Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

MINISTERUL JUSTIȚIEI

Profesii conexe


Interpreți și traducători autorizați


Informaţii privind interpreţii şi traducătorii autorizaţi

Drepturile și obligațiile interpretului și traducătorului autorizat

Lista interpreților și traducătorilor autorizați

Legislaţie:

Experți criminaliști


Informaţii privind dobândirea/pierderea/recunoaşterea calităţii de expert criminalist autorizat

Activitatea de expertiză criminalistică judiciară se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 75/2000 privind organizarea activităţii de expertiză criminalistică, aprobată prin Legea nr. 156/2011 şi ale Regulamentului privind atribuirea calităţii de expert criminalist autorizat, aprobat prin OMJ 2985/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Specialităţile în care se poate obţine calitatea de expert criminalist autorizat sunt:

a) expertiza grafică şi tehnică a documentelor;

b) expertiza dactiloscopică a urmelor palmare şi plantare;

c) expertiza traseologică a urmelor lăsate de fiinţe şi obiecte;

d) expertiza balistică a armelor şi a muniţiilor;

e) expertiza fizico-chimică a probelor materiale;

f) expertiza criminalistică în accidentele de trafic terestru;

g) expertiza criminalistică în accidentele de trafic aerian;

h) expertiza criminalistică în accidentele de trafic fluvial şi maritim;

i) expertiza criminalistică în explozii şi incendii;

j) expertiza vocii şi vorbirii;

k) expertiza imaginilor;

l) expertiza biologică;

m) expertiza genetică;

n) expertiza aplicaţiilor şi datelor informatice;

o) expertiza pentru detecţia comportamentului simulat (poligraf);

p) expertiza drogurilor şi a stupefiantelor

 • Calitatea de expert criminalist autorizat în una dintre specialităţile menţionate mai sus se dobândeşte pe bază de examen, cu respectarea condiţiilor prevăzute la  art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2000.

Dobandirea calitatii de expert criminalist autorizat (cu examen) pentru cetatean roman, cetatean al unui alt stat membru al UE/SEE/Confederatiei Elvetiene, care a desfasurat in mod neintrerupt o activitate de profil de cel putin 4 ani si are studii superioare de specialitate, dovedite cu diploma de licenta, in domeniul genului de expertiza criminalistica pentru care candideaza.

faza 1: publicare anunţ, susţinere examen si publicare rezultate

faza 2: emitere legitimație de expert criminalist autorizat

faza 3: înscrierea în Tabelul Nominal cuprinzând experții criminaliști autorizați întocmit pe specialități, publicarea în Monitorul Oficial al

României, partea IV, a acestui tabel actualizat, afișarea acestuia pe pagina de internet a Ministerului Justiției.

Examenul pentru dobândirea calităţii de expert criminalist autorizat, precum şi procedura de retragere a acestei calităţi sunt reglementate potrivit regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.

Candidaţii pot lua cunoştinţă de tematica pentru examen şi de specialităţile pentru care se organizează acesta cu cel puţin 40 de zile înainte de susţinerea examenului, la sediul Ministerului Justiţiei şi la sediile tribunalelor sau prin publicare pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei.

Data şi locul susţinerii examenului, precum şi termenul pentru depunerea actelor de înscriere la examen se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin intermediul rubricilor de mare publicitate ale mijloacelor de informare în masă sau prin publicare pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei, în secțiunea Cariere, cu cel puţin 40 de zile înainte de data fixată.

 • Dispozițiile art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2000, cu modificările şi completările ulterioare, statuează că: “Persoanele care au avut calitatea de expert criminalist oficial minimum 4 ani pot fi incluse, la cerere, fără examen, în Tabelul nominal cuprinzând experţii criminalişti autorizaţi ”

Descriere procedură

La cerere, pot fi înscrise în Tabelul Nominal cuprinzând experții criminaliști autorizați, fără examen, persoane care au avut calitatea de experți criminaliști oficiali, minimum patru ani.

Faza 1: depunerea cererii însoțită de documentele care certifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, verificarea acestora,

înscrierea în Tabelul Nominal cuprinzând experţii criminaliști, publicarea în Monitorul Oficial al României, partea IV a acestui tabel

actualizat și afișarea lui pe pagina de internet a Ministerului Justiției

Faza 2: eliberarea legitimației de expert criminalist autorizat. Potrivit art.11<sup>1</sup> din Ordonanța Guvernului nr.75/2000 privind

organizarea activităţii de expertiză criminalistică, cu modificările şi completările ulterioare, ”Experții criminaliști autorizați potrivit

prezentei ordonanțe au obligația să notifice Ministerului Justiției, în termen de 30 de zile, orice schimbare a datelor comunicate la

momentul dobândirii calității.”

 • La cerere, pot fi înscrise în Tabelul Nominal cuprinzând experții criminaliști autorizați, fără examen, persoanele care desfășoară activitatea de expert criminalist în cadrul institutelor și laboratoarelor publice – art. 5 alin.(2) din OG nr.75/2000.

