Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI

Profesii conexe


Interpreți și traducători autorizați


Informaţii privind interpreţii şi traducătorii autorizaţi

Drepturile și obligațiile interpretului și traducătorului autorizat

Lista interpreților și traducătorilor autorizați

Lista cu interpreţii şi traducătorii autorizaţi într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European

Legislaţie:

Experți tehnici judiciari


Informaţii privind experții tehnici judiciari:

Dobândirea calității de expert tehnic judiciar

 • Dobândește calitatea de expert tehnic judiciar persoana care îndeplinește următoarele condiții:
 • este cetățean român, cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, aparținând Spațiului Economic European ori cetățean al Confederației Elvețiene;
 • cunoaște limba română;
 • are capacitate de exercițiu deplină;
 • a absolvit studii superioare în specialitatea pentru care se prezintă la examenul de expert, dovedite cu diplomă;
 • are un stagiu de cel puțin 3 ani în specialitatea în care a obținut diploma;
 • este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea activității de expert;
 • nu are antecedente penale și se bucură de o bună reputație profesională și socială;
 • a fost declarat admis la examenul sau interviul organizat în acest scop.
 • Calitatea de expert tehnic judiciar se dobândește pe bază de examen sau interviu organizat de Ministerul Justiției, cu respectarea condițiilor prevăzute de dispozițiile art. 10, art. 10/1 și art. 12 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară, aprobată prin Legea nr. 156/2002, cu modificările și completările ulterioare.
 • Examenul pentru atribuirea calității de expert tehnic judiciar are scopul de a verifica nivelul cunoștințelor viitorilor experți în specialitatea pentru care candidează, gradul de însușire a actelor normative referitoare la specialitatea respectivă, a dispozițiilor din codurile de procedură civilă și penală referitoare la expertiză și din alte acte normative care reglementează activitatea de expertiză tehnică judiciară, drepturile și obligațiile experților.
 • Interviul pentru dobândirea calității de expert tehnic judiciar are drept scop verificarea gradului de însușire a dispozițiilor din codurile de procedură civilă și penală referitoare la expertiză, precum și a prevederilor din alte acte normative care reglementează activitatea de expertiză tehnică judiciară, precum și drepturile și obligațiile experților.
 • La interviul pentru dobândirea calității de expert tehnic judiciar, se poate înscrie:
 • persoana care a dobândit de la alte ministere sau instituții publice de specialitate autorizarea de a realiza lucrări în specializarea pentru care susține interviul;
 • persoana care a dobândit calitatea cerută pentru desfășurarea activității în acea specialitate, prevăzută în nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice judiciare, în condițiile legii speciale ce reglementează organizarea și desfășurarea unei activități sau profesii și modul de acces în aceasta;
 • persoana care are titlul de academician, profesor universitar sau conferențiar universitar, doctor docent ori doctor în specialitatea respectivă.
 • Examenul și interviul pentru atribuirea calității de expert tehnic judiciar se organizează în conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind atribuirea calității de expert tehnic judiciar și de specialist, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1322/C/2000, cu modificările și completările ulterioare
 • Data și locul susținerii examenului/interviului, specializarea și termenul de depunere a actelor pentru înscrierea la examen/interviu se aduc la cunoștința celor interesați cu cel puțin 40 de zile înainte de data susținerii examenului/interviului, prin publicare pe pagina de internet a Ministerului Justiției, www.just.ro, la secțiunea „Cariere”, subsecțiunea „Posturi vacante”. De asemenea, aceste informații se aduc la cunoștință și prin afișare la sediile birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice și contabile din cadrul tribunalelor, la loc vizibil și accesibil publicului.


