Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI

Procedura recunoaşterii calificării profesionale de consilier

juridic, dobândită într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului

Economic European ori în Confederația Elvețiană – stabilire în România


Descriere procedură

Scopul procedurii: Procedura este destinată recunoaşterii calificării profesionale de consilier juridic dobândită într-un stat membru al Uniunii Europene (UE) sau aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) ori în Confederaţia Elveţiană - stat de origine - şi luării în evidenţa Ministerului Justiţiei, în vederea prestării, în regim de stabilire în România - statul gazdă - a activității profesionale.

Beneficiarii procedurii: cetăţenii unui stat membru al UE sau aparţinând SEE ori ai Confederaţiei Elveţiene care au obținut calificarea profesională de consilier juridic în statul de origine și care doresc să exercite profesia în România în regim de stabilire.


Etapele procedurii

I. Etapa de evaluare:

-verificarea îndeplinirii condiţiilor legale de recunoaştere a calificării profesionale – 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii;

-contestarea rezultatelor verificării condiţiilor de recunoaştere – 3 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatelor;

-soluţionarea contestaţiilor – 5 zile lucrătoare de expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

 

II. Efectuarea stagiului de 3 ani în domeniul dreptului românesc de către solicitant şi depunerea la Ministerul Justiţiei a dovezii îndeplinirii efective a acestuia

SAU

II. Susținerea examenului de verificare a cunoştinţelor profesionale, care constă într-o evaluare scrisă, sub forma unui test-grilă din următoarele domenii:

drept civil, drept penal, drept procesual civil, drept procesual penal, drept administrativ, dreptul muncii şi drept comercial.

 

III. Emiterea ordinului ministrului justiţiei privind acordarea dreptului de a exercita profesia de consilier juridic – se comunică în termen de 15 zile de la

emitere, în modalitatea indicată în cerere

 

Depunere cerere 

  • mijloace electronice

-prin intermediul poştei electronice, pe adresa de e-mail dsc@just.ro

-prin intermediul platformei Punctul de contact unic electronic  

  • prin intermediul poștei/curierului (nu este necesară indicarea unei persoane de contact);
  • personal/prin persoană delegată (nu este necesară prezentarea unei procuri) - la registratura Ministerului Justiţiei.

Program depunere acte: ​https://www.just.ro/contact/

Competențe lingvistice - Evaluarea cunoştinţelor lingvistice nu face parte din procedura de recunoaştere. În cazul în care care există îndoieli serioase şi concrete despre gradul de cunoaştere a limbii de către profesionist în privinţa activității profesionale de consilier juridic, verificarea cunoștințelor de limba română, necesare pentru exercitarea profesiei în România, poate fi efectuată numai după recunoașterea calificării profesionale.

Traducerea documentelor oficiale eliberate în străinătate 

Documentele oficiale eliberate în străinătate se depun în fotocopie şi vor fi însoţite de traducere, fără a fi necesară legalizarea acesteia. În cazul în care, potrivit cerinţelor din mai jos, este necesară şi legalizarea traducerii, traducerea se efectuează de către interpretul şi traducătorul autorizat în România, a cărui semnătură se legalizează de notarul public sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular al României în străinătate. Se acceptă şi traducerile efectuate de traducători oficiali din alte state membre ale UE, ale SEE sau din Confederaţia Elveţiană. Dacă documentul emis într-un stat membru UE se referă la naştere, căsătorie, domiciliu, reşedinţă sau cazier judiciar, traducerea se înlocuieşte cu formularul standard multilingv asistent pentru traducere, eliberat potrivit Regulamentului (UE) nr. 2016/1191. Informaţii suplimentare ​aici.


Termen de soluţionare

90 zile de la data depunerii tuturor documentelor prevăzute mai sus. Termenul poate fi prelungit o singură dată, cu maximum 15 zile.

Căi de atac

Decizia privind refuzul recunoaşterii calificării profesionale de consilier juridic şi al luării în evidenţa Ministerului Justiţiei poate fi atacată cu cerere în contencios administrativ, depusă la instanţa judecătorească competentă, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Date de contact

Ministerul Justitiei

Str. Apolodor, nr.17, sector 5, București

E-mail: dsc@just.ro

Telefon: 0372041291, 0372041292, 0372041284, 0372041286 https://www.just.ro

 

Documente necesare

 

1.Cerere de recunoaștere a calificării profesionale, semnată și datată (VEZI MODEL CERERE RECUNOAŞTERE CALIFICARE PROFESIONALĂ)

2.Act de identitate - fotocopie și, dacă este cazul, formularul standard multilingv sau, după caz, traducere

Solicitantul care este stabilit în România va depune: carte de identitate / certificat de înregistrare / carte de rezidenţă permanentă.