Faza 1: depunerea cererii însoțită de documentele care certifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, verificarea acestora,

înscrierea în Tabelul Nominal cuprinzând experţii criminaliști, publicarea în Monitorul Oficial al României, partea IV a acestui tabel

actualizat și afișarea lui pe pagina de internet a Ministerului Justiției

Faza 2: eliberarea legitimației de expert criminalist autorizat. Potrivit art.11<sup>1</sup> din Ordonanța Guvernului nr.75/2000 privind

organizarea activităţii de expertiză criminalistică, cu modificările şi completările ulterioare, ”Experții criminaliști autorizați potrivit

prezentei ordonanțe au obligația să notifice Ministerului Justiției, în termen de 30 de zile, orice schimbare a datelor comunicate la

momentul dobândirii calității.”

 • Pierderea calității de expert criminalist poate interveni în următoarele cazuri:
 • La cerere, prin renunțarea făcută în scris, depusă la Ministerul Justiției
 • Prin deces
 • Când persoana nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art.4 alin. (1) literele a), b) și e) din Ordonanța Guvernului nr.75/2000 privind organizarea activităţii de expertiză criminalistică, cu modificările şi completările ulterioare;
 • În urma condamnării definitive pentru comiterea unei infracțiuni săvârșite în împrejurări legate de exercitarea profesiei sau a unei alte infracțiuni săvârșite cu intenție.

Faza 1: cerere scrisă de renunțare la calitatea de expert criminalist autorizat/ sesizare privind celelalte cazuri de pierdere a calității de

expert criminalist

Faza 2: radierea din Tabelul Nominal a numelui persoanei care pierde calitatea de expert criminalist și publicarea acestui tabel

actualizat în Monitorul Oficial al României. Potrivit art.4 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr.75/2000 privind organizarea activităţii de

expertiză criminalistică, cu modificările şi completările ulterioare, ”Retragerea calității de expert criminalist autorizat se face prin ordin

al ministrului justiției, în situația în care expertul criminalist autorizat în condițiile art. 3 nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la

alin. (1) lit. b), c), e) și f).”

 • Recunoaşterea autorizării experţilor criminalişti fara examen pentru cetăţean român/cetatean UE/SEE/Confederaţia Elveţiană care au dobandit calitatea de expert criminalist in UE/SEE/Confederaţia Elveţiană si doresc sa exercite profesia in Romania

Recunoașterea autorizării profesionale de expert criminalist emisă de autoritatea competentă din statul de origine al solicitantului și înscrierea în Tabelul Nominal cuprinzând experții criminaliști autorizați, fără efectuarea unor formalități de verificare și examinare.

Faza 1: depunerea cererii însoțită de documentele care certifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, înscrierea în Tabelul Nominal

cuprinzând experţii criminaliști, publicarea în Monitorul Oficial al României, partea IV, a acestui tabel actualizat și afișarea lui pe pagina

de internet a Ministerului Justiției

Faza 2: eliberarea adeverinței în care se va preciza că solicitantul a fost înscris în Tabelul Nominal cuprinzând experţii criminalişti

autorizaţi şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării cu caracter permanent a profesiei în România.

Durata maximă a procesării legale a cererii: 30 de zile de la data prezentării de către solicitant a tuturor documentelor care fac dovada îndeplinirii condiţiilor legale.

Termenul poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse iniţial nu este afectată de această prelungire. Prelungirea termenului de autorizare, precum şi durata acestei prelungiri trebuie motivate în mod corespunzător şi notificate solicitantului înainte de expirarea termenului iniţial. Potrivit art.11<sup>1</sup> din Ordonanța Guvernului nr.75/2000 privind organizarea activităţii de expertiză criminalistică, cu modificările şi completările ulterioare, ”Experții criminaliști autorizați potrivit prezentei ordonanțe au obligația să notifice Ministerului Justiției, în termen de 30 de zile, orice schimbare a datelor comunicate la momentul dobândirii calității.”

 • Recunoaşterea autorizării experţilor criminalişti pentru cetăţean român/cetăţean UE/SEE /Confederației Elvețiene care a dobândit calitatea în UE/SEE/ Confederația Elvețiană şi care doreşte să exercite profesia temporar/ocazional, fără examen

Procedura pentru Recunoaşterea autorizării – expert criminalist – cetăţean român/cetăţean al unui alt stat membru al UE sau aparţinând SEE /Confederației Elvețiene, care a dobândit calitatea de expert criminalist într-un alt stat membru UE/SEE/Confederației Elvețiene (procedura de autorizare fără examen) şi care doreşte să exercite profesia în România în mod temporar sau ocazional.

Etape:– Verificarea declaraţiei privind serviciile pe care le prestează solicitantul şi a documentaţiei transmise de către acesta.- Eliberarea unei adeverinţe în care se va preciza că solicitantul a depus declaraţia prevăzută de lege şi îndeplineşte condiţiile pentru exercitarea temporară sau ocazională a profesiei de expert criminalist.