Suspendarea calității de expert tehnic judiciar

 • Calitatea de expert tehnic judiciar se suspendă pentru motive temeinice, precum și în caz de incompatibilitate a acestuia, potrivit legii.
 • Suspendarea, respectiv încetarea suspendării calității de expert tehnic judiciar, se poate dispune de către Biroul central pentru expertize judiciare, la cererea motivată a expertului sau din oficiu, motivat.
 • Cererea de suspendare adresată Biroului central pentru expertize judiciare va cuprinde:
 • date privind solicitantul: nume și prenume, adresa de domiciliu în statul membru UE sau SEE, adresa de reședință, dacă este cazul, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail, specializarea, biroul local pentru expertize judiciare tehnice și contabile în ale cărui evidențe este înscris;
 • motivele pentru care se solicită dispunerea suspendării calității de expert tehnic judiciar (motive temeinice ori incompatibilitate);
 • mențiune cu privire la stadiul expertizelor judiciare în cauzele în care expertul tehnic judiciar a fost numit de organele cu atribuții jurisdicționale.
 • Cererea de suspendare trebuie însoțită de înscrisuri doveditoare ale motivelor de suspendare invocate.
 • Suspendarea calității de expert tehnic judiciar se dispune pe o perioadă nedeterminată, iar, la momentul încetării motivelor care au stat la baza suspendării, este necesar ca expertul tehnic judiciar să formuleze o cerere către Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, prin care să solicite încetarea suspendării calității de expert tehnic judiciar.
 • Cererea de suspendare a calității de expert tehnic judiciar, însoțită de înscrisurile doveditoare, se poate depune (vezi modalități de depunere la sfârșitul secțiunii experților tehnici judiciari)


Radierea din evidența experților

 • Experții tehnici judiciari pot solicita radierea lor din evidența experților, prin cerere adresată Biroului central pentru expertize tehnice judiciare din cadrul Ministerului Justiției.
 • Cererea de radiere va cuprinde date privind solicitantul: nume și prenume, adresa de domiciliu în statul membru UE sau SEE, adresa de reședință, dacă este cazul, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail, specializarea, biroul local pentru expertize judiciare tehnice și contabile în ale cărui evidențe este înscris.
 • Radierea din evidență a experților tehnici judiciari se dispune din oficiu, de către Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, în caz de deces, în cazul în care au devenit inapți din punct de vedere medical pentru îndeplinirea activității de expert, precum și în urma condamnării definitive pentru săvârșirea unei infracțiuni intenționate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei.
 • Cererea de radiere din evidența experților se poate depune (vezi modalități de depunere la sfârșitul secțiunii experților tehnici judiciari)


Recunoașterea autorizării, fără susținerea examenului sau a interviului, a experților tehnici judiciari care au dobândit calitatea de expert tehnic judiciar într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European și care doresc să exercite profesia în România

