4 „Contribuția investiției la obiectivele asumate pentru realizarea indicatorilor din domeniul climei și din domeniul digital”.

De asemenea, a fost introdusă o nouă anexă, respectiv „Anexa 12.1.1: Contractul de finanțare pentru beneficiari finanțați din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat”.

Se republică ghidul solicitantului și anexele acestuia:

Ghidul solicitantului | Anexe ghid

Anunțul din data de 13.12.2022 privind prelungirea termenului de depunere a proiectelor și modificarea ghidului solicitantului aferent apelului de proiecte

Vă aducem la cunoștință faptul că termenul limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul apelului necompetitiv de proiecte cu codurile: PNRR/2022/C.7/I.4/1, PNRR/2022/C.14/I.1/1 și PNRR/2022/C.14/I.2/1 a fost prelungit până în data de 15 martie 2023, orele 23:59.

Totodată, vă informăm că ghidul solicitantului a fost modificat în ceea ce privește tabelul din secțiunea 3.1 „Informații despre apelul de proiecte”. Astfel, au fost modificate alocările financiare pentru domeniile de finanțare nr. 5 „Dezvoltarea de sisteme pentru virtualizarea aplicațiilor IT ale sistemului judiciar, eficientizarea utilizării resurselor și creșterea disponibilității acestora în rețea” și nr. 24 „Extinderea tehnologică și securizarea soluției de mesagerie electronică în rețeaua internet a parchetelor”.

Condițiile de acordare a finanțării conform ghidului solicitantului rămân neschimbate.

Se republică ghidul solicitantului și anexele acestuia.

Ghidul solicitantului | Anexe ghid

Anunțul din data de 25.11.2022 privind modificarea ghidului solicitantului aferent apelului de proiecte

Vă aducem la cunoștință faptul că ghidul solicitantului aferent apelului necompetitiv de proiecte (PNRR/2022/C.7/I.4/1, PNRR/2022/C.14/I.1/1 și PNRR/2022/C.14/I.2/1) a fost modificat în ceea ce privește tabelul din secțiunea 3.1 „Informații despre apelul de proiecte”. Astfel, au fost modificate alocările financiare pentru domeniile de finanțare nr. 21 „Upgrade-ul tehnologic pentru creșterea calității serviciilor de expertiză criminalistică” și nr. 3 „Realizarea unui centru de date de tip „greenfield” pentru întregul sector judiciar (MJ, MP, instanțe și parchete etc.)”.

Condițiile de acordare a finanțării conform ghidului solicitantului rămân neschimbate.

Ghidul solicitantului | Anexe ghid

Anunț din data de 23.09.2022 privind prelungirea termenului limită de depunere a cererilor de finanţare

Vă aducem la cunoștință faptul că termenul limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul apelului necompetitiv de proiecte cu codurile: PNRR/2022/C.7/I.4/1, PNRR/2022/C.14/I.1/1 și PNRR/2022/C.14/I.2/1 a fost prelungit până în data de 16 decembrie 2022, orele 23:59.

Condițiile de acordare a finanțării conform ghidului solicitantului rămân neschimbate.

Anunț privind lansarea apelului necompetitiv de proiecte având codurile PNRR/2022/C.7/I.4/1, PNRR/2022/C.14/I.1/1 și PNRR/2022/C.14/I.2/1

Ministerul Justiției lansează, astăzi, 20 iunie 2022, apelul necompetitiv de proiecte având codurile PNRR/2022/C.7/I.4/1, PNRR/2022/C.14/I.1/1 și PNRR/2022/C.14/I.2/1.

În contextul implementării Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), apelul necompetitiv vizează selectarea și contractarea proiectelor care vor contribui la realizarea investițiilor prevăzute în PNRR pentru care Ministerul Justiției are calitatea de coordonator, respectiv la atingerea jaloanelor și țintelor aferente acestora, și anume:

• Investiția 4 „Digitalizarea sistemului judiciar” (componenta 7 „Transformare digitală”);

• Investiția 1 „Optimizarea infrastructurii judiciare pentru a garanta accesul la justiție și calitatea serviciilor” (componenta 14 „Bună Guvernanță”);

• Investiția 2 „Dezvoltarea infrastructurii logistice (non-IT) necesare luptei împotriva corupției și recuperării bunurilor și prejudiciilor generate de infracțiuni” (componenta 14 „Bună Guvernanță”).

Apelul este deschis începând cu data publicării ghidului solicitantului și a anexelor acestuia (20.06.2022) și are ca termen limită de depunere data de 30 septembrie 2022, orele 23:59.

Cererea de finanțare, anexele acesteia și celelalte documente însoțitoare solicitate se transmit exclusiv în format electronic (inclusiv editabil), cu solicitarea unei confirmări de primire, la adresa de e-mail dpe@just.ro, în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului.

Eventualele solicitări de clarificare pot fi transmise la adresa de e-mail mai sus indicată.