Solicitantul care nu este stabilit în România va depune: act de identitate străin / paşaport.

3.Dovadă a schimbării numelui (numai dacă există diferențe, sub aspectul numelui titularului, între actul de identitate şi celelalte documente) -

fotocopie şi, dacă este cazul, formularul standard multilingv sau, după caz, traducere  

4.Declarație pe propria răspundere privind lipsa situațiilor prevăzute la art. 9 din Legea nr. 514/2003, cu completările ulterioare    

- formular completat și semnat electronic / fotocopie Conform art. 9 din Legea nr. 514/2003, cu completările ulterioare, este nedemn de a fi consilier juridic:

a) cel care a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni de natură a aduce atingere profesiei de consilier juridic;

b) cel care, în exercitarea profesiei de consilier juridic, a săvârşit abuzuri prin care au fost încălcate drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre judecătorească irevocabilă;

c) cel care este declarat nedemn pentru alte cauze de lege.

5.Titlul de calificare a cărui recunoaștere se solicită – fotocopie și traducere legalizată

a) Titlul de calificare prevăzut de un alt stat membru pentru accesul la aceeaşi profesie sau pentru exercitarea acesteia pe teritoriul său, eliberat de statul

membru UE, SEE sau CH de origine, care permite accesul sau exercitarea profesiei în statul respectiv

sau

b) Titlul de calificare eliberat de un stat membru UE, SEE sau CH care nu reglementează profesia, completat cu dovada exercitării profesiei cu normă întreagă timp de 2 ani sau durată globală echivalentă cu normă redusă în cei 10 ani anteriori, dobândită într-un alt stat membru în care profesia nu este reglementată.

Documentul de la lit. a) se depune în cazul în care profesia este reglementată în statul de origine.

Documentele de la lit. b) se depun în cazul în care profesia nu este reglementată în statul de provenienţă (statul în care a exercitat profesia),

iar solicitantul deţine unul sau mai multe titluri de calificare emise de un alt stat membru care, de asemenea, nu reglementează profesia respectivă

6.Dovadă a dobândirii calităţii de consilier juridic din statul de origine sau de proveniență, dacă este cazul - fotocopie şi traducere legalizată

Certificat sau alt document similar care atestă calitatea de consilier juridic, eliberat de autoritatea competentă din statul membru al UE sau aparţinând SEE ori CH de origine sau de provenienţă.

7.Fişă de aptitudine eliberată în România de medicul specializat în medicina muncii / act medical eliberat în străinătate - fotocopie şi, dacă este cazul, traducere legalizată

Din acest document trebuie să rezulte că solicitantul este apt din punct de vedere medical pentru defăşurarea activităţii de consilier juridic.

8.Chitanţă din cuprinsul căreia rezultă plata „taxei judiciare de timbru recunoaştere calificare interpret şi traducător” - fotocopie sau dovadă de plată prin Sistemul Naţional de Efectuare a Plăţilor (pe www.ghiseul.ro – fişier .pdf generat de sistem)

În cazul în care solicitantul optează pentru efectuarea stagiului de 3 ani în domeniul dreptului românesc, pentru soluţionarea cererii se plăteşte o taxă judiciară de timbru în valoare de 20 lei. Taxa judiciară de timbru se plăteşte în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale din România în care solicitantul îşi are domiciliul / reşedinţa (primărie). Dacă solicitantul nu are nici domiciliul şi nici reşedinţa în România, taxa se plăteşte în contul Primăriei Sectorului 5, Bucureşti. Pentru aflarea contului în care se efectuează plata, aveți posibilitatea de a contacta Direcția de Impozite și Taxe Locale competentă. Plata se poate face în numerar / prin virament / în sistem online (inclusiv pe www.ghiseul.ro), la Primărie, unităţi bancare, CEC, Trezoreria Statului sau la Poşta Română, însă, numai în contul bugetului local al primăriei menţionate mai sus. Chitanţa trebuie să poarte menţiunea „taxă judiciară de timbru recunoaştere calificare consilier juridic”. Taxa judiciară de timbru nu se restituie dacă, în urma verificării cererii şi actelor doveditoare anexate, nu sunt îndeplinite condiţiile de recunoaştere a calificării profesionale.

În cazul în care solicitantul optează pentru susținerea examenului de verificare a cunoştinţelor profesionale, nu se achită taxa judiciară de timbru, arătată anterior, ci taxa de examinare, care se stabilește ulterior prin ordinul ministrului justiției privind organizarea sesiunii de examinare.

9.Document din care rezultă lipsa antecedentelor penale - Se solicită de Ministerul Justiţiei în baza consimţământului exprimat de solicitant prin cererea de la pct. 1. Vă adresăm rugămintea de a semna (şi) prima pagină a cererii.