 • Cetățeanul unui alt stat membru al UE sau aparținând SEE și cetățeanul român care au dobândit calitatea de expert tehnic judiciar într-un alt stat membru al UE sau aparținând SEE, calitate certificată de organismele profesionale recunoscute în acele state, se pot înscrie în Tabelul nominal cuprinzând experții tehnici judiciari, întocmit pe specialități și pe județe de Biroul central pentru expertize tehnice judiciare din cadrul Ministerului Justiției, în vederea exercitării profesiei în România, în condițiile legii, fără susținerea examenului sau a interviului pentru dobândirea calității de expert tehnic judiciar.
 • În baza cererii formulate de expertul tehnic judiciar solicitant, Ministerul Justiției recunoaște, fără efectuarea vreunei formalități de verificare, documentul de atestare profesională emis de autoritatea competentă din statul de origine, document cu care se dovedește dobândirea calității de expert tehnic judiciar în statul de origine, și îl înscrie în Tabelul nominal cuprinzând experții tehnici judiciari.
 • În vederea înscrierii în Tabelul nominal cuprinzând experții tehnici judiciari, expertul tehnic judiciar solicitant va depune la Ministerul Justiției următoarele documente:
 • cererea de înscriere, care se va redacta în limba română și în care se vor înscrie date privind expertul: nume, prenume, cod numeric personal, cetățenie, adresa de domiciliu în statul membru UE sau SEE și, dacă există, adresa de reședință în România, specializarea expertului, telefon, fax, e-mail, pagina de internet;
 • copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul, de către persoana desemnată din cadrul Ministerului Justiției, de pe documentul care atestă dobândirea calității de expert tehnic judiciar în statul de origine;
 • traducerea în limba română, legalizată, a documentului care atestă dobândirea calității de expert tehnic judiciar în statul de origine;
 • copia actului de identitate și, dacă este necesar, a altui act doveditor al cetățeniei unuia dintre statele membre ale UE sau aparținând SEE;
 • copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul, de către persoana desemnată din cadrul Ministerului Justiției, de pe atestatul de cunoaștere a limbii române de către cetățeanul statului membru UE sau SEE, altul decât România. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune și traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv;
 • declarația pe propria răspundere că are capacitatea de exercițiu deplină, redactată în limba română;
 • certificatul de cazier judiciar, în original, aflat în termenul de valabilitate. Cetățenii români vor depune certificatul de cazier judiciar în original. Cetățenii unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, vor depune certificatul de cazier judiciar însoțit de formularul standard multilingv – instrument ajutător pentru traducere [anexa nr. XI la Regulamentul (UE) 2016/1191]. Cetățenii statelor membre ale Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene vor depune certificatul de cazier judiciar apostilat sau supralegalizat, după caz, însoțit de traducerea legalizată a acestuia;
 • recomandare privind buna reputație profesională și socială, în original, obținută de la locul de muncă, asociații profesionale din domeniu sau, după caz, de la alte organizații și instituții cu care a colaborat. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune și traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv;
 • dovada de plată a taxei judiciare de timbru, în cuantum de 100 lei. Taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei în numerar, prin virament sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local „Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru”, al unității administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reședința. Costurile operațiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxă judiciară de timbru sunt în sarcina debitorului taxei. Dacă persoana care datorează taxa judiciară de timbru nu are nici domiciliul, nici reședința în România, taxa judiciară de timbru se plătește în contul bugetului local al unității administrativ teritoriale în care se află sediul instanței la care se introduce acțiunea sau cererea.
 • Cererea de înscriere se poate depune la (vezi modalități de depunere la sfârșitul secțiunii experților tehnici judiciari)
 • Dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru exercitarea cu caracter permanent a profesiei în România și înscrierea în Tabelul nominal cuprinzând experții tehnici judiciari, direcția de specialitate din cadrul Ministerului Justiției va elibera solicitantului o adeverință în care se va preciza că acesta a fost înscris în Tabelul nominal cuprinzând experții tehnici judiciari și îndeplinește condițiile în vederea exercitării cu caracter permanent a profesiei în România.
 • Înscrierea expertului tehnic judiciar solicitant în Tabelul nominal cuprinzând experții tehnici judiciari se face în cel mult 30 de zile de la data prezentării de către solicitant a tuturor documentelor care fac dovada îndeplinirii condițiilor legale.
 • Acest termen poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de cel mult 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse inițial nu este afectată de această prelungire. Prelungirea termenului de autorizare, precum și durata acestei prelungiri trebuie motivate în mod corespunzător și notificate solicitantului înainte de expirarea termenului inițial.
 • În cazul în care solicitantul nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege sau cererea formulată de acesta nu este însoțită de actele doveditoare, Ministerul Justiției comunică persoanei interesate refuzul motivat de autorizare sau, după caz, necesitatea completării dovezilor impuse de lege.
 • Decizia de refuz, respectiv de retragere a autorizației de expert tehnic judiciar poate fi atacată la instanța judecătorească competentă, potrivit legii.
 • Aceste dispoziții legale sunt aplicabile și cetățenilor aparținând Confederației Elvețiene.