Durata maximă a procesării legale a cererii:

 • 30 de zile de la data prezentării de către solicitant a tuturor documentelor care fac dovada îndeplinirii condiţiilor legale.
 • Termenul poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse iniţial nu este afectată de această prelungire. Prelungirea termenului de autorizare, precum şi durata acestei prelungiri trebuie motivate în mod corespunzător şi notificate solicitantului înainte de expirarea termenului iniţial.

Potrivit art.11<sup>1>/sup> din Ordonanța Guvernului nr.75/2000 privind organizarea activităţii de expertiză criminalistică, cu modificările şi completările ulterioare, ”Experții criminaliști autorizați potrivit prezentei ordonanțe au obligația să notifice Ministerului Justiției, în termen de 30 de zile, orice schimbare a datelor comunicate la momentul dobândirii calității.”

Declarația privind serviciile pe care le va presta în România se reînnoiește anual și ori de câte ori intervine o modificare substanțială a situației solicitantului.

Lista experților criminaliști autorizați din România.

* Legislație

 • Ordonanţa Guvernului nr. 75/2000 privind organizarea activităţii de expertiză criminalistică, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 156/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti care pot fi recomandaţi de părţi să participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum şi a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • OMJ nr.2985/C/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea calităţii de expert criminalist autorizat, cu modif.şi compl.ult.

E-mail: expert-criminalist@just.ro, dsc@just.ro

Tabelul nominal cu experţii criminalişti autorizaţi, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 75/2000 privind organizarea activităţii de expertiză criminalistică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 488/2002 şi modificată şi completată prin Legea nr. 156/2011, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 4482/16 decembrie 2011, Partea a IV-a (PDF) completat cu:

 • Monitorul Oficial al României nr. 3996/16 octombrie 2012, Partea a IV-a (PDF) 
 • Monitorul Oficial al României nr. 2662/21 mai 2013, Partea a IV-a (PDF)
 • Monitorul Oficial al României nr. 1526/10 martie 2014, Partea a IV-a (PDF)
 • Monitorul Oficial al României nr. 2430/30 aprilie 2014, Partea a IV-a, Monitorul Oficial al României nr. 4656/11 august 2014, Partea a IV-a, Monitorul Oficial al României nr. 5757/22 septembrie 2014, Partea a IV-a (PDF)
 • Monitorul Oficial al României nr. 1026/25 februarie 2015, Partea a IV-a, Monitorul Oficial al României nr. 1277/11 martie 2015, Partea a IV-a (PDF) 
 • Monitorul Oficial al României nr. 4662/31 august 2015, Partea a IV-a (PDF)
 • Monitorul Oficial al României nr. 2219/9 iunie 2016, Partea a IV-a (PDF)
 • Monitorul Oficial al României nr. 3305/14 noiembrie 2017, Partea a IV-a (PDF)
 • Monitorul Oficial al României nr. 2458/13 iunie 2019 și Monitorul Oficial al României nr. 3687 / 03 septembrie2019, Partea a IV-a (PDF)
 • Monitorul Oficial al României nr. 4505/24 decembrie 2020, partea a IV-a (PDF)
 • Monitorul Oficial al României nr. 1235/25 martie 2021, Partea a IV-a (PDF)
 • Monitorul Oficial al României nr. 1644/21 aprilie 2021, Partea a IV-a (PDF)
 • Monitorul Oficial al României nr. 2646/29 iunie 2021, Partea a IV-a (PDF)
 • Monitorul Oficial al României nr. 3222/06 august 2021, Partea a IV-a (PDF)
 • Monitorul Oficial al României nr. 3796/14 septembrie 2021, Partea a IV-a (PDF)
 • Monitorul Oficial al României nr. 4421/27 octombrie 2021, Partea a IV-a (PDF)
 • Monitorul Oficial al României nr. 5291/29 decembrie 2021, Partea a IV-a (PDF)
 • Monitorul Oficial al României nr. 865/28 februarie 2022, Partea a IV-a (PDF)
 • Monitorul Oficial al României, nr. 1664/19 aprilie 2022, Partea a IV-a (PDF)
 • Monitorul Oficial al României, nr. 3465/16 august 2022, Partea a IV-a (PDF)
 • Monitorul Oficial al României, nr. 4036/23 septembrie 2022. Partea a IV-a (PDF)

Operatori autorizați ai Registrului Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)


RNPM funcționează pe următoarele site-uri: https://mj.rnpm.ro și https://co.rnpm.ro

Acte necesare pentru autorizarea operatorilor și agenților (Adresa: https://mj.rnpm.ro/#informatii/acte-operator)

* Lista operatorilor autorizați și a agenților împuterniciți (Adresa: https://mj.rnpm.ro/#operatori)

* Legislație (Adresa: https://mj.rnpm.ro/#legislatie)

Autoritatea de supraveghere (Adresa: https://mj.rnpm.ro/#informatii/asup)

X