Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI

Procedura atestării titlului oficial de calificare în profesia de consilier juridic obţinut în România, şi a experienţei în profesie dobândite în România


PROCEDURA ATESTĂRII TITLULUI OFICIAL DE CALIFICARE ÎN PROFESIA DE CONSILIER JURIDIC, obţinut în România, şi a experienţei în profesie dobândite în România (în vederea accesului şi exercitării profesiei în alt stat membru al Uniunii Europene (UE), sau aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) ori Confederaţiei Elveţiene (CH)

Procedură aplicabilă cetăţenilor români ori ai unui alt stat membru al Uniunii Europene (UE), sau aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) ori Confederaţiei Elveţiene (CH) care au dobândit titlul oficial de calificare în această profesie în România şi doresc că acceadă sau să exercite profesia de consilier juridic sau altă profesie similară celei de consilier juridic într-un alt stat membru al UE, SEE ori CH.

În acest scop, persoanele interesate vor adresa o cerere Ministerului Justiţiei, prin care vor solicita eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte că au dobândit calificarea profesională de consilier juridic şi au exercitat această profesie în România în decursul unei perioade de timp.

N.B. Adeverinţa eliberată de Ministerul Justiţiei nu se foloseşte pentru a face dovada vechimii în funcţia / profesia de consilier juridic pe teritoriul României.

Procedura poate fi consultată pe Punctul de Contact Unic electronic (PCUe), la adresa:

https://edirect.e-guvernare.ro/Admin/Proceduri/ProceduraVizualizare.aspx?IdInregistrare=339753&IdOperatiune=4 (procedura are caracter informaţional şi nu permite lansarea de solicitări prin intermediul platformei).

I.A. Acte necesare

1.cerere (VEZI MODEL CERERE)

 • original

N.B. Actul de identitate poate fi transmis şi pe adresa de e-mail consilier-juridic@just.ro.

2. act de identitate din care rezultă cetăţenia română sau cetăţenia unuia dintre statele membre ale UE sau aparţinând SEE ori Confederaţiei Elveţiene

 • fotocopie

3. diplomă de licenţă în domeniul drept, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată în România

 • copie legalizată (dacă dosarul se trimite prin poştă)        
 • copie certificată pentru conformitate cu originalul (Prezentaţi originalul şi solicitaţi certificarea copiei la Registratura ministerului. Originalul se restituie după efectuarea copiei.)

4. carte de muncă sau adeverinţă eliberată de angajator conform Anexei 1 la Regulament (vezi ANEXA 1 la Regulament.doc copie certificată pentru

conformitate cu originalul, respectiv, original (Prezentaţi la Registratura ministerului originalul şi solicitaţi certificarea copiei pentru conformitatea cu

acesta. Originalul cărţii de muncă se restituie după efectuarea copiei)

 • copie legalizată, respectiv, original (dacă dosarul se trimite prin poştă)
 • copie certificată pentru conformitate cu originalul, respectiv, original (Prezentaţi la Registratura ministerului originalul şi solicitaţi certificarea copiei pentru conformitatea cu acesta. Originalul cărţii de muncă se restituie după efectuarea copiei)        

N.B. Adeverinţa se depune în toate cazurile în original şi va avea întocmai conţinutul stabilit prin Anexa 1 la Regulamentul privind atestarea titlului oficial de calificare în profesia de consilier juridic, obţinut în România, şi a experienţei în profesie dobândite în România de către cetăţenii români sau cetăţenii unui alt stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicării acesteia în celelalte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 606/C/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

N.B. Responsabilitatea pentru autenticitatea şi legalitatea datelor înscrise în cartea de muncă sau în adeverinţă aparţine angajatorului.

5. chitanţă din care rezultă plata „taxei judiciare de timbru atestare calificare consilier juridic” – 100 lei (RON)

 • original

N.B. Se plăteşte în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în care solicitantul îşi are domiciliul / reşedinţa (primărie). Dacă solicitantul nu are nici domiciliul şi nici reşedinţa în România, taxa se plăteşte în contul Primăriei Sectorului 5, Bucureşti.

Plata se poate face în numerar/prin virament/în sistem on-line (inclusiv pe www.ghiseul.ro), la Primărie, unităţi bancare, CEC, Trezoreria Statului sau la Poşta Română, însă, numai în contul bugetului local al primăriei menţionate mai sus.

Chitanţa trebuie să poarte, în mod expres, menţiunea „taxă judiciară de timbru atestare calificare consilier juridic”.

I.B. Depunere acte - Ministerul Justiţiei, mun. Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5.

 • personal/prin persoană delegată (nu este necesară prezentarea unei procuri / prin intermediul serviciilor poştale / de curierat (nu este necesară indicarea unei persoane de contact)
 • Program depunere acte la registratura

I. C. Termen de soluţionare

30 zile de la data depunerii tuturor documentelor prevăzute la pct. I.A. Termenul poate fi prelungit o singură dată, cu maximum 15 zile.

I. D."Comunicare a rezultatului de către Ministerul Justiţiei (adeverinţă/refuz atestare calificare, solicitare acte în completare)

 • e-mail la adresa de poștă electronică indicată de către solicitant (în cazul adreselor de completare sau de respingere a cererii)
 • scrisoare recomandată fără confirmare de primire, expediată la adresa indicată de solicitant în cerere(domiciliu, reşedinţă sau altă adresă)