Luarea în evidență a cetățeanului unui altui stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori a cetățeanului român care a dobândit calitatea de expert tehnic judiciar într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European și care dorește să profeseze în România în mod temporar sau ocazional

 • Cetățeanul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European și cetățeanul român care au dobândit calitatea de expert tehnic judiciar într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European și exercită profesia cu titlu permanent în unul dintre aceste state pot profesa în România și în mod temporar sau ocazional. În această situație, expertul tehnic judiciar este exceptat de la procedura de înscriere în Tabelul nominal cuprinzând experții tehnici judiciari.
 • În cazul în care, în vederea exercitării temporare sau ocazionale a profesiei de expert tehnic judiciar, solicitantul se află la prima aplicație în România ori dacă intervine o modificare substanțială a situației sale, acesta va înainta Ministerului Justiției o declarație privind serviciile pe care le va presta, însoțită de următoarele documente:
 • - copia actului de identitate și, dacă este necesar, a altui act doveditor al cetățeniei unuia dintre statele membre ale UE sau aparținând SEE;
 • - copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul, de către persoana desemnată din cadrul Ministerului Justiției, de pe atestatul de cunoaștere a limbii române de către cetățeanul statului membru UE sau SEE, altul decât România. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune și traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv;
 • - copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul, de către persoana desemnată din cadrul Ministerului Justiției, de pe documentul care atestă dobândirea calității de expert tehnic judiciar în statul de origine;
 • - traducerea în limba română, legalizată, a documentului care atestă dobândirea calității de expert tehnic judiciar în statul de origine;
 • - copia documentului prin care se atestă că solicitantul este legal stabilit într-un stat membru al UE sau aparținând SEE în scopul desfășurării de astfel de activități. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune și traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv;
 • - copia documentului prin care se atestă că solicitantului nu îi este interzis să practice profesia, chiar și cu caracter temporar, la momentul eliberării atestatului. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune și traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv;
 • - copia documentului cu care se face dovada că a desfășurat o activitate specifică profesiei de expert tehnic judiciar timp de cel puțin 2 ani în decursul ultimilor 10 ani, pentru cazul în care profesia nu este reglementată în statul în care este stabilit. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune și traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv.
 • Declarația privind serviciile pe care solicitantul le va presta se reînnoiește anual, dacă solicitantul intenționează să exercite, în mod temporar sau ocazional, profesia de expert tehnic judiciar în România, și se poate depune (vezi modalități de depunere la sfârșitul secțiunii experților tehnici judiciari)
 • Dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru exercitarea ocazională sau temporară a profesiei, direcția de specialitate din cadrul Ministerului Justiției va elibera solicitantului o adeverință în care se va preciza că acesta a depus declarația prevăzută de lege și îndeplinește condițiile în vederea exercitării temporare sau ocazionale a profesiei de expert tehnic judiciar.
 • Luarea în evidență a expertului tehnic judiciar solicitant se face în cel mult 30 de zile de la data prezentării de către solicitant a tuturor documentelor care fac dovada îndeplinirii condițiilor legale.
 • Acest termen poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de cel mult 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse inițial nu este afectată de această prelungire. Prelungirea termenului de autorizare, precum și durata acestei prelungiri trebuie motivate în mod corespunzător și notificate solicitantului înainte de expirarea termenului inițial.
 • În cazul în care solicitantul nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege sau cererea formulată de acesta nu este însoțită de actele doveditoare, Ministerul Justiției comunică persoanei interesate refuzul motivat de autorizare sau, după caz, necesitatea completării dovezilor impuse de lege.
 • Decizia de refuz, respectiv de retragere a autorizației de expert tehnic judiciar poate fi atacată la instanța judecătorească competentă, potrivit legii.
 • Aceste dispoziții legale sunt aplicabile și cetățenilor aparținând Confederației Elvețiene.

modalități de depunere:

 • la registratura Ministerului Justiției, din municipiul București, str. Apolodor, nr. 17, sectorul 5;
 • prin poștă sau servicii de curierat rapid;
 • prin Punctul de Contact Unic electronic (PCUe), accesând pagina de internet http://edirect.e-guvernare.ro;
 • prin e-mail, la adresele dsc@just.ro ori expert-tehnic-judiciar@just.ro;
 • prin fax, la numărul 0372.871.140.