Documentele aferente apelului pot fi accesate mai jos:

Ghidul solicitantului de finanțare din PNRR, elaborat de Ministerul Justiției | Anexe ghid

Anunț privind lansarea în consultare publică a ghidului solicitantului aferent apelului necompetitiv destinat evaluării, selectării și contractării proiectelor

Ministerul Justiției lansează, astăzi, 30 mai 2022, spre consultare publică, în contextul implementării Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), ghidul solicitantului aferent apelului necompetitiv destinat evaluării, selectării și contractării proiectelor care vor contribui la realizarea investițiilor prevăzute în PNRR pentru care Ministerul Justiției are calitatea de coordonator, respectiv la atingerea jaloanelor și țintelor aferente acestora, și anume:

• Investiția 4 „Digitalizarea sistemului judiciar” (componenta 7 „Transformare digitală”);

• Investiția 1 „Optimizarea infrastructurii judiciare pentru a garanta accesul la justiție și calitatea serviciilor” (componenta 14 „Bună Guvernanță”);

• Investiția 2 „Dezvoltarea infrastructurii logistice (non-IT) necesare luptei împotriva corupției și recuperării bunurilor și prejudiciilor generate de infracțiuni” (componenta 14 „Bună Guvernanță”).

Ulterior derulării procesului de consultare publică, apelul va fi deschis pentru a finanța acțiunile specifice investițiilor din PNRR, enumerate mai sus, ce trebuie

îndeplinite de următorii beneficiari (solicitanți) eligibili: Ministerul Justiției, Înalta Curte de Casație și Justiție, Consiliul Superior al Magistraturii, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Oficiul

Național al Registrului Comerțului, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, Autoritatea Națională pentru Cetățenie, Institutul Național de Expertize Criminalistice și Agenția Națională de Integritate.

În acest context, părțile interesate sunt invitate a se implica în cadrul procesului de consultare a ghidului, iar opiniile și contribuțiile la îmbunătățirea acestui document sunt așteptate la adresa de e-mail dpe@just.ro, până la data de 10 iunie 2022, ora 23:59.

Pentru vizualizarea documentelor aferente ghidului, vă rugăm să accesați lista de mai jos:

Ghidul solicitantului de finanțare din PNRR, elaborat de Ministerul Justiției | Anexe ghid

Comunicate

COMUNICATE

15/03/2024

Comunicat de presă privind aprobarea finanțării proiectului „Consolidarea și dezvoltarea infrastructurii IT&C a Direcției Naționale Anticorupție (DNA) în vederea continuării procesului de digitalizare”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

12/01/2024

Comunicat de presă privind începerea proiectului „Dezvoltarea de sisteme integrate de înregistrare audio în sălile de judecată și a componentelor de transcriere automată (speech2text)

28/07/2023

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND ÎNCEPEREA PROIECTULUI „Upgrade tehnologic al Registrului electronic al asociațiilor fundațiilor, federațiilor și registrele asociate potrivit legii (precum cel al Beneficiarilor Reali), transferul datelor din registrele actuale în noua aplicație și constituirea unei baze de date electronice”

27/07/2023

Comunicat de presă privind finanțarea proiectului „Amenajare camere tehnice pentru găzduirea infrastructurii IT critice a Ministerului Justiției”

12/07/2023

COMUNICAT PRIVIND SEMNAREA UNUI CONTRACT DE FINANȚARE ÎN CADRUL PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR)

30/06/2023

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI LANSAT DE MINISTERUL JUSTIŢIEI ȘI FINANȚAREA A 20 PROIECTE ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII PLANULUI NAŢIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ

22/06/2023

COMUNICAT PRIVIND SEMNAREA A DOUĂ CONTRACTE DE FINANȚARE ÎN CADRUL PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR)

17/03/2023

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND FINANȚAREA A 12 PROIECTE ÎN CADRUL APELULUI LANSAT DE MINISTERUL JUSTIŢIEI ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII PLANULUI NAŢIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ

17/01/2023

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND ÎNCEPEREA PROIECTULUI „DIGITALIZAREA AUTORITĂȚILOR PUBLICE CENTRALE DIN SECTORUL JUDICIAR”

23/12/2022

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND FINANȚAREA A ŞAPTE NOI PROIECTE ÎN CADRUL APELULUI LANSAT DE MINISTERUL JUSTIŢIEI ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII PLANULUI NAŢIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ

21/10/2022

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND FINANȚAREA PROIECTULUI „VIRTUALIZAREA ȘI CENTRALIZAREA APLICAȚIILOR SPECIFICE SISTEMULUI JUDICIAR”

25/03/2022

Semnarea Acordului de finanțare dintre Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator național, și Ministerul Justiției, în calitate de coordonator de reforme și investiții în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

Resurse

RESURSE

Documente

1.Cadrul general de implementare

2.Aspecte financiare

3.Aspecte privind achizițiile

4.Aspecte privind informarea/vizibilitatea

5.Instrucțiuni și alte documente

Instrucțiuni:

Legături utile
Contact

CONTACT

 • ·Ministerul Justiției

Strada Apolodor, Nr. 17, Sector 5, București

 E-mail: dpe@just.ro;  https://www.just.ro/pnrr/

 sesizare.pnrr@just.ro - adresa de e-mail pentru semnalarea neregulilor.

 • Coordonatorul Național al PNRR (Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene)

Sos. București-Ploiești, nr. 1 - 1B, Victoria Office, Intrarea str. Menuetului, nr. 7 Sector 1, București

E-mail: contact.pnrr@mfe.gov.ro

https://mfe.gov.ro/pnrr/

https://www.facebook.com/PNRROficial/