Lista experți tehnici judiciari

Legislaţie:

Notă - cifrele „0-0” de la rubrica „Autorizaţie” semnifică faptul că persoanele sunt autorizate de CECCAR/Camera Consultanţilor fiscali sau sunt specialişti.

Experți criminaliști


Informaţii privind dobândirea/pierderea/recunoaşterea calităţii de expert criminalist autorizat

Activitatea de expertiză criminalistică judiciară se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 75/2000 privind organizarea activităţii de expertiză criminalistică, aprobată prin Legea nr. 156/2011 şi ale Regulamentului privind atribuirea calităţii de expert criminalist autorizat, aprobat prin OMJ 2985/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Specialităţile în care se poate obţine calitatea de expert criminalist autorizat sunt:

a) expertiza grafică şi tehnică a documentelor;

b) expertiza dactiloscopică a urmelor palmare şi plantare;

c) expertiza traseologică a urmelor lăsate de fiinţe şi obiecte;

d) expertiza balistică a armelor şi a muniţiilor;

e) expertiza fizico-chimică a probelor materiale;

f) expertiza criminalistică în accidentele de trafic terestru;

g) expertiza criminalistică în accidentele de trafic aerian;

h) expertiza criminalistică în accidentele de trafic fluvial şi maritim;

i) expertiza criminalistică în explozii şi incendii;

j) expertiza vocii şi vorbirii;

k) expertiza imaginilor;

l) expertiza biologică;

m) expertiza genetică;

n) expertiza aplicaţiilor şi datelor informatice;

o) expertiza pentru detecţia comportamentului simulat (poligraf);

p) expertiza drogurilor şi a stupefiantelor

 • Calitatea de expert criminalist autorizat în una dintre specialităţile menţionate mai sus se dobândeşte pe bază de examen, cu respectarea condiţiilor prevăzute la  art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2000.

Dobandirea calitatii de expert criminalist autorizat (cu examen) pentru cetatean roman, cetatean al unui alt stat membru al UE/SEE/Confederatiei Elvetiene, care a desfasurat in mod neintrerupt o activitate de profil de cel putin 4 ani si are studii superioare de specialitate, dovedite cu diploma de licenta, in domeniul genului de expertiza criminalistica pentru care candideaza.

faza 1: publicare anunţ, susţinere examen si publicare rezultate

faza 2: emitere legitimație de expert criminalist autorizat

faza 3: înscrierea în Tabelul Nominal cuprinzând experții criminaliști autorizați întocmit pe specialități, publicarea în Monitorul Oficial al

României, partea IV, a acestui tabel actualizat, afișarea acestuia pe pagina de internet a Ministerului Justiției.

Examenul pentru dobândirea calităţii de expert criminalist autorizat, precum şi procedura de retragere a acestei calităţi sunt reglementate potrivit regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.

Candidaţii pot lua cunoştinţă de tematica pentru examen şi de specialităţile pentru care se organizează acesta cu cel puţin 40 de zile înainte de susţinerea examenului, la sediul Ministerului Justiţiei şi la sediile tribunalelor sau prin publicare pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei.

Data şi locul susţinerii examenului, precum şi termenul pentru depunerea actelor de înscriere la examen se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin intermediul rubricilor de mare publicitate ale mijloacelor de informare în masă sau prin publicare pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei, în secțiunea Cariere, cu cel puţin 40 de zile înainte de data fixată.

 • Dispozițiile art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2000, cu modificările şi completările ulterioare, statuează că: “Persoanele care au avut calitatea de expert criminalist oficial minimum 4 ani pot fi incluse, la cerere, fără examen, în Tabelul nominal cuprinzând experţii criminalişti autorizaţi ”

Descriere procedură

La cerere, pot fi înscrise în Tabelul Nominal cuprinzând experții criminaliști autorizați, fără examen, persoane care au avut calitatea de experți criminaliști oficiali, minimum patru ani.

Faza 1: depunerea cererii însoțită de documentele care certifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, verificarea acestora,

înscrierea în Tabelul Nominal cuprinzând experţii criminaliști, publicarea în Monitorul Oficial al României, partea IV a acestui tabel

actualizat și afișarea lui pe pagina de internet a Ministerului Justiției

Faza 2: eliberarea legitimației de expert criminalist autorizat. Potrivit art.11<sup>1</sup> din Ordonanța Guvernului nr.75/2000 privind

organizarea activităţii de expertiză criminalistică, cu modificările şi completările ulterioare, ”Experții criminaliști autorizați potrivit

prezentei ordonanțe au obligația să notifice Ministerului Justiției, în termen de 30 de zile, orice schimbare a datelor comunicate la

momentul dobândirii calității.”

 • La cerere, pot fi înscrise în Tabelul Nominal cuprinzând experții criminaliști autorizați, fără examen, persoanele care desfășoară activitatea de expert criminalist în cadrul institutelor și laboratoarelor publice – art. 5 alin.(2) din OG nr.75/2000.

Faza 1: depunerea cererii însoțită de documentele care certifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, verificarea acestora,

înscrierea în Tabelul Nominal cuprinzând experţii criminaliști, publicarea în Monitorul Oficial al României, partea IV a acestui tabel

actualizat și afișarea lui pe pagina de internet a Ministerului Justiției

Faza 2: eliberarea legitimației de expert criminalist autorizat. Potrivit art.11<sup>1</sup> din Ordonanța Guvernului nr.75/2000 privind

organizarea activităţii de expertiză criminalistică, cu modificările şi completările ulterioare, ”Experții criminaliști autorizați potrivit

prezentei ordonanțe au obligația să notifice Ministerului Justiției, în termen de 30 de zile, orice schimbare a datelor comunicate la

momentul dobândirii calității.”

 • Pierderea calității de expert criminalist poate interveni în următoarele cazuri:
 • La cerere, prin renunțarea făcută în scris, depusă la Ministerul Justiției
 • Prin deces
 • Când persoana nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art.4 alin. (1) literele a), b) și e) din Ordonanța Guvernului nr.75/2000 privind organizarea activităţii de expertiză criminalistică, cu modificările şi completările ulterioare;
 • În urma condamnării definitive pentru comiterea unei infracțiuni săvârșite în împrejurări legate de exercitarea profesiei sau a unei alte infracțiuni săvârșite cu intenție.

Faza 1: cerere scrisă de renunțare la calitatea de expert criminalist autorizat/ sesizare privind celelalte cazuri de pierdere a calității de

expert criminalist

Faza 2: radierea din Tabelul Nominal a numelui persoanei care pierde calitatea de expert criminalist și publicarea acestui tabel

actualizat în Monitorul Oficial al României. Potrivit art.4 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr.75/2000 privind organizarea activităţii de

expertiză criminalistică, cu modificările şi completările ulterioare, ”Retragerea calității de expert criminalist autorizat se face prin ordin

al ministrului justiției, în situația în care expertul criminalist autorizat în condițiile art. 3 nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la

alin. (1) lit. b), c), e) și f).”

 • Recunoaşterea autorizării experţilor criminalişti fara examen pentru cetăţean român/cetatean UE/SEE/Confederaţia Elveţiană care au dobandit calitatea de expert criminalist in UE/SEE/Confederaţia Elveţiană si doresc sa exercite profesia in Romania

Recunoașterea autorizării profesionale de expert criminalist emisă de autoritatea competentă din statul de origine al solicitantului și înscrierea în Tabelul Nominal cuprinzând experții criminaliști autorizați, fără efectuarea unor formalități de verificare și examinare.

Faza 1: depunerea cererii însoțită de documentele care certifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, înscrierea în Tabelul Nominal

cuprinzând experţii criminaliști, publicarea în Monitorul Oficial al României, partea IV, a acestui tabel actualizat și afișarea lui pe pagina

de internet a Ministerului Justiției

Faza 2: eliberarea adeverinței în care se va preciza că solicitantul a fost înscris în Tabelul Nominal cuprinzând experţii criminalişti

autorizaţi şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării cu caracter permanent a profesiei în România.

Durata maximă a procesării legale a cererii: 30 de zile de la data prezentării de către solicitant a tuturor documentelor care fac dovada îndeplinirii condiţiilor legale.

Termenul poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse iniţial nu este afectată de această prelungire. Prelungirea termenului de autorizare, precum şi durata acestei prelungiri trebuie motivate în mod corespunzător şi notificate solicitantului înainte de expirarea termenului iniţial. Potrivit art.11<sup>1</sup> din Ordonanța Guvernului nr.75/2000 privind organizarea activităţii de expertiză criminalistică, cu modificările şi completările ulterioare, ”Experții criminaliști autorizați potrivit prezentei ordonanțe au obligația să notifice Ministerului Justiției, în termen de 30 de zile, orice schimbare a datelor comunicate la momentul dobândirii calității.”

 • Recunoaşterea autorizării experţilor criminalişti pentru cetăţean român/cetăţean UE/SEE /Confederației Elvețiene care a dobândit calitatea în UE/SEE/ Confederația Elvețiană şi care doreşte să exercite profesia temporar/ocazional, fără examen

Procedura pentru Recunoaşterea autorizării – expert criminalist - cetăţean român/cetăţean al unui alt stat membru al UE sau aparţinând SEE /Confederației Elvețiene, care a dobândit calitatea de expert criminalist într-un alt stat membru UE/SEE/Confederației Elvețiene (procedura de autorizare fără examen) şi care doreşte să exercite profesia în România în mod temporar sau ocazional.

Etape:- Verificarea declaraţiei privind serviciile pe care le prestează solicitantul şi a documentaţiei transmise de către acesta.- Eliberarea unei adeverinţe în care se va preciza că solicitantul a depus declaraţia prevăzută de lege şi îndeplineşte condiţiile pentru exercitarea temporară sau ocazională a profesiei de expert criminalist.

Durata maximă a procesării legale a cererii:

 • 30 de zile de la data prezentării de către solicitant a tuturor documentelor care fac dovada îndeplinirii condiţiilor legale.
 • Termenul poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse iniţial nu este afectată de această prelungire. Prelungirea termenului de autorizare, precum şi durata acestei prelungiri trebuie motivate în mod corespunzător şi notificate solicitantului înainte de expirarea termenului iniţial.

Potrivit art.11<sup>1>/sup> din Ordonanța Guvernului nr.75/2000 privind organizarea activităţii de expertiză criminalistică, cu modificările şi completările ulterioare, ”Experții criminaliști autorizați potrivit prezentei ordonanțe au obligația să notifice Ministerului Justiției, în termen de 30 de zile, orice schimbare a datelor comunicate la momentul dobândirii calității.”

Declarația privind serviciile pe care le va presta în România se reînnoiește anual și ori de câte ori intervine o modificare substanțială a situației solicitantului.

Lista experților criminaliști autorizați din România.

* Legislație

 • Ordonanţa Guvernului nr. 75/2000 privind organizarea activităţii de expertiză criminalistică, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 156/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti care pot fi recomandaţi de părţi să participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum şi a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • OMJ nr.2985/C/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea calităţii de expert criminalist autorizat, cu modif.şi compl.ult.

E-mail: expert-criminalist@just.ro, dsc@just.ro

Tabelul nominal cu experţii criminalişti autorizaţi, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 75/2000 privind organizarea activităţii de expertiză criminalistică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 488/2002 şi modificată şi completată prin Legea nr. 156/2011, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 4482/16 decembrie 2011, Partea a IV-a (PDF) completat cu:

 • Monitorul Oficial al României nr. 3996/16 octombrie 2012, Partea a IV-a (PDF) 
 • Monitorul Oficial al României nr. 2662/21 mai 2013, Partea a IV-a (PDF)
 • Monitorul Oficial al României nr. 1526/10 martie 2014, Partea a IV-a (PDF)
 • Monitorul Oficial al României nr. 2430/30 aprilie 2014, Partea a IV-a, Monitorul Oficial al României nr. 4656/11 august 2014, Partea a IV-a, Monitorul Oficial al României nr. 5757/22 septembrie 2014, Partea a IV-a (PDF)
 • Monitorul Oficial al României nr. 1026/25 februarie 2015, Partea a IV-a, Monitorul Oficial al României nr. 1277/11 martie 2015, Partea a IV-a (PDF) 
 • Monitorul Oficial al României nr. 4662/31 august 2015, Partea a IV-a (PDF)
 • Monitorul Oficial al României nr. 2219/9 iunie 2016, Partea a IV-a (PDF)
 • Monitorul Oficial al României nr. 3305/14 noiembrie 2017, Partea a IV-a (PDF)
 • Monitorul Oficial al României nr. 2458/13 iunie 2019 și Monitorul Oficial al României nr. 3687 / 03 septembrie2019, Partea a IV-a (PDF)
 • Monitorul Oficial al României nr. 4505/24 decembrie 2020, partea a IV-a (PDF)
 • Monitorul Oficial al României nr. 1235/25 martie 2021, Partea a IV-a (PDF)
 • Monitorul Oficial al României nr. 1644/21 aprilie 2021, Partea a IV-a (PDF)
 • Monitorul Oficial al României nr. 2646/29 iunie 2021, Partea a IV-a (PDF)
 • Monitorul Oficial al României nr. 3222/06 august 2021, Partea a IV-a (PDF)
 • Monitorul Oficial al României nr. 3796/14 septembrie 2021, Partea a IV-a (PDF)
 • Monitorul Oficial al României nr. 4421/27 octombrie 2021, Partea a IV-a (PDF)
 • Monitorul Oficial al României nr. 5291/29 decembrie 2021, Partea a IV-a (PDF)
 • Monitorul Oficial al României nr. 865/28 februarie 2022, Partea a IV-a (PDF)
 • Monitorul Oficial al României, nr. 1664/19 aprilie 2022, Partea a IV-a (PDF)
 • Monitorul Oficial al României, nr. 3465/16 august 2022, Partea a IV-a (PDF)
 • Monitorul Oficial al României, nr. 4036/23 septembrie 2022, Partea a IV-a (PDF)
 • Monitorul Oficial al României, nr. 1270/16 martie 2023, Partea a IV-a (PDF)
 • Monitorul Oficial al României, nr. 1402/24 martie 2023, Partea a IV-a (PDF)
 • Monitorul Oficial al României, nr. 1971/02 mai 2023, Partea a IV-a (PDF)
 • Monitorul Oficial al României, nr. 2424/30 mai 2023, Partea a IV-a (PDF)
 • Monitorul Oficial al României, nr. 2831/27 iunie 2023, Partea a IV-a (PDF)
 • Monitorul Oficial al României, nr. 3562/09 august 2023, Partea a IV-a (PDF)
 • Monitorul Oficial al României, nr. 1466/25 martie 2024 Partea a IV-a (PDF)

Operatori autorizați ai Registrului Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)


RNPM funcționează pe următoarele site-uri: https://mj.rnpm.ro și https://co.rnpm.ro

Acte necesare pentru autorizarea operatorilor și agenților (Adresa: https://mj.rnpm.ro/#informatii/acte-operator)

* Lista operatorilor autorizați și a agenților împuterniciți (Adresa: https://mj.rnpm.ro/#operatori)

* Legislație (Adresa: https://mj.rnpm.ro/#legislatie)

Autoritatea de supraveghere (Adresa: https://mj.rnpm.ro/#informatii/asup)